• Włodzimierz Lesiński 59,72%
 • Robert Gubała 5,00%
 • Nationale-Nederlanden Otwarty Fundusz Emerytalny 11,91%
 • PKO BP Bankowy Otwarty Fundusz Emerytalny 5,32%
 • pozostali akconariusze 18,43%
Zarząd Lena Lighting S.A. Spółka Akcyjna (dalej zwanej „Spółką”) na podstawie art. 399 § 1 i art. 4021 Kodeksu spółek handlowych zwołuje na dzień 01 czerwca 2020 r. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki (dalej „Zgromadzenie”), które odbędzie się o godzinie 12:00 w Środzie Wlkp., przy ul. Kórnickiej 52, 63-000 Środa Wlkp.

Udział w walnym zgromadzeniu można wziąć również przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej (warunki opisane są w punkcie V), które obejmują w szczególności:

a) dwustronną komunikację w czasie rzeczywistym, umożliwiającą akcjonariuszowi lub pełnomocnikowi wypowiadanie się w toku obrad Zgromadzenia przebywając w innym miejscu niż miejsce obrad,

b) wykonywanie prawa głosu osobiście lub przez pełnomocnika,

c) transmisję obrad Zgromadzenia w czasie rzeczywistym.Treść ogłoszeń znajduje się w poniższych załacznikach
Ogłoszenie o zwołaniu ZWZA Lena Lighting S.A. 2020-06-01
Załacznik do Ogłoszenia o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia 
Projekty uchwał ZWZA Lena Lighting S.A. 01-06-2020
Formularz głosowanie Pełnomcnika
Informacja o liczbie akcji Lena Lighting S.A.
Polityka wynagrodzeń załacznik do uchwały ZWZA


Dane finansowe za 2019 rok:
Raport roczny- R 2019 
Sprawozdanie Zarządu z działalności w 2019r.
Informacja dodatkowa za 2019r. 
Sprawozdanie z badania Biegłego Rewidenta
List Prezesa Zarządu do Akcjonariuszy 
Ład korporacyjny w 2019r.
Oświadczenie Zarządu 2019r. 
Oświadczenie RN ocena sprawozdań spółki
Oświadczenie RN w sprawie Komitetu AudytuZarząd
 • Włodzimierz Lesiński - Prezes Zarządu
 • Tomasz Wencławek - Członek Zarządu

Rada Nadzorcza
 • Andrzej Tomaszewski (Przewodniczący Rady Nadzorczej)
 • Jakub Byliński
 • Jacek Tomaszewski
 • Wiktor Andraszak
 • Michał Deiksler
Zaproszenie do składania ofert na wybór firmy audytorskiej do ustawowego badania sprawozdań finansowych za lata 2020 i 2021

Termin przekazywania raportów okresowych w 2020 roku.

Na podstawie §80 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2018r, poz. 757), Zarząd Lena Lighting S.A. niniejszym informuje, o terminach przekazywania raportów okresowych w 2020 roku w ten sposób, że:

I. RAPORTY KWARTALNE zostaną opublikowane:

za I kwartał 2020 roku – 15 maja 2020 r.
za III kwartał 2020 roku – 13 listopada 2020 r.

II. RAPORT PÓŁROCZNY za I półrocze 2020 roku zostanie opublikowany 21 sierpnia 2020r.

III. RAPORT ROCZNY za rok 2019 zostanie opublikowany 31 marca 2020 r.

Nadto Zarząd Lena Lighting S.A. informuje, iż zgodnie z § 79 ust. 2 ww. Rozporządzenia Spółka nie będzie publikowała raportów kwartalnych odpowiednio: za II kwartał 2020 r. oraz za IV kwartał 2020r.

Ewentualne zmiany dat przekazywania raportów okresowych będą podane do publicznej wiadomości w formie raportu bieżącego.


KONTAKT DLA INWESTORÓW

Joanna Rybak-Schrödter
Dyrektor Finansowy

tel.: +48 (61) 28 60 311
e-mail: ir@lenalighting.pl

Aktualny kurs: 2021-01-15
PLN
4.08

PODSTAWOWE JEDNOSTKOWE DANE FINANSOWE LL S.A. (w tys. zł.) 2019 2018 2017 2016 2015 2014
Przychody ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 118 387 130 289 137 134 130 483 123 103 111 132
(EBITDA) 13 228 13 580 18 410 14 389 14 627 15 236
Rentowność EBIDTA 11,17% 10,42% 13,42% 11,03% 11,88% 13,71%
Zysk (strata) netto 6 122 7 246 10 782 9 238 9 018 10 016
Rentowność netto 5,17% 5,56% 7,86% 7,08% 7,33% 9,01%
Suma bilansowa 105 697 108 062 111 244 107 354 104 903 103 570
Aktywa trwałe 47 641 44 423 41 605 38 976 38 989 40 584

Wybrane dane finansowe i informacja na temat dywidendy (wersja edytowalna)
...to cześć serwisu dedykowana wszystkim, którzy inwestują lub chcą zainwestować w akcje Lena Lighting S.A.

Publikowane są tutaj notowania akcji Lena Lighting S.A., prezentacje spółki, dane finansowe, informacje dotyczące działalności oraz bieżące komunikaty.


SG logo RGB Pl

Linki:
Giełda Papierów Wartościowych
Stowarzyszenie Emitentów Giełdowych
Aktualny kurs: 2021-01-15
PLN
4.08

x
Strona wykorzystuje pliki cookies
Strona wykorzystuje informacje zapisane za pomocą plików cookies. Jeżeli wyrażasz zgodę na zapisywanie informacji zawartej w cookies zamknij to okno klikająć "x' w prawym rogu. Jeśli nie wyrażasz zgody, zmień ustawienia dotyczące plików cookies w swojej przeglądarce.