od Nr 11/2005 do Nr 20/2005

Nr 20/2005 03.06.2005 r. - Znaczne pakiety akcji

Zarząd Spółki Lena Lighting S.A. informuje, że otrzymał informację o której stanowią zapisy art. 147 ust. 1 pkt. 1 i ust. 3 w związku z art. 150 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. - Prawo o publicznym obrocie papierami wartościowymi, że: ING Nationale - Nederlanden Polska Otwarty Fundusz Emerytalny posiada 1.265.201 akcji serii A oraz 354.799 PDA Lena Lighting S.A., co po zarejestrowaniu przez sąd akcji serii C stanowić będzie 6,59% wszsytkich akcji Spółki. Akcje i PDA Lena Lighting S.A. będą uprawniać ING Nationale-Nederlanden Polska Otwarty Fundusz Emerytalny do wykonania 1.620.000 głosów na Walnym Zgromadzeniu, co będzie stanowić 6,59% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu.

Nr 19/2005 31.05.2005 r. - Znaczne pakiety akcji

Zarząd Spółki Lena Lighting S.A. niniejszym informuje, że otrzymał informację o której stanowią zapisy art. 147 ust. 2 i 4 ustawy: Prawo o publicznym obrocie papierami wartościowymi oraz działając na podstawie art 148 ust 1 pkt 1 informuje, że:

  1. Pan Włodzimierz Lesiński zawiadomił, że wyniku rozliczenia oferty sprzedaży akcji serii A zbył 3.920.00 akcji spółki Lena Lighting S.A. stanowiących 16,81% łącznej liczby akcji Lena Lighting S.A. uprawniających do 16,81% głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki. Po dokonaniu zbycia ww. akcji Pan Włodzimierz Lesiński posiada aktualnie 14.551.980 akcji serii A stanowiących 62,39% kapitału zakładowego, które to akcje uprawniają do 62,39% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Spółki.
  2. Pan Jerzy Nadwórny zawiadomił, że wyniku rozliczenia oferty sprzedaży akcji serii A zbył 980.000 akcji spółki Lena Lighting S.A. stanowiących 4,20% łącznej liczby akcji Lena Lighting S.A. uprawniających do 4,20% głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki. Po dokonaniu zbycia ww. akcji Pan Jerzy Nadwórny posiada aktualnie 3.638.000 akcji serii A stanowiących 15,60% kapitału zakładowego, które to akcje uprawniają do 15,60% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Spółki. Do obliczenia kapitału zakładowego i ilości głosów na walnym zgromadzeniu Spółki nie wzięto pod uwagę nowej emisji akcji serii C (1.250.000 akcji), gdyż podwyższenie kapitału z tytułu nowej emisji nie zostało na dzień 31-05-2005 zarejestrowane w Sądzie.

Zarząd Spółki jednocześnie informuje, że przesłany raport bieżący dnia 31-05-2005 dotyczący daty pierwszego notowania akcji Spółki zawierał błędny numer raportu bieżacego- podano 17/2005, a powinno być 18/2005. W związku z powyższym raport obecny posiada kolejny numer 19/2005.

Nr 18/2005 31.05.2005 r. - Wprowadzenie do obrotu giełdowego akcji Lena Lighting S.A. 1 czerwca 2005 r.

Zarząd Spółki Lena Lighting S.A. informuje, że na mocy uchwały nr 170/2005 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 30 maja 2005r. Zarząd Giełdy postanowił w sprawie wprowadzenia do obrotu gieldowego na rynku podstawowym praw do nowych akcji zwykłych na okaziciela serii C spółki Lena Lighting S.A.:

Na podstawie uchwały nr 163/2005 Zarząd Giełdy z dnia 24 maja 2005r. oraz par. 36 ust. 2 Regulaminu Giełdy, Zarząd Giełdy wprowadza do obrotu giełdowego na rynku podstawowym 1.250.000 (jeden milion dwieście pięćdziesiąt tysięcy) praw do akcji zwykłych na okaziciela serii C spółki "Lena Lighting" S.A. o wartości nominalnej 0,05 zł (pięć groszy) każda, oznaczonych przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. kodem "PLLENAL00023"

Pierwsze notowanie praw do akcji zwykłych na okaziciela serii C spółki Lena Lighting S.A. odbędzie się na sesji giełdowej w dniu 1 czerwca 2005r. Prawa do akcji zwykłych na okaziciela serii C spółki Lena Lighting S.A. będą notowane w systemie notowań ciągłych pod nazwą skróconą "LENA-PDA" i z oznaczeniem "LENA".

Zarząd Spółki Lena Lighting S.A. informuje, że na mocy uchwały nr 171/2005 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 30 maja 2005r. Zarząd Giełdy postanowił w sprawie wprowadzenia do obrotu gieldowego na rynku podstawowym akcji zwykłych na okaziciela serii A spólki Lena Lighting S.A.:

Na podstawie uchwały nr 163/2005 Zarząd Giełdy z dnia 24 maja 2005r. oraz par. 36 ust. 2 Regulaminu Giełdy, Zarząd Giełdy postanawia wprowadzić do obrotu giełdowego na rynku podstawowym 23.323.200 (dwadzieścia trzy miliony trzysta dwadzieścia trzy tysiące dwieście) akcji zwykłych na okaziciela serii A spółki "Lena Lighting" S.A. o wartości nominalnej 0,05 zł (pięć groszy) każda, oznaczonych przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. kodem "PLLENAL00015"

Pierwsze notowanie powzsyzch akcji spółki Lena Lighting S.A. odbędzie się na sesji giełdowej w dniu 1 czerwca 2005r. Akcje spółki Lena Lighting S.A. będą notowane w systemie notowań ciągłych pod nazwą skróconą "LENA" i z oznaczeniem "LEN".

Nr 17/2005 31.05.2005 r. - Wykaz akcjonariuszy posiadających powyżej 5% głosów na WZA

Zarząd Spółki Lena Lighting S.A. podaje do wiadomości wykaz akcjonariuszy,którzy posiadali conajmniej 5% ogólnej liczby głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Lena Lighting S.A., które odbyło się 23 maja 2005r. w siedzibie Spółki. - Pan Włodzimeirz Lesiński - 18.471.980 akcji serii A o wartościnominalnej 0,05 zł każda - 18.471.980 głosów costanowi 79,20% ogólnej liczby głosów; - Pan Jerzy Nadwórny - 4.618.000 akcji serii A o wartości nominalnej 0,05 zł każda - 4.618.000 głosów co stanowi 19,80 % ogólnej liczby głosów.

Nr 16/2005 30.05.2005 r. - Rejestracja Papierów Wartościowych w KDPW

Zarząd Spółki Lena Lighting S.A. informuje, że na mocy uchwały nr 281/05 Zarządu Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A. z dnia 30 maja 2005 r., Zarząd KDPW postanowił: Na podstawie paragrafu 40 ust. 2 w związku z paragrafem 2 ust. 1 i 4 Regulaminu Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych oraz paragrafu 13 a Szczegółowych Zasad Dzialania Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych, po rozpatrzeniu wniosku spółki Lena Lighting S.A. w związku z dokonanym przydziałem akcji, Zarząd Krajowego Depozytu postanowił przyjąć do Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych 1.250.000 (jeden milion dwieście pięćdziesiąt tysięcy) praw do akcji zwykłych na okaziciela serii C spółki Lena Lighting S.A. o wartości nominalnej 0,05 zł (pięć groszy) każda i nadać im kod PLLENAL00023.

Nr 15/2005 30.05.2005 r. - Informacja na temat powiązań

W związku realizacją procedury dopuszczenia akcji Spółki do obrotu na GPW i pytaniami zgłoszonymi przez Zarządu GPW w dniu 24 maja 2005 roku, Zarząd Spółki informuje że:

Zgodnie z tym co zostało opisane w prospekcie emisyjnym Spółki opublikowanym w dniu 9 maja 205 roku (Rozdział II, pkt. 2.2.), Pan Włodzimierz Lesiński ? Przewodniczący Rady Nadzorczej Spółki oraz jej akcjonariusz, pełni funkcję członka zarządu spółki Dusar Industrie Sp. z o.o. (?Dusar?) Spółka od Dusar wynajmuje 1.910.87 m2 powierzchni produkcyjno-magazynowej. Umowa najmu zawarta jest na warunkach rynkowych. Opłata najmu wynosi 2,1 Euro za 1 m2 plus 1,47 zł za 1 m2 i jest powiększona o opłaty za energię, ogrzewanie itp. Wynajmowana hala znajduje się w bezpośrednim sąsiedztwie siedziby Spółki. Łączne szacowane koszty najmu w 2005 roku wyniosą 234.000,00 zł (dwieście trzydzieści cztery tysiące złotych).

Nr 14/2005 30.05.2005 r. - Wynagrodzenie Rady Nadzorczej

W związku realizacją procedury dopuszczenia akcji Spółki do obrotu na GPW i pytaniami zgłoszonymi przez Zarządu GPW w dniu 24 maja 2005 roku, Zarząd Spółki informuje że: 1. Wynagrodzenie osób zasiadających w Radzie Nadzorczej Spółki zgodnie z uchwałą nr 4 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki z dnia 11 lutego 2005r kształtuje się w następujący sposób:

  1. ryczałtowe wynagrodzenie za funkcję Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki wynosi 5.000,00 zł ( pięć tysięcy złotych) brutto miesięcznie,
  2. ryczałtowe wynagrodzenie członków Rady Nadzorczej Spółki w przypadku wydelegowania ich przez Radę Nadzorczą Spółki do samodzielnego pełnienia czynności nadzorczych w trybie art. 390 § 1 K.s.h. ? wynosi 15.000,00 zł (piętnaście tysięcy złotych) brutto miesięcznie,
  3. członkom Rady Nadzorczej nie pełniącym czynności nadzorczych w trybie art. 390 § 1 k.s.h. przysługuje ryczałt z tytułu udziału w posiedzeniu Rady Nadzorczej Spółki w kwocie brutto 500,00 (pięćset złotych) za jedno posiedzenie, Przewodniczący Rady Nadzorczej Spółki Pan Włodzimierz Lesiński otrzymuje wynagrodzenie z tyt pkt a) i b) w sumie 20.000 zł brutto miesięcznie. Wice Przewodniczący Rady Nadzorczej Spółki Pan Jerzy Nadwórny otrzymuje wynagrodzenie z tyt pkt b) w wysokości 15.000 zł brutto. Pozostali członkowie rady Nadzorczej Spółki tj. c) Pan Mikołaj Guranowski, Pan Andrzej Tomaszewski i Pan Artur Hibner otrzymuja wynagrodzenie z tyt pkt c) tj. za posiedzenie w wysokości 500 zł brutto.

Nr 13/2005 30.05.2005 r. - Oświadczenie Zarządu w sprawie przestrzegania zasad ładu korporacyjnego

Działając na podstawie par. 22 ust. 22 Regulaminu Giełdy- przestrzeganie zasad "Dobrych praktyk w spółkach publicznych" Zarząd Spółki Lena Lighting S.A. przesyła zaktualizowane oświadczenie w sprawie przestrzegania zasad ładu korporacyjnego.

Nr 12/2005 25.05.2005 r. - Dopuszczenie papierów wartościowych do obrotu na rynku regulowanym

Zarząd Spółki Lena Lighting S.A. informuje, że na mocy Uchwały nr. 163/2005 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 24 maja 2005 r. w sprawie dopuszczenia do obrotu giełdowego na rynku podstawowym akcji serii A i C oraz praw do akcji serii C spółki "Lena Lighting", Zarząd Giełdy postanowił na podstawie paragrafu 5 Regulaminu Giełdy dopuścic do obrotu giełdowego na rynku podstawowym akcje spółki Lena Lighting S.A. o wartości nominalnej 0,05 zł (pięć groszy) każda: - 23.323.200 (dwadzieścia trzy miliony trzysta dwadzieścia trzy tysiące dwieście) akcji zwykłych na okaziciela serii A wyemitownych w związku z zawiązaniem spółki akcyjnej Lena lighting S.A. na podstawie aktu notarialnego rep. A nr 14.404/2004 z dnia 26 listopada 2004 roku oraz uchwaly nr 1 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 11 lutego 2005 w sprawie podziału akcji serii A; - 1.250.00 (jeden milion dwieście pięćdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii C, wyemitowanych na podstawie uchwały nr 18 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki z dnia 15 kwietnia 2005r. pod warunkiem zarejestrowania podwyższenia kapitału zakładowego spółki w wyniku emisji akcji serii C Zarząd Giełdy na podstawie paragrafu 14 Regulaminu Giełdy postanowił dopuścić do obrotu giełdowego na rynku podstawowym 1.250.000 (jeden milion dwieście pięćdziesiąt tysięcy) praw do akcji zwykłych na okaziciela serii C spółki " Lena Lighting" S.A. wyemitowanych na podstawie uchwaly nr 18 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki z dnia 15 kwietnia 2005r. o wartości nominalnej 0,05 zł (pięć groszy) każda.

Nr 11/2005 25.05.2005 r. - Wniosek o dopuszczenie papierów wartościowych Emitenta do obrotu

Zarząd Spółki Lena Lighting S.A. informuje, że dnia 23 maja 2005 r. został złożony wniosek o dopuszczenie akcji do obrotu na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie na rynku podstawowym. Wniosek obejmuje 23.323.200 akcji zwykłych na okaziciela serii A, o wartości nominalnej 0,05 zł oraz 1.250.000 akcji zwykłych na okaziciela serii C o wartości nominalnej 0,05 zł. Zarząd Spółki Lena Lighting S.A. informuje, że dnia 23 maja 2005 r. został złożony również wniosek o dopuszczenie praw do nowych akcji do obrotu na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie na rynku podstawowym. Liczba praw do nowych akcji 1.250.000. Prawa do nowych akcji dotyczą akcji serii C, 1.250.000 akcji zwykłych na okaziciela o wartości nominalnej 0,05 zł.

Wszystkie prawa zastrzeżone © 2023 Lena Lighting S.A.