od Nr 11/2006 do Nr 20/2006

Nr 20/2006 10.05.2006 r. Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Lena Lighting S.A.

Zarząd „Lena Lighting” Spółki Akcyjnej z siedzibą w Środzie Wielkopolskiej, wpisanej do rejestru przedsiębiorców KRS pod numerem 0000224210 w dniu 31.12.2004 r., działając na podstawie art. 395 i art. 399 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 16 ust. 2 Statutu Spółki, zwołuje na dzień 22 czerwca 2006 r., na godz. 17:00 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy. Zgromadzenie odbędzie się w Poznaniu, w Hotelu „Vivaldi” przy ul. Winogrady 9 (sala „Symfonia”).

Porządek obrad:

1. Otwarcie Zgromadzenia i wybór Przewodniczącego.

2. Stwierdzenie ważności zwołania Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.

3. Przyjęcie porządku obrad.

4. Przedstawienie przez Zarząd rocznego sprawozdania finansowego i sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2005.
5. Przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników oceny sprawozdania finansowego i sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2005 oraz wniosku Zarządu co do przeznaczenia zysku za rok 2005, wraz ze  sprawozdaniem z oceny sytuacji Spółki.
6. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok 2005.

7. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2005.

8. Podjęcie uchwały w sprawie przeznaczenia zysku.

9. Udzielenie absolutorium członkom Zarządu Spółki z wykonania przez nich obowiązków w roku 2005.

10. Udzielenie absolutorium członkom Rady Nadzorczej Spółki z wykonania przez nich obowiązków w roku 2005.

11. Przyjęcie uchwały w sprawie ustalenia liczebności Rady Nadzorczej Spółki i powołania członka tej Rady.

12. Zamknięcie Zgromadzenia.

Warunkiem uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu Spółki jest złożenie w jej siedzibie, najpóźniej na tydzień przed terminem Walnego Zgromadzenia, świadectwa potwierdzającego uprawnienia posiadacza akcji zdematerializowanych do uczestnictwa w tym zgromadzeniu.

Nr 19/2006 26.04.2006 r. Dane finansowe za I kwartał 2006 roku

Zarząd spółki Lena Lighting S.A. informuje, że w I kwartale 2006 roku przychody ze sprzedaży wyniosły ponad 21,55 mln zł i były wyższe o 13,3% od przychodów ze sprzedaży w I kwartale 2005 roku (po wyłączeniu jednorazowego zdarzenia jakim była sprzedaż nieruchomości w I kwartale 2005 roku), sprzedaż w Polsce odnotowała wzrost o 21%, natomiast sprzedaż zagraniczna wyrażona w walucie o 18%.
Raport finansowy za I kwartał 2006 roku zostanie opublikowany 05 maja 2006 roku.

Nr 18/2006 26.04.2006 r. Informacja o zbyciu znacznego pakietu akcji

Zarząd spółki Lena Lighting S.A. informuje, iż w dniu 25 kwietnia 2006 roku otrzymał od Pana Jerzego Nadwórnego informację następującej treści:
"Na podstawie Art. 69 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, niniejszym informuję o sprzedaży w dniu 19 kwietnia 2006 r. w drodze transakcji zorganizowanych przez Dom Maklerski BZ WBK poza rynkiem regulowanym 1.038.000 akcji spółki Lena Lighting S.A. (Spółka) za cenę 11,50 zł za jedna akcję. Przeniesienie akcji nastąpiło w dniu dzisiejszym, to jest 24 kwietnia 2006 r.
Przed rozliczeniem transakcji posiadałem 3.638.000 akcji Spółki, co stanowi 14,8% udziału w kapitale zakładowym Spółki oraz uprawnia do 3.638.000 głosów na walnym zgromadzeniu Spółki i stanowi 14,8% ogólnej liczby głósów na walnym zgromadzeniu Spółki.
W wyniku rozliczenia transakcji posiadam obecnie 2.600.000 akcji Spółki, co stanowi 10,58% udziału w kapitale zakładowym Spółki oraz uprawnia mnie do 2.600.000 głosów na walnym zgromadzeniu spółki i i stanowi 10,58% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Spółki.
Po dokonaniu rozliczenia transakcji nie wykluczam zbycia reszty posiadanych przeze mnie akcji Spółki, przy czym ewentualnego zbycia dokonam wyłącznie w drodze zorganizowanych transakcji za pośrednictwem Domu Maklerskiego BZ WBK."

Nr 17/2006 26.04.2006 r. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Lena Lighting S.A.

Zarząd „Lena Lighting” Spółki Akcyjnej z siedzibą w Środzie Wielkopolskiej, wpisanej do rejestru przedsiębiorców KRS pod numerem 0000224210 w dniu 31.12.2004 r., działając na podstawie art. 398 i art. 399 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 16 ust. 3 Statutu Spółki, zwołuje na dzień 6 czerwca 2006 r., na godz. 17:00, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy. Zgromadzenie odbędzie się w siedzibie spółki, w Środzie Wlkp., przy ul. Kórnickiej 52.

Porządek obrad:

Otwarcie Zgromadzenia i wybór Przewodniczącego.
Stwierdzenie ważności zwołania Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
Przyjęcie porządku obrad.
Przyjęcie uchwały w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej Spółki.
Zamknięcie Zgromadzenia.
Warunkiem uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu Spółki jest złożenie w jej siedzibie, najpóźniej na tydzień przed terminem Walnego Zgromadzenia, świadectwa potwierdzającego uprawnienia posiadacza akcji zdematerializowanych do uczestnictwa w tym zgromadzeniu.

Nr 16/2006 15.04.2006 r. Rezygnacja Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej

Zarząd Spółki Lena Lighting S.A. informuje, że w dniu 14 kwietnia 2006r. otrzymał informację o złożeniu przez Pana Jerzego Nadwórnego rezygnacji z funkcji Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej Lena Lighting S.A.
Powodem decyzji o rezygnacji Pana Jerzego Nadwórnego ze sprawowanej funkcji Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej Lena LIghting S.A. były przyczyny osobiste.

Nr 15/2006 10.04.2006 r. Lista akcjonariuszy posiadających powyżej 5% głosów na NWZA

Zarząd spółki Lena Lighting S.A. przekazuje do wiadomości listę osób posiadających powyżej 5% głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy w dniu 4 kwietnia 2006 roku:

Włodzimierz Lesiński
- liczba głosów  14.551.980
- liczba akcji  14.551.980
- procent głosów na NWZA  72,50%
- procent ogólnej liczby głosów  59,22%

Jerzy Nadwórny
- liczba głosów  3.638.000
- liczba akcji  3.638.000
- procent głosów na NWZA  18,13%
- procent ogólnej liczby głosów  14,81%

ING Nationale-Nederlanden Polska
- liczba głosów  1.720.000
- liczba akcji  1.720.000
- procent głosów na NWZA  8,57%
- procent ogólnej liczby głosów  7,00%

Nr 14/2006 04.04.2006 r. Uchwały podjęte na NWZA

Zarząd spółki Lena Lighting S.A. przekazuje do wiadomości treść uchwał podjętych na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy w dniu 4 kwietnia 2006 roku:

Uchwała nr 1 Walnego Zgromadzenia "Lena Lighting" S.A. z siedzibą w Środzie Wielkopolskiej z dnia 4 kwietnia 2006 roku:
Na podstawie art. 45 ust. 1c w zw. z art. 45 ust. 1a ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, Walne Zgromadzenie Lena Lighting SA niniejszym postanawia, że wyraża zgodę na prowadzenie począwszy od 1 stycznia 2006 r. ksiąg rachunkowych, polityki rachunkowości i sporządzanie sprawozdań finansowych przez spółkę przy zastosowaniu reguł określonych w Międzynarodowych Standardach Rachunkowości, Międzynarodowych Standardach Sprawozdawczości Finansowej oraz związanych z nimi interpretacjach ogłaszanych w formie rozporządzeń Komisji Europejskiej.

Uchwała nr 2 Walnego Zgromadzenia "Lena Lighting" S.A. z siedzibą w Środzie Wielkopolskiej z dnia 4 kwietnia 2006 roku:
Działając na podstawie art. 392 § 1 Ksh Walne Zgromadzenie postanawia:
§ 1
Ustalić, w miejsce dotychczasowych, nowe zasady wypłaty wynagrodzeń dla członków Rady Nadzorczej Spółki:
1) ryczałtowe wynagrodzenie z tytułu pełnienia funkcji Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki wynosi 20.000,00 zł (dwadzieścia tysięcy złotych) brutto miesięcznie,
2)ryczałtowe wynagrodzenie z tytułu pełnienia funkcji przez pozostałych członków Rady Nadzorczej Spółki wynosi 500,00 zł (pięćset złotych) brutto miesięcznie,
3) wynagrodzenia, o których mowa powyżej w pkt. 1) i 2) płatne są miesięcznie z dołu, do dnia 10-tego następnego miesiąca.
§ 2
Przewodniczący Rady Nadzorczej oraz członek Rady Nadzorczej mają prawo do korzystania na koszt Spółki do celów służbowych ze środków niezbędnych do wykonywania tych czynności, w zakresie określonym uchwałą Rady Nadzorczej.
§ 3
Uchwała wchodzi w życie z dniem 5 kwietnia 2006 r.

Nr 13/2006 27.03.2006 r. Projekty uchwał NWZA

W związku z art. 39 par. 1 pkt. 3 Rozporządzenia z dnia 19 października 2005 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych, Zarząd spółki Lena Lighting podaje do wiadomości projekty uchwał na NWZA w dniu 04 kwietnia 2006 roku:

Uchwała nr 1 Walnego Zgromadzenia "Lena Lighting" S.A. z siedzibą w Środzie Wielkopolskiej z dnia 4 kwietnia 2006 roku:
Na podstawie art. 45 ust. 1c w zw. z art. 45 ust. 1a ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, Walne Zgromadzenie Lena Lighting SA niniejszym postanawia, że wyraża zgodę na prowadzenie począwszy od 1 stycznia 2006 r. ksiąg rachunkowych, polityki rachunkowości i sporządzanie sprawozdań finansowych przez tę spółkę przy zastosowaniu reguł określonych w Międzynarodowych Standardach Rachunkowości, Międzynarodowych Standardach Sprawozdawczości Finansowej oraz związanych z nimi interpretacjach ogłaszanych w formie rozporządzeń Komisji Europejskiej.

Uchwała nr 2 Walnego Zgromadzenia "Lena Lighting" S.A. z siedzibą w Środzie Wielkopolskiej z dnia 4 kwietnia 2006 roku:
Działając na podstawie art. 392 § 1 Ksh Walne Zgromadzenie postanawia:
§ 1
Ustalić, w miejsce dotychczasowych, nowe zasady wypłaty wynagrodzeń dla członków Rady Nadzorczej Spółki:
1) ryczałtowe wynagrodzenie z tytułu pełnienia funkcji Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki wynosi 20.000,00 zł (dwadzieścia tysięcy złotych) brutto miesięcznie,
2)ryczałtowe wynagrodzenie z tytułu pełnienia funkcji przez pozostałych członków Rady Nadzorczej Spółki wynosi 500,00 zł (pięćset złotych) brutto miesięcznie,
3) wynagrodzenia, o których mowa powyżej w pkt. 1) i 2) płatne są miesięcznie z dołu, do dnia 10-tego następnego miesiąca.
§ 2
Przewodniczący Rady Nadzorczej oraz członek Rady Nadzorczej mają prawo do korzystania na koszt Spółki do celów służbowych ze środków niezbędnych do wykonywania tych czynności, w zakresie określonym uchwałą Rady Nadzorczej.
§ 3
Uchwała wchodzi w życie z dniem 5 kwietnia 2006 r.

Nr 12/2006 08.03.2006 r. Zawarcie transakcji forward

Zarząd spółki Lena Lighting S.A. informuje, iż w dniu 08 marca 2006 roku zawarł z BZ WBK S.A. transakcję forward na sprzedaż 1,0 mln (słownie: milion Euro) przy średnim kursie 3,8892 zł/Euro.

Nr 11/2006 08.03.2006 r. Zawarcie transakcji forward

Zarząd spółki Lena Lighting S.A. informuje, iż w dniu 07 marca 2006 roku zawarł z BZ WBK S.A. transakcje forward na sprzedaż 1,0 mln (słownie: milion Euro) przy średnim kursie 3,8687 zł/Euro.

Wszystkie prawa zastrzeżone © 2023 Lena Lighting S.A.