Od Nr 11/2021 do Nr 20/2021

Nr 18/2021 z dnia 24.11.2021 Zawarcie aneksu do umowy o kredyt w rachunku bieżącym i rachunku walutowym

Zarząd Lena Lighting S.A. z siedzibą w Środzie Wielkopolskiej podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 24 listopada 2021 roku Spółka zawarła z BNP Paribas Bank Polska S.A. aneks nr 5 zwiększający kredyt o wartość 5 000 tys. złotych. Aneks został zawarty do umowy z dnia 27.04.2018 r. (wraz z późniejszymi zmianami) na kredyt w rachunku bieżącym. W wyniku zawarcie niniejszego aneksu umowa kredytowa Spółki na finansowanie bieżącej działalności wynosi 10 500 tys. złotych na okres do 30.06.2023 roku. Przedmiotem umowy jest udzielenie kredytu w rachunku bieżącym Spółki na finansowanie bieżącej działalności w PLN lub w EUR do kwot wyżej określonych. Oprocentowanie kredytu jest zmienne, ustalane na bazie WIBOR dla jednomiesięcznych depozytów międzybankowych w PLN lub w oparciu o EURIBOR dla jednomiesięcznych depozytów międzybankowych w EUR powiększone o marżę Banku w skali roku. Zabezpieczenie wierzytelności Banku pozostaje bez zmian. Pozostałe warunki Aneksu nie odbiegają od warunków powszechnie stosowanych w tego typu umowach. Z uwagi na wartość całej umowy kredytowej zawartej z Bankiem Zarząd Spółki uznał tą informację za istotną.

Zgodnie z przyjętymi w Spółce Indywidualnymi Standardami Raportowania w przypadku, gdy wybrane dane finansowe, które zwyczajowo są elementem raportu okresowego, odbiegają od powszechnego szacowania rynku – powinny zostać niezwłocznie przekazane przez spółkę w trybie raportu bieżącego. Odniesienie się do „powszechnego szacowania rynku” dotyczyć może prezentowanych prognoz przez analityków, historii osiągnieć Spółki na podstawie, której inwestor podejmuje decyzje zakładając kontynuacje tendencji. Ze względu na różnorodność zdarzeń, które mogą mieć miejsce i trudność z ich jednolitą kwantyfikacją, Zarząd spółki analizuje każdorazowo zaistniała sytuacje pod kątem oceny - czy jest ona cenotwórcza i czy wymaga opublikowania w formie komunikatu bieżącego.

Powyższe informacje zostały uznane przez Zarząd Emitenta za spełniające przesłanki Art. 17 ust. 1 MAR jako określone w sposób precyzyjny informacje mające charakter cenotwórczy.

Nr 17/2021 z dnia 04.11.2021 Zmiana terminu przekazania raportu okresowego za trzeci kwartał 2021 roku

Zarząd Lena Lighting S.A. działając na podstawie przepisu § 80 ust. 2 pkt 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim [Dz.U. z 2018 r. poz. 757] informuje, że publikacja raportu za 3 kwartał 2021r., którego data została wyznaczona raportem bieżącym nr 1/2021 z dnia 21 stycznia 2021 r. na dzień 12 listopada 2021 r., zostaje przesunięta na dzień 10 listopada 2021 r.

Podstawa prawna: § 80 ust. 2 pkt 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.

Nr 16/2021 z dnia 22.10.2021 Informacja poufna na temat wybranych danych finansowych za trzy kwartały 2021 roku

Zarząd Spółki w załączeniu prezentuje szacowane wybrane dane finansowe Spółki za trzy kwartały 2021 roku.

Załączone informacje spełniają wg Zarządu przesłanki z art 17 ust.1 MAR jako określone w sposób precyzyjny informacje mające charakter cenotwórczy.

Nr 15/2021 z dnia 23.09.2021 Zawarcie aneksu do umowy o kredyt w rachunku bieżącym i rachunku walutowym

Zarząd Lena Lighting S.A. z siedzibą w Środzie Wielkopolskiej podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 23 września 2021 roku Spółka zawarła z Santander Bank Polska S.A. z siedzibą w Warszawie aneks nr 7 zwiększający kredyt o wartość 5 000 tys. złotych. Aneks został zawarty do umowy z dnia 24.05.2016 r. (wraz z późniejszymi zmianami) na kredyt w rachunku bieżącym. W wyniku zawarcie niniejszego aneksu umowa kredytowa Spółki na finansowanie bieżącej działalności wynosi 10 000 tys. złotych na okres do 30.06.2022 roku. Zabezpieczenie wierzytelności Banku pozostaje bez zmian. Pozostałe warunki Aneksu nie odbiegają od warunków powszechnie stosowanych w tego typu umowach. Z uwagi na wartość całej umowy kredytowej zawartej z Bankiem Zarząd Spółki uznał tą informację za istotną.

Zgodnie z przyjętymi w Spółce Indywidualnymi Standardami Raportowania w przypadku, gdy wybrane dane finansowe, które zwyczajowo są elementem raportu okresowego, odbiegają od powszechnego szacowania rynku – powinny zostać niezwłocznie przekazane przez spółkę w trybie raportu bieżącego. Odniesienie się do „powszechnego szacowania rynku” dotyczyć może prezentowanych prognoz przez analityków, historii osiągnieć Spółki na podstawie, której inwestor podejmuje decyzje zakładając kontynuacje tendencji. Ze względu na różnorodność zdarzeń, które mogą mieć miejsce i trudność z ich jednolitą kwantyfikacją, Zarząd spółki analizuje każdorazowo zaistniała sytuacje pod kątem oceny - czy jest ona cenotwórcza i czy wymaga opublikowania w formie komunikatu bieżącego.

Powyższe informacje zostały uznane przez Zarząd Emitenta za spełniające przesłanki Art. 17 ust. 1 MAR jako określone w sposób precyzyjny informacje mające charakter cenotwórczy.

Nr 14/2021 z dnia 13.08.2021 Informacja poufna na temat wybranych szacunkowych danych finansowych za I półrocze 2021 roku

Zarząd Spółki w załączeniu prezentuje szacowane wybrane dane finansowe Spółki za I półrocze  2021 rok.  Załączone informacje spełniają wg Zarządu przesłanki z art 17 ust.1 MAR jako określone w sposób precyzyjny informacje mające charakter cenotwórczy.

Nr 13/2021 z dnia 28.05.2021 Zestawienie dokonanych zmian w Statucie Spółki LENA LIGHTING S.A. oraz tekst jednolity Statutu Spółki po zmianach będących przedmiotem uchwał ZWZA Spółki w dniu 28 maja 2021 r.

Zarząd LENA LIGHTING SA  z siedzibą w Środzie Wielkopolskiej, . na podstawie §19 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim, niniejszym informuje, że Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki LENA LIGHTING S.A. uchwałą nr 16 i uchwała nr 17 z dnia 28 maja 2021 r. dokonało zmian Statutu Spółki. Treść dotychczas obowiązujących postanowień Statutu oraz treść dokonanych zmian, zawarto w załączniku do niniejszego raportu.

Jednocześnie Zarząd informuje, że Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki LENA LIGHTING S.A. uchwałą nr 18 z dnia 28 maja 2021 r. przyjęło nowy tekst jednolity Statutu uwzględniający zmiany Statutu przyjęte uchwałami Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia nr 16 i nr 17 z dnia 28 maja 2021 r. Treść nowego tekstu jednolitego Statutu zawarto w załączniku do niniejszego raportu.

Nr 12/2021 z dnia 28.05.2021 Informacja o podjęciu przez ZWZA Spółki Lena Lighting S.A. w dniu 28 maja 2021r. uchwały o wypłacie dywidendy.

Zarząd LENA LIGHTING S.A. na podstawie §19 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim, niniejszym informuje, że Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki LENA LIGHTING S.A. zgodnie z art. 395 §2 pkt. 2 Kodeksu spółek handlowych w dniu 28 maja 2021 roku podjęło uchwałę w przedmiocie przeznaczenia kwoty: 7.462.515,00zł (siedem milionów czterysta sześćdziesiąt dwa tysiące pięćset piętnaście złotych 00/100 groszy) na wypłatę dywidendy na rzecz akcjonariuszy proporcjonalnie do liczby posiadanych akcji (tj. 0,30 zł na jedną akcję), stanowiącej 7.462.515,00zł (siedem milionów czterysta sześćdziesiąt dwa tysiące pięćset piętnaście złotych 00/100 groszy) z zysku netto Spółki za 2020 r., pozostałą kwotę zysku netto wypracowanego w 2020r. tj.: 4 954 303,20 zł (cztery miliony dziewięćset pięćdziesiąt cztery tysiące trzysta trzy złote 20/100 groszy) przeznaczono na kapitał zapasowy.


Zarząd podaje, iż dywidendą objętych jest 24.875.050 akcji.


Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki LENA LIGHTING S.A. uchwaliło, iż datą ustalenia listy akcjonariuszy uprawnionych do dywidendy (tzw. dzień dywidendy) jest dzień 14 czerwca 2021 roku.


Termin wypłaty dywidendy ustala się na dzień  25 czerwca 2021 roku.

Nr 11/2021 z dnia 28.05.2021 Wykaz Akcjonariuszy posiadających 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Lena Lighting S.A. w dniu 28 maja 2021r.

Zarząd LENA LIGHTING SA z siedzibą w Środzie Wielkopolskiej na podstawie art. 70 ust. 3 ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych podaje do wiadomości wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, które odbyło się dnia 28 maja 2021r.


Włodzimierz Lesiński :

- liczba akcji: 14.855.339

- liczba głosów: 14.855.339

- % głosów na ZWZA: 83,73%

- % ogólnej liczby głosów: 59,72%

Nationale -Nederlanden Otwarty Fundusz Emerytalny:

- liczba akcji: 2.862.000

- liczba głosów: 2.862.000

- % głosów na ZWZA:   16,13%

- % ogólnej liczby głosów:  11,51%

Wszystkie prawa zastrzeżone © 2023 Lena Lighting S.A.