Nr 5/2014 25.03.2014 r. Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki w dniu 24 kwietnia 2014 r.

Zarząd Lena Lighting S.A. Spółka Akcyjna (dalej zwanej „Spółką”) na podstawie art. 399 § 1 i art. 4021 Kodeksu spółek handlowych oraz na podstawie § 38 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem  członkowskim z dnia 19 lutego 2009 r. zwołuje na dzień 24 kwietnia 2014 r. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki (dalej „Zgromadzenie”), które odbędzie się o godzinie 15:00 w Środzie Wlkp., przy ul. Kórnickiej 52, 63-000 Środa Wlkp.

 

Treść ogłoszenia wraz z projektami uchwał prezentujemy w załącznikach:

 

•Ogłoszenie o zwołaniu ZWZ Lena Lighting S.A. 2014r.

•Projekty uchwał

•Formularz głosowania pełnomocnika

•Informacja o liczbie akcji

 

  • Dodaj do ulubionych