od Nr 11/2008 do Nr 20/2008

Nr 20/2008 09.05.2008 r. Zmiana terminu przekazania raportu kwartalnego.

Zarząd Lena Lighting S.A. informuje o zmianie terminu przekazania do publicznej wiadomości skonsolidowanego rozszerzonego raportu kwartalnego za I kwartał 2008 roku podanego w raporcie bieżącym nr 2/2008 w dniu 14 stycznia 2008 roku.

 

Raport przekazany zostanie w dniu 12 maja 2008 roku, a nie jak pierwotnie podano w dniu 15 maja 2008 roku.

Nr 19/2008 06.05.2008 r. Korekta rozszerzonego raportu kwartalnego za IV kwartał 2007 r.

Na podstawie art. 56 ust. 1 pkt. 2 ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, Zarząd Spółki Lena Lighting S.A. złożył korektę okresowego rozszerzonego raportu kwartalnego za IV kwartał 2007 r. (Raport kwartalny QSr 4/2007 korekta z dnia 05 maja 2008 wysłany 05 maja2008r.).

 

Zmiany w raporcie dotyczyły następujących pozycji:
1. W jednostkowym sprawozdaniu Lena Lighting SA dokonano zmian prezentacyjnych w bilansie zakresie należności, zobowiązań krótkoterminowych i długoterminowych. Z tego tytułu też uległy zmianie pozycje w Cash flow dot. należności i zobowiązań. Dodatkowo w Cash flow dokonano zmiany prezentacyjnej pożyczki krótkoterminowej w stosunku do podmiotów powiązanych. Dokonano również zmiany prezentacyjnej w zakresie należności i zobowiązań krótkoterminowych w bilansie za 2006r. jednostkowym i skonsolidowanym, a co za tym idzie korekty w odpowiednich pozycjach Cash flow za 2006r.
2. W skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym Grupy Kapitałowej Lena Lighting S.A. zmianie uległy pozycje należności, zobowiązań krótkoterminowych i długoterminowych, aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego, kapitał własny, rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego, zysk netto, wartości niematerialne i prawne, środki pieniężne oraz pozostałe aktywa krótkoterminowe. W skonsolidowanym rachunku zysków i strat zmianie uległy następujące pozycje: pozostałe koszty operacyjne, koszty finansowe, zysk brutto, podatek dochodowy oraz zysk netto akcjonariuszy mniejszościowych i zysk netto akcjonariuszy spółki dominującej. W zakresie skonsolidowanego Cash flow uległy zmianie pozycje wymienione powyżej. Natomiast skonsolidowane zestawienie zmian w kapitałach własnych uległo zmianie w zakresie pozycji: wynik netto, kapitał przypadający na udziały mniejszości oraz kapitał własny

Nr 18/2008 24.04.2008 r. Zmiana terminu przekazania raportu rocznego jednostkowego i skonsolidowanego.

Zarząd Lena Lighting S.A. informuje o zmianie terminu przekazania do publicznej wiadomości raportu rocznego jednostkowego za 2007 rok oraz skonsolidowanego raportu rocznego za 2007 rok podanego w raporcie bieżącym nr 2/2008 w dniu 14 stycznia 2008 roku.

 

Raporty te przekazane zostaną w dniu 14 maja 2008 roku, a nie jak pierwotnie podano w dniu 30 maja 2008 roku

Nr 17/2008 22.04.2008 r. Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy

Zarząd „Lena Lighting” Spółki Akcyjnej z siedzibą w Środzie Wielkopolskiej, wpisanej do rejestru przedsiębiorców KRS pod numerem 0000224210 w dniu 31.12.2004 r., działając na podstawie art. 398 i art. 399 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 16 ust. 2 Statutu Spółki, zwołuje na dzień 05.06.2008r., na godz. 17:00 Zwyczajne Walne Zgromadzenie. Zgromadzenie odbędzie się w siedzibie Spółki, w Środzie Wlkp., przy ul. Kórnickiej 52.

 

Porządek obrad:

1. Otwarcie Zgromadzenia i wybór Przewodniczącego

2. Stwierdzenie ważności zwołania Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał

3. Przyjęcie porządku obrad

4. Przedstawienie sprawozdania finansowego Spółki, sprawozdania Zarządu z działalności Spółki, wniosku Zarządu co do przeznaczenia zysku, skonsolidowanego sprawozdania finansowego oraz sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej – za rok 2007, oraz sprawozdania Rady Nadzorczej z badania w/w dokumentów i z oceny sytuacji Spółki

5. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok 2007

6. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku 2007

7. Rozpatrzenie i zatwierdzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok 2007

8. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej w roku 2007

9. Podjęcie uchwały w zakresie przeznaczenia zysku Spółki za rok 2007

10. Udzielenie członkom Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2007

11. Udzielenie członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2007

12. Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia uchwały nr 14 z dnia 28.06.2007 r. o ustanowieniu w Spółce Programu Motywacyjnego

13. Podjęcie uchwał w sprawie zmian w statucie Spółki

14. Podjęcie uchwały w sprawie ustanowienia w Spółce Programu Motywacyjnego

15. Podjęcie uchwał w sprawie zmiany statutu Spółki i emisji Warrantów Subskrypcyjnych serii D z prawem pierwszeństwa do objęcia akcji serii D oraz warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy

16. Uchwalenie tekstu jednolitego statutu Spółki

17. Zamknięcie zgromadzenia

 

Warunkiem uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu Spółki jest złożenie w jej siedzibie, najpóźniej na tydzień przed terminem Walnego Zgromadzenia, świadectwa potwierdzającego uprawnienia posiadacza akcji zdematerializowanych do uczestnictwa w tym zgromadzeniu ze wskazaniem, że akcje te zostaną zablokowane do czasu zakończenia Walnego Zgromadzenia.

 

Świadectwa depozytowe należy składać w godz. 8:00-16:00 w siedzibie Spółki w Środzie Wielkopolskiej przy ul. Kórnickiej 52, w terminie do dnia 28.05.2008 roku do godz. 16:00

Nr 16/2008 03.04.2008r. Informacja o rejestracji akcji zwykłych na okaziciela serii B

Zarząd Lena Lighting S.A. informuje, że zgodnie z komunikatem Działu Operacyjnego KDPW z dnia 02 kwietnia 2008 roku, 174.156 (sto siedemdziesiąt cztery tysiące sto pięćdziesiąt sześć) akcji zwykłych na okaziciela serii B spółki Lena Lighting S.A., o wartości nominalnej 0,05 zł (pięć groszy) każda, zostanie w dniu 03 kwietnia 2008 roku zarejestrowanych przez KDPW. W związku z tym kodem "PLLENAL00015" oznaczonych będzie 24.875.050 akcji zwykłych na okaziciela spółki Lena Lighting S.A. Zatem łączna liczba papierów po rejestracji wynosić będzie 24.875.050 (zgodnie z uchwałą Zarządu KDPW S.A. nr 751/06 z dnia 28 grudnia 2006 roku zmienioną uchwałą numer 65/07 z dnia 24 stycznia 2007 roku).

Nr 15/2008 02.04.2008r. Dopuszczenie i wprowadzenie do obrotu giełdowego na rynku podstawowym akcji zwykłych na okaziciela serii B

Zarząd Lena Lighting S.A. informuje, że w uchwale numer 236/2008 z dnia 01 kwietnia 2008 roku Zarząd Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.:
- stwierdził, że zgodnie z par. 19 ust. 1 i 2 Regulaminu Giełdy do obrotu giełdowego na rynku podstawowym dopuszczonych jest 174.156 (sto siedemdziesiąt cztery tysiące sto pięćdziesiąt sześć) akcji zwykłych na okaziciela serii B spółki Lena Lighting S.A., o wartości nominalnej 0,05 zł (pięć groszy) każda,

 

- na podstawie par. 38 ust. 1 Regulaminu Giełdy postanowił wprowadzić z dniem 03 kwietnia 2008 r. w trybie zwykłym do obrotu giełdowego na rynku podstawowym akcje spółki Lena Lighting S.A., o których mowa powyżej, pod warunkiem dokonania przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. w dniu 03 kwietnia 2008 r. rejestracji tych akcji i oznaczenia ich kodem "PLLENAL00015".

Uchwała weszła w życie z dniem podjęcia.

Nr 14/2008 07.03.2008 r. Lista akcjonariuszy posiadających ponad 5% głosów na NWZA w dniu 4 marca 2008 r.

Zarząd spółki Lena Lighting S.A. przekazuje do wiadomości listę osób posiadających powyżej 5 % głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy w dniu 4 marca 2008 roku:

Włodzimierz Lesiński
- liczba głosów 14.551.980
- liczba akcji 14.551.980
- procent głosów na WZA 85,59 %
- procent ogólnej liczby głosów 58,91 %

ING Nationale-Nederlanden Polska Otwarty Fundusz Emerytalny
- licza głosów 2.450.005
- liczba akcji 2.450.005
- procent głosów na WZA 14,41 %
- procent ogólnej liczby głosów 9,92 %

Nr 13/2008 07.03.2008 r. Informacja nt. Członka Rady Nadzorczej powołanego przez WZA w dniu 4 marca 2008 r.

Zarząd Spółki Lena Lighting S.A., na podst. par.28 w zw. z par. 5 rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych, podaje informacje o członku Rady Nadzorczej powołanym przez NWZA w dniu 4 marca 2008 r.

 

ANDRZEJ PAWLAK - CZŁONEK RADY NADZORCZEJ
Lat 56, wykształcenie średnie techniczne – technologia obróbki skrawaniem.
Andrzej Pawlak kolejno pracował:
1) w latach 1974-1977 w Zakładach Remontowo – Montażowych Przemysłu Zbożowo – Młynarskiego w Poznaniu jako młodszy technolog,
2) w latach 1977-1984 w Spółdzielni Rzemieślniczej Ogólnobranżowej w Środzie Wielkopolskiej jako członek zarządu,
3) od roku 1984 prowadzi działalność gospodarczą pod nazwą „Wytwarzanie Wyrobów z Tworzyw Sztucznych”.
Według złożonego oświadczenia Pan Andrzej Pawlak nie prowadzi działalności konkurencyjnej wobec Emitenta ani nie jest wspólnikiem w konkurencyjnej spółce cywilnej lub osobowej, ani nie jest członkiem organu konkurencyjnej spółki kapitałowej, ani jakiejkolwiek innej konkurencyjnej osoby prawnej. Pan Andrzej Pawlak nie został wpisany do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonego na podstawie Ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym. Pan Andrzej Pawlak nie pełnił funkcji osób nadzorujących lub zarządzających w podmiotach, które w okresie jego kadencji znalazły się w stanie likwidacji.
Pan Andrzej Pawlak nie został pozbawiony przez sąd upadłościowy prawa prowadzenia działalności gospodarczej na własny rachunek oraz pełnienia funkcji członka rady nadzorczej, reprezentanta lub pełnomocnika w spółce handlowej, przedsiębiorstwie państwowym, spółdzielni, fundacji lub stowarzyszeniu oraz nie był skazany prawomocnym wyrokiem za przestępstwa określone w przepisach rozdziałów XXXIII-XXXVII Kodeksu Karnego oraz art. 585, art. 587 i art. 590-591 Kodeksu Spółek Handlowych.

Nr 12/2008 05.03.2008 r. Powołanie prezesa zarządu.

Zarząd Lena Lighting S.A. przekazuje informację o treści uchwał Rady Nadzorczej z dnia 04.03.2008 r.

 

Na wstępie posiedzenia wobec odwołania Przewodniczącego Rady Nadzorczej, jej członkowie dokonali wyboru Przewodniczącego Rady Nadzorczej spośród swego grona. W wyniku głosowania tajnego na Przewodniczącego Rady Nadzorczej wybrano Pana Andrzeja Tomaszewskiego.

 

Uchwała nr 1/1/2008 Rady Nadzorczej
Lena Lighting S.A. z siedzibą w Środzie Wielkopolskiej
z dnia 4 marca 2008 r.

 

Rada Nadzorcza spółki Lena Lighting S.A. z siedzibą w Środzie Wlkp. (zwanej dalej Spółką) na podstawie § 21 ust. 1 pkt. 1 Statutu Spółki, niniejszym powołuje w skład Zarządu Spółki Pana Włodzimierza Lesińskiego, jako Prezesa Zarządu.

Nr 11/2008 05.03.2008 r. Uchwały podjęte przez NWZA z dnia 04.03.2008 r.

Zarząd Lena Lighting S.A. przekazuje informację o treści uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 04.03.2008 r.

 

Uchwała nr 1
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Lena Lighting Spółki Akcyjnej
z dnia 4 marca 2008 r.
w sprawie odwołania Rady Nadzorczej Spółki

 

Działając na podstawie art. 385 § 1 K.s.h. oraz § 17 ust. 1 Statutu, Walne Zgromadzenie postanawia odwołać z dniem dzisiejszym ze składu Rady Nadzorczej Spółki Pana Włodzimierza Lesińskiego.

 

Uchwała nr 2
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Lena Lighting Spółki Akcyjnej
z dnia 4 marca 2008 r.
w sprawie powołania nowej Rady Nadzorczej

 

Działając na podstawie art. 385 § 1 K.s.h. oraz § 17 ust. 1 Statutu Spółki, Walne Zgromadzenie powołuje z dniem dzisiejszym w skład Rady Nadzorczej Spółki Andrzeja Pawlaka.

 

Uchwała nr 3
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Lena Lighting Spółki Akcyjnej
z dnia 4 marca 2008 r.
w sprawie ustalenia zasad wynagradzania Rady Nadzorczej

 

§ 1
Działając na podstawie art. 392 § 1 Ksh § 17 ust. 5 Statutu Spółki, Walne Zgromadzenie postanawia ustalić, w miejsce dotychczasowych, nowe zasady wypłaty wynagrodzeń dla członków Rady Nadzorczej Spółki:
1) ryczałtowe wynagrodzenie z tytułu pełnienia funkcji przez każdego z członków Rady Nadzorczej Spółki wynosi 500,00 zł (pięćset złotych) brutto miesięcznie,
2) wynagrodzenie, o którym mowa powyżej w pkt. 1) płatne jest miesięcznie z dołu, do dnia 10-tego następnego miesiąca.

 

§ 2
Zmienione zasady wynagradzania obowiązują z dniem dzisiejszym. Wynagrodzenia za marzec 2008 r. płatne są według nowych zasad.