Tiara LED nagrodzona w konkursie Dobry Wzór

Akcja dla samorządowców

Drogi Samorządowcu!

Od kilkunastu lat pomagamy wójtom, burmistrzom i prezydentom z całej Polski obniżać wydatki na oświetlenie. Wiemy jak zmniejszać rachunki za oświetlenie dróg, budynków użyteczności publicznej, placów zabaw, szkół i przedszkoli w Twojej miejscowości!

Oświetlenie uliczne i drogowe

Wymiana tradycyjnych lamp drogowych, na nowoczesne lampy LED, diametralnie zmniejszają zużycie prądu. Sprzężenie takiego rozwiązania z inteligentnym sterowaniem całego systemu (internet of things) może przynieść oszczędności rzędu nawet 80%. Dzięki niewielkim nakładom modernizacyjnym, możemy zmniejszyć pobór energii o kilkadziesiąt procent, ratując gros publicznych środków w Państwa budżecie.

Budynki oświatowe

Utrzymanie żłobków, szkół, przedszkoli, hal sportowych generuje ogromne wydatki w samorządzie. Dotacje i subwencje oświatowe nie pokrywają ich w całości, a różnice trzeba pokryć z własnego budżetu. Niestabilnej sytuacji na rynku energii elektrycznej nie przewidział nawet ustawodawca, stąd dodatkowe koszty utrzymania substancji oświatowej przez samorząd. W tej sytuacji, idealnym rozwiązaniem jest wymiana oświetlenia na LED. Redukcja mocy spowoduje duży spadek kwot wydawanych na prąd.

Budynki użyteczności publicznej

Od 1 października 2022 roku Premier wprowadził w administracji rządowej i samorządowej obowiązek redukcji zużycia prądu o 10%. To jednak nie koniec. Zapowiadane są kolejne limity w zużyciu prądu dla samorządów. Zatem, im szybciej zapadnie decyzja o modernizacji, tym szybciej będzie można dostosować oświetlenie do obowiązujących przepisów i już zacząć oszczędzać publiczne pieniądze. 

Finansowe możliwości

Nowe inwestycje, modernizacje, wymiany starych lamp na nowoczesne LED, wiążą się z wydatkami. Jednak i tu mamy sprawdzone rozwiązania. Często wymiana lamp na LED, samofinansuje się z oszczędności, które powstają po modernizacji. Zatem?

Spotkajmy się – to się opłaca!

Wszystkie możliwości rozwiązań prooszczędnościowych w jednostkach samorządu terytorialnego przedstawi Państwu specjalista Lena Lighting. Dla pierwszych 30 osób, które umówią się na taką rozmowę, przewidzieliśmy prezent w postaci lampy UV-C Sterilon Flow służącej do dezynfekcji powietrza. Upominek do odbioru za 1zł + VAT.

Zachęcamy do kontaktu:

Telefon: 61 28 60 486

E-mail: samorzad@lenalighting.pl

Nasz doradca umówi Państwa na niezobowiązujące spotkanie.

Skontaktuj się z nami

Zgodnie z art. 13 pkt 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, dalej RODO informujemy, że:

 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Lena Lighting S.A. z siedzibą przy ul. Kórnickiej 52, 63-000 Środa Wielkopolska. Adres do korespondencji: ul. Kórnicka 52, 63-000 Środa Wielkopolska, tel. +48 61 28 60 300, adres e-mail: kontakt@lenalighting.pl.
 2. Kontakt z inspektorem ochrony danych możliwy jest pod adresem do korespondencji: Lena Lighting S.A. z siedzibą przy ul. Kórnickiej 52, 63-000 Środa Wielkopolska lub adres e-mail: iod@lenalighting.pl.
 3. Państwa dane osobowe przetwarzane są na podstawie RODO, a w szczególności:
  1. 6 ust. 1 lit. a RODO - osoba, której dane dotyczą wyraziła dobrowolną zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w jednym lub większej liczbie określonych celów;
  2. 6 ust. 1 lit. b RODO - przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy;
  3. 6 ust. 1 lit. c RODO - przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze;
  4. art. 6 ust. 1 lit. f RODO - przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią.
 1. Celem przetwarzania Państwa danych osobowych jest m.in.:
  1. udzielenie odpowiedzi na zadane pytania poprzez formularz kontaktowy;
  2. przyjęcie zgłoszenia reklamacyjnego;
  3. przyjęcie zgłoszenia o rozszerzeniu gwarancji;
  4. zapoznanie z aktualnymi ofertami pracy;
  5. udział w programach, konkursach i innych wydarzeniach organizowanych przez Lena Lighting S.A.;
  6. przekazywanie informacji o produktach i usługach oferowanych przez Lena Lighting S.A.;
  7. przeprowadzenie działań sprzedażowych, promocyjnych i marketingowych.
 2. Podanie przez Państwa danych jest dobrowolne, jednak konieczne do realizacji celów, do których zostały zebrane. Niepodanie tych danych może skutkować niemożnością realizacji tych celów.
 3. Nieodłącznym elementem realizowania wyżej wskazanych celów jest utrzymanie kontaktu
  z Państwem za pomocą różnych kanałów komunikacji, tj. poczta elektroniczna, telefon kontaktowy czy kontakt tradycyjny.
 4. Jeżeli Państwo udzielili stosownych zgód dotyczących działań marketingowych i sprzedażowych określonymi kanałami komunikacji, to Państwa dane osobowe będziemy przetwarzać w celu prowadzenia marketingu bezpośredniego naszych produktów i usług. Realizując powyższy cel podstawą przetwarzania Państwa danych osobowych będzie art. 6 ust. 1 lit. f RODO czyli prawnie uzasadniony interes polegający na prowadzeniu działań marketingowych i sprzedażowych
  w związku z wyrażonymi przez Państwo zgodami dotyczącymi otrzymywania treści marketingowych określonymi kanałami komunikacji. Jeżeli Państwo wyrazi zgodę na wykorzystywanie danych osobowych do realizacji działań marketingowych przez Lena Lighting S.A, to Państwa dane przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO.
 1. Państwa dane osobowe mogą być udostępniane odpowiednim odbiorcom, w szczególności instytucjom uprawnionym do kontroli działalności administratora lub podmiotom uprawnionym
  do uzyskania danych osobowych na podstawie odrębnych przepisów prawa.
 2. Odbiorcami Państwa danych osobowych będą także m.in. dostawcy usług zaopatrujących Administratora w rozwiązania techniczne oraz zarządzanie organizacją, podmioty świadczący usługi prawne i doradcze oraz podmioty udzielające pomoc Administratorowi w dochodzeniu należnych roszczeń.
 3. Posiadają Państwo prawo do:
  1. sprostowania swoich nieprawidłowych danych
  2. żądania usunięcia danych (prawo do bycia zapomnianym) w przypadku wystąpienia okoliczności przewidzianych w art. 17 RODO;
  3. żądania ograniczenia przetwarzania danych w przypadkach wskazanych w art. 18 RODO;
  4. wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych w przypadkach wskazanych w art. 21 RODO;
  5. przenoszenia dostarczonych danych, przetwarzanych w sposób zautomatyzowany.
 4. Dane osobowe należące do Państwa nie podlegają profilowaniu ani nie będą przekazywane
  do państw znajdujących się poza Europejskim Obszarem Gospodarczym.
 5. Państwa dane przetwarzane w związku z realizacją marketingu bezpośredniego produktów i usług oferowanych przez Lena Lighting S.A. będą przechowywane przez 5 lat lub do do czasu zgłoszenia sprzeciwu względem tego celu przetwarzania lub do czasu cofnięcia zgody, jeśli dane są przetwarzane na podstawie takiej zgody. W sytuacji zawarcia umowy dane będą przechowywane przez cały okres realizacji umowy oraz czas niezbędny do jej rozliczenia. Przepisy powszechnie obowiązującego prawa mogą wydłużyć te okresy.
 6. Jeżeli Państwo uważają, że podane dane osobowe są przetwarzane niezgodnie z prawem, można wnieść skargę do organu nadzorczego (Urząd Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).

 

Centrala

Lena Lighting S.A.
ul. Kórnicka 52
63-000 Środa Wielkopolska

Dane rejestrowe

NIP: 786-16-16-166
REGON: 634635800
KRS: 0000224210

Sąd Rejonowy Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu. IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego. Kapitał akcyjny: 1.243.752,50 zł w całości wpłacony.

Wszystkie prawa zastrzeżone © 2023 Lena Lighting S.A.