od Nr 1/2007 do Nr 10/2007

Nr 10/2007 07.03.2007 r. Przychody ze sprzedaży w miesiącu lutym 2007 r.

Zarząd Lena Lighting S.A. informuje, że:
- przychody Spółki w lutym 2007 r. wzrosły w stosunku do lutego 2006 r. o 48,79% i wyniosły 10.439,5 tys. zł (w lutym 2006 r. - 7.016.368,92 zł),
- przychody skonsolidowane Spółki i podmiotu zależnego Luxmat sp. z o.o. wyniosły 11.856,8 tys. zł, co stanowi wzrost w stosunku do lutego 2006 r. o 68,99% (w lutym 2006 r. - 7.016.368,92 zł - dot. tylko Lena Lighting S.A.),
- rentowność brutto sprzedaży za styczeń 2007 r. wyniosła 17%.

Nr 9/2007 27.02.2007 r. Zawarcie znaczącej umowy

Zarząd Lena Lighting S.A. informuje, że w dniu 27 lutego 2007 r. Spółka, zwana dalej Zamawiającym, otrzymała podpisaną przez drugą stronę umowę z Wielkopolskim Przedsiębiorstwem Inżynierii Przemysłowej B.J. Stasik, D. Stasik Spółka Jawna z siedzibą w Poznaniu, zwanym dalej Wykonawcą. Umowa ta spełnia kryteria uznania jej za znaczącą zgodnie z par. 2 ust. 1 pkt 51 rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych

Przedmiotem umowy jest wykonanie hali produkcyjno-magazynowej.
Za wykonanie robót będących przedmiotem umowy przysługuje Wykonawcy wynagrodzenie ryczałtowe netto w wysokości 7 930 000,00 PLN ( słownie:  siedem milionów dziewięćset trzydzieści tysięcy złotych).

Strony zawarły w umowie poniższe ustalenia dotyczące kar umownych:
1. Wykonawca zapłaci kary umowne Zamawiającemu:
a) za opóźnienie w wykonaniu przedmiotu umowy w wysokości 1 % wartości przedmiotu umowy, za każdy dzień opóźnienia.
b) za opóźnienie w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie gwarancji w wysokości 0,5 % wartości przedmiotu umowy, za każdy dzień opóźnienia, licząc od daty wyznaczonej na jej usunięcie. W przypadku opóźnienia trwającego dłużej niż 28 dni, Zamawiający oprócz kary zleci usuniecie wady na koszt Wykonawcy.
2. Zamawiający zapłaci Wykonawcy tytułem rekompensaty kary umowne za odstąpienie od Umowy wskutek okoliczności, za które odpowiada Zamawiający w wysokości 10 % wynagrodzenia.                                                        
3. Wykonawca  zapłaci Zamawiającemu  karę umowną  za odstąpienie od Umowy w  skutek okoliczności, za które odpowiada Wykonawca, w wysokości 10 % wynagrodzenia, przy czym kara umowna nie zwalnia Zamawiającego od zapłaty Wykonawcy umówionego wynagrodzenia za zrealizowaną przez Wykonawcę część przedmiotu umowy.   4. Jeżeli kara umowna nie pokrywa poniesionej szkody, Strony mogą dochodzić odszkodowania uzupełniającego.

Umowę uznano za znaczącą ponieważ jej wartość stanowi ponad 10 % wartości kapitałów własnych Spółki.

Nr 8/2007 19.02.2007 r. Zmiana dot. warunków nabycia udziałów w spółce zależnej Luxmat sp. z o.o. w Warszawie wskazanych w raporcie bieżącym nr 32/2006 z dnia 4 lipca 2006 r.

Zarząd Lena Lighting S.A. informuje, że zgodnie z porozumieniem zawartym z jednym ze Sprzedawców udziałów spółki Luxmat z siedzibą w Warszawie w dniu 16 lutego 2007 r. zmianie uległa cena nabywanych udziałów w ten sposób, że:
cena sprzedaży za udziały sprzedane przez Sprzedawcę na rzecz Lena Lighting umową sprzedaży z dnia 3 lipca 2006 r.  zostaje powiększona o kwotę 187.000 zł. Jednocześnie Sprzedawca zrzeka się Wyrównania przyznanego mu w umowie sprzedaży udziałów z dnia 3 lipca 2006 r., tj. 8-krotności przeciętnego rocznego zysku netto Luxmat Sp. z o.o., osiągniętego w latach 2006, 2007 oraz 2008, pomnożoną przez współczynnik 0,874346. Powyższe oznacza, że cena za udziały jest stała i niezależna od wyników finansowych Spółki i wynosi łącznie 8.468.941,00 zł (osiem milionów czterysta sześćdziesiąt osiem tysięcy dziewięćset czterdzieści jeden) złotych.
Kwotę 8.281.941,00 zł Spółka uiściła jako zaliczkę na poczet ceny tak jak podano w raporcie bieżącym nr 32/2006 z dnia 4 lipca 2006 r. Nieuiszczona dotąd kwota 187.000 zł, płatna będzie do dnia 28 lutego 2007 r.
Strony uzgodniły również, iż jeżeli zysk netto Spółki Luxmat za rok 2008 będzie większy niż 1.500.000 zł (jeden milion pięćset tysięcy złotych), Sprzedawca zobowiązuje się sprzedać Kupującemu wszystkie posiadane obecnie przez siebie udziały w Spółce Luxmat (tj. pakiet 81 udziałów o wartości nominalnej 2.500 zł każdy), za łączną cenę 4.045.000 zł (cztery miliony czterdzieści pięć tysięcy złotych).

Nie uległ zmianie sposób rozliczenia transakcji z drugim ze Sprzedawców wskazanych w raporcie bieżącym nr 32/2006 z dnia 4 lipca 2006 r.

Nr 7/2007 12.02.2007 r. Przychody ze sprzedaży w miesiącu styczniu 2007 r.

Zarząd Lena Lighting S.A. informuje, że przychody Spółki w styczniu 2007 r. wzrosły w stosunku do stycznia 2006 r. o 50,71% i wyniosły 10.358.379,86 zł (w 2006 r. - 6.873.178,71 zł).
Przychody skonsolidowane Spółki i podmiotu zależnego Luxmat sp. z o.o. wyniosły 11.215.414,71 zł, co stanowi wzrost w stosunku do stycznia 2006 r. o 63,18% (w 2006 r. - 6.873.178,71 zł - dot. tylko Lena Lighting S.A.).

Nr 6/2007 31.01.2007 r. Terminy przekazywania raportów okresowych w roku 2007

Wykonując dyspozycję  § 100 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych, Zarząd Lena Lighting S.A. podaje do publicznej wiadomości terminy przekazywania raportów okresowych w 2007 roku:

1) - skonsolidowane rozszerzone raporty kwartalne:
- za IV kwartał 2006 r. – 1 marca 2007 r.
- za I kwartał 2007 r. – 15 maja  2007 r.
- za II kwartał 2007 r. – 14 sierpnia 2007 r.
- za III kwartał 2007 r. – 14 listopada 2007 r.

2) - skonsolidowany rozszerzony raport półroczny za I półrocze 2007 r.  – 28 września 2007 r.

3) - raport roczny jednostkowy za 2006 r. – 31 maja 2007 r.

4) - skonsolidowany raport roczny za 2006 r. – 31 maja 2007 r.

Zgodnie z § 87 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych, Zarząd Lena Lighting S.A. oświadcza, że w raportach skonsolidowanych kwartalnych i skonsolidowanym półrocznym zawarte będą odpowiednio kwartalne informacje finansowe i półroczne skrócone jednostkowe sprawozdanie finansowe.

Nr 5/2007 30.01.2007 r. Informacja o objęciu warrantów przez osoby zobowiązane

Zarząd Lena Lighting S.A. w trybie par. 3 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 15 listopada 2005 r. (Dz. U. 2005.229.1950) informuje o otrzymaniu w dniu 29 stycznia 2007 r., od 12 osób zobowiązanych,  zawiadomień o objęciu w ramach realizacji programu motywacyjnego łącznie 127.694 (sto dwudziestu siedmiu tysięcy sześćset dziewięćdziesięciu czterech) warrantów serii A wyemitowanych przez Lena Lighting S.A.
Nieodpłatne objęcie warrantów nastąpiło w dniu 10 lipca 2006 r. w Środzie Wlkp.
Liczba warrantów objętych przez poszczególne osoby:
1) Piotr Gorgolewski - Członek Zarządu - 25.539,
2) Maciej Rychlewski - Prezes Zarządu - 30.647,
3) Cezary Tomasz Filipiński - Członek Zarządu - 20.431,
4) Barbara Wicher - Członek Rady Nadzorczej - 2.554,
5) pracownik Spółki 1 - 7.661,
6) pracownik Spółki 2 - 6.385,
7) pracownik Spółki 3 - 3.831,
8) osoba świadcząca usługi na rzecz Spółki 1 - 3.831,
9) osoba świadcząca usługi na rzecz Spółki 2 - 2.554,
10) osoba świadcząca usługi na rzecz Spółki 3 - 8.939,
11) osoba świadcząca usługi na rzecz Spółki 4 - 7.661,
12) osoba świadcząca usługi na rzecz Spółki 5 - 7.661.
Osoby wskazane pod nr 5-12 nie wyraziły zgody na publikację danych osobowych.

Nr 4/2007 26.01.2007 r. Informacja o zbyciu akcji przez członka Rady Nadzorczej

Zarząd Lena Lighting S.A. informuje, że w dniu 26 stycznia 2007 r. otrzymał od Pani Barbary Wicher, członka Rady Nadzorczej Spółki zawiadomienie w trybie art. 160 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi. Zawiadomienie dotyczy transakcji zbycia 10.000 (dziesięciu tysięcy) sztuk akcji po kursie 11,00 zł.

Transakcja przeprowadzana została w ramach sesji giełdowej w dniu 17 stycznia 2007 r.

Nr 3/2007 26.01.2007 r. Dopuszczenie i wprowadzenie do obrotu giełdowego na rynku podstawowym akcji zwykłych na okaziciela serii B

Zarząd Lena Lighting S.A. informuje, że w uchwale nr 66/2007 z dnia 25 stycznia 2007 r. Zarząd Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.:
- stwierdził, że zgodnie z par. 19 ust. 1 i 2 Regulaminu Giełdy do obrotu giełdowego na rynku podstawowym dopuszczone jest 127.694 (sto dwadzieścia siedem tysięcy sześćset dziewięćdziesiąt cztery) akcji zwykłych na okaziciela serii B spółki Lena Lighting S.A., o wartości nominalnej 0,05 zł (pięć groszy) każda,
- na podstawie par. 38 ust. 1 Regulaminu Giełdy postanowił wprowadzić z dniem 26 stycznia 2007 r. w trybie zwykłym do obrotu giełdowego na rynku podstawowym akcje spółki Lena Lighting S.A., o których mowa powyżej, pod warunkiem dokonania przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. w dniu 26 stycznia 2007 r. rejestracji tych akcji i oznaczenia ich kodem "PLLENAL00015".
Uchwała weszła w życie z dniem podjęcia.

Zgodnie z komunikatem Działu Operacyjnego KDPW w dniu 26 stycznia 2007 r. wspomniane wyżej akcje zostaną zarejestrowane przez KDPW. W związku z tym z dniem 26 stycznia 2007 r. kodem "PLLENAL00015" oznaczone będą 24.700.894 akcje zwykłe na okaziciela spółki Lena Lighting S.A.

Nr 2/2007 26.01.2007 r. Zmiana uchwały Zarządu KDPW w sprawie rejestracji papierów wartościowych

Zarząd Lena Lighting S.A. informuje, iż na mocy uchwały Zarządu Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A. nr 65/07 z dnia 24 stycznia 2007 r., Zarząd KDPW zmienił uchwałę nr 751/06 Zarządu KDPW z dnia 28 grudnia 2006 r. w ten sposób, że: 

1/ par. 1 tej uchwały otrzymuje brzmienie:
1. Na podstawie par. 40 ust. 2, 4a i 5 oraz par. 2 ust. 1 i 4 regulaminu KDPW, po rozpatrzeniu wniosku spółki Lena Lighting S.A., Zarząd KDPW postanawia zarejestrować w KDPW do 583.080 akcji zwykłych na okaziciela serii B spółki Lena Lighting S.A. o wartości nominalnej 0,05 zł każda, emitowanych na podstawie Uchwały nr 16 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Lena Lighting S.A. z dnia 15 kwietnia 2005 r. w sprawie warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji serii B, oraz nadać im kod PLLENAL00015, pod warunkiem podjęcia decyzji przez spółkę prowadzącą rynek regulowany o wprowadzeniu tych akcji do obrotu na tym samym rynku regulowanym, na który wprowadzone zostały inne akcje tej spółki oznaczone kodem PLLENAL00015, następującym nie później niż z dniem każdorazowej rejestracji akcji serii B w KDPW, z zastrzeżeniem ust. 2.
2. Rejestrowanie akcji, o których mowa w ust. 1, będzie następować na podstawie:
1) składanych w tej sprawie w KDPW przez spółkę Lena Lighting S.A. wniosków oraz listu księgowego sporządzonego dla tych akcji bądź aneksów do tego listu księgowego, albo
2) instrukcji rozliczeniowych, o których mowa w par. 10a ust. 3 Szczegółowych Zasad Działania KDPW. 

2/ par. 2 tej uchwały otrzymuje brzmienie: Informacje o zarejestrowaniu pod kodem PLLENAL00015 akcji, o których mowa w par. 1 ust. 1, oraz o liczbie akcji oznaczonych tym kodem po dokonaniu rejestracji będą każdorazowo przekazywane w drodze komunikatu Krajowego Depozytu. 

Powyższa Uchwała Zarządu KDPW wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Nr 1/2007 09.01.2007 r. Wykaz informacji przekazanych do publicznej wiadomości w 2006 r.

Zarząd Lena Ligting S.A. przekazuje w załączeniu zestawienie informacji przekazanych do publicznej wiadomości w 2006 r.
Raporty wymienione w załączniku dostępne są na stronie internetowej spółki (www.lenalighting.pl).


załącznik:

Wszystkie prawa zastrzeżone © 2023 Lena Lighting S.A.