od Nr 41/2006 do Nr 43/2006

Nr 43/2006 29.12.2006 r. Rejestracja papierów wartościowych w KDPW.

Zarząd Lena Lighting S.A. informuje, iż na mocy uchwały Zarządu Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A. nr 751/06 z dnia 28 grudnia 2006 r., Zarząd KDPW zarejestrował w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych nie więcej niż 583.080 (pięćset osiemdziesiąt trzy tysiące osiemdziesiąt) akcji zwykłych na okaziciela serii B spółki Lena Lighting S.A. o wartości nominalnej 0,05 zł (pięć groszy) każda, emitowanych na podstawie Uchwały nr 16 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Lena Lighting S.A. z dnia 15 kwietnia 2005 r. w sprawie warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji serii B, oraz nadać im kod PLLENAL00031.
Rejestrowanie akcji, o których mowa będzie następować na podstawie:
1) składanych w tej sprawie w Krajowym Depozycie przez spółkę Lena Lighting S.A. wniosków oraz listu księgowego sporządzonego dla tych akcji bądź aneksów do tego listu księgowego, albo
2) instrukcji rozliczeniowych, o których mowa w par. 10a ust.3 Szczegółowych Zasad Działania Depozytu Papierów Wartościowych.

Nr 42/2006 28.12.2006 r. Podpisanie aktu założycielskiego Lena Lighting Hungary Kft.

Zarząd Lena Lighting S.A. informuje, iż w dniu 27 grudnia 2006 r. podpisano akt założycielski podmiotu zależnego - Lena Lighting Hungary Kft. z siedzibą w Budapeszcie (Węgry).
Założona spółka zajmować się będzie dystrybucją produktów Lena Lighting S.A. na rynku węgierskim.

Nr 41/2006 22.12.2006 r. Zmiana w stanie posiadania akcji Spółki.

Zarząd Lena Lighting S.A. informuje, iż w dniu 21 grudnia 2006 r. otrzymał od ING Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych S.A. informację o następującej treści:

"Zawiadomienie o posiadaniu akcji dających ponad 10% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu spółki publicznej.

Zgodnie z art. 69 ust. 1 pkt 1 w związku z art. 87 ust. 1 pkt 2 a) Ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych ING Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A., działając w imieniu ING Funduszu Inwestycyjnego Otwartego Średnich i Małych Spółek oraz ING Parasol Specjalistycznego Funduszu Inwestycyjnego Otwartego zawiadamia, że fundusze inwestycyjne zarządzane przez ING Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. łącznie posiadają akcje dające ponad 10% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Lena Lighting S.A.

Przyczyną zmiany udziału w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu Lena Lighting S.A. było nabycie akcji tej spółki w dniu 21 grudnia 2006 r.

Przed zmianą udziału fundusze inwestycyjne zarządzane przez ING Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. posiadały łącznie 2.433.346 szt. akcji Lena Lighting S.A., co stanowiło 9,90% kapitału zakładowego tej spółki.
Przed zmianą udziału akcje będące w posiadaniu funduszy inwestycyjnych zarządzanych przez ING Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. dawały łącznie 2.433.346 głosów na walnym zgromadzeniu Lena Lighting S.A., co stanowiło 9,90% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu tej spółki.
Na dzień sporządzenia niniejszego zawiadomienia fundusze inwestycyjne zarządzane przez ING Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. posiadają łącznie 2.462.890 szt. akcji Lena Lighting S.A., co stanowi 10,02% kapitału zakładowego tej spółki.
Akcje będące w posiadaniu funduszy inwestycyjnych zarządzanych przez ING Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. dają łącznie 2.462.890 głosów na walnym zgromadzeniu Lena Lighting S.A., co stanowi 10,02% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu tej spółki.

W okresie 12 miesięcy od dnia niniejszego zawiadomienia fundusze inwestycyjne zarządzane przez ING Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. mogą zarówno zwiększyć jak i zmniejszyć liczbę posiadanych akcji Lena Lighting S.A.
Inwestycje w akcje tej spółki służą realizacji celów inwestycyjnych funduszy inwestycyjnych zarządzanych przez ING Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A., tj. wzrostu wartości aktywów funduszy w wyniku wzrostu wartości lokat. Dlatego też podjęcie decyzji o nabyciu lub zbyciu akcji jest zależne od sytuacji spółki i oceny tej sytuacji oraz bieżącego poziomu wyceny spółki. Na decyzje o nabyciu lub zbyciu akcji moga mieć też wpływ zmiany wielkości aktywów funduszy inwestycyjnych otwartych związane z nabywaniem i zbywaniem jednostek uczestnictwa przez uczestników tych funduszy."

Wszystkie prawa zastrzeżone © 2023 Lena Lighting S.A.