Lena Lighting

Kalendarium

Na podstawie §80 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2018r, poz. 757), Zarząd Lena Lighting S.A. niniejszym informuje, o terminach przekazywania raportów okresowych w 2022 roku w ten sposób, że:

I. RAPORT ROCZNY skonsolidowany i jednostkowy za rok 2021 zostanie opublikowany 29 kwietnia 2022 r.

II. RAPORTY KWARTALNE skonsolidowane zawierające skrócone kwartalne sprawozdania finansowe zostaną opublikowane:
za I kwartał 2022 roku – 27 maja 2022 r.
za III kwartał 2022 roku – 29 listopada 2022 r.

III. RAPORT PÓŁROCZNY skonsolidowany za I półrocze 2022 roku zawierający skrócone półroczne sprawozdania finansowe w formie skróconej  (zgodnie z §69 ust. 1 pkt 2 ww. rozporządzenia) zostanie opublikowany 23 września 2022 r.

Nadto Zarząd Lena Lighting S.A. informuje, iż zgodnie z § 79 ust. 2 ww. Rozporządzenia Spółka nie będzie publikowała raportów kwartalnych odpowiednio: za II kwartał 2022 r. oraz za IV kwartał 2022r.

Zgodnie z §62 ust. 1 oraz ust. 3 ww. rozporządzenia, Emitent informuje, że w raportach skonsolidowanych: kwartalnych i półrocznym, zawarte będą odpowiednio kwartalne i półroczne skrócone jednostkowe sprawozdania finansowe. Tym samym Emitent nie będzie przekazywał odrębnych jednostkowych raportów kwartalnych oraz odrębnego jednostkowego raportu półrocznego.

Ewentualne zmiany dat przekazywania raportów okresowych będą podane do publicznej wiadomości w formie raportu bieżącego.

Zaproszenie do składania ofert dotyczących wyboru firmy audytorskiej do ustawowego badania jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki Lena Lighting Spółka Akcyjna z siedzibą w Środzie Wlkp. Oraz do ustawowego badania skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy kapitałowej Lena Lighting S.A.

Wszystkie prawa zastrzeżone © 2022 Lena Lighting S.A.