od Nr 1/2005 do Nr 10/2005

Nr 10/2005 25.05.2005 r. - Rejestracja Papierów Wartościowych w KDPW

Zarząd Spółki Lena Lighting S.A. informuje, że na mocy Uchwały nr 269/05 Zarządu Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A. z dnia 20 maja 2005 roku, Zarząd postanowił: - przyznać Spółce status uczestnika Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych typu Emitent; - przyjąć do Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych 23.323.200 (dwadzieścia trzy miliony trzysta dwadzieścia trzy tysiące dwieście) akcji zwykłych na okaziciela serii A o wartości nominalnej 0,05 zł każda i nadać im kod PLLENAL00015.

Nr 9/2005 24.05.2005 r. - Przydział Akcji Serii C i Akcji Sprzedawanych

Działając na podstawie art. 80 ust. 2 prawo o publicznym obrocie papierami wartościowymi oraz zgodnie z Rozdziałem III, pkt 3.12 Prospektu emisyjnego opublikowanego w dniu 9 maja 2005 roku, Lena Lighting S.A. informuje, że Zarząd Spółki oraz Wprowadzający (Panowie Włodzimierz Lesiński i Jerzy Nadwórny) w dniu 24 maja 2005 roku dokonali przydziału odpowiednio 1.250.000 Akcji serii C i 4.900.000 Akcji Sprzedawanych. W ramach Publicznej Oferty, w Transzy Inwestorów Indywidualnych 123 inwestorów objęło 442.551 Akcji Sprzedawanych, a w Transzy Inwestorów Instytucjonalnych 21 inwestorów objęło 1.250.000 Akcji Serii C i 4.457.449 Akcji Sprzedawanych. W Transzy Inwestorów Indywidualnych wszystkie prawidłowo złożone zapisy zostały zrealizowane w całości. Powyższe zmiany wprowadza się w odpowiednim zakresie także w Skrócie Prospektu Emisyjnego Akcji Lena Lighting S.A. opublikowanym w dzienniku "Gazeta Giełdy Parkiet" w dniu 9 maja 2005 roku.

Nr 8/2005 23.05.2005 r. - Oświadczenie Zarządu w sprawie przestrzegania zasad ładu korporacyjnego

Działając na podstawie par. 22 ust 22 regulaminu Giełdy - przestrzegania zasad "Dobrych praktyk w spółkach publicznych", Zarząd Spółki Lena Lighting S.A. przesyła oświadczenie w sprawie przestrzegania zasad ładu korporacyjnego.

Nr 7/2005 23.05.2005 r. - WZA- podjęte uchwały

Działając na podstawie par. 45 ust. 1pkt 5 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 21.03.2005 w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez Emitentów Papierów Wartościowych (Dz. U. nr 49 poz 463). Spółka informuje, że dnia 23 maja 2005r podjęto następująca uchwałę na NWZA : Uchwała nr 1 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia ?Lena Lighting? Spółki Akcyjnej z dnia 23 maja 2005 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu Walnego Zgromadzenia Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Lena Lighting S.A. przyjmuje niniejszym Regulamin Walnego Zgromadzenia, stanowiący załącznik nr 1 do niniejszego protokołu, który to Regulamin wchodzi w życie z dniem dzisiejszym. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Nr 6/2005 23.05.2005 r. - Wykaz akcjonariuszy uprawnionych

Działając na podstawie art. 148 pkt 2 prawa o publicznym obrocie papierami wartościowymi Spółka przesyła wykaz akcjonariuszy uprawnionych do udziału w WZA w dniu 23 maja 2005r. wraz z określeniem liczby akcji i przysługujących im głosów z posiadanych akcji.

Wykaz akcjonaruiuszy nie podaje się publicznej wiadomości.

Nr 5/2005 23.05.2005 r. - Projekt uchwaly WZA

Działając na podstawie § 45 ust.1 pkt 3 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 21.03.2005 w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez Emitentów Papierów Wartościowych (Dz. U. nr 49 poz 463) Spólka podaje treść projektów uchwał WZA i załącznik zawierający projekt Regulaminu WZA zawierający zasady ładu korporacyjnego. Projekt uchwały: Uchwała nr 1 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia ?Lena Lighting? Spółki Akcyjnej z dnia 23 maja 2005 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu Walnego Zgromadzenia Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Lena Lighting S.A. przyjmuje niniejszym Regulamin Walnego Zgromadzenia, który wchodzi w życie z dniem dzisiejszym. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Projekt Regulaminu Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy w załączniku.

Nr 4/2005 23.05.2005 r. - WZA Porządek obrad

Działając na podstawie § 45 ust.1 pkt. 1 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 21.03.2005 w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez Emitentów Papierów Wartościowych (Dz. U. nr 49 poz 463). Spółka informuje, że dnia 23 maja 2005 roku o godzinie 08.15 w siedzibie Spółki odbędzie się Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy. Porządek obrad WZA: 1. Otwarcie Zgromadzenia i wybór Przewodniczącego Zgromadzenia. 2. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał. 3. Przyjęcie porządku obrad. 4. Podjęcie uchwały w przedmiocie przyjęcia Regulaminu Walnego Zgromadzenia Spółki, 5. Zamknięcie obrad Zaświadczenia o złożeniu akcji do depozytu lub imienne świadectwa depozytowe należy złożyć w siedzibie spółki do 23 maja 2005 r do godziny 08.00.

Nr 3/2005 23.05.2005 r. - Osoby do kontaktu

Działając na podstawie paragrafu 4 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 21.03.2005 w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez Emitentów Papierów Wartościowych (Dz. U. nr 49 poz 463). Zarząd informuje, że osobami odpowiedzialnymi za kontakty z Komisją w zakresie wykonywania obowiązków określonych w rozporządzeniu są: Pani Joanna Rybak-Schrödter oraz Pan Tomasz Marciniak.

Nr 2/2005 20.05.2005 r. - Cena Emisyjna oraz Cena Sprzedaży

Działając na podstawie art. 80 ust. 1 w związku z art. 80 ust. 2 prawo o publicznym obrocie papierami wartościowymi oraz zgodnie z pkt. 3.12 Rozdziału III prospektu emisyjnego spółki Lena Lighting S.A. opublikowanego w dniu 9 maja 2005 roku, Zarząd Lena Lighting S.A. informuje, że w dniu 19 maja 2005 roku ustalił Cenę Emisyjną Akcji Serii C na poziomie 7,10 zł. Zarząd informuje także, że dokonał przesunięć Akcji Oferowanych pomiędzy Transzami, w taki sposób, że z Transzy Inwestorów Indywidualnych do Transzy Inwestorów Instytucjonalnych, przesuniętych zostało 1.107.449 Akcji Sprzedawanych. Po uwzględnieniu przesunięć ostatecznie w Transzy Inwestorów Indywidualnych zaoferowanych zostało 442.551 Akcji Sprzedawanych, a w Transzy Inwestorów Instytucjonalnych 1.250.000 Akcji Serii C oraz 4.457.449 Akcji Sprzedawanych.
Jednoczenie w dniu 19 maja 2005 roku Wprowadzający poinformowali Zarząd Lena Lighting S.A. o ustaleniu Ceny Sprzedaży Akcji Sprzedawanych na poziomie 7,10 zł.
W ramach budowy księgi popytu na akcje inwestorzy instytucjonalni zgłosili zainteresowane nabyciem akcji ponad trzykrotnie przekraczające liczbę akcji oferowanych w Transzy Inwestorów Instytucjonalnych.

Ponadto Zarząd Lena Lighting S.A. oraz Wprowadzający w porozumieniu z Oferującym dokonali wstępnego przydziału Akcji Oferowanych inwestorom, którzy złożyli Deklaracje zainteresowania nabyciem akcji w Transzy Inwestorów Instytucjonalnych.

Odpowiednie zmiany wprowadza się w treści skrótu prospektu emisyjnego Lena Lighting S.A. opublikowanego w Gazecie Giełdy Parkiet w dniu 9 maja 2005 roku.

Nr 1/2005 16.05.2005 r. - Ustalenie przedziału cenowego dla akcji serii C i akcji sprzedawanych

Raport bieżący nr 1 / 2005
Data sporządzenia: 2005-05-16
Skrócona nazwa emitenta
LENA LIGHTING
Temat
Ustalenie Przedziału Cenowego dla Akcji Serii C i Akcji Sprzedawanych
Podstawa prawna
Art. 81 ust. 1 pkt 1 Ustawy PPO - informacja powodująca zmianę treści
prospektu

Treść raportu:
Działając na podstawie art. 80 ust. 2 prawo o publicznym obrocie papierami wartościowymi oraz zgodnie z Rozdziałem III, pkt 3.12 Prospektu emisyjnego opublikowanego w dniu 9 maja 2005 roku, Lena Lighting S.A. informuje, że Zarząd Spółki oraz Wprowadzający (Panowie Włodzimierz Lesiński i Jerzy Nadwórny) w porozumieniu z Oferującym w dniu 16 maja 2005 roku ustalili Przedział Cenowy dla Akcji Serii C i Akcji Sprzedawanych oferowanych w Publicznej Ofercie na poziomie od 6,95 zł do 7,85 zł za jedną akcję.

Powyższe zmiany wprowadza się w odpowiednim zakresie także w Skrócie Prospektu Emisyjnego Akcji Lena Lighting S.A. opublikowanym w dzienniku "Gazeta Giełdy Parkiet" w dniu 9 maja 2005 roku.

Wszystkie prawa zastrzeżone © 2023 Lena Lighting S.A.