Zarząd Lena Lighting S.A. informuje, że zarekomenduje Walnemu Zgromadzeniu Akcjonariuszy wypłatę dywidendy w wysokości 0,30 zł na jedną akcję (słownie: trzydzieści groszy) za 2020 rok. 
Zarząd Spółki Lena Lighting S.A. dokonał przeglądu i analizy działalności Spółki pod względem wpływu COVID-19 na jej funkcjonowanie i ze względu na dużą ilość zmiennych i niewiadomych trudno oszacować realny wpływ na sytuacje finansową i wyniki Spółki w najbliższym okresie. Na chwile obecną wypłata dywidendy nie zakłóci działalności finansowej Spółki, a sytuacja finansowa Spółki pozwala na przeprowadzenie przez Zarząd programu inwestycyjnego zawartego w budżecie wewnętrznym  oraz sfinansowanie bieżącej działalności spółki bez zakłóceń.  Zarząd monitoruje sytuacje i na bieżąco dostosowuje działania do dynamicznie zmieniającego się otoczenia. W przypadku wystąpienia zagrożeń mogących mieć wpływ na sytuacje finansową Spółki i realizacje programu inwestycyjnego Zarząd przekaże w tym zakresie informacje do Rady Nadzorczej w celu zmiany rekomendacji dla Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy. 
Powyższa informacja spełnia wg Zarządu przesłanki z art. 17 ust.1 MAR jako określone w sposób precyzyjny informacje mające charakter cenotwórczy.

Zarząd Spółki w załączeniu prezentuje szacowane wybrane dane finansowe Spółki za 2020 rok.

Załączone informacje spełniają wg Zarządu przesłanki z art 17 ust.1 MAR jako określone w sposób precyzyjny informacje mające charakter cenotwórczy.

Szacunkowe wybrane dane finansowe za 2020 rok  

Na podstawie §80 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2018r, poz. 757), Zarząd Lena Lighting S.A. niniejszym informuje, o terminach przekazywania raportów okresowych w 2021 roku w ten sposób, że:

I. RAPORTY KWARTALNE zostaną opublikowane:
za I kwartał 2021 roku – 14 maja 2021 r.
za III kwartał 2021 roku – 12 listopada 2021 r.

II. RAPORT PÓŁROCZNY za I półrocze 2021 roku zostanie opublikowany 06 września 2021 r.

III. RAPORT ROCZNY za rok 2020 zostanie opublikowany 15 kwietnia 2021 r.

Nadto Zarząd Lena Lighting S.A. informuje, iż zgodnie z § 79 ust. 2 ww. Rozporządzenia Spółka nie będzie publikowała raportów kwartalnych odpowiednio: za II kwartał 2021 r. oraz za IV kwartał 2021 r.

Ewentualne zmiany dat przekazywania raportów okresowych będą podane do publicznej wiadomości w formie raportu bieżącego.