Nr 9/2015 22.04.2015 r. Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy w dniu 21 kwietnia 2015 r.

Zarząd LENA LIGHTING S.A. na podstawie §38 ust. 1 pkt 7 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim, w załączeniu do niniejszego raportu podaje do wiadomości treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki LENA LIGHTING S.A. w dniu 21 kwietnia 2015 r.

 

 

Uchwały ZWZA podjęte w dniu 21 kwietnia 2015 roku

  • Dodaj do ulubionych