od Nr 1/2006 do Nr 10/2006

Nr 10/2006 07.03.2006 r. Zawarcie transakcji forward

Zarząd spółki Lena Lighting S.A. informuje , iż w dniu 06 marca 2006 roku zawarł z BZ WBK S.A. transakcję forward na sprzedaż 1,0 mln Euro (słownie: milion Euro) przy średnim kursie 3,8376 zł/Euro.

Nr 9/2006 16.02.2006 r. Zmiana porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Lena Lighting S.A.

Zarząd spółki Lena Lighting S.A. informuje o zmianie porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy. Do porządku obrad dodano pkt. 5 w brzmieniu: Przyjęcie uchwały w sprawie zasad wynagradzania Rady Nadzorczej.

 

Porządek obrad NWZA:

1.Otwarcie Zgromadzenia i wybór Przewodniczącego.

2. Stwierdzenie ważności zwołania Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.

3. Przyjęcie porządku obrad.

4. Przyjęcie uchwały w sprawie stosowania MSR i MSSF w rachunkowości Spółki.

5. Przyjęcie uchwały w sprawie zasad wynagradzania Rady Nadzorczej.

6. Zamknięcie Zgromadzenia.

 

Termin oraz miejsce NWZA nie uległy zmianie.

Warunkiem uczestnictwa w NWZA jest złożenie w siedzibie Spółki najpóźniej do dnia 28 marca 2006 roku do godz. 14:00 świadectwa potwierdzającego uprawnienia posiadacza akcji zdematerializowanych do uczestnictwa w tym Zgromadzeniu.

Nr 8/2006 13.02.2006 r. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Lena Lighting S.A.

Działając zgodnie z art. 39 pkt. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych, Zarząd spółki Lena Lighting S.A. informuje, iż zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, które odbędzie się 04 kwietnia 2006 roku o godz.14:00 w hotelu "Trawiński" przy ul. Żniwnej w Poznaniu.
 
Porządek obrad.
1. Otwarcie Zgromadzenia i wybór Przewodniczącego.
2. Stwierdzenie ważności zwołania Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
3. Przyjęcie porządku obrad.
4. Przyjęcie uchwały w sprawie stosowania MSR i MSSF w rachunkowości Spółki.
5. Zamknięcie Zgromadzenia.
 
Podstawą zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia jest art. 398 i 399 par.1 Kodeksu Spółek Handlowych oraz par.16 ust.3 Statutu Spółki.
 
Warunkiem uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu Spółki jest złożenie w jej siedzibie, najpóźniej do dnia 28 marca 2006 roku do godz. 14:00 świadectwa potwierdzającego uprawnienia posiadacza akcji zdematerializowanych do uczestnictwa w tym zgromadzeniu.

Nr 7/2006 08.02.2006 r. Uchwała Zarządu GPW w sprawie zmiany systemu notowań akcji Lena Lighting S.A.

Zarząd spółki Lena Lighting S.A. informuje, że na mocy uchwały Zarządu GPW S.A. nr 41/2006 uchylającej uchwałę nr 13/2006 z dnia 13 stycznia 2006 roku, nie zmienia się system notowań akcji spółki Lena Lighting S.A.

Nr 6/2006 31.01.2006 r. Terminy publikacji raportów okresowych w 2006 roku

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 ustawy o ofercie – informacje bieżące  i okresowe

Treść raportu: Zarząd spółki Lena Lighting S.A. podaje do publicznej wiadomości terminy publikacji sprawozdań okresowych w 2006 roku:
- raport kwartalny za IV kwartał 2005 roku - 14 luty 2006 r.
- raport kwartalny za I kwartał 2006 roku - 05 maja 2006 r.
- raport kwartalny za II kwartał 2006 roku - 04 sierpnia 2006 r.
- raport kwartalny za III kwartał 2006 r. - 03 listopada 2006 roku
- raport półroczny SA-P za I i II kwartał 2006 r. - 25 września 2006 r.
- raport roczny SA-R za 2005 rok - 23 maja 2006 r.

Nr 5/2006 26.01.2006 r. Zawarcie transakcji forward

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 1 Ustawy o ofercie - informacje poufne

Treść raportu:  Zarząd spółki Lena Lighting S.A. informuje , iż w dniu 25 stycznia 2006 roku zawarł z BZ WBK S.A. transakcję forward na sprzedaż 1,5 mln Euro (słownie: milion pięćset tysięcy Euro) przy średnim kursie 3,846 zł/Euro.

Nr 4/2006 23.01.2006 r. Zawarcie transakcji forward

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 1 Ustawy o ofercie - informacje poufne

Treść raportu:  Zarząd spółki Lena Lighting S.A. informuje , iż w dniu 23 stycznia 2006 roku zawarł z BZ WBK S.A. transakcję forward na sprzedaż 1,5 mln Euro (słownie: milion pięćset tysięcy Euro) przy średnim kursie 3,85 zł/Euro.

Nr 3/2006 19.01.2006 r. Wykaz raportów bieżących i okresowych przekazanych do publicznej wiadomości w 2005 roku

Podstawa prawna: Art. 65 ust. 1 ustawy o ofercie – wykaz informacji przekazanych do publicznej wiadomości.

Treść raportu: Zarząd spółki Lena Lighting S.A. przekazuje w załączeniu zestawienie raportów bieżących i okresowych przekazanych do publicznej wiadomości w 2005 roku.
Raporty dostępne są na stronie internetowej spółki (www.lenalighting.pl).
Załącznik do raportu:

Nr 2/2006 18.01.2006 r. Zawarcie umowy o pełnienie funkcji Animatora Emitenta

Podstawa prawna: Inne Uregulowania

Zarząd spółki Lena Lighting S.A. informuje iż otrzymał podpisaną umowę, na mocy której Dom Maklerski BZ WBK S.A. zobowiązuje się do pełnienia funkcji Animatora Emitenta dla akcji spółki Lena Lighting S.A. Umowa zacznie obowiązywać z dniem 01.02.2006.

Nr 1/2006 16.01.2006 r. Uchwała Zarządu GPW S.A. o zmianie systemu notowań akcji spółki Lena Lighting S.A.

Podstawa prawna: Inne uregulowania

Treść raportu:  Zarząd spółki Lena Lighting S.A. informuje, iż otrzymał uchwałę Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. nr 13/2006 z dnia 13 stycznia 2006 roku, zgodnie z którą począwszy od dnia 13 lutego 2006 roku na rynku podstawowym zmienia się system notowań akcji spółki Lena Lighting S.A. (notowanych dotychczas w systemie notowań ciągłych) na system kursu jednolitego z dwukrotnym określaniem kursu.

Wszystkie prawa zastrzeżone © 2023 Lena Lighting S.A.