Na podstawie §80 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2018r, poz. 757), Zarząd Lena Lighting S.A. niniejszym informuje, o terminach przekazywania raportów okresowych w 2021 roku w ten sposób, że:

I. RAPORTY KWARTALNE zostaną opublikowane:
za I kwartał 2021 roku – 14 maja 2021 r.
za III kwartał 2021 roku – 12 listopada 2021 r.

II. RAPORT PÓŁROCZNY za I półrocze 2021 roku zostanie opublikowany 06 września 2021 r.

III. RAPORT ROCZNY za rok 2020 zostanie opublikowany 20 kwietnia 2021 r.

Nadto Zarząd Lena Lighting S.A. informuje, iż zgodnie z § 79 ust. 2 ww. Rozporządzenia Spółka nie będzie publikowała raportów kwartalnych odpowiednio: za II kwartał 2021 r. oraz za IV kwartał 2021 r.

Ewentualne zmiany dat przekazywania raportów okresowych będą podane do publicznej wiadomości w formie raportu bieżącego.
  • Dodaj do ulubionych