od Nr 21/2005 do Nr 30/2005

Nr 30/2005 10.08.2005 r. - Data pierwszego notowania po asymilacji

Podstawa prawna: art. 38 ust. 5 RO - data pierwszego notowania po asymilacji

Zarząd Lena Lighting S.A. informuje, iż w dniu 9 sierpnia 2005 roku Zarząd Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. uchwałą nr 279/2005 wyznaczył dzień 17 sierpnia 2005r. ostatnim dniem notowań 1 250 000 (jeden milion dwieście pięćdziesiąt tysięcy) praw do akcji zwykłych na okaziciela serii C spółki Lena Lighting S.A., o wartości nominalnej 0,05 zł (pięć groszy) każda, oznaczonych przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. kodem PLLENAL00023. Jednocześnie w dniu 9 sierpnia 2005 roku Zarząd Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. uchwałą nr 280/2005 postanowił wprowadzić z dniem 18 sierpnia 2005 roku w trybie zwykłym do obrotu giełdowego na rynku podstawowym 1 250 000 (jeden milion dwieście pięćdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii C spółki Lena Lighting S.A., o wartości nominalnej 0,05 zł (pięć groszy) każda. Uchwała wchodzi w życie pod warunkiem dokonania w dniu 18 sierpnia 2005r. przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. rejestracji powyższych akcji spółki Lena Lighting S.A. i oznaczenia ich kodem PLLENAL00015.

Nr 22/2005 07.06.2005 r. - Wniosek o utajnienie informacji

Wniosek o utajnienie informacji

Nr 23/2005 08.06.2005 r. - Nabycie akcji przez osobę zarządzającą

Zarząd Lena Lighting S.A. informuje, że w dniu 07-06-2005 został poinformowany o transakcji nabycia akcji przez osobę zarządzającą.

Więź prawna łącząca nabywcę z emitentem - osoba nabywająca jest Członkiem Zarządu.
Osoba nabyła akcje firmy Lena Lighting S.A.
Data zawarcia transakcji: 17-19 maja 2005 roku (w ramach zapisów na akcje Spółki).
Cena nabytych akcji: 7,10 zł/akcję (słownie: siedem złotych dziesięć groszy), liczba nabytych akcji: 8.917 (słownie: osiem tysięcy dziewięćset siedemnaście). Osoba nabywająca posiadała wcześniej 62.200 (słownie: sześćdziesiąt dwa tysiące dwieście) akcji firmy Lena Lighting S.A. Dane nabywającego zostały utajnione zgodnie z art. 81c ustawy Prawo o Publicznym Obrocie Papierami Wartościowymi.

Nr 25/2005 12.07.2005 r. - Wybór biegłego rewidenta

Podstawa prawna: par. 5 ust 1 pkt 23 RO

Zarząd Lena Lighting S.A. informuje, iż na podstawie Uchwały Rady Nadzorczej z dnia 11 lipca 2005 roku, dokonano wyboru audytora do badania sprawozdania finansowego Spółki za rok 2005 oraz badania śródrocznego ksiąg za 2005 rok. Wybranym podmiotem jest spółka HLB Frąckowiak i Wspólnicy Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu przy Pl. Wiosny Ludów 2, wpisana na listę podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych nr 238.
Spółka w przeszłości korzystała z usług wybranego podmiotu w zakresie badań sprawozdań finansowych za 2004. Wybór został dokonany zgodnie z obowiązującymi przepisami i normami zawodowymi.

Podmiot uprawniony do badania sprawozdań finansowych:
HLB Frąckowiak i Wspólnicy Sp. z o.o.
Pl. Wiosny Ludów 2
62-831 Poznań

Nr 24/2005 27.06.2005 r. - Korekta kosztów subskrypcji lub sprzedaży

Podstawa prawna: paragraf 37 ust.1 RO - zakończenie subskrypcji lub sprzedaży.
Zarząd Spółki Lena Lighting S.A. koryguje raport bieżący nr 21/2005 z dnia 07-06-2005 w zakresie rozliczenia kosztów emisji akcji.

Łączna wysokość kosztów emisji akcji serii C na dzień 27-06-2005r. wyniosła ze wskazaniem wysokości kosztów według ich tytułów:

 1. przygotowanie i przeprowadzenie oferty: 384.088,64 zł. 
 2. sporządzenie prospektu emisyjnego: 338.034,67 zł. 
 3. promocja oferty: 179.909.67 zł Łącznie: 902.032,98 zł. Średni koszt przypadający na jednostkę papieru wartościowego: 0,72 zł

Zgodnie z art. 36 ust. 2b Ustawy o rachunkowości koszty emisji akcji serii C zmniejszają kapitał zapasowy spółki do wysokości nadwyżki wartości emisji nad wartościa nominalną akcji.

Nr 21/2005 07.06.2005 r. - Zakończenie sprzedaży - rozliczenie kosztów emisji akcji

Zakończenie sprzedaży - rozliczenie kosztów emisji akcji (poniesionych i szacunkowych) Podstawa prawna: § 37 RO - zakończenie subskrypcji lub sprzedaży.

Subskrypcja/Sprzedaż:
Rodzaj papieru wartościowego: Informacje dotyczące emisji akcji serii C i sprzedaży akcji serii A.

Seria:

 • seria A akcje istniejące
 • seria C akcje nowej emisji

Data rozpoczęcia: 2005-05-17
Data zakończenia: 2005-05-23
Data przydziału papierów wartościowych: 2005-05-24

Liczba papierów wartościowych w ofercie: 6 150 000
Stopy redukcji w poszczególnych transzach:
Transza Inwestorów Indywidualnych: bez redukcji
Transza Inwestorów Instytucjonalnych: bez redukcji
Liczba papierów wartościowych, na które złożono zapisy: 6 150 000
Liczba przydzielonych papierów wartościowych: 6 150 000
Wartość przeprowadzonej subskrypcji lub sprzedaży w tys. zł: 43 665,00
Wysokość kosztów emisji w tys. zł: 756,88

Transze:
Nazwa transzy: Transza Inwestorów Indywidulanych akcje serii A
Cena nabycia: 7,10
Liczba osób, które złożyły zapisy: 123
Liczba osób, którym przydzielono papiery wartościowe: 123
Nazwa transzy: Transza Inwestorów Instytucjonalnych akcje serii A
oraz akcje serii C
Cena nabycia: 7,10
Liczba osób, które złożyły zapisy: 21
Liczba osób, którym przydzielono papiery wartościowe: 21

Subemitenci:
Nazwa subemitenta: Spółka nie poniosla kosztów związanych z wynagrodzeniem subemitenta.
Liczba objętych papierów wartościowych:
Faktyczna cena objęcia jednostki papieru wartościowego:
Wynagrodzenie subemitenta:

Koszty emisji:
Wskazanie serii, której dotyczą wymienione poniżej koszty: seria C
Przygotowanie I Przeprowadzenie Oferty: 244 663,75
Sporządzenie prospektu emisyjnego: 338 034,67
Promocja oferty: 174 181,89

Średni koszt przypadający na jednostkę papieru wartościowego: 0,61
Metoda rozliczenia kosztów w księgach rachunkowych i sposób ich ujęcia w sprawozdaniu finansowym emitenta

Nr 26/2005 25.07.2005 r. - Rejestracja zmiany wysokości kapitału zakładowego

Podstawa prawna: par. 5 ust. 1 pkt 12 RO

Zarząd spółki Lena Lighting S.A. informuje, iż w dniu 25 lipca 2005 roku otrzymał postanowienie Sądu Rejonowego w Poznaniu, XXI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego dotyczące zarejestrowania podwyższenia kapitału zakładowego Lena Lighting SA w wyniku emisji akcji serii C. Podwyższenie kapitału zakładowego zostało wpisane do Rejestru Przedsiębiorców KRS przez Sąd Rejonowy w Poznaniu, XXI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego w dniu 13 lipca 2005 roku. Wysokość kapitału zakładowego po rejestracji wynosi 1.228.660 złotych i dzieli się na 24.573.200 akcji. Ogólna liczba głosów wynikająca ze wszystkich wyemitowanych przez Lena Lighting SA akcji po zarejestrowaniu zmiany wysokości kapitału zakładowego wynosi 24.573.200 głosów.

Struktura kapitału zakładowego Lena Lighting SA po rejestracji zmian w kapitale zakładowym:

Włodzimierz Lesiński

 • 14.551.980 akcji serii A, co stanowi 59,22% udziału w kapitale zakładowym Spółki
 • 14.551.980 głosów, co stanowi 59,22% ogólnej liczby głosów na WZ Spółki

Jerzy Nadwórny

 • 3.638.000 akcji serii A, co stanowi 14,81% udziału w kapitale zakładowym Spółki
 • 3.638.000 głosów, co stanowi 14,81%% ogólnej liczby głosów na WZ Spółki

ING Nationale - Nederlanden Polska Otwarty Fundusz Emerytalny

 • 1.620.000 akcji, co stanowi 6,59% udziału w kapitale zakładowym Spółki, w tym
 • 354.799 akcji serii C (co stanowi 1,44% udziału w kapitale zakładowym Spółki)
 • 1.620.000 głosów, co stanowi 6,59%% ogólnej liczby głosów na WZ Spółki, w tym
 • 354.799 akcji serii C (co stanowi 1,44% udziału w kapitale zakładowym Spółki)

Pozostali

 • 4.763.220 akcji, co stanowi 19,38% udziału w kapitale zakładowym Spółki, w tym
 • 895.201 akcji serii C (co stanowi 3,64% udziału w kapitale zakładowym Spółki)
 • 4.763.220 głosów, co stanowi 19,38% ogólnej liczby głosów na WZ Spółki, w tym
 • 895.201 głosów wynikających z akcji serii C (co stanowi 19,38% ogólnej liczby głosów na WZ Spółki)

Nr 29/2005 09.08.2005 r. - Opóźnienie przekazania informacji poufnej

Podstawa prawna: art. 81 ust. 4 Ustawy PPO - informacja o opóźnieniu raportu.

Nr 28/2005 08.08.2005 r. - Uzupełnienie raportu kwartalnego SA-Q 2/2005

Podstawa prawna: Art. 81 ust. 1 pkt 2 Ustawy PPO – informacja poufna

Zarząd spółki Lena Lighting S.A. przekazuje uzupełnienie raportu kwartalnego SA-Q 2/2005 do par. 98 ust. 6 pkt. 3 i 4.

Wykaz akcjonariuszy posiadających bezpośrednio lub pośrednio przez podmioty zależne co najmniej 5 % ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu emitenta na dzień przekazania raportu kwartalnego

Akcjonariusz: Włodzimierz Lesiński
Liczba akcji: 14.551.980
Udział w kapitale zakładowym (%): 59,22 %
Liczba głosów: 14.551.980
Udział w ogólnej liczbie głosów (%): 59,22 %

Akcjonariusz: Jerzy Nadwórny
Liczba akcji: 3.638.000
Udział w kapitale zakładowym (%): 14,81 %
Liczba głosów: 3.638.000
Udział w ogólnej liczbie głosów (%): 14,81 %

Akcjonariusz: ING Nationale Nederlandem, OFE Polska
Liczba akcji: 1.620.000
Udział w kapitale zakładowym (%): 6,59 %
Liczba głosów: 1.620.000
Udział w ogólnej liczbie głosów (%): 6,59 %

Wskazanie zmian w strukturze własności znaczących pakietów akcji emitenta w okresie od przekazania poprzedniego raportu kwartalnego (w przyp. Lena Lighting S.A. – od opublikowania prospektu).

W okresie od opublikowania prospektu wystąpiły następujące zdarzenia:

 • Sprzedaż przez p. Włodzimierza Lesińskiego 3.920.000 akcji spółki, zmniejszenie udziału w kapitale zakładowym oraz w ogólnej liczbie głosów z 79,20 % do 59,22 % (po uwzględnieniu podwyższenia kapitału zakładowego w wyniku emisji akcji serii C),
 • Sprzedaż przez p. Jerzego Nadwórnego 980.000 akcji spółki, zmniejszenie udziału w kapitale zakładowym oraz w ogólnej liczbie głosów z 19,80 % do 14,81 % (po uwzględnieniu podwyższenia kapitału zakładowego w wyniku emisji akcji serii C),
 • Nabycie przez ING Nationale Nederlandem OFE Polska 1.620.000 akcji spółki, dających 6,59 % udziału w kapitale zakładowym spółki oraz 6,59 % udziału w ogólnej liczbie głosów.

Wskazanie zmian w stanie posiadania akcji emitenta lub uprawnień do nich (opcji) przez osoby zarządzające i nadzorujące emitenta, w okresie od przekazania poprzedniego raportu kwartalnego (w przyp. Lena Lighting S.A. – od opublikowania prospektu).

W okresie od opublikowania prospektu nastąpiło nabycie przez członka Zarządu 8.917 akcji spółki w ramach zapisów na akcje (zgodnie z raportem bieżącym nr 23/2005 z dnia 08-06-2005). Obecnie łącznie w posiadaniu Zarządu znajduje się 174.717 akcji spółki Lena Lighting S.A., co daje 0,71 % udziału w kapitale zakładowym oraz 0,71 % udziału w ogólnej liczbie głosów.

Nr 27/2005 27.07.2005 r. - Terminy przekazywania raportów okresowych w 2005 roku

Podstawa prawna: par. 107 ust. 2 RO - terminarz raportów okresowych dla nowych emitentów

Zarząd spółki Lena Lighting S.A. z siedzibą w Środzie Wielkopolskiej informuje o terminach przekazywania do publicznej wiadomości raportów okresowych:

 • raport kwartalny za II kwartał 2005 roku w dniu 04 sierpnia 2005 roku,
 • raport kwartalny za III kwartał 2005 roku w dniu 04 listopada 2005 roku,
 • raport półroczny za I półrocze 2005 roku w dniu 26 września 2005 roku.

Wszystkie prawa zastrzeżone © 2023 Lena Lighting S.A.