Tiara LED nagrodzona w konkursie Dobry Wzór

Akcja bezpieczna szkoła

Szanowni Państwo,

obecnie intensywnie powraca temat skutecznej dezynfekcji w pomieszczeniach. Ma to związek nie tylko z powrotem dzieci do szkół, ale także z mniejszą skalą pracy zdalnej oraz większym korzystaniem z obiektów handlowych i usługowych.

Wyposażenie placówek edukacyjnych w lampy z technologią UV-C przyczyni się do wspierania zdrowia, komfortu oraz bezpieczeństwa nauki i pracy. Pozwoli zminimalizować ryzyko powrotu do nauki zdalnej, która ma zły wpływ na poziom edukacji, wartości społeczne i samopoczucie młodych ludzi. 

W trosce o dzieci i młodzież oraz nauczycieli, jak również nas wszystkich przygotowaliśmy specjalną propozycję dla szkół i jednostek edukacyjnych.

Oferujemy w specjalnej, obniżonej cenie lampy UV-C Sterilon Flow do dezynfekcji powietrza. Lampy te mogą działać w obecności ludzi. Eliminują z powietrza 99,9% wirusów bakterii i grzybów. Zapewniają bezpieczeństwo epidemiologiczne.

Spełniają wszystkie wymogi i posiadają niezbędne certyfikaty potwierdzające ich skuteczność oraz bezpieczeństwo. Są produkowane w Polsce.

Wiele obiektów w Europie zostało wyposażonych w te urządzenia do dezynfekcji. Otrzymujemy od klientów informacje o ich skuteczności i funkcjonalności. Oto jedna z wypowiedzi:

Zakupiona przez Przedszkole Samorządowe nr 68 im. Janusza Korczaka w Białymstoku lampa UV-C STERILON FLOW jest bardzo praktyczna i prosta w użytkowaniu. Spełnia w pełni wymogi związane z dezynfekcją, w prosty sposób bez wysiłku osób fizycznych i środków chemicznych. Stosowanie lampy spotkało się z dużą aprobatą rodziców, którzy bardzo doceniają, że dbamy o bezpieczeństwo i zdrowie dzieci w obecnej sytuacji. Używanie lampy to także wysoka ocena dla placówki w zakresie spełnienia przepisów BHP w zakresie działań prewencyjnych.” - Marzena Makowiecka, Dyrektor Przedszkola Samorządowego nr 68 im. Janusza Korczaka

Technologia UV-C jest jedną z najskuteczniejszych metod dezynfekcji. Przepływowe lampy do dezynfekcji powietrza są powszechnie wykorzystywane dla zapewnienia komfortu i bezpieczeństwa m.in. w obiektach użyteczności publicznej, przestrzeniach biurowych, handlowych, hotelach, czy szpitalach.

Użycie lamp UV-C STERILON FLOW jest całkowicie bezpieczne ponieważ osłonięte światło UV-C nie wydostaje się z urządzenia. Dzięki wymuszonej cyrkulacji, powietrze przechodzi przez wnętrze lampy, gdzie zostaje naświetlone i oczyszczone, a następnie zostaje wyparte na zewnątrz. Jedna lampa UV-C STERILON FLOW może oczyścić powietrze w pomieszczeniu o wielkości do 120 m3 (ok 40 m2).

Bardzo chętnie zaprezentujemy Państwu nasze produkty podczas bezpośredniej prezentacji w dogodnym dla Państwa terminie.

Zapraszamy do kontaktu.

Z wyrazami szacunku

Piotr Janiga
Dyrektor Działu Medycznego Lena Lighting S.A.

Skontaktuj się z nami

Zgodnie z art. 13 pkt 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, dalej RODO informujemy, że:

 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Lena Lighting S.A. z siedzibą przy ul. Kórnickiej 52, 63-000 Środa Wielkopolska. Adres do korespondencji: ul. Kórnicka 52, 63-000 Środa Wielkopolska, tel. +48 61 28 60 300, adres e-mail: kontakt@lenalighting.pl.
 2. Kontakt z inspektorem ochrony danych możliwy jest pod adresem do korespondencji: Lena Lighting S.A. z siedzibą przy ul. Kórnickiej 52, 63-000 Środa Wielkopolska lub adres e-mail: iod@lenalighting.pl.
 3. Państwa dane osobowe przetwarzane są na podstawie RODO, a w szczególności:
  1. 6 ust. 1 lit. a RODO - osoba, której dane dotyczą wyraziła dobrowolną zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w jednym lub większej liczbie określonych celów;
  2. 6 ust. 1 lit. b RODO - przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy;
  3. 6 ust. 1 lit. c RODO - przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze;
  4. art. 6 ust. 1 lit. f RODO - przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią.
 1. Celem przetwarzania Państwa danych osobowych jest m.in.:
  1. udzielenie odpowiedzi na zadane pytania poprzez formularz kontaktowy;
  2. przyjęcie zgłoszenia reklamacyjnego;
  3. przyjęcie zgłoszenia o rozszerzeniu gwarancji;
  4. zapoznanie z aktualnymi ofertami pracy;
  5. udział w programach, konkursach i innych wydarzeniach organizowanych przez Lena Lighting S.A.;
  6. przekazywanie informacji o produktach i usługach oferowanych przez Lena Lighting S.A.;
  7. przeprowadzenie działań sprzedażowych, promocyjnych i marketingowych.
 2. Podanie przez Państwa danych jest dobrowolne, jednak konieczne do realizacji celów, do których zostały zebrane. Niepodanie tych danych może skutkować niemożnością realizacji tych celów.
 3. Nieodłącznym elementem realizowania wyżej wskazanych celów jest utrzymanie kontaktu
  z Państwem za pomocą różnych kanałów komunikacji, tj. poczta elektroniczna, telefon kontaktowy czy kontakt tradycyjny.
 4. Jeżeli Państwo udzielili stosownych zgód dotyczących działań marketingowych i sprzedażowych określonymi kanałami komunikacji, to Państwa dane osobowe będziemy przetwarzać w celu prowadzenia marketingu bezpośredniego naszych produktów i usług. Realizując powyższy cel podstawą przetwarzania Państwa danych osobowych będzie art. 6 ust. 1 lit. f RODO czyli prawnie uzasadniony interes polegający na prowadzeniu działań marketingowych i sprzedażowych
  w związku z wyrażonymi przez Państwo zgodami dotyczącymi otrzymywania treści marketingowych określonymi kanałami komunikacji. Jeżeli Państwo wyrazi zgodę na wykorzystywanie danych osobowych do realizacji działań marketingowych przez Lena Lighting S.A, to Państwa dane przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO.
 1. Państwa dane osobowe mogą być udostępniane odpowiednim odbiorcom, w szczególności instytucjom uprawnionym do kontroli działalności administratora lub podmiotom uprawnionym
  do uzyskania danych osobowych na podstawie odrębnych przepisów prawa.
 2. Odbiorcami Państwa danych osobowych będą także m.in. dostawcy usług zaopatrujących Administratora w rozwiązania techniczne oraz zarządzanie organizacją, podmioty świadczący usługi prawne i doradcze oraz podmioty udzielające pomoc Administratorowi w dochodzeniu należnych roszczeń.
 3. Posiadają Państwo prawo do:
  1. sprostowania swoich nieprawidłowych danych
  2. żądania usunięcia danych (prawo do bycia zapomnianym) w przypadku wystąpienia okoliczności przewidzianych w art. 17 RODO;
  3. żądania ograniczenia przetwarzania danych w przypadkach wskazanych w art. 18 RODO;
  4. wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych w przypadkach wskazanych w art. 21 RODO;
  5. przenoszenia dostarczonych danych, przetwarzanych w sposób zautomatyzowany.
 4. Dane osobowe należące do Państwa nie podlegają profilowaniu ani nie będą przekazywane
  do państw znajdujących się poza Europejskim Obszarem Gospodarczym.
 5. Państwa dane przetwarzane w związku z realizacją marketingu bezpośredniego produktów i usług oferowanych przez Lena Lighting S.A. będą przechowywane przez 5 lat lub do do czasu zgłoszenia sprzeciwu względem tego celu przetwarzania lub do czasu cofnięcia zgody, jeśli dane są przetwarzane na podstawie takiej zgody. W sytuacji zawarcia umowy dane będą przechowywane przez cały okres realizacji umowy oraz czas niezbędny do jej rozliczenia. Przepisy powszechnie obowiązującego prawa mogą wydłużyć te okresy.
 6. Jeżeli Państwo uważają, że podane dane osobowe są przetwarzane niezgodnie z prawem, można wnieść skargę do organu nadzorczego (Urząd Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).

 

Centrala

Lena Lighting S.A.
ul. Kórnicka 52
63-000 Środa Wielkopolska

Obsługa Klienta
tel. +48 61 28 60 400
e-mail: kontakt@lenalighting.pl

Dane rejestrowe

NIP: 786-16-16-166
REGON: 634635800
KRS: 0000224210

Sąd Rejonowy Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu. IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego. Kapitał akcyjny: 1.243.752,50 zł w całości wpłacony.

Wszystkie prawa zastrzeżone © 2023 Lena Lighting S.A.