Lena Lighting

Walne zgromadzenie akcjonariuszy

Zarząd Lena Lighting S.A. Spółka Akcyjna (dalej zwanej „Spółką”) na podstawie art. 399 § 1 i art. 4021 Kodeksu spółek handlowych zwołuje na dzień 01 czerwca 2020 r. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki (dalej „Zgromadzenie”), które odbędzie się o godzinie 12:00 w Środzie Wlkp., przy ul. Kórnickiej 52, 63-000 Środa Wlkp.

Udział w walnym zgromadzeniu można wziąć również przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej (warunki opisane są w punkcie V), które obejmują w szczególności:

  1. dwustronną komunikację w czasie rzeczywistym, umożliwiającą akcjonariuszowi lub pełnomocnikowi wypowiadanie się w toku obrad Zgromadzenia przebywając w innym miejscu niż miejsce obrad,
  2. wykonywanie prawa głosu osobiście lub przez pełnomocnika,
  3. transmisję obrad Zgromadzenia w czasie rzeczywistym.

Ogłoszenia

Dane finansowe za 2020 rok

Wszystkie prawa zastrzeżone © 2021 Lena Lighting S.A.