Zarząd Lena Lighting  Spółka Akcyjna (dalej zwanej „Spółką”) na podstawie art. 399 § 1 i art. 4021 Kodeksu spółek handlowych zwołuje na dzień 28 maja 2021 r. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki (dalej „Zgromadzenie”), które odbędzie się o godzinie 12:00 w Środzie Wlkp., przy ul. Kórnickiej 52, 63-000 Środa Wlkp. 

Udział w walnym zgromadzeniu można wziąć również przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej (warunki opisane są w punkcie V), które obejmują w szczególności: 

a) dwustronną komunikację w czasie rzeczywistym, umożliwiającą akcjonariuszowi lub pełnomocnikowi wypowiadanie się w toku obrad Zgromadzenia przebywając w innym miejscu niż miejsce obrad,

b) wykonywanie prawa głosu osobiście lub przez pełnomocnika,

c) transmisję obrad Zgromadzenia w czasie rzeczywistym. 
Treść ogłoszeń znajduje się w poniższych załacznikach
Ogłoszenie o zwołaniu ZWZA Lena Lighting S.A. 2021-04-27
Załacznik do Ogłoszenia o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia 
Projekty uchwał ZWZA Lena Lighting S.A. 
Formularz głosowanie Pełnomcnika
Informacja - liczba akcji
Statut spółki- projekt z zaznaczonymi zmianami do zatwierdzenia przez ZWZ 28.05.2021
Regulamin udziału w WZA przy użyciu środków komunikacji elektronicznej 21.05.2021 
Dane finansowe za 2020 rok:
Raport roczny- R 2020
Sprawozdanie Zarządu z działalności w 2020r.
 Informacja dodatkowa za 2020r. 
Sprawozdanie z badania Biegłego Rewidenta
List Prezesa Zarządu do Akcjonariuszy 
Ład korporacyjny w 2020r.
Oświadczenie Zarządu 2020r. 
Informacja Rady Nadzorczej w sprawie oceny sprawozdań spółki
Informacja Rady Nadzorczej  w sprawie Komitetu Audytu
Ocena sytuacji w Spółce dokonana przez Radę Nadzorczą za 2020 rok
Sprawozdanie Rady Nadzorczej o wynagrodzeniach za lata 2019-2020
Lena Lighting BSF 2020 Raport sprawozdanie o wynagrodzeniach   • Dodaj do ulubionych