Lena Lighting oprawa z liścmi

Ekologia w naszej firmie

Jesteśmy producentem oświetlenia LED, dlatego aspekty proekologiczne mamy wpisane w charakter naszej działalności. Wytwarzamy bowiem lampy, które w dużym stopniu przyczyniają się do zmniejszenia zużycia energii elektrycznej, a co za tym idzie, ograniczenia emisji CO2 do atmosfery. Jesteśmy jednak świadomi, jak duża odpowiedzialność w zakresie ochrony środowiska spoczywa na firmach produkcyjnych, dlatego też od lat konsekwentnie poszerzamy swoje działania w tym zakresie. Nasza proekologiczna strategia zakłada dbałość o środowisko naturalne we wszystkich aspektach działalności. Zapraszamy do zapoznania się z nimi.

Lena Lighting - zielone liście

Trwałe lampy LED

Przywiązujemy ogromną wagę do jakości naszych produktów. Poprzez jakość rozumiemy nie tylko wysoką efektywność świetlną, energooszczędność i niezawodność naszych lamp, ale także ich wytrzymałość, i odporność na warunki. Nasze produkty mają służyć latami oraz zużywać jak najmniej energii elektrycznej. Za pomocą naszej wiedzy, doświadczenia i technologii chcemy dokonywać pozytywnych zmian na rzecz ochrony środowiska. Na potwierdzenie naszych słów wystawiamy 5-letnią formalną gwarancję producenta na nasze niezawodne lampy.

ISO 14001

Wdrożyliśmy kompleksowy system zarządzania środowiskowego ISO 14001. Zarządzanie środowiskowe umieściliśmy w samym centrum naszej działalności, wdrażając system, którego celem jest stworzenie warunków minimalizujących wszelkie negatywne oddziaływanie przedsiębiorstwa na środowisko naturalne. Potwierdzeniem skuteczności naszych działań jest certyfikat ISO 14001, który jest jednym z najbardziej uznanych na świecie. 

Lena Lighting - linia produkcyjna SMT

Energooszczędne moduły LED

Promujemy oszczędność energii wśród naszych klientów. Każdego dnia zachęcamy do używania energooszczędnego oświetlenia LED i stosowania inteligentnych systemów oświetlenia. Wkładamy dużo pracy i wysiłku, by uświadamiać, jak wielki wpływ mają te oszczędności na środowisko naturalne. Na zdjęciu obok widoczna jest nasza nowoczesna linia SMT o wydajności 80.000 komponentów na godzinę. 

Recykling i edukacja

Dbamy o recykling i wspieramy edukację w zakresie budowania świadomości ekologicznej. Przywiązujemy dużą wagę do prawidłowej segregacji odpadów. W zakresie recyklingu współpracujemy z firmą Biosystem SA, której misją jest aktywna ochrona środowiska naturalnego oraz wspieranie działań z zakresu racjonalnej gospodarki odpadami. Korzystamy też z usług Biosystem Elektrorecykling Organizacji Odzysku Sprzętu Elektrycznego i Elektronicznego SA, która 5% przychodów netto z tej współpracy przeznacza na działalność edukacyjną dotyczącą budowania proekologicznej świadomości i odpowiednich postaw w społeczeństwie.
Lena Lighting- Opakowania

Produkcja zgodna z RoHS i REACH

Produkcja lamp w naszym zakładzie odbywa się zgodnie z dyrektywą RoHS, która określa normy bezpieczeństwa dla urządzeń elektrycznych, a także w oparciu o rozporządzenie REACH, przyjęte przez Unię Europejską w celu poprawy ochrony zdrowia ludzkiego i środowiska przed zagrożeniami, jakie mogą stwarzać chemikalia. 

Redukcja CO2

Modernizacja oświetlenia wskazana jest w miejscach, gdzie oświetlenie jest przestarzałe, energochłonne i nie spełnia wymagań norm. Dynamiczny rozwój technologii LED umożliwia zastąpienie tradycyjnych systemów oświetlenia pozwalając jednocześnie na oszczędności wynikające ze zużycia energii elektrycznej. W niektórych przypadkach sięgają one powyżej 80%. Najważniejszymi założeniami przeprowadzanej modernizacji oświetlenia są: obniżenie kosztów eksploatacyjnych, dostosowanie systemu oświetleniowego do aktualnych potrzeb oraz redukcja CO2 wynikająca z ograniczenia zużycia energii. 

Sterowanie oświetleniem

System, który dostosowuje światło do aktualnych potrzeb użytkownika, jednocześnie optymalizując wykorzystanie energii. Odpowiednio dobrane światło poprawia komfort życia, wydajność i bezpieczeństwo pracowników oraz możliwości poznawcze uczniów. Od pracy i nauki, poprzez relaks i zabawę. Skalowalność systemu pozwala zastosować ClueIN niezależnie od wielkości obiektu. Doskonale sprawdzi się zarówno w jednym pomieszczenia, jak i w całym kompleksie budynków. 

Nasze zielone realizacje

Zapraszamy do obejrzenia zdjęć naszych realizacji z akcentem koloru zielonego. Te realizacje mogą się pochwalić nie tylko soczystymi zielonymi kolorami, ale także redukcją zużycia energii elektrycznej oraz redukcją emisji CO2 do atmosfery. 

 • Lena Lighting- zdjęcie zakątek malucha

  Zakątek Malucha, Łochów

 • Lena Lighting- oświetlony plac

  Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej, Olsztyn

 • Lena Lighting- stołówka Lena Lighting

  Biurowiec Lena Lighting, Środa Wielkopolska

 • Lena Lighting osiedle

  Osiedle mieszkaniowe, Gliwice

 • Lena Lighting- oświetlona ulica

  Ulica Kórnicka, Środa Wielkopolska

Zaoszczędź planecie CO2 i przejdź na oświetlenie LED. Zapraszamy do kontaktu z nami.

Zgodnie z art. 13 pkt 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, dalej RODO informujemy, że:

 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Lena Lighting S.A. z siedzibą przy ul. Kórnickiej 52, 63-000 Środa Wielkopolska. Adres do korespondencji: ul. Kórnicka 52, 63-000 Środa Wielkopolska, tel. +48 61 28 60 300, adres e-mail: kontakt@lenalighting.pl.
 2. Kontakt z inspektorem ochrony danych możliwy jest pod adresem do korespondencji: Lena Lighting S.A. z siedzibą przy ul. Kórnickiej 52, 63-000 Środa Wielkopolska lub adres e-mail: iod@lenalighting.pl.
 3. Państwa dane osobowe przetwarzane są na podstawie RODO, a w szczególności:
  1. 6 ust. 1 lit. a RODO - osoba, której dane dotyczą wyraziła dobrowolną zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w jednym lub większej liczbie określonych celów;
  2. 6 ust. 1 lit. b RODO - przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy;
  3. 6 ust. 1 lit. c RODO - przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze;
  4. art. 6 ust. 1 lit. f RODO - przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią.
 1. Celem przetwarzania Państwa danych osobowych jest m.in.:
  1. udzielenie odpowiedzi na zadane pytania poprzez formularz kontaktowy;
  2. przyjęcie zgłoszenia reklamacyjnego;
  3. przyjęcie zgłoszenia o rozszerzeniu gwarancji;
  4. zapoznanie z aktualnymi ofertami pracy;
  5. udział w programach, konkursach i innych wydarzeniach organizowanych przez Lena Lighting S.A.;
  6. przekazywanie informacji o produktach i usługach oferowanych przez Lena Lighting S.A.;
  7. przeprowadzenie działań sprzedażowych, promocyjnych i marketingowych.
 2. Podanie przez Państwa danych jest dobrowolne, jednak konieczne do realizacji celów, do których zostały zebrane. Niepodanie tych danych może skutkować niemożnością realizacji tych celów.
 3. Nieodłącznym elementem realizowania wyżej wskazanych celów jest utrzymanie kontaktu
  z Państwem za pomocą różnych kanałów komunikacji, tj. poczta elektroniczna, telefon kontaktowy czy kontakt tradycyjny.
 4. Jeżeli Państwo udzielili stosownych zgód dotyczących działań marketingowych i sprzedażowych określonymi kanałami komunikacji, to Państwa dane osobowe będziemy przetwarzać w celu prowadzenia marketingu bezpośredniego naszych produktów i usług. Realizując powyższy cel podstawą przetwarzania Państwa danych osobowych będzie art. 6 ust. 1 lit. f RODO czyli prawnie uzasadniony interes polegający na prowadzeniu działań marketingowych i sprzedażowych
  w związku z wyrażonymi przez Państwo zgodami dotyczącymi otrzymywania treści marketingowych określonymi kanałami komunikacji. Jeżeli Państwo wyrazi zgodę na wykorzystywanie danych osobowych do realizacji działań marketingowych przez Lena Lighting S.A, to Państwa dane przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO.
 1. Państwa dane osobowe mogą być udostępniane odpowiednim odbiorcom, w szczególności instytucjom uprawnionym do kontroli działalności administratora lub podmiotom uprawnionym
  do uzyskania danych osobowych na podstawie odrębnych przepisów prawa.
 2. Odbiorcami Państwa danych osobowych będą także m.in. dostawcy usług zaopatrujących Administratora w rozwiązania techniczne oraz zarządzanie organizacją, podmioty świadczący usługi prawne i doradcze oraz podmioty udzielające pomoc Administratorowi w dochodzeniu należnych roszczeń.
 3. Posiadają Państwo prawo do:
  1. sprostowania swoich nieprawidłowych danych
  2. żądania usunięcia danych (prawo do bycia zapomnianym) w przypadku wystąpienia okoliczności przewidzianych w art. 17 RODO;
  3. żądania ograniczenia przetwarzania danych w przypadkach wskazanych w art. 18 RODO;
  4. wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych w przypadkach wskazanych w art. 21 RODO;
  5. przenoszenia dostarczonych danych, przetwarzanych w sposób zautomatyzowany.
 4. Dane osobowe należące do Państwa nie podlegają profilowaniu ani nie będą przekazywane
  do państw znajdujących się poza Europejskim Obszarem Gospodarczym.
 5. Państwa dane przetwarzane w związku z realizacją marketingu bezpośredniego produktów i usług oferowanych przez Lena Lighting S.A. będą przechowywane przez 5 lat lub do do czasu zgłoszenia sprzeciwu względem tego celu przetwarzania lub do czasu cofnięcia zgody, jeśli dane są przetwarzane na podstawie takiej zgody. W sytuacji zawarcia umowy dane będą przechowywane przez cały okres realizacji umowy oraz czas niezbędny do jej rozliczenia. Przepisy powszechnie obowiązującego prawa mogą wydłużyć te okresy.
 6. Jeżeli Państwo uważają, że podane dane osobowe są przetwarzane niezgodnie z prawem, można wnieść skargę do organu nadzorczego (Urząd Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).

 

Centrala

Lena Lighting S.A.
ul. Kórnicka 52
63-000 Środa Wielkopolska

Obsługa Klienta
tel. +48 61 28 60 400
e-mail: kontakt@lenalighting.pl

Dane rejestrowe

NIP: 786-16-16-166
REGON: 634635800
KRS: 0000224210

Sąd Rejonowy Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu
IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
Kapitał akcyjny: 1.243.752,50 zł w całości wpłacony

Wszystkie prawa zastrzeżone © 2023 Lena Lighting S.A.