Od Nr 1/2020 do Nr 10/2020

Nr 10/2020 z dnia 28.04.2020 Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenie Spółki w dniu 01.06.2020r

Zarząd Lena Lighting S.A. Spółka Akcyjna (dalej zwanej „Spółką”) na podstawie art. 399 § 1 i art. 4021 Kodeksu spółek handlowych zwołuje na dzień 01 czerwca 2020 r. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki (dalej „Zgromadzenie”), które odbędzie się o godzinie 12:00 w Środzie Wlkp., przy ul. Kórnickiej 52, 63-000 Środa Wlkp.
Udział w walnym zgromadzeniu można wziąć również przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej (warunki opisane są w punkcie V), które obejmują w szczególności:

a) dwustronną komunikację w czasie rzeczywistym, umożliwiającą akcjonariuszowi lub pełnomocnikowi wypowiadanie się w toku obrad Zgromadzenia przebywając w innym miejscu niż miejsce obrad,

b) wykonywanie prawa głosu osobiście lub przez pełnomocnika,

c) transmisję obrad Zgromadzenia w czasie rzeczywistym.


Treść ogłoszeń znajduje się w poniższych załącznikach:

Nr 09/2020 z dnia 17.04.2020 Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej  w 2019r.

Spółka Lena Lighting S.A. publikuje w załączeniu Sprawozdanie Rady Nadzorczej w zakresie działalności  w 2019 roku.

Nr 08/2020 z dnia 01.04.2020 Uzupełnienie raportu rocznego R -2019  o niezałączone oświadczenia Rady Nadzorczej

W związku z zauważonym brakiem w opublikowanym raporcie rocznym R-2019  załączników dotyczących oświadczeń Rady Nadzorczej w sprawie Komitetu Audytu i oceny sprawozdań finansowych Spółki niniejszym przesyłamy brakujące dokumenty.

Nr 07/2020 z dnia 24.03.2020 Rekomendacja Zarządu w zakresie wypłaty dywidendy

Zarząd Lena Lighting S.A. informuje, że zarekomenduje Walnemu Zgromadzeniu Akcjonariuszy wypłatę dywidendy w wysokości 0,30 zł na jedną akcję (słownie: trzydzieści groszy).  Zarząd Spółki Lena Lighting S.A. dokonał przeglądu i analizy działalności Spółki pod względem wpływu COVID-19 na jej funkcjonowanie i ze względu na dużą ilość zmiennych i niewiadomych trudno oszacować realny wpływ na sytuacje finansową i wyniki Spółki w najbliższym okresie. Na chwile obecną wypłata dywidendy nie zakłóci działalności finansowej Spółki, a sytuacja finansowa Spółki pozwala na przeprowadzenie przez Zarząd programu inwestycyjnego zawartego w budżecie wewnętrznym  oraz sfinansowanie bieżącej działalności spółki bez zakłóceń.  Zarząd monitoruje sytuacje i na bieżąco dostosowuje działania do dynamicznie zmieniającego się otoczenia. W przypadku wystąpienia zagrożeń mogących mieć wpływ na sytuacje finansową Spółki i realizacje programu inwestycyjnego Zarząd przekaże w tym zakresie informacje do Rady Nadzorczej w celu zmiany rekomendacji dla Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy. 
Powyższa informacja spełnia wg Zarządu przesłanki z art. 17 ust.1 MAR jako określone w sposób precyzyjny informacje mające charakter cenotwórczy

Nr 06/2020 z dnia 02.03.2020 Nabycie akcji emitenta przez Prezesa Zarządu

Zarząd Spółki Lena Lighting S.A.. z siedzibą w Środzie Wielkopolskiej informuje, iż na podstawie zawiadomienia otrzymanego w dniu 02 marca 2020 r. sporządzonego zgodnie z art. 19 ust.1 MAR o nabyciu akcji Spółki Lena Lighting S.A. przez Prezesa Zarządu emitenta – Pana Włodzimierza Lesińskiego.
Z przekazanej informacji wynika, iż w/w osoba:
•  w dniu 28 lutego  2020 r. dokonała nabycia 3.489 sztuk akcji zwykłych na okaziciela Spółki Lena Lighting S.A. z siedzibą w Środzie Wielkopolskiej, w średniej cenie 2,90 zł. za jedną akcję.
Ww. transakcje zostały dokonane na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.
Otrzymane powiadomienie znajduje się w załączniku.

Nr 05/2020 z dnia 27.02.2020 Zawiadomienie w trybie art 69 ustawy o ofercie

Zarząd Spółki informuje, że otrzymał w dniu 27.02.2020r. od Prezesa Zarządu Pana Włodzimierza Lesińskiego zawiadomienie o poniższej treści:

" Niniejszym, w wykonaniu obowiązku z art. 69 ust 2. pkt 2. ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, informuję, że nastąpiła zmiana  posiadanego przeze mnie udziału w ogólnej liczbie głosów w spółce Lena Lighting S.A. z siedzibą w Środzie Wlkp. o co najmniej 1% ogólnej liczby głosów w stosunku do liczby akcji pierwotnie przeze mnie posiadanych;
1. Zdarzeniem powodującym powstanie powyższych obowiązków jest dokonanie przez mnie na przestrzeni lat 2015-2020 transakcji zakupu akcji, przy czym przekroczenie progu 1% zmiany mojego udziału nastąpiło w dniu 25 lutego 2020r. wskutek transakcji nabycia akcji Spółki, o czym Spółka poinformowała raportem bieżącym 3/2020 z dnia 26.02.2020 r. Transakcje nabycia akcji Spółki z dnia 25.02.2020 r. (w ilości: 41.850 sztuk) zmieniły udział  w posiadanych przez mnie akcjach spółki Lena Lighting S.A. o 1% w odniesieniu do stanu posiadanych akcji Spółki na dzień jej debiutu na giełdzie.
2. Pierwotnie posiadana ilość akcji Spółki 14.551.980 stanowiących 58,50% kapitału zakładowego uprawniających do oddania 14.551.980 głosów co stanowi 58,50% ogólnej liczby głosów;
3. Po zmianie udziału: ilość posiadanych akcji 14.816.076 stanowiących 59,56% stanowiących 59,56% kapitału zakładowego uprawniających do oddania 14.816.076 głosów co stanowi 59,56% ogólnej liczby głosów.
4. Podmioty zależne od akcjonariusza dokonującego zawiadomienia, posiadające akcje spółki:  Nie istnieją podmioty zależne  posiadające akcje Spółki. 
5. Osoby, o których mowa w art. 87 ust. 1 pkt 3 lit. c ustawy o ofercie publicznej:  Nie istnieją osoby o których mowa w art. 87 ust. 1 pkt 3 lit. c Ustawy.
6. Liczba głosów z akcji, obliczona w sposób określony w art. 69b ust. 2, do których nabycia jest uprawniony lub zobowiązany jako posiadacz instrumentów finansowych, o których mowa w art. 69b ust. 1 pkt 1, oraz instrumentów finansowych, o których mowa w art. 69b ust. 1 pkt 2, które nie są wykonywane wyłącznie przez rozliczenie pieniężne, rodzaj lub nazwa tych instrumentów finansowych, data ich wygaśnięcia oraz data lub termin, w którym nastąpi lub może nastąpić nabycie akcji:  Nie dotyczy. Nie posiadam instrumentów finansowych, o których mowa w art.. 69 b ust. 1 Ustawy
7. Liczba głosów z akcji, obliczona w sposób określony w art. 69b ust. 3, do których w sposób pośredni lub bezpośredni odnoszą się instrumenty finansowe, o których mowa w art. 69b ust. 1 pkt 2, rodzaj lub nazwa tych instrumentów finansowych oraz data wygaśnięcia tych instrumentów finansowych: Nie dotyczy.  8. Łączna suma liczby głosów  wskazanych na podstawie art. 69 ust. 4 pkt. 3,7,8 Ustawy wynosi 14.816.076 głosów , co stanowi 59,56% ogólnej liczby głosów (stanowiących 59,56% kapitału zakładowego)."

 Otrzymane zawiadomienie znajduje się w załączniku.

Nr 04/2020 z dnia 27.02.2020 Nabycie akcji emitenta przez Prezesa Zarządu

Zarząd Spółki Lena Lighting S.A. z siedzibą w Środzie Wielkopolskiej informuje, iż na podstawie zawiadomienia otrzymanego w dniu 27 lutego 2020 r. sporządzonego zgodnie z art. 19 ust.1 MAR o nabyciu akcji Spółki Lena Lighting S.A. przez Prezesa Zarządu emitenta – Pana Włodzimierza Lesińskiego.

- w dniu 26 lutego  2020 r. dokonał nabycia 35.774 sztuk akcji zwykłych na okaziciela Spółki Lena Lighting S.A. z siedzibą w Środzie Wielkopolskiej, w średniej cenie 3,34 zł. za jedną akcję.

Ww. transakcje zostały dokonane na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. Otrzymane powiadomienie znajduje się w załączniku.

Nr 03/2020 z dnia 26.02.2020 r. Nabycie akcji emitenta przez Prezesa Zarządu

Zarząd Spółki Lena Lighting S.A.. z siedzibą w Środzie Wielkopolskiej informuje, iż na podstawie zawiadomienia otrzymanego w dniu 26 lutego 2020 r. sporządzonego zgodnie z art. 19 ust.1 MAR o nabyciu akcji Spółki Lena Lighting S.A. przez Prezesa Zarządu emitenta – Pana Włodzimierza Lesińskiego.

Z przekazanej informacji wynika, iż w/w osoba:

•  w dniu 24 lutego  2020 r. dokonała nabycia 11.093 sztuk akcji zwykłych na okaziciela Spółki Lena Lighting S.A. z siedzibą w Środzie Wielkopolskiej, w średniej cenie 3,38 zł. za jedną akcję.

•  w dniu 25 lutego  2020 r. dokonała nabycia 41.850 sztuk akcji zwykłych na okaziciela Spółki Lena Lighting S.A. z siedzibą w Środzie Wielkopolskiej, w średniej cenie 3,40 zł. za jedną akcję.

Ww. transakcje zostały dokonane na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. Otrzymane powiadomienie znajduje się w załączniku.

Nr 02/2020 z dnia 19.02.2020 r.  Informacja poufna na temat wybranych danych finansowych Spółki za 2019 rok

Zarząd Spółki w załączeniu prezentuje szacowane wybrane dane finansowe

Spółki za 2019 rok. Załączone informacje spełniają wg Zarządu przesłanki

z art 17 ust.1 MAR jako określone w sposób precyzyjny informacje mające

charakter cenotwórczy.

Nr 01/2020 z dnia 16.01.2020r. Termin przekazywania raportów okresowych w 2020 roku.

Na podstawie §80 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2018r, poz. 757), Zarząd Lena Lighting S.A. niniejszym informuje, o terminach przekazywania raportów okresowych w 2020 roku w ten sposób, że:

I. RAPORTY KWARTALNE zostaną opublikowane:
za I kwartał 2020 roku – 15 maja 2020 r.
za III kwartał 2020 roku – 13 listopada 2020 r.

II. RAPORT PÓŁROCZNY za I półrocze 2020 roku zostanie opublikowany 31 sierpnia 2020r.

III. RAPORT ROCZNY za rok 2019 zostanie opublikowany 31 marca 2020 r.

Nadto Zarząd Lena Lighting S.A. informuje, iż zgodnie z § 79 ust. 2 ww. Rozporządzenia Spółka nie będzie publikowała raportów kwartalnych odpowiednio: za II kwartał 2020 r. oraz za IV kwartał 2020r.

Ewentualne zmiany dat przekazywania raportów okresowych będą podane do publicznej wiadomości w formie raportu bieżącego.

Wszystkie prawa zastrzeżone © 2023 Lena Lighting S.A.