Nr 9/2010 02.06.2010 r. Informacja na temat Członka Rady Nadzorczej powołanego przez ZWZA dnia 1 czerwca 2010 r.

Na podstawie § 28 w zw. z § 5 ust. 1 pkt. 22) Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych, Zarząd Spółki Lena Lighting S.A. niniejszym przekazuje do publicznej wiadomości informację o nowym Członku Rady Nadzorczej powołanym przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy w dniu 1 czerwca 2010 r.

 

PIOTR MICHALSKI- CZŁONEK RADY NADZORCZEJ

 

Lat 45, absolwent Akademii Rolniczej w Krakowie Wydział Ekonomiki Produkcji i Obrotu Rolnego (Magister Inżynier).

Pracował w Owens Illinois Poland Huta Szkła w latach 1993-1996 na stanowisku Export Managera, od 1996-1998 w Euroverlux jako dyrektor Sprzedaży i Marketingu, od 1998-2000 Wielkopolska Huta Szkła PLM na stanowisku Dyrektora ds. Sprzedaży i Marketingu, od 2000-2007 REXAM Glass Polska stanowisko Dyrektor ds. Marketingu i Sprzedaży Polska i Europa Wschodnia – Członek Zarządu. Od 2008 r. właściciel i pracownik firmy doradczo-konsultingowej Business Architecture.

Według złożonego oświadczenia Pan Piotr Michalski nie prowadzi działalności konkurencyjnej wobec Emitenta, ani nie jest wspólnikiem w konkurencyjnej spółce cywilnej lub osobowej, ani nie jest członkiem organu konkurencyjnej spółki kapitałowej, ani jakiejkolwiek innej konkurencyjnej osoby prawnej. Pan Piotr Michalski nie został wpisany do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonego na podstawie Ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym. Pan Piotr Michalski nie pełnił funkcji osób nadzorujących lub zarządzających w podmiotach, które w okresie jego kadencji znalazły się w stanie likwidacji.

Pan Piotr Michalski nie został pozbawiony przez sąd upadłościowy prawa prowadzenia działalności gospodarczej na własny rachunek oraz pełnienia funkcji członka rady nadzorczej, reprezentanta lub pełnomocnika w spółce handlowej, przedsiębiorstwie państwowym, spółdzielni, fundacji lub stowarzyszeniu oraz nie był skazany prawomocnym wyrokiem za przestępstwa określone w przepisach rozdziałów XXXIII-XXXVII Kodeksu Karnego oraz art. 585, art. 587 i art. 590-591 Kodeksu Spółek Handlowych.

  • Dodaj do ulubionych