od Nr 11/2016 do Nr 20/2016

Zarząd Spółki Lena Lighting S.A. informuje, że otrzymał  informację  poprzez przesłany dokument fax-em z datą 24.10.2016 r. od PKO BP BANKOWY PTE S.A. w zakresie zwiększenia udziałów w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu spółki o następującej treści:
„Zgodnie z art 69 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (tekst jednolity z 2016 roku – Dz.U., poz 1639 z późn. Zm.), PKO BP Bankowy Otwarty Fundusz Emerytalny (zwane dalej odpowiednio „PKO OFE” i „PKO DFE”, a łącznie „Funduszami”), reprezentowane przez PKO BP BANKOWY Powszechne Towarzystwo Emerytalne Spółkę Akcyjną (zwaną dalej „Towarzystwem”), informują, że w wyniku rozliczenia w dniu 21 października 2016r., transakcji nabycia przez PKO OFE 90 868 (słownie: dziewięćdziesiąt tysięcy osiemset sześćdziesiąt osiem) sztuk akcji spółki „Lena Lighting S.A.”  z siedzibą w Środzie Wielkopolskiej (zwanej dalej „Spółką”), udział PKO OFE w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki przekroczył 5%.
Bezpośrednio przed dniem rozliczenia transakcji nabycia akcji, tj. na dzień 20 października 2016r., PKO OFE posiadał 1 233 077 (słownie: jeden milion dwieście trzydzieści trzy tysiące siedemdziesiąt siedem) akcji Spółki (co stanowiło 4,9571% udziału w kapitale zakładowym Spółki), dających prawo do 1 233 077 głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki (stanowiących 4,9571% udziału w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki) PKO DFE posiadał zaś 10 430 (słownie: dziesięć tysięcy czterysta trzydzieści) akcji Spółki (co stanowiło 0,0419% udziału w kapitale zakładowym Spółki), dających prawo do 10 430 głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki (stanowiących 0,0419% udziału w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki).
Łącznie przed dniem rozliczenia transakcji nabycia akcji, tj. na dzień 20 października 2016r., Fundusze posiadały 1 243 507 (słownie jeden milion dwieście czterdzieści trzy tysiące pięćset siedem) akcji Spółki (co stanowiło 4,9990% udziału w kapitale zakładowym Spółki), dających prawo do 1 243 507 głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki (stanowiących 4,9990% udziału w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki).
W wyniku wyżej opisanego nabycia akcji, PKO OFE, na dzień 21 października 2016r. posiadał 1 323 945 (słownie: jeden milion trzysta dwadzieścia trzy tysiące dziewięćset czterdzieści pięć) akcji Spółki (co stanowiło 5,3224% udziału w kapitale zakładowym Spółki), dających prawo do 1 323 945 głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki (stanowiących 5,3224% udziału w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki).
Łącznie zaś, na dzień 21 października 2016r., Fundusze posiadały 1 334 375 (słownie: jeden milion trzysta trzydzieści cztery tysiące trzysta siedemdziesiąt pięć) akcji Spółki (co stanowiło 5,3643% udziału w kapitale zakładowym Spółki), dających prawo do 1 334 375 głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki (stanowiących 5,3643% udziału w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki). Ogólna liczba głosów oraz akcji w Spółce wynosi 24 875 050. ”
W załączeniu otrzymany tekst zawiadomienia.

Tekst zawiadomienia

Zarząd Spółki Lena Lighting SA informuje, że w związku z rozwojem produktów i implementacją nowej technologii Spółka poniosła wyższe koszty w stosunku do roku ubiegłego czego efektem jest spadek marży brutto na sprzedaży. Powodem przedmiotowej obniżki marży były koszty związane z badaniem i rozwojem produktów, w tym przede wszystkim testów nowych rozwiązań zastosowanych w oprawach, zwiększenia zatrudnienia w dziale B+R i koszty wdrożenia nowych opraw do produkcji. W związku ze zmianą struktury sprzedaży i wyższym udziałem oświetlenia LED Spółka poniosła także wyższe koszty związane z likwidacjami magazynowymi i odpisami z tytułu utraty wartości zapasów. Dodatkowo wzrosły koszty związane z obsługą gwarancyjną i naprawami opraw opartych o zaawansowane technologie LED i szybki postęp technologiczny w tej dziedzinie. Łączna szacowana wartość powyższych zdarzeń wyniosła w II kwartale 2016r: 2 mln złotych.
Z uwagi na wyższe zaawansowanie technologiczne produktów opartych na technologii LED część poniesionych kosztów jest rekompensowana wyższą sprzedażą i wyższą marżą na sprzedaży.
Zarząd Spółki informuje, że poniesione koszty nie zakłócają bieżącej działalności operacyjnej Spółki.
Zarząd Spółki Lena Lighting SA z siedzibą w Środzie Wielkopolskiej informuje, iż na podstawie zawiadomienia otrzymanego w dniu 10 czerwca 2016r. sporządzonego w dniu 10 czerwca 2016r., zgodnie z art. 160 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi, powziął informację o zbyciu akcji Spółki Lena Lighting SA przez członka Zarządu emitenta. Z przekazanej informacji wynika, iż w/w osoba w dniach 07 i 10 czerwca 2016r. dokonała sprzedaży łącznie 4 703 sztuk akcji zwykłych na okaziciela Spółki Lena Lighting SA z siedzibą w Środzie Wielkopolskiej, w następujących wolumenach i cenach:
-07.06.2016r 1.006 (jeden tysiąc sześć) sztuk akcji po kursie średnim 4,00 zł  za 1 akcję. W sumie za wartość: 4.024,00 złotych.
-10.06.2016r 3.697 (trzy tysiące sześćset dziewięćdziesiąt siedem) sztuk akcji po kursie średnim 4,00 zł  za 1 akcję. W sumie za wartość 14.788,00zł.
W sumie wartość sprzedanych akcji wynosiła: 18.812,00zł.
Transakcje zostały dokonane w czasie sesji na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. w dniach 07 i 10 czerwca 2016r.
Członek Zarządu zobowiązany do przekazania informacji nie wyraził zgody na publikowanie swoich danych osobowych.
Zarząd Spółki Lena Lighting SA z siedzibą w Środzie Wielkopolskiej informuje, iż na podstawie zawiadomienia otrzymanego w dniu 30 maja 2016r. sporządzonego w dniu 30 maja 2016r., zgodnie z art. 160 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi, powziął informację o zbyciu akcji Spółki Lena Lighting SA przez członka Zarządu emitenta. Z przekazanej informacji wynika, iż w/w osoba w dniach 25 i 27 maja 2016r. dokonała sprzedaży łącznie 16 035 sztuk akcji zwykłych na okaziciela Spółki Lena Lighting SA z siedzibą w Środzie Wielkopolskiej, w następujących wolumenach i cenach:
- 25 maja 2016r. sprzedaż 6 305 (sześć tysięcy trzysta pięć) sztuk akcji zwykłych na okaziciela w średniej cenie: 4,00 zł za 1 akcję;
- 27 maja 2016r sprzedaż 9 730 (dziewięć tysięcy siedemset
trzydzieści) sztuk akcji zwykłych na okaziciela w średniej cenie : 4,00 zł za 1 akcję.

W sumie wartość sprzedanych akcji na okaziciela wyniosła: 64 140,00 zł.
Transakcje zostały dokonane w trybie sesyjnym na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. w dniach 25 i 27 maja 2016r.
Członek Zarządu zobowiązany do przekazania informacji nie wyraził zgody na publikowanie swoich danych osobowych.
Zarząd Spółki Lena Lighting SA z siedzibą w Środzie Wielkopolskiej informuje, iż na podstawie zawiadomienia otrzymanego w dniu 27 maja 2016r. sporządzonego w dniu 27 maja 2016r., zgodnie z art. 160 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi, powziął informację o zbyciu akcji Spółki Lena Lighting SA przez członka Zarządu emitenta. Z przekazanej informacji wynika, iż w/w osoba w dniu 24 maja 2016r. dokonała sprzedaży łącznie 12 462 sztuk akcji zwykłych na okaziciela Spółki Lena Lighting SA z siedzibą w Środzie Wielkopolskiej, w następujących wolumenach i cenach:
-  24 maja 2016r. sprzedaż 12 462 (dwanaście tysięcy czterysta sześćdziesiąt dwa) akcje zwykłe na okaziciela w średniej cenie: 4,01 zł za 1 akcję.
W sumie wartość sprzedanych akcji na okaziciela wyniosła:   49 972,62 zł.
Transakcje zostały dokonane w trybie sesyjnym na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. w dniu 24  maja 2016r.
Członek Zarządu zobowiązany do przekazania informacji nie wyraził zgody na publikowanie swoich danych osobowych.

Zarząd Spółki Lena Lighting SA z siedzibą w Środzie Wielkopolskiej informuje, iż na podstawie zawiadomienia otrzymanego w dniu 27 maja 2016r. sporządzonego w dniu 27 maja 2016r., zgodnie z art. 160 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi, powziął informację o zbyciu akcji Spółki Lena Lighting SA przez członka Zarządu emitenta. Z przekazanej informacji wynika, iż w/w osoba w dniach 27 maja 2016r. dokonała sprzedaży łącznie 12 462 sztuk akcji zwykłych na okaziciela Spółki Lena Lighting SA z siedzibą w Środzie Wielkopolskiej, w następujących wolumenach i cenach:

  -  24 maja 2016r. sprzedaż 12 462 (dwanaście tysięcy czterysta sześćdziesiąt dwa) akcje zwykłe na okaziciela w średniej cenie: 4,01 zł za 1 akcję.

W sumie wartość sprzedanych akcji na okaziciela wyniosła:   49 972,62 zł.

Transakcje zostały dokonane w trybie sesyjnym na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. w dniu

24  maja 2016r.

Członek Zarządu zobowiązany do przekazania informacji nie wyraził zgody na publikowanie swoich danych osobowych.

Zarząd Spółki Lena Lighting SA z siedzibą w Środzie Wielkopolskiej
informuje, iż na podstawie zawiadomienia otrzymanego w dniu 25 maja
2016r. sporządzonego w dniu 25 maja 2016r., zgodnie z art. 160 ustawy o
obrocie instrumentami finansowymi, powziął informację o nabyciu akcji
Spółki Lena Lighting SA przez członka Rady Nadzorczej emitenta. Z
przekazanej informacji wynika, iż w/w osoba w dniach 25 maja 2016r.
dokonała zakupu łącznie 2 000 sztuk akcji zwykłych na okaziciela Spółki
Lena Lighting SA z siedzibą w Środzie Wielkopolskiej, w następujących
wolumenach i cenach:
- 25 maja 2016r. zakup 2 000 (dwa tysiące) akcji zwykłych na okaziciela
w średniej cenie: 4,00 zł za 1 akcję;

W sumie wartość zakupionych akcji na okaziciela wyniosła: 8 000,00 zł.

Transakcje zostały dokonane w trybie sesyjnym na rynku regulowanym
prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. w
dniach 25 maja 2016r.
Członek Rady Nadzorczej zobowiązany do przekazania informacji nie
wyraził zgody na publikowanie swoich danych osobowych.
Zarząd Spółki Lena Lighting S.A. z siedzibą w Środzie Wielkopolskiej informuje, iż na podstawie zawiadomienia otrzymanego w dniu 24 maja 2016r. sporządzonego w dniu 24 maja 2016r., zgodnie z art. 160 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi, powziął informację o zbyciu akcji Spółki Lena Lighting S.A. przez członka Zarządu emitenta. Z przekazanej informacji wynika, iż w/w osoba w dniach 20 i 23 maja 2016r. dokonała sprzedaży łącznie 33 516 sztuk akcji zwykłych na okaziciela Spółki Lena Lighting S.A. z siedzibą w Środzie Wielkopolskiej, w następujących wolumenach i cenach:
- 20 maja 2016r. sprzedaż 14 063 (czternaście tysięcy sześćdziesiąt
trzy) akcje zwykłe na okaziciela w średniej cenie: 4,17 zł za 1 akcję;
- 23 maja 2016r. sprzedaż 19 453 (dziewiętnaście tysięcy czterysta pięćdziesiąt trzy ) akcje zwykłe na okaziciela w średniej cenie 4,06 zł za 1 akcję.
W sumie wartość sprzedanych akcji na okaziciela wyniosła: 137 621,89 zł.

Transakcje zostały dokonane w trybie sesyjnym na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. w dniach 20 i 23 maja 2016r. Członek Zarządu zobowiązany do przekazania informacji nie wyraził zgody na publikowanie swoich danych osobowych.
Zarząd Lena Lighting S.A. informuje, że dnia 05 maja 2016 roku Rada Nadzorcza podjęła uchwałę w sprawie wyboru audytora do badania jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok 2016.  Wybranym podmiotem jest spółka BDO Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, ul. Postępu 12, wpisana na listę podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych nr 3355. Wybór został dokonany zgodnie z obowiązującymi przepisami i normami zawodowymi.