Zarząd LENA LIGHTING SA  z siedzibą w Środzie Wielkopolskiej, . na podstawie §19 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim, niniejszym informuje, że Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki LENA LIGHTING S.A. uchwałą nr 16 i uchwała nr 17 z dnia 28 maja 2021 r. dokonało zmian Statutu Spółki. Treść dotychczas obowiązujących postanowień Statutu oraz treść dokonanych zmian, zawarto w załączniku do niniejszego raportu.

Jednocześnie Zarząd informuje, że Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki LENA LIGHTING S.A. uchwałą nr 18 z dnia 28 maja 2021 r. przyjęło nowy tekst jednolity Statutu uwzględniający zmiany Statutu przyjęte uchwałami Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia nr 16 i nr 17 z dnia 28 maja 2021 r. Treść nowego tekstu jednolitego Statutu zawarto w załączniku do niniejszego raportu.

Tekst jednolity Statutu Lena Lighting SA.

Zestawienie zmian dokonanych w Statucie Lena Lighting S.A.

  • Dodaj do ulubionych