icon polandPrzedstawiciele
handlowi i inwestycyjni


Produkty Lena Lighting S.A. dostępne są w hurtowniach elektrotechnicznych oraz w sieciach marketów technicznych na terenie całego kraju.

Aby uzyskać bliższe informacje dotyczące dystrybucji i cen prosimy o kontakt z naszymi przedstawicielami.


Równomierność oświetlenia (d) na danej płaszczyźnie wyznacza się jako iloraz najmniejszej zmierzonej wartości natężenia oświetlenia występującej na danej płaszczyźnie (Emin) do średniego natężenia oświetlenia na tej płaszczyźnie (Eśr):gdzie:

  • Eśr = (E1 + E2 + ...+ En) / n; n - liczba punktów pomiarowych
  • E1 ÷ En - wyniki pomiarów w kolejnych punktach pomiarowych

Dla czynności ciągłych przyjmuje się, że równomierność oświetlenia na płaszczyźnie roboczej powinna wynosić co najmniej 0,65.

Dla czynności dorywczych oraz na klatkach schodowych i korytarzach przyjmuje się, że równomierność oświetlenia powinna wynosić co najmniej 0,4.


  • Dodaj do ulubionych