Lena Lighting- kobieta pisze na laptopie

Dyrektywa o ochronie praw sygnalistów

Szanowni Państwo!

Z dniem 17 grudnia 2021 roku firma Lena Lighting S.A. rozpoczęła realizację zadań wynikających z Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/1937 z dnia 23 października 2019 roku w sprawie ochrony osób zgłaszających naruszenia prawa Unii, zwana powszechnie dyrektywą o ochronie praw sygnalistów. Wskazany przepis nakłada na przedsiębiorców wiele nowych obowiązków związanych z zapewnieniem szeroko pojętej zgodności organizacji w obszarze ochrony sygnalistów.

Kogo chroni dyrektywa?

Ochrona sygnalistów obejmuje zarówno osoby zatrudnione w sektorze prywatnym, jak i publicznym. Sygnalistą mogą być:

  • pracownicy, w tym urzędnicy służby cywilnej;
  • osoby samozatrudnione;
  • akcjonariusze, wspólnicy i osoby będące członkami organu administrującego, zarządzającego lub nadzorczego przedsiębiorstwa;
  • wolontariusze i stażyści;
  • osoby pracujące pod nadzorem i kierownictwem wykonawców, podwykonawców i dostawców;
  • byli pracownicy;
  • kandydaci na stanowisko pracy.

W szczególnych sytuacjach ochroną objęte zostają także: osoby pomagające sygnaliście. Osoby trzecie, jak współpracownicy czy krewni, których mogą spotkać negatywne skutki zgłoszenia nieprawidłowości oraz podmioty prawne powiązane z osobą dokonującą zgłoszenia.

Sygnaliści są objęci ochroną, jeśli ich zgłoszenie spełnia odpowiednie warunki:

  • istniały uzasadnione podstawy świadczące o prawdziwości informacji w momencie dokonywania zgłoszenia – oznacza to, że nie trzeba mieć niezbitych dowodów, wystarczy poczucie, że przekazywane informacje są prawdziwe zgłaszane nieprawidłowości są ujęte w Dyrektywie;
  • zgłoszenie zostało dokonane z zachowaniem jednej z 3 procedur określonych w Dyrektywie.

Dyrektywa nakłada na pracodawców obowiązek ustanowienia wewnętrznych kanałów zgłoszenia nieprawidłowości.

W sytuacji podjęcia przez Państwa decyzji zgłoszenia udostępniamy adres e-mail: zgloszenia@lenalighting.pl, na który można wysyłać informacje dotyczące nieprawidłowości ujętych w Dyrektywie.

Wszystkie prawa zastrzeżone © 2023 Lena Lighting S.A.