od Nr 31/2006 do Nr 40/2006

Nr 40/2006 12.12.2006 r. Zmiana znaczącej umowy

Zarząd Lena Lighting S.A. informuje o podpisaniu w dniu 11 grudnia 2006 r. aneksu do znaczącej umowy z Raiffeisen Bank Polska S.A. z siedzibą w Warszawie. O zmienianej umowie informowano w raporcie nr 38/2006 w dniu 24 listopada 2006 r.

Po zmianie łączna wartość umów Emitenta i spółki zależnej Luxmat sp. z o.o. z wymienionym powyżej bankiem wynosi: 9.500.000 zł.

Umową o największej wartości jest umowa zawarta w dniu 12 lipca 2006 r. pomiędzy Lena Lighting S.A., a Raiffeisen Bank Polska S.A., zmieniona aneksem w dniu 11 grudnia 2006 r.
Przedmiotem umowy jest udzielenie kredytu w rachunku bieżącym w PLN lub EUR do kwoty 7.500.000 zł (przed aneksem 5.000.000 zł)  przeznaczonego na finansowanie działalności bieżącej spółki.
Kredyt udzielony został do dnia 31 grudnia 2008 r.
Oprocentowanie kredytu jest zmienne, ustalane na bazie WIBOR dla jednotygodniowych depozytów złotowych lub w oparciu o EURIBOR dla jednomiesięcznych depozytów w EUR  powiększone o marżę banku.

Wobec faktu, iż kapitały własne emitenta wynoszą 62.954 tys. zł na koniec ostatniego kwartału zgodnie z jednostkowym raportem kwartalnym, umowy kredytowe emitenta i spółki zależnej z Raiffeisen Bank Polska spełniają kryterium uznania ich za znaczące, ponieważ ich wartość przekracza 10% kapitałów własnych spółki.

Nr 39/2006 07.12.2006 r. Przychody grupy kapitałowej ze sprzedaży za października i listopad 2006 r.

Zarząd Lena Lighting S.A. informuje, że skonsolidowane przychody ze sprzedaży Grupy Kapitałowej Lena Lighting S.A. w okresie październik – listopad 2006 roku wyniosły 23,2 mln złotych. W analogicznym okresie 2005 roku jednostkowe przychody ze sprzedaży Lena Lighting S.A. wyniosły 18,2 mln złotych. Skonsolidowane przychody ze sprzedaży w okresie styczeń – listopad 2006 roku wyniosły 97,5 mln złotych, jednostkowe przychody ze sprzedaży Lena Lighting S.A. w analogicznym okresie 2005 roku wynosiły 79,9 mln złotych

Nr 38/2006 24.11.2006 r. Zawarcie znaczącej umowy.

Zarząd Lena Lighting S.A. informuje o zawarciu przez Spółkę w dniu 12 lipca 2006 r. i podmiot zależny - Luxmat sp. z o.o. w dniu 23 listopada 2006 r. umów kredytowych z Raiffeisen Bank Polska S.A. z siedzibą w Warszawie, które łącznie spełniają kryterium znaczącej umowy zgodnie z par. 9 pkt 8 rozp. Ministra Finansów w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych z dnia 19 października 2005 r.

Łączna wartość umów wynosi: 7.000.000 zł.

Umową o największej wartości jest umowa zawarta w dniu 12 lipca 2006 r. pomiędzy Lena Lighting S.A., a Raiffeisen Bank Polska S.A.
Przedmiotem umowy jest udzielenie kredytu w rachunku bieżącym w PLN lub EUR do kwoty 5.000.000 zł przeznaczonego na finansowanie działalności bieżącej spółki.
Kredyt udzielony został do dnia 31 grudnia 2008 r.
Oprocentowanie kredytu jest zmienne, ustalane na bazie WIBOR dla jednotygodniowych depozytów złotowych lub w oparciu o EURIBOR dla jednomiesięcznych depozytów w EUR  powiększone o marżę 0,8 punktu procentowego w skali roku.
Ponadto Bankowi Raiffeisen Bank Polska S.A. przysługuje prowizja przygotowawcza w wysokości 0,1% kwoty limitu.

Wobec faktu, iż kapitały własne emitenta wynoszą 62.954 tys. zł na koniec ostatniego kwartału zgodnie z jednostkowym raportem kwartalnym, umowy kredytowe emitenta i spółki zależnej z Raiffeisen Bank Polska spełniają kryterium uznania ich za znaczące, ponieważ ich wartość przekracza 10% kapitałów własnych spółki.

Nr 37/2006 24.10.2006 r. Termin publikacji skonsolidowanego raportu okresowego za III kwartał 2006 r.

Działając zgodnie z dyspozycją par.100.3 rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych, Zarząd spółki Lena Lighting S.A. podaje do publicznej wiadomości termin publikacji skonsolidowanego raportu kwartalnego za III kwartał 2006 r.
Publikacja raportu nastąpi w dniu 14 listopada 2006 r.

Nr 36/2006 09.10.2006r. Przychody ze sprzedaży w III kwartale 2006 r.

Zarząd spółki Lena Lighting S.A. informuje, iż w trzecim kwartale 2006 r. przybliżone jednostkowe przychody ze sprzedaży wyniosły 27,2 mln zł i były wyższe o 23% w porównaniu do analogicznego okresu 2005 roku, kiedy to wyniosły 22,1 mln zł. Przybliżone przychody ze sprzedaży spółki zależnej Luxmat sp. z o.o. za trzeci kwartał 2006 r. wyniosły 5 mln zł.
Lena Lighting S.A. posiada 70,22% udziałów w Luxmat sp. z o.o. Nabycie udziałów nastąpiło w dniu 03.07.2006 r.

Nr 35/2006 08.08.2006 r. Informacja o nabyciu znacznego pakietu akcji

Zarząd spółki Lena Lighting S.A. informuje, iż w dniu 8 sierpnia 2006 r. otrzymał od ING Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. informację następującej treści:

"Zawiadomienie  o posiadaniu akcji dających ponad 5% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu spółki publicznej. 

Zgodnie z art. 69 ust. 1 pkt 1 w związku z art. 87 ust. 1 pkt 2 a) Ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych ING Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A., działając w imieniu ING Funduszu Inwestycyjnego Otwartego Średnich i Małych Spółek oraz ING Parasol Specjalistycznego Funduszu Inwestycyjnego Otwartego zawiadamia, że fundusze inwestycyjne zarządzane przez ING Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. łącznie posiadają akcje dające ponad 5% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Lena Lighting S.A. 

Zgodnie z art. 69 ust. 1 pkt 1 Ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych ING Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A., działając w imieniu ING Parasol Specjalistycznego Funduszu Inwestycyjnego Otwartego zawiadamia również, że fundusz ten posiada akcje dające ponad 5% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Lena Lighting S.A. 

Przyczyną zmiany udziału w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu Lena Lighting S.A. było nabycie akcji tej spółki w dniu 2 sierpnia 2006 r. 

Przed zmianą udziału fundusze inwestycyjne zarządzane przez ING Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. nie posiadały akcji Lena Lighting S.A. 

Na dzień sporządzenia niniejszego zawiadomienia fundusze inwestycyjne zarządzane przez ING Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. posiadają łącznie 1.991.151 szt. akcji Lena Lighting S.A., co stanowi 8,10% kapitału zakładowego tej spółki.
Akcje będące w posiadaniu funduszy inwestycyjnych zarządzanych przez ING Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. dają łącznie 1.991.151 głosów na walnym zgromadzeniu Lena Lighting S.A., co stanowi 8,10% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu tej spółki. 

Na dzień sporządzenia niniejszego zawiadomienia ING Parasol Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty posiada 1.581.151 szt. akcji Lena Lighting S.A., co stanowi 6,43% kapitału zakładowego tej spółki.
Akcje będące w posiadaniu ING Parasol Specjalistycznego Funduszu Inwestycyjnego Otwartego dają 1.581.151 głosów na walnym zgromadzeniu Lena Lighting S.A., co stanowi 6,43% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu tej spółki."

Nr 34/2006 03.08.2006 r. Informacja o zbyciu znacznego pakietu akcji

Zarząd spółki Lena Lighting S.A. informuje, iż w dniu 3 sierpnia 2006 r. otrzymał od pełnomocnika Pana Jerzego Nadwórnego informację następującej treści:

"Działając jako pełnomocnik pana Jerzego Nadwórnego, na podstawie art. 69 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, niniejszym informuję o zbyciu przez pana Jerzego Nadwórnego, w wyniku zawarcia umowy sprzedaży w dniu 28 lipca 2006 r. w drodze transakcji giełdowej, 1.800.000 akcji spółki Lena Lighting S.A. ("Spółka") za cenę 11,50 zł za jedną akcję. Przeniesienie akcji nastąpiło w terminie T+3, czyli w dniu 2 sierpnia.
Do dnia rozliczenia transakcji nasz klient posiadał 2.600.000 akcji Spółki co stanowiło 10,58% udziału w kapitale zakładowym Spółki oraz uprawniało go do 2.600.000 głosów na walnym zgromadzeniu Spółki i stanowiło 10,58% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Spółki.
W wyniku rozliczenia tej transakcji w dniu dzisiejszym, pan Jerzy Nadwórny posiada 800.000 akcji Spółki, co stanowi 3,25% udziału w jej kapitale zakładowym oraz uprawnia do 800.000 głosów na walnym zgromadzeniu, stanowiących 3,25% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Spółki.
Jednocześnie informuję, że w dniu 2 sierpnia 2006 roku, Dom Maklerski BZWBK S.A. w drodze transakcji giełdowych zawarł, na rachunek pana Jerzego  Nadwórnego, umowy sprzedaży 800.000 akcji. W wyniku rozliczenia tych transakcji, w dniu 7 sierpnia 2006 roku, nastąpi przeniesienie tych akcji i pan Jerzy Nadwórny nie będzie posiadał żadnych akcji Spółki."

Nr 33/2006 27.07.2006 r. Zamknięcie transakcji forward

Zarząd spółki Lena Lighting S.A. informuje, iż w dniu 28 lipoca 2006 r. dokonał zamknięcia łącznie 6 transakcji forward na sprzedaż euro poprzez zawarcie z BZ WBK S.A. transakcji forward na kupno łącznie 5.500 tys. euro po średnim kursie 3,9395.
Jednocześnie Zarząd spółki Lena Lighting S.A. informuje, iż w dniu 28 lipca 2006 r. dokonał zamknięcia transakcji forward na sprzedaż euro poprzez zawarcie z Raiffeisen Bank Polska S.A. transakcji forward na kupno 500 tys. euro po średnim kursie 3,9450.

Nr 32/2006 04.07.2006 r. Nabycie aktywów o znacznej wartości

Zarząd Spółki Lena Lighting S.A., na podstawie par. 5 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2006 r. o informacjach bieżących i okresowych, informuje o nabyciu w drodze umowy sprzedaży, w dniu 3 lipca 2006 r., aktywów o znacznej wartości.
- Spółka nabyła 70,22 % (191 z 272 udziałów) Luxmat Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie.
- Zbywcami były dwie osoby fizyczne.
- Cena udziałów nabywanych od pierwszej osoby stanowi 8-krotność przeciętnego rocznego zysku netto Luxmat Sp. z o.o., osiągnietego w latach 2006, 2007 oraz 2008, pomnożoną przez współczynnik 0,874346. Cena udziałów nabywanych od drugiej osoby stanowi 8-krotność przeciętnego rocznego zysku netto Luxmat Sp. z o.o., osiągnietego w latach 2006, 2007 oraz 2008, pomnożoną przez współczynnik 0,125654. Spółka uiści zbywcom zaliczkę na poczet ceny w łącznej kwocie 9.350.000,00 zł, w ratach w terminie do 21 dni od prawomocnego wpisu przejścia prawa własności udziałów w KRS. Łączna cena należna na rzecz obu Sprzedawców nie może przekroczyć 16.000.000,00 zł.
- Lena Lighting S.A. i Luxmat Sp. z o.o. przed transakcją nie były ze sobą powiązane kapitałowo, ani personalnie.
- Nabyte udziały dają 70,22 % głosów na zgromadzeniu wspólników Luxmat Sp. z o.o.
- Nabyte udziały zostały uznane za aktywa o znacznej wartości, ponieważ ich wartość stanowi ponad 10 % wartości kapitałów własnych Spółki.
- Źródło finansowania nabycia aktywów: środki własne.
- Łączna wartość nominalna nabytych udziałów: 477.500,00 zł.
- Lena Lighting S.A. traktuje opisaną transakcję jako długoterminową lokatę kapitałową.

Nr 31/2006 30.06.2006 r. Oświadczenie w sprawie zasad ładu korporacyjnego

Zarząd Lena Lighting S.A.,  wykonując dyspozycję par. 29 ust. 3 Regulaminu Giełdy, przedstawia oświadczenie Zarządu w sprawie przestrzegania zasad ładu korporacyjnego.

Wszystkie prawa zastrzeżone © 2023 Lena Lighting S.A.