Nr 2/2010 27.01.2010 r. Terminy przekazywania raportów okresowych w roku 2010.

Na podstawie §103 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. Nr 33, poz. 259), Zarząd Lena Lighting S.A. niniejszym informuje, o terminach przekazywania raportów okresowych w 2010 roku w ten sposób, że:

 

I. SKONSOLIDOWANE RAPORTY KWARTALNE zostaną opublikowane:

  • za I kwartał 2010 roku - 14 maja 2010 r.
  • za III kwartał 2010 roku – 12 listopada 2010 r.

II. SKONSOLIDOWANY RAPORT PÓŁROCZNY za I półrocze 2010 roku zostanie opublikowany 31 sierpnia 2010 r.

 

III. RAPORT ROCZNY za rok 2009 zostanie opublikowany 19 marca 2010 r.

 

IV. SKONSOLIDOWANY RAPORT ROCZNY za rok 2009 zostanie opublikowany 19 marca 2010 r.

 

Nadto Zarząd Lena Lighting S.A. informuje, iż zgodnie z § 101 ust. 2 ww. Rozporządzenia Spółka nie będzie publikowała raportów kwartalnych odpowiednio: za IV kwartał 2009r. oraz za II kwartał 2010r.

Jednocześnie, zgodnie z § 83 ust. 1 ww. Rozporządzenia, Zarząd Lena Lighting S.A. oświadcza, że w ww. raportach skonsolidowanych kwartalnych i skonsolidowanym półrocznym zawarte będą odpowiednio kwartalne i półroczne skrócone jednostkowe sprawozdania finansowe.

  • Dodaj do ulubionych