od Nr 11/2010 do Nr 20/2010

Nr 13/2010 27.10.2010 Likwidacja Spółki zależnej Lena Lighting RO SRL w Rumunii

Zarząd Spółki Lena Lighting S.A. informuje, że dnia 27 października 2010 roku została podjęta uchwała o rozwiązaniu - poprzez przeprowadzenie likwidacji - Spółki Lena Lighting Ro SRL. Niniejszym wobec powyższej uchwały zostaną przeprowadzone wszelkie niezbędne czynności w celu likwidacji spółki Lena Lighting Ro SRL z siedzibą w Bukareszcie, Intr. Margareta, no. 12, Bucharest, Romania, wpisanej do rejestru handlowego w Bukareszcie pod numerem J40/11483/13.06.2007, w której 100% kapitału zakładowego należy do Lena Lighting S.A. z siedzibą w Środzie Wlkp. Zarząd uznał, że dalsze istnienie w/w spółki zależnej jest nieuzasadnione ekonomicznie i jej zadania zostaną przejęte przez spółkę Lena Lighting S.A.

Nr 12/2010 07.07.2010 r. Uzupełnienie raportu rocznego za 2009 r.

W związku z przekazaniem w dniu 19 marca 2010 r. raportu okresowego (raport roczny za rok 2009)  Zarząd Lena Lighting S.A. niniejszym uzupełnia w/w raport o część obejmującą oświadczenie dotyczące stosowania zasad ładu korporacyjnego w Spółce Lena Lighting S.A. w 2009 r. (w załączeniu). Oświadczenie to było przekazane raportem odrębnym od raportu rocznego za rok 2009 r. także w dniu 19 marca 2010 r., systemem EBI. Raport został wysłany także poprzez system ESPI lecz z nieznanych przyczyn nie jest widoczne wśród raportów okresowych i bieżących, wysyłanych poprzez ten system.
 

Jednocześnie spółka informuje, że w Radzie Nadzorczej Lena Lighting S.A. nie powołano komitetów i a zadania komitetu audytu pełni Rada Nadzorcza zgodnie z art. 86 ust. 3 ustawy z dnia 7 maja 2009 r. o biegłych rewidentach i ich samorządzie, podmiotach uprawnionych do badania sprawozdań finansowych oraz o nadzorze publicznym.
 

Spółka uzupełnia także raport roczny o następujące informacje:
 

Opis zasad zmiany statutu emitenta
 

Zmiana statutu Lena Lighting S.A. wymaga uchwały Walnego Zgromadzenia i rejestracji zmiany w rejestrze przedsiębiorców. Uchwała w tym przedmiocie podejmowana jest większością głosów ustaloną w Kodeksie spółek handlowych i według zasad tam opisanych.
 

Sposób działania walnego zgromadzenia i jego zasadnicze uprawnienia oraz opis praw akcjonariuszy i sposobu ich wykonywania, w szczególności zasady wynikające z regulaminu walnego zgromadzenia, jeżeli taki regulamin został uchwalony, o ile informacje w tym zakresie nie wynikają wprost z przepisów prawa
 

Walne Zgromadzenie działa na posiedzeniach, zwoływanych i odbywanych zgodnie z zasadami Kodeksu spółek handlowych, Statutem spółki oraz zgodnie z uchwalonym w dniu 1 czerwca 2010 r. Regulaminem Walnego Zgromadzenia.
 

Zasadnicze uprawnienia Walnego Zgromadzenia obejmują:
 

a)    rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy oraz udzielenie absolutorium członkom organów Spółki z wykonywania przez nich obowiązków,

b)    postanowienia dotyczące roszczeń o naprawienie szkody wyrządzonej przy zawiązaniu Spółki lub sprawowaniu zarządu albo nadzoru,

c)     zbycie i wydzierżawienie przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części oraz ustanowienie na nich ograniczonego prawa rzeczowego,

d)    emisja obligacji zamiennych lub z prawem pierwszeństwa i emisja warrantów subskrypcyjnych, o których mowa w art. 435 §2 Kodeksu spółek handlowych,

e)    nabycie własnych akcji w przypadkach, o których mowa w art. 362 §1 pkt. 2 Kodeksu spółek handlowych,

f)     zawarcie umowy, o której mowa w art. 7 Kodeksu spółek handlowych,

g)    powzięcie uchwały o podziale zysku albo o pokryciu straty.
 

 

 

Postanowienia Statutu oraz Regulaminu Walnego Zgromadzenia nie odbiegają zasadniczo od reguł ustanowionych Kodeksem Spółek Handlowych, a jedynie uszczegóławiają jego postanowienia m.in. w zakresie technicznego przebiegu obrad. Akty te nie przewidują możliwości uczestniczenia w walnym zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej, wypowiadania się w trakcie walnego zgromadzenia przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej ani wykonywania prawa głosu drogą korespondencyjną, czy też przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.
 

Akcjonariusze posiadają prawa uregulowane w Kodeksie spółek handlowych, z tym uzupełnieniem, że akcjonariusz posiadający pakiet akcji spółki stanowiący co najmniej iloraz ogólnej liczby akcji oraz każdorazowo ustalonej przez Walne Zgromadzenie liczby członków Rady Nadzorczej może wskazać (mianować) członka Rady Nadzorczej (bądź proporcjonalną ich wielokrotność). Postanowienie to nie wyłącza prawa akcjonariuszy mniejszościowych do żądania przeprowadzenia wyboru członków Rady Nadzorczej grupami na podstawie art. 385 § 3 § 9 Kodeksu spółek handlowych. Członek Rady Nadzorczej wskazany w tym trybie może zostać odwołany przez Walne Zgromadzenie.
 

Informacje o zawartych umowach znaczących dla działalności emitenta, w tym znanych emitentowi umowach zawartych pomiędzy akcjonariuszami (wspólnikami), umowach ubezpieczenia, współpracy lub kooperacji;
 

Emitent ma zawartą umowę o współpracy z podmiotem powiązanym, z przedsiębiorstwem będącym własnością Pana Andrzeja Pawlaka (Członka Rady Nadzorczej Emitenta) o charakterze znaczącym dla działalności Emitenta – umowa ta i wartość transakcji za 2009 rok opisana została w punkcie 8 sprawozdania z działalności zarządu.

Emitent ma zawarte umowy ubezpieczeniowe, gdzie ewentualne świadczenie Ubezpieczyciela w przypadku szkody całkowitej ma wartość przewyższającą 10% kapitałów własnych Emitenta. Umowy zawarte są w zakresie ubezpieczenia majątku trwałego, obrotowego, utraty zysku oraz odpowiedzialności cywilnej.

 

Emitentowi nie są znane żadne umowy zawarte pomiędzy akcjonariuszami (wspólnikami) oraz  Emitent nie posiada innych podpisanych znaczących umów w ww. zakresie.
 

 

Oświadczenie o stosowaniu zasad ładu korporacyjnego w 2009r.

Nr 11/2010 25.06.2010 r. Wybór Biegłego Rewidenta

Zarząd Lena Lighting S.A. informuje, że dnia 25 czerwca 2010 roku Rada Nadzorcza podjęła uchwałę w sprawie wyboru audytora do badania jednostkowych i skonsolidowanych sprawozdań finansowych Spółki za rok 2010. Wybranym podmiotem jest spółka 4Audyt Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu przy ul. Kościelnej 18/4, wpisana na listę podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych nr 3363. Wybór został dokonany zgodnie z obowiązującymi przepisami i normami zawodowymi.

Umowa zawarta została na badanie i przegląd sprawozdań finansowych jednostkowych i skonsolidowanych Spółki za rok 2010. Emitent korzystał w latach ubiegłych z usług podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych  Społki 4Audyt Spzo.o. w zakresie badania i przeglądu sprawozdań finansowych za lata 2008 i 2009.