Zarząd Spółki w załączeniu prezentuje szacowane wybrane dane finansowe Spółki za trzeci kwartał 2020 roku.

Załączone informacje spełniają wg Zarządu przesłanki z art 17 ust.1 MAR jako określone w sposób precyzyjny informacje mające charakter cenotwórczy.

Szacunkowe dane finansowe za 3 kw 2020r 
Zarząd Lena Lighting S.A. działając na podstawie przepisu § 80 ust. 2 pkt 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim [Dz.U. z 2018 r. poz. 757] informuje, że publikacja śródrocznego raportu za I półrocze 2020r., którego data została wyznaczona raportem bieżącym nr 1/2020 z dnia 16 stycznia 2020 r. na dzień 31 sierpnia 2020 r., zostaje przesunięta na dzień 21 sierpnia 2020 r.

Daty publikacji pozostałych raportów okresowych w roku 2020 nie ulegają zmianie.

Podstawa prawna: § 80 ust. 2 pkt 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.
Zarząd Spółki Lena Lighting S.A. informuje, że w dniu 12 sierpnia 2020 r. otrzymał informację od Pana Andrzeja Tomaszewskiego - Przewodniczącego Rady Nadzorczej o złożeniu przez Pana Cezarego Tomasza Filipińskiego rezygnacji z funkcji Członka Zarządu Spółki Lena Lighting S.A.

Pan Cezary Tomasz Filipiński nie podał przyczyn swojej rezygnacji.

Pan Cezary Tomasz Filipiński nadal będzie pozostawał w strukturach Spółki Lena Lighting S.A.

W załączeniu złożona rezygnacja.

Rezygnacja z pełnienia funkcji Członka Zarządu

W wyniku podjętych uchwał przez Radę Nadzorczą w skład Komitetu Audytu weszli:

1. Przewodniczący Komitetu Audytu - Pan Jakub Byliński (niezależny członek Rady Nadzorczej),

2. Członek Komitetu Audytu - Pan Michał Deiksler (niezależny członek Rady Nadzorczej), posiadający kwalifikacje i doświadczenie w zakresie rachunkowości i finansów;

3. Członek Komitetu Audytu – Pan Wiktor Andraszak (niezależny członek Rady Nadzorczej), posiadający wiedzę i umiejętności z zakresu branży, w której działa Spółka. 

 

 
Zarząd Spółki Lena Lighting S.A.  informuje, że w dniu 01 czerwca 2020 roku  Rada Nadzorcza  podjęła uchwały o następującej treści:

Uchwała 10/6/2020

„Rada Nadzorcza spółki „Lena Lighting” S.A. z siedzibą w Środzie Wlkp. (zwanej dalej „Spółką”) wobec wygaśnięcia z dniem dzisiejszym mandatu dotychczasowego zarządu Spółki, niniejszym na podstawie § 21 ust. 1 pkt. 1 Statutu Spółki, niniejszym powołuje Pana Włodzimierza Lesińskiego na Prezesa Zarządu Spółki na kolejną kadencję.”

Uchwała 11/6/2020

„Rada Nadzorcza spółki „Lena Lighting” S.A. z siedzibą w Środzie Wlkp. (zwanej dalej „Spółką”) wobec wygaśnięcia z dniem dzisiejszym mandatu dotychczasowego zarządu Spółki, niniejszym na podstawie § 21 ust. 1 pkt. 1 Statutu Spółki, niniejszym powołuje Pana Cezarego Tomasza Filipińskiego na Członka Zarządu Spółki na kolejną kadencję.”

Uchwała 12/6/2020

„Rada Nadzorcza spółki „Lena Lighting” S.A. z siedzibą w Środzie Wlkp. (zwanej dalej „Spółką”) wobec wygaśnięcia z dniem dzisiejszym mandatu dotychczasowego zarządu Spółki, niniejszym na podstawie § 21 ust. 1 pkt. 1 Statutu Spółki, niniejszym powołuje Pana Tomasza Wencławka na Członka Zarządu Spółki na kolejną kadencję.”

Kadencja Zarządu wynosi 3 lata.

Informacje na temat powołanego Zarządu znajdują się w załączniku

 Informacja na temat Zarządu powołanego przez Radę Nadzorczą w dniu 01.06.2020