od Nr 1/2010 do Nr 10/2010

Nr 10/2010 11.06.2010 r. Korekta raportu nr 8/2010 dotyczącego Uchwał podjętych na ZWZA w dniu 01.06.2010 r.1

Zarząd Spółki Lena Lighting SA informuję, że w raporcie RB-W 8/2010 był błąd w zakresie uchwały nr 3 i uchwały nr 5. Omyłkę popełniono w trakcie przepisywania uchwał podjętych przez ZWZA i polegała ona na błędnym nazewnictwie sprawozdań, pominięciu jednego punktu i podaniu wartości w zaokrągleniu do pełnych tysięcy złotych.

 

W załączeniu Uchwały podjęte przez ZWZA z dnia 01.06.2010 po korekcie.

 

Treść korygowana:

 

Uchwała nr 3

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

„Lena Lighting” Spółki Akcyjnej

z dnia 1 czerwca 2010 r.

w sprawie zatwierdzenia jednostkowego

Sprawozdania finansowego Spółki

za rok obrotowy 2009

 

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych oraz na podstawie § 16 ust. 9 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie, Lena Lighting S.A. z siedzibą w Środzie Wielkopolskiej, po zapoznaniu się z opinią i raportem biegłego rewidenta, niniejszym zatwierdza bez zastrzeżeń jednostkowe sprawozdanie finansowe Spółki za rok 2009, obejmujące:

1. wprowadzenie do sprawozdania finansowego,

2. sprawozdanie z sytuacji finansowej, sporządzone na dzień 31 grudnia 2009 r., które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 113.775 tys. zł,

3. rachunek zysków i strat za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2009 r. do dnia 31 grudnia 2009 r., wykazujący zysk netto w kwocie 695 tys. zł,

4. sprawozdanie z całkowitych dochodów za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2009 r. do dnia 31 grudnia 2009 r., które wykazuje dochód całkowity w wysokości 5.106 tys. zł,

5. sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2009 r. do dnia 31 grudnia 2009 r., wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 5.045 tys. zł,

6. sprawozdanie z przepływów pieniężnych a rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2009 r. do dnia 31 grudnia 2009 r., wykazujące zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę 6.379 tys. zł,

7. dodatkowe informacje i objaśnienia. ważne głosy oddane: 17.002.085 (68,35% kapitału zakładowego)
ważne głosy za: 17.002.085
ważne głosy przeciw: 0
ważne głosy wstrzymujące się: 0

 

Uchwała nr 5

 

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

„Lena Lighting” Spółki Akcyjnej

z dnia 1 czerwca 2010 r.

w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania finansowego

Grupy Kapitałowej Lena Lighting S.A.

za rok obrotowy 2009

 

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 w zw. z art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Lena Lighting S.A. z siedzibą w Środzie Wielkopolskiej, po zapoznaniu się z opinią i raportem biegłego rewidenta, niniejszym zatwierdza bez zastrzeżeń sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Lena Lighting S.A. za rok 2009, obejmujące:

1.  wprowadzenie do rocznego sprawozdania finansowego,

2.  skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2009 r., które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 111.596 tys. zł,

3. skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2009 r. do dnia 31 grudnia 2009 r., wykazujące całkowity dochód w wysokości 5.652 tys. zł,
4. skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2009 r. do dnia 31 grudnia 2009 r., wykazujące zwiększenie stanu kapitału własnego o kwotę 4.654 tys. zł,

5. skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2009 r. do dnia 31 grudnia 2009 r., wykazujące zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę 8.305 tys. zł,

6. dodatkowe informacje i objaśnienia.

 

ważne głosy oddane:             17.002.085(68,35% kapitału zakładowego)

ważne głosy za:                    17.002.085
ważne głosy przeciw:                      0

ważne głosy wstrzymujące się:        0

 

Treść po korekcie:

Uchwała nr 3

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

„Lena Lighting” Spółki Akcyjnej

z dnia 1 czerwca 2010 r.

w sprawie zatwierdzenia jednostkowego 

Sprawozdania finansowego Spółki

za rok obrotowy 2009
 

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych oraz na podstawie § 16 ust. 9 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie, Lena Lighting S.A. z siedzibą w Środzie Wielkopolskiej, po zapoznaniu się z opinią i raportem biegłego rewidenta, niniejszymzatwierdza bez zastrzeżeń jednostkowe sprawozdanie finansowe Spółki za rok 2009, obejmujące:

 

1. wprowadzenie do sprawozdania finansowego,
2. sprawozdanie z sytuacji finansowej, sporządzone na dzień 31 grudnia 2009 r., które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 113.774.767,00 zł,

3. sprawozdanie z całkowitych dochodów za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2009 r. do dnia 31 grudnia 2009 r., wykazujący zysk netto w kwocie 694.671,31 zł,

4. sprawozdanie z pełnego dochodu za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2009 r. do dnia 31 grudnia 2009 r., które wykazuje dochód całkowity w wysokości 5.106.221,51 zł,
5. sprawozdanie ze zmian na kapitałach własnych za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2009 r. do dnia 31 grudnia 2009 r., wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 5.044.665,63 zł,

6. sprawozdanie z przepływów pieniężnych za rokobrotowy od dnia 1 stycznia 2009 r. do dnia 31 grudnia 2009 r., wykazujące zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę6.379.055,13 zł,

7. dodatkowe informacjei objaśnienia.

 

ważne głosy oddane:                 17.002.085(68,35% kapitału zakładowego)
ważne głosy za:                        17.002.085
ważne głosy przeciw:                          0

ważne głosy wstrzymujące się:            0
do pełnych tysięcy złotych.

 


Uchwała nr 5

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

„Lena Lighting” Spółki Akcyjnej

z dnia 1 czerwca 2010 r.

w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania finansowego

Grupy Kapitałowej Lena Lighting S.A.

za rok obrotowy 2009
 

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 w zw. z art.395 § 5 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Lena Lighting S.A. z siedzibąw Środzie Wielkopolskiej, po zapoznaniu się z opinią i raportem biegłego rewidenta, niniejszym zatwierdza bez zastrzeżeń sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Lena Lighting S.A. za rok 2009, obejmujące:

1.  wprowadzenie do rocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego,

2. skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2009 r., które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 111.596.247,87 zł,

3. skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2009 r. do dnia 31 grudnia 2009 r.,wykazujące zysk netto w wysokości 1.241.056,83 zł, w tym zysk netto przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej wynosi: 1.241.056,83 zł.

4. skonsolidowane sprawozdanie z pełnego dochodu za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2009 r. do dnia 31 grudnia 2009 r., które wykazuje dochód całkowity w wysokości 5.652.607,03 zł, w tym dochód całkowity przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej wynosi: 5.652.607,03 zł.

5. skonsolidowane sprawozdanie ze zmian na kapitałach własnych za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2009 r. do dnia 31 grudnia 2009 r., wykazujące zwiększenie stanu kapitału własnego o kwotę 4.654.010,49 zł,

6. skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2009 r. do dnia 31 grudnia 2009 r., wykazujące zwiększenie stanuśrodków pieniężnych o kwotę 8.304.843,91 zł,

7. dodatkowe informacje i objaśnienia.

 

ważne głosy oddane:              17.002.085(68,35% kapitału zakładowego)

ważne głosy za:                     17.002.085

ważne głosy przeciw:                       0

ważne głosy wstrzymujące się:         0

Nr 9/2010 02.06.2010 r. Informacja na temat Członka Rady Nadzorczej powołanego przez ZWZA dnia 1 czerwca 2010 r.

Na podstawie § 28 w zw. z § 5 ust. 1 pkt. 22) Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych, Zarząd Spółki Lena Lighting S.A. niniejszym przekazuje do publicznej wiadomości informację o nowym Członku Rady Nadzorczej powołanym przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy w dniu 1 czerwca 2010 r.

 

PIOTR MICHALSKI- CZŁONEK RADY NADZORCZEJ

 

Lat 45, absolwent Akademii Rolniczej w Krakowie Wydział Ekonomiki Produkcji i Obrotu Rolnego (Magister Inżynier).

Pracował w Owens Illinois Poland Huta Szkła w latach 1993-1996 na stanowisku Export Managera, od 1996-1998 w Euroverlux jako dyrektor Sprzedaży i Marketingu, od 1998-2000 Wielkopolska Huta Szkła PLM na stanowisku Dyrektora ds. Sprzedaży i Marketingu, od 2000-2007 REXAM Glass Polska stanowisko Dyrektor ds. Marketingu i Sprzedaży Polska i Europa Wschodnia – Członek Zarządu. Od 2008 r. właściciel i pracownik firmy doradczo-konsultingowej Business Architecture.

Według złożonego oświadczenia Pan Piotr Michalski nie prowadzi działalności konkurencyjnej wobec Emitenta, ani nie jest wspólnikiem w konkurencyjnej spółce cywilnej lub osobowej, ani nie jest członkiem organu konkurencyjnej spółki kapitałowej, ani jakiejkolwiek innej konkurencyjnej osoby prawnej. Pan Piotr Michalski nie został wpisany do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonego na podstawie Ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym. Pan Piotr Michalski nie pełnił funkcji osób nadzorujących lub zarządzających w podmiotach, które w okresie jego kadencji znalazły się w stanie likwidacji.

Pan Piotr Michalski nie został pozbawiony przez sąd upadłościowy prawa prowadzenia działalności gospodarczej na własny rachunek oraz pełnienia funkcji członka rady nadzorczej, reprezentanta lub pełnomocnika w spółce handlowej, przedsiębiorstwie państwowym, spółdzielni, fundacji lub stowarzyszeniu oraz nie był skazany prawomocnym wyrokiem za przestępstwa określone w przepisach rozdziałów XXXIII-XXXVII Kodeksu Karnego oraz art. 585, art. 587 i art. 590-591 Kodeksu Spółek Handlowych.

Nr 8/2010 02.06.2010 r. Treść uchwał podjętych na ZWZA w dniu 1 czerwca 2010r.

Zarząd Lena Lighting S.A. przekazuje informację o treści uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy w dniu 01 czerwca 2010 roku.

Uchwały podjęte przez ZWZA w dniu 01 czerwca 2010r.

Nr 7/2010 02.06.2010 r. Lista Akcjonariuszy posiadających powyżej 5% głosów na ZWZA w dniu 1 czerwca 2010r.

Zarząd Spółki Lena Lighting S.A. przekazuje do publicznej wiadomości listę osób posiadających powyżej 5 % głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy w dniu 1 czerwca 2010 roku:

 

  Włodzimierz Lesiński
 • liczba głosów 14.551.980
 • liczba akcji 14.551.980
 • procent głosów na WZA 85,59 %
 • procent ogólnej liczby głosów 58,50%

 

  ING Otwarty Fundusz Emerytalny
 • liczba głosów 2.450.005
 • liczba akcji 2.450.005
 • procent głosów na WZA 14,41%
 • procent ogólnej liczby głosów 9,85%
Nr 6/2010 30.04.2010 r. Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Lena Lighting S.A. oraz projekty uchwał.

Zarząd Lena Lighting S.A. Spółka Akcyjna na podstawie art. 399 § 1 i art. 402 Kodeksu spółek handlowych oraz na podstawie § 38 ust 1-2 Rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim z dnia 19 lutego 2009 r. zwołuje na dzień 1 czerwca 2010 r. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, które odbędzie się o godzinie 15:00 w Środzie Wlkp., przy ul. Kórnickiej 52, 63-000 Środa Wlkp.Pełną treść ogłoszenia wraz z projektami uchwał prezentujemy poniżej:

Nr 5/2010 29.04.2010 r. Zawarcie, zmiana znaczących umów.

Zarząd Lena Lighting SA informuje o otrzymaniu w dniu 29 kwietnia w 2010r. podpisanych umów kredytowy z Raiffeisen Bank Polska SA z siedzibą w Warszawie, które spełniają kryterium znaczącej umowy.

 1. Aneks do umowy z dnia 12 lipca 2006r. wraz z późniejszymi zmianami zawarty w dniu 26 marca 2010r. przedłużający wcześniej zawartą umowę do dnia 30 kwietnia 2010r. w zakresie udzielonego kredytu w wysokości 20.000.000,00 złotych do wykorzystania w PLN lub EUR.
 2. Aneks do umowy dnia 12 lipca 2006r. wraz z późniejszymi zmianami zawarty w dniu 15 kwietnia 2010r. zmieniający wcześniej zawarta umowę w zakresie wysokości finansowania, terminu i ustanowionych zabezpieczeń. Przedmiotem zmiany umowy jest udzielenie kredytu w rachunku bieżącym Spółki na finansowanie bieżącej działalności w PLN lub w EUR do kwoty: 10.000.000,00 zł. Kredyt udzielony został do dnia 31 marca 2011r. Oprocentowanie kredytu jest zmienne, ustalane na bazie WIBOR dla jednomiesięcznych depozytów międzybankowych w PLN lub w oparciu o EURIBOR dla jednomiesięcznych depozytów międzybankowych w EUR powiększone o marżę Banku w skali roku. Ponadto Bankowi Raiffeisen Bank Polska S.A. przysługuje prowizja przygotowawcza w wysokości 0,4583% kwoty limitu. Powyższa umowa zabezpieczona jest hipoteką kaucyjną umowną w wysokości 15.000.000,00 PLN na nieruchomościach położonych w Środzie Wlkp., KW 17274 i KW 6713 oraz cesja cicha na należnościach w wysokości: 4.000.000,00 złotych i zastaw rejestrowy na środkach obrotowych Spółki w wysokości 15.000.000,00. Powyższe zabezpieczenia stanowią również zabezpieczenie transakcji terminowych i transakcji zamiany zawieranych przez Spółkę.
 3. Umowa kredytowa z dnia 15 kwietnia 2010r. zawarta w celu spłaty kredytów inwestycyjnych zawartych umowami z dnia 21 listopada 2007r i 23 maja 2007r. z bankiem Raiffeisen Bank Polska SA. Przedmiotem umowy jest refinansowanie wcześniej zawartych umów na kredyty inwestycyjne zaciągnięte na budowę hal magazynowo-produkcyjnych Spółki do kwoty 8.500.000,00 złotych. Waluty kredytu to: PLN, EUR, CHF, USD. Kredyt udzielony został do 31 grudnia 2012r. Oprocentowanie kredytu jest zmienne, ustalane na bazie WIBOR dla trzymiesięcznych depozytów międzybankowych w PLN lub w oparciu o EURIBOR dla trzymiesięcznych depozytów międzybankowych w EUR lub w oparciu o LIBOR dla trzymiesięcznych depozytów międzybankowych w CHF/USD powiększone o marżę Banku w skali roku. Powyższa umowa zabezpieczona jest hipoteką zwykłą łączną w kwocie 8.500.000,00 złotych oraz hipoteką kaucyjną do kwoty 4.250.000,00 zł na nieruchomościach położonych w Środzie Wlkp., KW 17274 i KW 6713.
Nr 4/2010 26.04.2010 r. Zawarcie znaczącej umowy.

Zarząd Lena Lighting SA informuje o podpisaniu w dniu 26 kwietnia 2010 r. umowy kredytowej z Bankiem Zachodnim WBK SA z siedzibą we Wrocławiu, która spełnia kryterium znaczącej umowy. Łączna wartość umów wynosi: 10.000.000 zł. Przedmiotem umowy jest udzielenie kredytu w rachunku bieżącym w PLN lub EUR do kwoty 10.000.000 zł przeznaczonego na finansowanie działalności bieżącej Spółki. Kredyt udzielony został do dnia 30 czerwca 2011 r. Oprocentowanie kredytu jest zmienne, ustalane na bazie WIBOR dla jednomiesięcznych depozytów międzybankowych w PLN lub w oparciu o LIBOR dla jednomiesięcznych depozytów międzybankowych w EUR powiększone o marżę Banku w skali roku. Ponadto Bankowi BZ WBK S.A. przysługuje prowizja przygotowawcza w wysokości 0,5% kwoty limitu. Powyższa umowa zabezpieczona jest hipoteką umowną kaucyjną w wysokości 12.000.000,00 PLN na nieruchomości położonej w Środzie Wlkp., KW 21855. Wobec faktu, iż kapitały własne emitenta wynoszą 71.313 tys. zł na koniec ostatniego kwartału (31.12.2009) zgodnie z raportem rocznym, umowa kredytowa emitenta spełnia kryterium uznania jej za znaczącą, ponieważ jej wartość przekracza 10% kapitałów własnych spółki.

Nr 2/2010 27.01.2010 r. Terminy przekazywania raportów okresowych w roku 2010.

Na podstawie §103 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. Nr 33, poz. 259), Zarząd Lena Lighting S.A. niniejszym informuje, o terminach przekazywania raportów okresowych w 2010 roku w ten sposób, że:

 

I. SKONSOLIDOWANE RAPORTY KWARTALNE zostaną opublikowane:

 • za I kwartał 2010 roku - 14 maja 2010 r.
 • za III kwartał 2010 roku – 12 listopada 2010 r.

II. SKONSOLIDOWANY RAPORT PÓŁROCZNY za I półrocze 2010 roku zostanie opublikowany 31 sierpnia 2010 r.

 

III. RAPORT ROCZNY za rok 2009 zostanie opublikowany 19 marca 2010 r.

 

IV. SKONSOLIDOWANY RAPORT ROCZNY za rok 2009 zostanie opublikowany 19 marca 2010 r.

 

Nadto Zarząd Lena Lighting S.A. informuje, iż zgodnie z § 101 ust. 2 ww. Rozporządzenia Spółka nie będzie publikowała raportów kwartalnych odpowiednio: za IV kwartał 2009r. oraz za II kwartał 2010r.

Jednocześnie, zgodnie z § 83 ust. 1 ww. Rozporządzenia, Zarząd Lena Lighting S.A. oświadcza, że w ww. raportach skonsolidowanych kwartalnych i skonsolidowanym półrocznym zawarte będą odpowiednio kwartalne i półroczne skrócone jednostkowe sprawozdania finansowe.

Nr 1/2010 05.01.2010 r. Wykaz informacji przekazanych do publicznej wiadomości w 2009 r.

Zarząd Spółki Lena Lighting S.A. podaje w załączeniu wykaz wszystkich informacji, określonych w art. 56 ust. 1 ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych z dnia 29 lipca 2005 r., przekazanych do publicznej wiadomości w 2009 roku. Treść wszystkich raportów dostępna jest na stronie internetowej Spółki

- www.lenalighting.pl