Nr 13/2006 27.03.2006 r. Projekty uchwał NWZA

W związku z art. 39 par. 1 pkt. 3 Rozporządzenia z dnia 19 października 2005 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych, Zarząd spółki Lena Lighting podaje do wiadomości projekty uchwał na NWZA w dniu 04 kwietnia 2006 roku:

Uchwała nr 1 Walnego Zgromadzenia "Lena Lighting" S.A. z siedzibą w Środzie Wielkopolskiej z dnia 4 kwietnia 2006 roku:
Na podstawie art. 45 ust. 1c w zw. z art. 45 ust. 1a ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, Walne Zgromadzenie Lena Lighting SA niniejszym postanawia, że wyraża zgodę na prowadzenie począwszy od 1 stycznia 2006 r. ksiąg rachunkowych, polityki rachunkowości i sporządzanie sprawozdań finansowych przez tę spółkę przy zastosowaniu reguł określonych w Międzynarodowych Standardach Rachunkowości, Międzynarodowych Standardach Sprawozdawczości Finansowej oraz związanych z nimi interpretacjach ogłaszanych w formie rozporządzeń Komisji Europejskiej.

Uchwała nr 2 Walnego Zgromadzenia "Lena Lighting" S.A. z siedzibą w Środzie Wielkopolskiej z dnia 4 kwietnia 2006 roku:
Działając na podstawie art. 392 § 1 Ksh Walne Zgromadzenie postanawia:
§ 1
Ustalić, w miejsce dotychczasowych, nowe zasady wypłaty wynagrodzeń dla członków Rady Nadzorczej Spółki:
1) ryczałtowe wynagrodzenie z tytułu pełnienia funkcji Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki wynosi 20.000,00 zł (dwadzieścia tysięcy złotych) brutto miesięcznie,
2)ryczałtowe wynagrodzenie z tytułu pełnienia funkcji przez pozostałych członków Rady Nadzorczej Spółki wynosi 500,00 zł (pięćset złotych) brutto miesięcznie,
3) wynagrodzenia, o których mowa powyżej w pkt. 1) i 2) płatne są miesięcznie z dołu, do dnia 10-tego następnego miesiąca.
§ 2
Przewodniczący Rady Nadzorczej oraz członek Rady Nadzorczej mają prawo do korzystania na koszt Spółki do celów służbowych ze środków niezbędnych do wykonywania tych czynności, w zakresie określonym uchwałą Rady Nadzorczej.
§ 3
Uchwała wchodzi w życie z dniem 5 kwietnia 2006 r.

  • Dodaj do ulubionych