od Nr 21/2006 do Nr 30/2006

Nr 30/2006 27.06.2006 r. Lista akcjonariuszy posiadających powyżej 5 % głosów na WZA

Zarząd spółki Lena Lighting S.A. przekazuje do wiadomości listę osób posiadających powyżej 5 % głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy w dniu 22 czerwca 2006 roku:

Włodzimierz Lesiński
- liczba głosów 14.551.980
- liczba akcji 14.551.980
- procent głosów na WZA 88,31 %
- procent ogólnej liczby głosów 59,22 %

ING Nationale-Nederlanden Polska Otwarty Fundusz Emerytalny
- licza głosów 1.720.000
- liczba akcji 1.720.000
- procent głosów na WZA 10.44 %
- procent ogólnej liczby głosów 7,00 %

Nr 29/2006 23.06.2006 r. Powołanie Członka Rady Nadzorczej

Zarząd Spółki Lena Lighting S.A., na podst. par.28 w zw. z par. 5 rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych, podaje informacje o członku Rady Nadzorczej powołanym przez WZA w dniu 22 czerwca 2006 r.

WOJCIECH BAJDA - CZŁONEK RADY NADZORCZEJ
Pan Wojciech Bajda, lat 31, zdobył następujące wykształcenie: mgr elektroniki i telekomunikacji Politechniki Łódzkiej, Podyplomowe Studia Menedżerskie Politechniki Łódzkiej-Wydział Organizacji i Zarządzania, Master of Business Administration - University of Bradford UK.
Pan Wojciech Bajda kolejno pracował:
1) w latach 1999-2000 w Lucent Technologies Poland w Warszawie jako inżynier do spraw wsparcia sprzedaży
2) od roku 2000 w Ericsson Sp. z o.o. w Warszawie, do 2004 roku jako kierownik sprzedaży, od 2004 roku jako dyrektor handlowy.

Według złożonego oświadczenia Pan Wojciech Bajda nie prowadzi działalności konkurencyjnej wobec Spółki ani nie jest wspólnikiem w konkurencyjnej spółce cywilnej lub osobowej, ani nie jest członkiem organu konkurencyjnej spółki kapitałowej, ani jakiejkolwiek innej konkurencyjnej osoby prawnej. Pan Wojciech Bajda nie został wpisany do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonego na podstawie Ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym. Pan Wojciech Bajda nie pełnił funkcji osób nadzorujących lub zarządzających w podmiotach, które w okresie jej kadencji znalazły się w stanie likwidacji.

Pan Wojciech Bajda nie został pozbawiony przez sąd upadłościowy prawa prowadzenia działalności gospodarczej na własny rachunek oraz pełnienia funkcji członka rady nadzorczej, reprezentanta lub pełnomocnika w spółce handlowej, przedsiębiorstwie państwowym, spółdzielni, fundacji lub stowarzyszeniu oraz nie była skazana prawomocnym wyrokiem za przestępstwa określone w przepisach rozdziałów XXXIII-XXXVII Kodeksu Karnego oraz art. 585, art. 587 i art. 590-591 Kodeksu Spółek Handlowych.

Nr 28/2006 23.06.2006 r. Uchwały podjęte przez ZWZA w dniu 22 czerwca 2006 r.

Zarząd Lena Lighting S.A. przekazuje informację o treści uchwał podjętych przez Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy w dniu 22 czerwca 2006 r.
 

Uchwała nr 1

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

„Lena Lighting” Spółki Akcyjnej

z dnia 22 czerwca 2006 r.

w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania finansowego Spółki

za rok obrotowy 2005

 

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych oraz na podstawie § 16 ust. 9 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie, po zapoznaniu się z opinią i raportem biegłego rewidenta, niniejszym uchwala, co następuje:

 

§ 1

Walne Zgromadzenie Lena Lighting S.A. z siedzibą w Środzie Wielkopolskiej, niniejszym zatwierdza bez zastrzeżeń sprawozdanie finansowe Spółki za rok 2005, na które składają się:

1.wprowadzenie do sprawozdania finansowego,

2.bilans, sporządzony na dzień 31 grudnia 2005 r., który po stronie aktywów i pasywów zamyka się kwotą 64.063.098,34 zł,

3.rachunek zysków i strat za okres od 1 stycznia 2005 r. do 31 grudnia 2005 r., wykazujący zysk netto w kwocie 12.506.202,69 zł,

4.zestawienie zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 1 stycznia 2005 r. do 31 grudnia 2005 r., wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 20.465.817,04 zł,

5.rachunek przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 1 stycznia 2005 r. do 31 grudnia 2005 r., wykazujący zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę 3.523.967,14 zł,

6.dodatkowe informacje i objaśnienia.

 

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

Uchwała nr 2

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

„Lena Lighting” Spółki Akcyjnej

z dnia 22 czerwca 2006 r.

w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania Zarządu

z działalności Spółki w 2005 r.

 

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 16 ust. 9 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki „Lena Lighting” Spółka Akcyjna uchwala, co następuje:

§ 1

Zatwierdza się Sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki w 2005 roku.

 

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

Uchwała nr 3

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

„Lena Lighting” Spółki Akcyjnej

z dnia 22 czerwca 2006 r.

w sprawie przeznaczenia zysku Spółki za rok obrotowy 2005

 

§ 1

Walne Zgromadzenie „Lena Lighting” S.A. z siedzibą w Środzie Wielkopolskiej, niniejszym postanawia przeznaczyć cały zysk netto Spółki osiągnięty w roku 2005, w kwocie 12.506.202,69 zł na kapitał zapasowy.

 

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

Uchwała nr 4

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

„Lena Lighting” Spółki Akcyjnej

z dnia 22 czerwca 2006 r.

 

w sprawie udzielenia członkowi Zarządu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w 2005 r.

 

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 16 ust.9 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje:

 

§ 1

Udziela się absolutorium Panu Maciejowi Rychlewskiemu z wykonania obowiązków członka Zarządu w 2005 r.

 

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

Uchwała nr 5

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

„Lena Lighting” Spółki Akcyjnej

z dnia 22 czerwca 2006 r.

 

w sprawie udzielenia członkowi Zarządu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w 2005 r.

 

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz §16 ust. 9 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje:

 

§ 1

Udziela się absolutorium Panu Piotrowi Gorgolewskiemu z wykonania obowiązków członka Zarządu w 2005 r.

 

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

Uchwała nr 6

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

„Lena Lighting” Spółki Akcyjnej

z dnia 22 czerwca 2006 r.

 

w sprawie udzielenia członkowi Zarządu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w 2005 r.

 

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz §16 ust. 9 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje:

 

§ 1

Udziela się absolutorium Panu Cezaremu Tomaszowi Filipińskiemu z wykonania obowiązków członka Zarządu w 2005 r.

 

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

Uchwała nr 7

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

„Lena Lighting” Spółki Akcyjnej

z dnia 22 czerwca 2006 r.

 

w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w 2005 r.

 

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 16 ust.9 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje:

 

§ 1

Udziela się absolutorium Panu Włodzimierzowi Lesińskiemu z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej Spółki w 2005 r.

 

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

Uchwała nr 8

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

„Lena Lighting” Spółki Akcyjnej

z dnia 22 czerwca 2006 r.

 

w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w 2005 r.

 

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 16 ust.9 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje:

 

§ 1

Udziela się absolutorium Panu Jerzemu Nadwórnemu z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej Spółki w 2005 r.

 

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

Uchwała nr 9

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

„Lena Lighting” Spółki Akcyjnej

z dnia 22 czerwca 2006 r.

 

w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w 2005 r.

 

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 16 ust.9 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje:

 

§ 1

Udziela się absolutorium Panu Andrzejowi Tomaszewskiemu z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej Spółki w 2005 r.

 

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

Uchwała nr 10

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

„Lena Lighting” Spółki Akcyjnej

z dnia 22 czerwca 2006 r.

 

w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w 2005 r.

 

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 16 ust. 9 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje:

 

§ 1

Udziela się absolutorium Panu Arturowi Hibnerowi z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej Spółki w 2005 r.

 

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

Uchwała nr 11

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

„Lena Lighting” Spółki Akcyjnej

z dnia 22 czerwca 2006 r.

 

w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w 2005 r.

 

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 16 ust.9 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje:

 

§ 1

Udziela się absolutorium Panu Mikołajowi Guranowskiemu z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej Spółki w 2005 r.

 

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

Uchwała nr 12

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

„Lena Lighting” Spółki Akcyjnej

z dnia 22 czerwca 2006 r.

 

w sprawie ustalenia liczebności Rady Nadzorczej

i powołania członka Rady Nadzorczej

 

§ 1

Walne zgromadzenie niniejszym ustala, że Rada Nadzorcza Spółki „Lena Lighting S.A. liczyć będzie sześć osób i w związku z tym powołuje w skład Rady Nadzorczej Pana Wojciecha Bajdę.

 

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Nr 27/2006 14.06.2006 r. Projekty uchwał ZWZA zwołanego na dzień 22 czerwca 2006 r.

Zarząd Lena Lighting S.A. przekazuje projekty uchwał, które Zarząd zamierza przedłożyć Walnemu Zgromadzeniu Akcjonariuszy zwołanemu na dzień 22 czerwca 2006 r., na godz. 17.00 w Poznaniu, w Hotelu "Vivaldi" przy ul. Winogrady 9. Sprawozdanie finansowe Spółki przedstawiono w raporcie rocznym z dnia 23 maja 2006 r.

Uchwała nr 1

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

„Lena Lighting” Spółki Akcyjnej

z dnia 22 czerwca 2006 r.

w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania finansowego Spółki

za rok obrotowy 2005

 

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych oraz na podstawie § 16 ust. 9 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie, po zapoznaniu się z opinią i raportem biegłego rewidenta, niniejszym uchwala, co następuje:

 

§ 1

Walne Zgromadzenie Lena Lighting S.A. z siedzibą w Środzie Wielkopolskiej, niniejszym zatwierdza bez zastrzeżeń sprawozdanie finansowe Spółki za rok 2005, na które składają się:

1.wprowadzenie do sprawozdania finansowego,

2.bilans, sporządzony na dzień 31 grudnia 2005 r., który po stronie aktywów i pasywów zamyka się kwotą 64.063.098,34 zł,

3.rachunek zysków i strat za okres od 1 stycznia 2005 r. do 31 grudnia 2005 r., wykazujący zysk netto w kwocie 12.506.202,69 zł,

4.zestawienie zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 1 stycznia 2005 r. do 31 grudnia 2005 r., wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 20.465.817,04 zł,

5.rachunek przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 1 stycznia 2005 r. do 31 grudnia 2005 r., wykazujący zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę 3.569.019,61 zł,

6.dodatkowe informacje i objaśnienia.

 

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

Uchwała nr 2

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

„Lena Lighting” Spółki Akcyjnej

z dnia 22 czerwca 2006 r.

w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania Zarządu

z działalności Spółki w 2005 r.

 

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 16 ust. 9 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki „Lena Lighting” Spółka Akcyjna uchwala, co następuje:

§ 1

Zatwierdza się Sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki w 2005 roku.

 

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

Uchwała nr 3

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

„Lena Lighting” Spółki Akcyjnej

z dnia 22 czerwca 2006 r.

w sprawie przeznaczenia zysku Spółki za rok obrotowy 2005

 

§ 1

Walne Zgromadzenie „Lena Lighting” S.A. z siedzibą w Środzie Wielkopolskiej, niniejszym postanawia przeznaczyć cały zysk netto Spółki osiągnięty w roku 2005, w kwocie 12.506.202,69 zł na kapitał zapasowy.

 

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

Uchwała nr 4

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

„Lena Lighting” Spółki Akcyjnej

z dnia 22 czerwca 2006 r.

 

w sprawie udzielenia członkowi Zarządu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w 2005 r.

 

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 16 ust.9 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje:

 

§ 1

Udziela się absolutorium Panu Maciejowi Rychlewskiemu z wykonania obowiązków członka Zarządu w 2005 r.

 

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

Uchwała nr 5

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

„Lena Lighting” Spółki Akcyjnej

z dnia 22 czerwca 2006 r.

 

w sprawie udzielenia członkowi Zarządu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w 2005 r.

 

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz §16 ust. 9 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje:

 

§ 1

Udziela się absolutorium Panu Piotrowi Gorgolewskiemu z wykonania obowiązków członka Zarządu w 2005 r.

 

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

Uchwała nr 6

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

„Lena Lighting” Spółki Akcyjnej

z dnia 22 czerwca 2006 r.

 

w sprawie udzielenia członkowi Zarządu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w 2005 r.

 

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz §16 ust. 9 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje:

 

§ 1

Udziela się absolutorium Panu Cezaremu Tomaszowi Filipińskiemu z wykonania obowiązków członka Zarządu w 2005 r.

 

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

Uchwała nr 7

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

„Lena Lighting” Spółki Akcyjnej

z dnia 22 czerwca 2006 r.

 

w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w 2005 r.

 

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 16 ust.9 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje:

 

§ 1

Udziela się absolutorium Panu Włodzimierzowi Lesińskiemu z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej Spółki w 2005 r.

 

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

Uchwała nr 8

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

„Lena Lighting” Spółki Akcyjnej

z dnia 22 czerwca 2006 r.

 

w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w 2005 r.

 

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 16 ust.9 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje:

 

§ 1

Udziela się absolutorium Panu Jerzemu Nadwórnemu z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej Spółki w 2005 r.

 

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

Uchwała nr 9

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

„Lena Lighting” Spółki Akcyjnej

z dnia 22 czerwca 2006 r.

 

w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w 2005 r.

 

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 16 ust.9 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje:

 

§ 1

Udziela się absolutorium Panu Andrzejowi Tomaszewskiemu z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej Spółki w 2005 r.

 

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

Uchwała nr 10

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

„Lena Lighting” Spółki Akcyjnej

z dnia 22 czerwca 2006 r.

 

w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w 2005 r.

 

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 16 ust. 9 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje:

 

§ 1

Udziela się absolutorium Panu Arturowi Hibnerowi z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej Spółki w 2005 r.

 

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

Uchwała nr 11

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

„Lena Lighting” Spółki Akcyjnej

z dnia 22 czerwca 2006 r.

 

w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w 2005 r.

 

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 16 ust.9 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje:

 

§ 1

Udziela się absolutorium Panu Mikołajowi Guranowskiemu z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej Spółki w 2005 r.

 

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

Uchwała nr 12

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

„Lena Lighting” Spółki Akcyjnej

z dnia 22 czerwca 2006 r.

 

w sprawie ustalenia liczebności Rady Nadzorczej

i powołania członka Rady Nadzorczej

 

§ 1

Walne zgromadzenie niniejszym ustala, że Rada Nadzorcza Spółki „Lena Lighting S.A. liczyć będzie sześć osób i w związku z tym powołuje w skład Rady Nadzorczej Pana Wojciecha Bajdę.

 

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Nr 26/2006 09.06.2006 r. Zawarcie przedwstępnej umowy dotyczącej nabycia udziałów w spółce z branży oświetleniowej

Zarząd Lena Lighting S.A. informuje, iż w dniu 9 czerwca 2006 r. Emitent zawarł przedwstępną umowę dotyczącą nabycia przez Emitenta 70,22% udziałów w spółce działającej w branży oświetleniowej.
Termin zawarcia umowy przyrzeczonej ustalono na 3 lipca 2006 r.

Nr 25/2006 07.06.2006 r. Uchwała Rady Nadzorczej w sprawie zwięzłej oceny sytuacji spółki w roku 2005

Zarząd Lena Lighting S.A. stosownie do punktu 18 "Dobrych praktyk w spółkach publicznych" przekazuje do publicznej wiadomości uchwałę Rady Nadzorczej w sprawie zwięzłej oceny sytuacji spółki w roku 2005.

Środa Wielkopolska, 6 czerwca 2006 r.
Sprawozdanie Rady Nadzorczej spółki „Lena Lighting” S.A.
z wyników oceny:
1/ sprawozdania finansowego Spółki za rok 2005,
2/ sprawozdania Zarządu z działalności Spółki,
3/ wniosku Zarządu o przeznaczeniu zysku za rok 2005,
oraz
Sprawozdanie Rady Nadzorczej z oceny sytuacji Spółki
 
1. Ocena sprawozdania (merytorycznego) Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2005, z zakresie jego zgodności z księgami i dokumentami, jak i ze stanem faktycznym.
Zarząd Lena Lighting S.A. w dniu 23 maja 2006 r. przesłał na ręce członków Rady Nadzorczej sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2005. Rada Nadzorcza, po zapoznaniu się z treścią sprawozdania postanowiła w całości przyjąć je. W opinii członków Rady Nadzorczej sprawozdanie to przedstawia faktyczną sytuację spółki.
2. Ocena sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy 2005 w zakresie jego zgodności z księgami i dokumentami, jak i ze stanem faktycznym.
Zarząd Lena Lighting S.A. w dniu 23 maja 2006 r. przesłał na ręce członków Rady Nadzorczej sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2005. Rada Nadzorcza, po zapoznaniu się z treścią sprawozdania postanowiła w całości przyjąć je. W opinii członków Rady Nadzorczej sprawozdanie to przedstawia faktyczną sytuację spółki.
3. Ocena wniosków Zarządu dotyczących podziału zysku i pokrycia straty (do Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia).
Zarząd Lena Lighting S.A. w dniu 23 maja 2006 r. przesłał na ręce członków Rady Nadzorczej wniosek dotyczący podziału zysku wypracowanego przez spółkę w 2005. We wniosku tym Zarząd Lena Lighting S.A. proponuje przeznaczyć cały zysk za rok 2005 na kapitał zapasowy. Rada Nadzorcza, po zapoznaniu się z treścią sprawozdania postanowiła przychylić się do wniosku Zarządu. W opinii członków Rady Nadzorczej środki te pozwolą na przeprowadzenie przez Spółkę programu inwestycyjnego oraz sfinansowanie bieżącej działalności spółki.
4. Sporządzenie corocznego pisemnego sprawozdania dla Walnego Zgromadzenia z wyników oceny sprawozdań i wniosków z pkt. 2-4.
W związku z przyjęciem przez Spółkę "Dobrych praktyk w spółkach publicznych" uchwalonych na podstawie § 27 Regulaminu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A., Rada Nadzorcza uchwala co następuje:
1. Rada Nadzorcza Spółki oceniła sytuację Spółki w roku 2005. Swoją ocenę Rada Nadzorcza formułuje na podstawie bieżącego nadzoru nad Spółką, przeglądu spraw Spółki i dyskusji z Zarządem. Rada wzięła także pod uwagę ocenę sprawozdań finansowych za rok obrotowy 2005 dokonaną przez samą Radę jak i niezależnego biegłego rewidenta.
Rada Nadzorcza Spółki oceniła sytuację Spółki w roku 2005 jako bardzo dobrą.
Wyniki finansowe zaprezentowane za 2005r. wskazują na wzrost zysku netto o 10,12% w stosunku do roku 2004r (w odniesieniu do sprawozdania skonsolidowanego proforma) i wzrost 3,31% w stosunku do skorygowanej prognozy na 2005r. Spółka zrealizowała przychody na poziomie 89 mln zł co stanowi wzrost o 16,67% w stosunku do przychodów skonsolidowanych w porównywalnym okresie. Przychody ze sprzedaży w Polsce w 2005r były o 6,61% wyższe od osiągniętych przychodów w ubiegłym roku. Natomiast przychody realizowane w eksporcie wyrażone w Euro były wyższe o 22,37% niż w 2004r. (wyższe o 9,64% w przychodach wyrażonych w zł).
Rada Nadzorcza ocenia wysoko rentowność przychodów netto spółki, która w 2005r. kształtowała się na poziomie: 14,04% (zysk netto/przychody ze sprzedaży), natomiast rentowność netto przychodów w  roku 2004 (dla sprawozdań skonsolidowanych proforma) wynosiła 14,87%. Biorąc pod uwagę średni kurs euro w porównywanych okresach można uznać, że spadek rentowności był nieznaczny w stosunku do spadku kursu Euro o 10,95%.
Rada Nadzorcza pozytywnie ocenia również rozwój Spółki w zakresie rozszerzenia przez Spółkę gamy oferowanych produktów w poszczególnych grupach asortymentowych (oprawy biurowe – 23 pozycje, oprawy przenośne – 57 pozycji, plafoniery techniczne – 47 pozycji, oprawy ogrodowe – 93 pozycje, oprawy przemysłowe 38 pozycji). Spółka wprowadziła pod koniec 2005r. do swojej oferty nową grupę towarów handlowych – oprawy dekoracyjne – 78 pozycji.
Rada Nadzorcza wyraża również przekonanie, iż podjęte w 2005 roku prace nad strategią spółki,  umożliwią wykorzystanie ich efektów w latach najbliższych, w których oczekuje się dobrej koniunktury  w sektorze budowlanym.
Z publicznej emisji akcji przeprowadzonej w maju bieżącego roku Lena Lighting S.A. pozyskała 8mln zł. Dotychczas wykorzystała ponad połowę tych środków. Spółka sfinansowała nimi głównie inwestycje w moce produkcyjne oraz wdrożenie zintegrowanego systemu informatycznego wspomagającego zarządzanie. W ocenie Rady Nadzorczej Zarząd we właściwy sposób wykorzystuje środki pozyskane z publicznej emisji.

Nr 24/2006 07.06.2006 r. Wybór biegłego rewidenta

Zarząd Lena Lighting S.A. informuje, iż na podstawie Uchwały Rady Nadzorczej z dnia 6 czerwca 2006 roku, dokonano wyboru audytora do badania sprawozdania finansowego Spółki za rok 2006. Wybranym podmiotem jest spółka HLB Frąckowiak i Wspólnicy Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu przy Pl. Wiosny Ludów 2, wpisana na listę podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych nr 238.
Spółka w przeszłości korzystała z usług wybranego podmiotu w zakresie badań sprawozdań finansowych za lata 2004 i 2005. Wybór został dokonany zgodnie z obowiązującymi przepisami i normami zawodowymi.

Nr 23/2006 07.06.2006 r. Lista akcjonariuszy posiadających powyżej 5% głosów na WZA

Zarząd spółki Lena Lighting S.A. przekazuje do wiadomości listę osób posiadających powyżej 5% głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy w dniu 6 czerwca 2006 roku:
Włodzimierz Lesiński
- liczba głosów  14.551.980
- liczba akcji  14.551.980
- procent głosów na NWZA  98,43 %
- procent ogólnej liczby głosów  59,22%

Nr 22/2006 07.06.2006 r. Uchwała podjęta na NWZA

Zarząd Spółki Lena Lighting S.A. przekazuje do wiadomości treść uchwały podjętej na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy w dniu 6 czerwca 2006 roku.
Uchwała nr 1 Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy "Lena Lighting" S.A. z siedziba w Środzie Wielkopolskiej z dnia 6 czerwca 2006 roku:
par. 1
Walne Zgromadzenie powołuje w skład Rady Nadzorczej Panią Barbarę Wicher.
par. 2
Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Jednocześnie na podst. par. 28 w zw. z par. 5 rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowuch Zarząd Spółki podaje informacje o powołanym członku Rady Nadzorczej.
BARBARA WICHER - CZŁONEK RADY NADZORCZEJ
Pani Barbara Wicher jest zatrudniona w Spółce do dnia 31 lipca 2006 r. jako księgowa.
Pani Barbara Wicher posiada wykształcenie średnie ekonomiczne, specjalności: statystyka i rachunkowość.
Pani Barbara Wicher kolejno pracowała:
1) w latach 1971-1973 w Centralnej Stacji Doświadczalnej Oceny Odmian w Słupi Wielkiej jako księgowa,
2) w latach 1973-1989 w Przedsiębiorstwie Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Środzie Wielkopolskiej jako kierownik działu rachunkowości,
3) w latach 1989-1990 w Okręgowym Zakładzie Transportu i Maszyn Drogowych Przedsiębiorstwie Produkcyjno-Usługowym Tramad w Środzie Wielkopolskiej jako zastępca kierownika działu finansowo-księgowego,
4) w latach 1990-1991 w Zespole Szkół Rolniczych Gospodarstwie Pomocniczym w Kijewie jako specjalista ds. rachunkowości,
5) w latach 1991-1993 w Przedsiębiorstwie Produkcyjno-Handlowym Gobar Sp. z o.o. w Środzie Wielkopolskiej jako główna księgowa,
6) w latach 1993-1999 w Lena Lighting Włodzimierz Lesiński, Jerzy Nadwórny s.c. (uprzednio Lena Metall Service Włodzimierz Lesiński, Jerzy Nadwórny s.c.) w Środzie Wielkopolskiej jako główna księgowa,
7) w latach 1994-1998 w Decora Sp. z o.o. w  Środzie Wielkopolskiej jako główna księgowa,
8) w latach 1999-2000 w Lena Lighting Sp. z o.o. w Środzie Wielkopolskiej jako główna księgowa,
9) w latach 2000-2002 jednocześnie w :Lena Sp. z o.o. w Środzie Wielkopolskiej, Lena Electric Sp. z o.o. w Środzie Wielkopolskiej i Lena Lighting Włodzimierz Lesiński i Jerzy Nadwórny Sp.j. w Środzie Wielkopolskiej jako główna księgowa,
10) w latach 2003-2004 w Lena Lighting Sp. z o.o. jako główna księgowa,
11) w latach 2004-2006 w Lena Lighting S.A. jako główna księgowa,
12) w roku 2006 w Lena Lighting S.A. w Środzie Wielkopolskiej jako księgowa.
 
Pani Barbara Wicher prowadzi działalność gospodarczą pod nazwą Firma Rachunkowo-Usługowa Wicher Barbara.
Według złożonego oświadczenia Pani Barbara Wicher nie prowadzi działalności konkurencyjnej wobec Spółki ani nie jest wspólnikiem w konkurencyjnej spółce cywilnej lub osobowej, ani nie jest członkiem organu konkurencyjnej spółki kapitałowej, ani jakiejkolwiek innej konkurencyjnej osoby prawnej. Pani Barbara Wicher nie została wpisana do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonego na podstawie Ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym. Pani Barbara Wicher nie pełniła funkcji osób nadzorujących lub zarządzających w podmiotach, które w okresie jej kadencji znalazły się w stanie likwidacji.
Pani Barbara Wicher nie została pozbawiona przez sąd upadłościowy prawa prowadzenia działalności gospodarczej na własny rachunek oraz pełnienia funkcji członka rady nadzorczej, reprezentanta lub pełnomocnika w spółce handlowej, przedsiębiorstwie państwowym, spółdzielni, fundacji lub stowarzyszeniu oraz nie była skazana prawomocnym wyrokiem za przestępstwa określone w przepisach rozdziałów XXXIII-XXXVII Kodeksu Karnego oraz art. 585, art. 587 i art. 590-591 Kodeksu Spółek Handlowych.

Nr 21/2006 26.05.2006 r. Projekt uchwały na NWZA

Zarząd Spółki Lena Lighting S.A. przekazuje do wiadomości projekt uchwały na NWZA:
Uchwała nr 1 Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Lena Lighting S.A. z siedzibą w Środzie Wielkopolskiej z dnia 6 czerwca 2006 r.
par.1
Walne Zgromadzenie powołuje w skład Rady Nadzorczej Panią Barbarę Wicher.
par.2
Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Wszystkie prawa zastrzeżone © 2023 Lena Lighting S.A.