Od Nr 1/2022 do Nr 10/2022

Nr 10/2022 z dnia 08.06.2022 r. Wykaz Akcjonariuszy posiadających 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Lena Lighting S.A. w dniu 08 czerwca 2022 r. 

Zarząd LENA LIGHTING SA z siedzibą w Środzie Wielkopolskiej na podstawie art. 70 ust. 3 ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych podaje do wiadomości wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, które odbyło się dnia 08 czerwca 2022 r.

Włodzimierz Lesiński :

- liczba akcji: 14.855.339

- liczba głosów: 14.855.339

- % głosów na ZWZA: 76,78%

- % ogólnej liczby głosów: 59,72%

Nationale -Nederlanden Otwarty Fundusz Emerytalny:

- liczba akcji: 2.706.839

- liczba głosów: 2.706.839

- % głosów na ZWZA:   13,99 %

- % ogólnej liczby głosów:  10,88%

PKO BP BANKOWY OFE

- liczba akcji: 1.760.872

- liczba głosów: 1.760.872

- % głosów na ZWZA:    9,10%

- % ogólnej liczby głosów:  7,08%

Nr 09/2022 z dnia 08.06.2022 r. Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy w dniu 08 czerwca 2022 roku 

Zarząd LENA LIGHTING S.A. na podstawie Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim, w załączeniu do niniejszego raportu podaje do wiadomości treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki LENA LIGHTING S.A. w dniu 08 czerwca 2022 r.

Nr 08/2022 z dnia 26.05.2022 r. Zawarcie aneksu do umowy o kredyt w rachunku bieżącym i rachunku walutowym

 Zarząd Lena Lighting S.A. z siedzibą w Środzie Wielkopolskiej podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 26 maja 2022 roku Spółka zawarła z Santander Bank Polska aneks nr 8 na kontynuację finansowania działalności bieżącej Spółki w wysokości 10 000 tys. złotych. Aneks został zawarty do umowy z dnia 24.05.2016 r. (wraz z późniejszymi zmianami) na kredyt w rachunku bieżącym. W wyniku zawarcie niniejszego aneksu umowa kredytowa Spółki na finansowanie bieżącej działalności wynosi 10 000 tys. złotych na okres do 30.06.2023 roku. Przedmiotem umowy jest udzielenie kredytu w rachunku bieżącym Spółki na finansowanie bieżącej działalności w PLN lub w EUR do kwot wyżej określonych. Oprocentowanie kredytu jest zmienne, ustalane na bazie WIBOR dla jednomiesięcznych depozytów międzybankowych w PLN lub w oparciu o EURIBOR dla jednomiesięcznych depozytów międzybankowych w EUR powiększone o marżę Banku w skali roku. Zabezpieczenie wierzytelności Banku pozostaje bez zmian (weksel in blanco). Pozostałe warunki Aneksu nie odbiegają od warunków powszechnie stosowanych w tego typu umowach.

Z uwagi na wartość całej umowy kredytowej zawartej z Bankiem Zarząd Spółki uznał tą informację za istotną.

Zgodnie z przyjętymi w Spółce Indywidualnymi Standardami Raportowania w przypadku, gdy wybrane dane finansowe, które zwyczajowo są elementem raportu okresowego, odbiegają od powszechnego szacowania rynku – powinny zostać niezwłocznie przekazane przez spółkę w trybie raportu bieżącego. Odniesienie się do „powszechnego szacowania rynku” dotyczyć może prezentowanych prognoz przez analityków, historii osiągnieć Spółki na podstawie, której inwestor podejmuje decyzje zakładając kontynuacje tendencji. Ze względu na różnorodność zdarzeń, które mogą mieć miejsce i trudność z ich jednolitą kwantyfikacją, Zarząd spółki analizuje każdorazowo zaistniała sytuacje pod kątem oceny - czy jest ona cenotwórcza i czy wymaga opublikowania w formie komunikatu bieżącego.

Powyższe informacje zostały uznane przez Zarząd Emitenta za spełniające przesłanki Art. 17 ust. 1 MAR jako określone w sposób precyzyjny informacje mające charakter cenotwórczy.                                                                                                        

Nr 07/2022 z dnia 13.05.2022 r. Informacja poufna na temat wybranych danych finansowych jednostkowych i skonsolidowanych za 1 kwartał 2022 roku

Zarząd Lena Lighting S.A. z siedzibą w Środzie Wielkopolskiej podaje do publicznej wiadomości szacunkowe wybrane dane finansowe Lena Lighting S.A. i GK Lena Lighting  za I kwartał 2022 roku.   Spółka stosując się również do zasady 1.2  zawartej w zasadach Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW 2021 publikuje najszybciej jak to jest możliwe wstępne szacunkowe wyniki finansowe.                                                                                                                                           

Nr 06/2022 z dnia 12.05.2022 r. Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki w dniu 08.06.2022 r

Zarząd Lena Lighting S.A. Spółka Akcyjna (dalej zwanej „Spółką”) na podstawie art. 399 § 1 i art. 4021 Kodeksu spółek handlowych zwołuje na dzień 8 czerwca 2022 r. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki (dalej „Zgromadzenie”), które odbędzie się o godzinie 12:00 w Środzie Wlkp., przy ul. Kórnickiej 52, 63-000 Środa Wlkp.

Nr 05/2022 z dnia 11.05.2022 r. Sprawozdanie Rady Nadzorczej o wynagrodzeniach za lata 2020- 2021

Zarząd Lena Lighting S.A. przekazuje do wiadomości otrzymane od Rady Nadzorczej sprawozdanie o wynagrodzeniach za 2021 rok wraz z raportem biegłego Rewident

Nr 04/2022 z dnia 11.05.2022 r. Sprawozdanie Rady Nadzorczej z działalności  w 2021 roku

Zarząd spółki Lena Lighting S.A. przekazuje w załączniku sprawozdanie Rady Nadzorczej w zakresie działalności w 2021 roku.

Nr 03/2022 z dnia 26.04.2022 r. Rekomendacja Zarządu w zakresie wypłaty dywidendy za 2021 rok

Zarząd Lena Lighting S.A. informuje, że zarekomenduje Walnemu Zgromadzeniu Akcjonariuszy wypłatę dywidendy w wysokości 0,10 zł na jedną akcję (słownie: dziesięć groszy) za 2021 rok.

Zarząd Spółki Lena Lighting S.A. dokonał przeglądu i analizy działalności Spółki pod względem wpływu konfliktu zbrojnego na Ukrainie oraz pandemii COVID-19 na jej funkcjonowanie i ze względu na dużą ilość zmiennych i niewiadomych trudno oszacować realny wpływ na sytuację finansową i wyniki Spółki w najbliższym okresie. Na chwilę obecną wypłata dywidendy nie zakłóci działalności Spółki, a sytuacja finansowa Spółki pozwala na przeprowadzenie przez Zarząd programu inwestycyjnego zawartego w budżecie wewnętrznym oraz sfinansowanie bieżącej działalności spółki bez zakłóceń.

Zarząd monitoruje sytuacje i na bieżąco dostosowuje działania do dynamicznie zmieniającego się otoczenia. W przypadku wystąpienia zagrożeń mogących mieć wpływ na sytuacje finansową Spółki i realizacje programu inwestycyjnego Zarząd przekaże w tym zakresie informacje do Rady Nadzorczej w celu zmiany rekomendacji dla Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.

Powyższa informacja spełnia wg Zarządu przesłanki z art. 17 ust.1 MAR jako określone w sposób precyzyjny informacje mające charakter cenotwórczy.

Nr 02/2022 z dnia 25.02.2022 r. Szacowane dane finansowe za 2021 rok

Zarząd Spółki w załączeniu prezentuje szacowane wybrane dane finansowe Spółki za 2021 rok.  Załączone informacje spełniają wg Zarządu przesłanki z art 17 ust.1 MAR jako określone w sposób precyzyjny informacje mające charakter cenotwórczy. Spółka stosując się również do zasady 1.2  zawartej w zasadach Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW 2021 publikuje najszybciej jak to jest możliwe wstępne szacunkowe wyniki finansowe.

Nr 01/2022 z dnia 14.01.2022 r. Terminy przekazywania raportów okresowych w 2022 r.

Na podstawie §80 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2018r, poz. 757), Zarząd Lena Lighting S.A. niniejszym informuje, o terminach przekazywania raportów okresowych w 2022 roku w ten sposób, że:

I. RAPORT ROCZNY skonsolidowany i jednostkowy za rok 2021 zostanie opublikowany 29 kwietnia 2022 r.

II. RAPORTY KWARTALNE skonsolidowane zawierające skrócone kwartalne sprawozdania finansowe zostaną opublikowane:
za I kwartał 2022 roku – 27 maja 2022 r.
za III kwartał 2022 roku – 29 listopada 2022 r.

III. RAPORT PÓŁROCZNY skonsolidowany za I półrocze 2022 roku zawierający skrócone półroczne sprawozdania finansowe w formie skróconej  (zgodnie z §69 ust. 1 pkt 2 ww. rozporządzenia) zostanie opublikowany 30 września 2022 r.

Nadto Zarząd Lena Lighting S.A. informuje, iż zgodnie z § 79 ust. 2 ww. Rozporządzenia Spółka nie będzie publikowała raportów kwartalnych odpowiednio: za II kwartał 2022 r. oraz za IV kwartał 2022r.

Zgodnie z §62 ust. 1 oraz ust. 3 ww. rozporządzenia, Emitent informuje, że w raportach skonsolidowanych: kwartalnych i półrocznym, zawarte będą odpowiednio kwartalne i półroczne skrócone jednostkowe sprawozdania finansowe. Tym samym Emitent nie będzie przekazywał odrębnych jednostkowych raportów kwartalnych oraz odrębnego jednostkowego raportu półrocznego.

Ewentualne zmiany dat przekazywania raportów okresowych będą podane do publicznej wiadomości w formie raportu bieżącego.

Wszystkie prawa zastrzeżone © 2023 Lena Lighting S.A.