od Nr 21/2011 do Nr 30/2011

Nr 24/2011 01.12.2011 r. Zawiadomienie o nabyciu akcji spółki Lena Lighting S.A.

Zarząd Lena Lighting S.A. informuje, iż w dniu dzisiejszym 01.12.2011r otrzymał zawiadomienie o nabyciu akcji od ING Otwarty Fundusz Emerytalny o następującej treści:

„Działając zgodnie z art. 69 ustawy z dnia 29 lipca 2005r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz.U. z 2009, Nr 185, poz. 1439 z późn. zm.) informujemy, że w wyniku nabycia akcji spółki Lena Lighting SA (dalej „Spółka”) w transakcjach na GPW w Warszawie, rozliczonych w dniu 28 listopada 2011 roku, ING Otwarty Fundusz Emerytalny (dalej „Fundusz”) stał się posiadaczem akcji Spółki, stanowiących powyżej 10% głosów na walnym zgromadzeniu akcjonariuszy Spółki.

Przed nabyciem akcji Fundusz posiadał 2 450 005 (dwa miliony czterysta pięćdziesiąt tysięcy pięć) akcji Spółki, stanowiących 9,85% kapitału zakładowego Spółki i był uprawniony do 2 450 005 (dwa miliony czterysta pięćdziesiąt tysięcy pięć) głosów na walnym zgromadzeniu akcjonariuszy Spółki, co stanowi 9,85% ogólnej liczby głosów.

W dniu 1 grudnia 2011 roku na rachunku papierów wartościowych Funduszu znajduje się 2 868 214 (dwa miliony osiemset sześćdziesiąt osiem tysięcy dwieście czternaście) akcji Spółki, co stanowi 11,53% kapitału zakładowego Spółki. Akcje te uprawniają do 2 868 214 (dwa miliony osiemset sześćdziesiąt osiem tysięcy dwieście czternaście) głosów na walnym zgromadzeniu akcjonariuszy Spółki, co stanowi 11,53% ogólnej liczby głosów.

W perspektywie 12 miesięcy Fundusz nie wyklucza zwiększania lub zmniejszania ilości posiadanych akcji w zależności od sytuacji rynkowej i funkcjonowania spółki. Celem nabycia akcji spółki jest lokowanie środków pieniężnych w ramach działalności inwestycyjnej Funduszu.”

Nr 23/2011 28.10.2011 r. Nabycie akcji Emitenta przez Członka Zarządu Lena Lighting S.A.

Zarząd Spółki Lena Lighting SA z siedzibą w Środzie Wielkopolskiej informuje, iż na podstawie zawiadomienia otrzymanego w dniu 28 listopada 2011r. sporządzonego w dniu 28 listopada 2011r., zgodnie z art. 160 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi, powziął informację o nabyciu akcji Spółki Lena Lighting SA przez członka Zarządu emitenta. Z przekazanej informacji wynika, iż w/w osoba w dniu 23 listopada 2011r. dokonała zakupu łącznie 2.267 sztuk akcji zwykłych na okaziciela Spółki Lena Lighting SA z siedzibą w Środzie Wielkopolskiej, w następujących wolumenach i cenach:
• 23 listopada 2.267 (dwa tysiące dwieście sześćdziesiąt siedem) akcji zwykłych na okaziciela w cenie: 1,71 zł za 1 akcję;

 

Transakcje zostały dokonane w trybie sesyjnym na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. Członek Zarządu zobowiązany do przekazania informacji nie wyraził zgody na publikowanie swoich danych osobowych.

Nr 22/2011 22.10.2011 r. Nabycie akcji Emitenta przez Członka Zarządu Lena Lighting S.A.

Zarząd Spółki Lena Lighting SA z siedzibą w Środzie Wielkopolskiej informuje, iż na podstawie zawiadomienia otrzymanego w dniu 21 października 2011r. sporządzonego w dniu 21 października 2011r., zgodnie z art. 160 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi, powziął informację o nabyciu akcji Spółki Lena Lighting SA przez członka Zarządu emitenta. Z przekazanej informacji wynika, iż w/w osoba w dniach 17 i 18 października 2011r. dokonała zakupu łącznie 17.029 sztuk akcji zwykłych na okaziciela Spółki Lena Lighting SA z siedzibą w Środzie Wielkopolskiej, w następujących wolumenach i cenach:

17 października 2011r. zakup 12.630 (dwanaście tysięcy sześćsettrzydzieści) akcji zwykłych na okaziciela w przedziale cenowym: 1,64-1,66 zł za 1 akcję;
18 października 2011r. zakup 4.399 (cztery tysiące trzysta dziewięćdziesiąt dziewięć) akcji zwykłych na okaziciela w cenie: 1,64 zł za 1 akcję.
Transakcje zostały dokonane w trybie sesyjnym na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. Członek Zarządu zobowiązany do przekazania informacji nie wyraził zgody na publikowanie swoich danych osobowych.

Nr 21/2011 03.10.2011 r. Nabycie akcji Emitenta przez Członka Zarządu Lena Lighting S.A.

Zarząd Spółki Lena Lighting SA z siedzibą w Środzie Wielkopolskiej informuje, iż na podstawie zawiadomienia otrzymanego w dniu 03 października 2011r. sporządzonego w dniu 03 października 2011r., zgodnie z art. 160 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi, powziął informację o nabyciu akcji Spółki Lena Lighting SA przez członka Zarządu emitenta. Z przekazanej informacji wynika, iż w/w osoba w dniach 30 września 2011r. dokonała zakupu łącznie 3.000 sztuk akcji zwykłych na okaziciela Spółki Lena Lighting SA z siedzibą w Środzie Wielkopolskiej, w następujących wolumenach i cenach:

30 września 2011r. zakup 3.000 (trzy tysiące) akcji zwykłych na okaziciela w przedziale cenowym: 1,64 zł -1,67zł za 1 akcję.
Transakcje zostały dokonane w trybie sesyjnym na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. Członek Zarządu zobowiązany do przekazania informacji nie wyraził zgody na publikowanie swoich danych osobowych.

Wszystkie prawa zastrzeżone © 2023 Lena Lighting S.A.