Zarząd LENA LIGHTING S.A. na podstawie §19 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim, niniejszym informuje, że Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki LENA LIGHTING S.A. zgodnie z art. 395 §2 pkt. 2 Kodeksu spółek handlowych w dniu 28 maja 2021 roku podjęło uchwałę w przedmiocie przeznaczenia kwoty: 7.462.515,00zł (siedem milionów czterysta sześćdziesiąt dwa tysiące pięćset piętnaście złotych 00/100 groszy) na wypłatę dywidendy na rzecz akcjonariuszy proporcjonalnie do liczby posiadanych akcji (tj. 0,30 zł na jedną akcję), stanowiącej 7.462.515,00zł (siedem milionów czterysta sześćdziesiąt dwa tysiące pięćset piętnaście złotych 00/100 groszy) z zysku netto Spółki za 2020 r., pozostałą kwotę zysku netto wypracowanego w 2020r. tj.: 4 954 303,20 zł (cztery miliony dziewięćset pięćdziesiąt cztery tysiące trzysta trzy złote 20/100 groszy) przeznaczono na kapitał zapasowy.


Zarząd podaje, iż dywidendą objętych jest 24.875.050 akcji.


Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki LENA LIGHTING S.A. uchwaliło, iż datą ustalenia listy akcjonariuszy uprawnionych do dywidendy (tzw. dzień dywidendy) jest dzień 14 czerwca 2021 roku.


Termin wypłaty dywidendy ustala się na dzień  25 czerwca 2021 roku.

  • Dodaj do ulubionych