od Nr 11/2014 do Nr 20/2014

Nr 17/2014 10.10.2014 r. Podpisanie aktu założycielskiego Spółki Lena Lighting GmbH.

Zarząd Lena Lighting S.A. informuje, iż w dniu 10 października  2014 r. podpisano akt założycielski podmiotu zależnego - Lena Lighting GmbH z siedzibą w Berlinie (Niemcy). Założona spółka zajmować się będzie dystrybucją produktów Lena Lighting S.A. na rynku niemieckim. Lena Lighting S.A. ma 100% udziałów w ww. podmiocie zależnym.

Nr 16/2014 04.08.2014 r. Korekta raportu bieżącego nr 12/2014 - uzupełnienie informacji.

Zarząd Lena Lighting S.A. przesyła korektę raportu bieżącego Spółki nr 12/2014 o datę dokonania transakcji przez Członka Rady Nadzorczej, prawidłowa treść raportu po korekcie:
"Zarząd Lena Lighting S.A. informuje, że w dniu 25 kwietnia 2014 r. otrzymał informację od Członka Rady Nadzorczej Spółki o zbyciu akcji Spółki Lena Lighting SA. Zawiadomienie zostało dokonane w trybie art. 160 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi. Zawiadomienie dotyczy transakcji zbycia 3.700 (trzy tysiące siedemset) sztuk akcji w dniu 22 kwietnia 2014r. po kursie w przedziale cenowym: 4,63 zł - 4,64 zł średni kurs akcji wyniósł 4,63zł za 1 akcję. W sumie za wartość: 17.149,21 złotych.
Transakcje zostały dokonane w trybie sesyjnym na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A..
Członek Rady Nadzorczej zobowiązany do przekazania informacji nie wyraził zgody na publikowanie swoich danych osobowych."

Nr 15/2014 10.06.2014 r. Zawarcie znaczącej umowy

Zarząd Lena Lighting SA informuje o otrzymaniu w dniu 09 lipca 2014r.  podpisanej umowy o limit wierzytelności  z Raiffeisen Bank Polska SA z siedzibą w Warszawie, która spełnia kryterium znaczącej umowy w związku z przekroczeniem 10% wartości kapitałów własnych Spółki.

Umowa o limit wierzytelności, zawarta została w dniu 26 czerwca 2014r., dotyczy udzielenia kredytu w rachunku bieżącym Spółki na finansowanie bieżącej działalności w PLN lub w EUR do kwoty: 5.000.000,00 zł. i udzielenia kredytu rewolwingowego na finansowanie bieżącej działalności w PLN lub w EUR do kwoty: 5.000.000,00 zł. W sumie wysokość przyznanego limitu kredytowego wynosi 10.000.000,00 zł. Kredyt udzielony został od dnia 04 lipca 2014r. do dnia 30 czerwca 2016r. Oprocentowanie kredytu jest zmienne, ustalane na bazie WIBOR dla jednomiesięcznych depozytów międzybankowych w PLN lub w oparciu o EURIBOR dla jednomiesięcznych depozytów międzybankowych w EUR powiększone o marżę Banku w skali roku. Ponadto Raiffeisen Bank Polska SA  przysługuje prowizja przygotowawcza.  Powyższa umowa zabezpieczona jest poprzez udzielone pełnomocnictwo dla banku do rachunku bieżącego i innych rachunków kredytobiorcy.

Raiffeisen Bank Polska SA nie ma żadnych powiązań z Emitentem ani z osobami zarządzającymi lub nadzorującymi Emitenta.

Nr 14/2014 12.05.2014 r. Wybór Biegłego Rewidenta

Zarząd Lena Lighting SA informuje, że dnia 12 maja 2014 roku Rada Nadzorcza podjęła uchwałę w sprawie wyboru audytora do badania jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok 2014.  Wybranym podmiotem jest spółka 4Audyt Spółka z ograniczona odpowiedzialnością z siedzibą w Poznaniu, ul. Kościelna 18/4,wpisana na listę podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych nr 3363. Wybór został dokonany zgodnie z obowiązującymi przepisami i normami zawodowymi.

Nr 13/2014 29.04.2014 r. Zmiana terminu publikacji raportu za 1 kwartał 2014 r.

Zarząd LENA LIGHTING S.A. z siedzibą w Środzie Wielkopolskiej w nawiązaniu do treści raportu bieżącego Nr 2/2014 z dnia 20 stycznia 2014 r., w którym Spółka Lena Lighting S.A informowała o terminach przekazania raportów okresowych w 2014 roku, informuje o zmianie terminu przekazania do publicznej wiadomości raportu za I kwartał 2014roku, który został pierwotnie ustalony na dzień 15 maja 2014 roku.

Nowy termin publikacji  raportu za I kwartał  za 2014 r.  został wyznaczony na dzień 12 maja 2014 r.

Pozostałe terminy przekazania raportów okresowych pozostają bez zmian.

Nr 12/2014 25.04.2014 r. Informacja o zbyciu akcji Emitenta przez Członka Rady Nadzorczej Spółki.

Zarząd Lena Lighting S.A. informuje, że w dniu 25 kwietnia 2014 r. otrzymał informację od Członka Rady Nadzorczej Spółki  o zbyciu akcji Spółki Lena Lighting SA. Zawiadomienie zostało dokonane w trybie art. 160 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi. Zawiadomienie dotyczy transakcji zbycia 3.700 (trzy tysiące siedemset) sztuk akcji po kursie w  przedziale cenowym: 4,63 zł - 4,64 zł średni kurs akcji wyniósł 4,63zł za 1 akcję. W sumie za wartość: 17.149,21 złotych.

Transakcje zostały dokonane w trybie sesyjnym na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A..

Członek Rady Nadzorczej zobowiązany do przekazania informacji nie wyraził zgody na publikowanie swoich danych osobowych.

Nr 11/2014 24.04.2014 r. Informacja o podjęciu przez ZWZA Spółki LENA LIGHTING S.A w dniu 24 kwietnia 2014 r. uchwały o wypłacie dywidendy.

Zarząd LENA LIGHTING S.A. na podstawie §38 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim, niniejszym informuje, że Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki LENA LIGHTING S.A.  zgodnie z art. 395 §2 pkt. 2 Kodeksu spółek handlowych w dniu 24 kwietnia 2014 roku podjęło uchwałę w przedmiocie przeznaczenia kwoty 7.462.515,00 zł (siedem milionów czterysta sześćdziesiąt dwa tysiące pięćset piętnaście złotych 00/100) stanowiącej część zysku wypracowanego przez Spółkę w roku obrotowym 2013, do podziału pomiędzy akcjonariuszy w drodze wypłacenia im dywidendy proporcjonalnie do posiadanych akcji, tj. w wysokości 0,30 zł (30/100 złotych) na jedną akcję.

Zarząd podaje, iż dywidendą objętych jest 24.875.050 akcji.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki LENA LIGHTING S.A. uchwaliło, iż datą ustalenia listy akcjonariuszy uprawnionych do dywidendy (tzw. dzień dywidendy) jest dzień 9 maja 2014 roku, natomiast termin wypłaty ustalonej dywidendy określono na dzień 27 maja 2014 roku.

Wszystkie prawa zastrzeżone © 2023 Lena Lighting S.A.