od Nr 31/2005 do Nr 34/2005

Nr 34/2005 09.12.2005 r. - Uzupełnienie informacji dodatkowej za III kwartał 2005 r.

Podstawa prawna art. 56 ust. 1 pkt 2 informacje bieżące i okresowe.

Zarząd Spółki Lena Lighting S.A. zgodnie z otrzymaną w dniu 09-12-2005 r. decyzją Komisji Papierów Wartościowych i Giełd z dnia 02-12-2005 r. nr DIA/S/451/99/05 podaje do publicznej wiadomości zestawienie stanu posiadania akcji Spółki Lena Lighting S.A. lub uprawnień do nich (opcji) przez osoby zarządzające. Przedstawione informacje są uzupełnieniem Informacji dodatkowej publikowanej za III kwartał 2005 r.

Wyszczególnienie posiadanych akcji Spółki 30.06.2005 30.09.2005
Zarząd
Maciej Rychlewski – Prezes Zarządu 41.400 41.400
Piotr Gorgolewski - Członek Zarządu 71.117 71.117
Cezary Tomasz Filipiński - Członek Zarządu 62.200 62.200

W związku z programem motywacyjnym Zarząd Spółki posiada prawo do objęcia nie więcej niż 174.925 akcji serii B w 2006 r.

Wyszczególnienie posiadanych uprawnień do akcji Spółki. 30.06.2005 30.09.2005
Zarząd
Maciej Rychlewski - Prezes Zarządu 69.970 69.970
Piotr Gorgolewski - Członek Zarządu 58.308 58.308
Cezary Tomasz Filipiński - Członek Zarządu 46.647 46.647

Zarząd Spółki Lena Lighting S.A.

Nr 33/2005 04.11.2005 r. - Korekta prognozy na podstawie art 31 Rozporządzenia MF w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych

Zarząd Spółki Lena Lighting S.A. informuje, że dokonuje korekty prognozy na 2005 r. W opinii Zarządu przychody ze sprzedaży wyniosą 87 mln zł., zysk netto 12,1 mln zł. w stosunku do planowanych 95 mln zł. w przychodach i 14,5 mln zł. w zysku netto. Przychody i zysk zostały skorygowane z uwagi na kurs Euro (zakładany w prognozie był 4,1) oraz ze względu na niższą sprzedaż w Polsce niż była zakładana.

Zarząd Spółki Lena Lighting S.A.
Maciej Rychlewski - Prezes Zarządu
Piotr Gorgolewski - Członek Zarządu
Cezary Tomasz Filipiński - Członek Zarządu

Nr 32/2005 04.11.2005 r. - Wniosek o zwolnienie z publikacji danych osobowych

Wniosek o zwolnienie z publikacji danych osobowych

Nr 31/2005 10.08.2005 r. - Przyjęcie akcji do Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych

Podstawa prawna: Art. 38 ust. 1 RO – rejestracja papierów w Krajowym Depozycie

Zarząd Lena Lighting S.A. informuje, iż w dniu 10 sierpnia 2005 roku Zarząd Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A. uchwałą nr 457/05 postanowił przyjąć z dniem 18 sierpnia 2005 roku do Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych 1 250 000 (jeden milion dwieście pięćdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii C spółki Lena Lighting S.A., o wartości nominalnej 0,05 zł każda oraz oznaczyć je kodem PLLENAL00015.

Przyjęcie akcji serii C Spółki Lena Lighting S.A. do Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych oznacza zamknięcie kont ewidencyjnych prowadzonych dla praw do akcji zwykłych na okaziciela serii C spółki Lena Lighting S.A., oznaczonych kodem PLLENAL00023. Zarząd Depozytu stwierdza, że z dniem 18 sierpnia 2005r. kodem PLLENAL00015 oznaczonych jest 24.573.200 (dwadzieścia cztery miliony pięćset siedemdziesiąt trzy tysiące dwieście) akcji spółki Lena Lighting S.A.

Wszystkie prawa zastrzeżone © 2023 Lena Lighting S.A.