Zarząd Spółki w załączeniu prezentuje szacowane wybrane dane finansowe Spółki za I półrocze  2021 rok.  Załączone informacje spełniają wg Zarządu przesłanki z art 17 ust.1 MAR jako określone w sposób precyzyjny informacje mające charakter cenotwórczy.       

Szacunkowe dane finansowe za I półrocze 2021 roku                                                                                                                                                                                                                                                                   

Zarząd LENA LIGHTING SA  z siedzibą w Środzie Wielkopolskiej, . na podstawie §19 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim, niniejszym informuje, że Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki LENA LIGHTING S.A. uchwałą nr 16 i uchwała nr 17 z dnia 28 maja 2021 r. dokonało zmian Statutu Spółki. Treść dotychczas obowiązujących postanowień Statutu oraz treść dokonanych zmian, zawarto w załączniku do niniejszego raportu.

Jednocześnie Zarząd informuje, że Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki LENA LIGHTING S.A. uchwałą nr 18 z dnia 28 maja 2021 r. przyjęło nowy tekst jednolity Statutu uwzględniający zmiany Statutu przyjęte uchwałami Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia nr 16 i nr 17 z dnia 28 maja 2021 r. Treść nowego tekstu jednolitego Statutu zawarto w załączniku do niniejszego raportu.

Tekst jednolity Statutu Lena Lighting SA.

Zestawienie zmian dokonanych w Statucie Lena Lighting S.A.

Zarząd LENA LIGHTING S.A. na podstawie §19 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim, niniejszym informuje, że Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki LENA LIGHTING S.A. zgodnie z art. 395 §2 pkt. 2 Kodeksu spółek handlowych w dniu 28 maja 2021 roku podjęło uchwałę w przedmiocie przeznaczenia kwoty: 7.462.515,00zł (siedem milionów czterysta sześćdziesiąt dwa tysiące pięćset piętnaście złotych 00/100 groszy) na wypłatę dywidendy na rzecz akcjonariuszy proporcjonalnie do liczby posiadanych akcji (tj. 0,30 zł na jedną akcję), stanowiącej 7.462.515,00zł (siedem milionów czterysta sześćdziesiąt dwa tysiące pięćset piętnaście złotych 00/100 groszy) z zysku netto Spółki za 2020 r., pozostałą kwotę zysku netto wypracowanego w 2020r. tj.: 4 954 303,20 zł (cztery miliony dziewięćset pięćdziesiąt cztery tysiące trzysta trzy złote 20/100 groszy) przeznaczono na kapitał zapasowy.


Zarząd podaje, iż dywidendą objętych jest 24.875.050 akcji.


Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki LENA LIGHTING S.A. uchwaliło, iż datą ustalenia listy akcjonariuszy uprawnionych do dywidendy (tzw. dzień dywidendy) jest dzień 14 czerwca 2021 roku.


Termin wypłaty dywidendy ustala się na dzień  25 czerwca 2021 roku.

Zarząd LENA LIGHTING SA z siedzibą w Środzie Wielkopolskiej na podstawie art. 70 ust. 3 ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych podaje do wiadomości wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, które odbyło się dnia 28 maja 2021r.


Włodzimierz Lesiński :

- liczba akcji: 14.855.339

- liczba głosów: 14.855.339

- % głosów na ZWZA: 83,73%

- % ogólnej liczby głosów: 59,72%

Nationale -Nederlanden Otwarty Fundusz Emerytalny:

- liczba akcji: 2.862.000

- liczba głosów: 2.862.000

- % głosów na ZWZA:   16,13%

- % ogólnej liczby głosów:  11,51%