od Nr 11/2007 do Nr 20/2007

Nr 20/2007 16.05.2007 r. Korekta rozszerzonego raportu kwartalnego za IV kwartał 2006

Na podstawie art. 56 ust. 1 pkt. 2 ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, Zarząd Spółki Lena Lighting S.A. złożył korektę okresowego rozszerzonego raportu kwartalnego za IV kwartał 2006 r. (Raport kwartalny QS 4/2006 korekta z dnia 14 maja 2007 wysłany 14 maja 2007r.).

Zmiany w raporcie dotyczyły następujących pozycji:

1) w zakresie zmiany w przepływach pieniężnych w pozycji zysk /strata z tytułu różnic kursowych, a także zmian między pozycjami w rachunku przepływów pieniężnych w działalności operacyjnej oraz zmiana prezentacyjna w zestawieniu zmian na kapitałach w kapitale zapasowym wyłączono różnicę w zysku netto z tytułu przejścia spółki na MSR i zaprezentowano w postaci straty z lat ubiegłych. Zmiany dotyczą sprawozdań jednostkowych Lena Lighting SA za IV kwartał i narastająco za rok 2006;
2) w związku ze zmianami prezentacyjnymi między pozycjami w bilansie oraz zmianami w rachunku zysków i strat w spółce zależnej Luxmat Sp.zo.o nastąpiła zmiana przychodów i kosztów, a co za tym idzie zysku brutto, podatku, należności, zobowiązań grupy kapitałowej Lena Lighting SA. W związku powyższym uległy zmianie skonsolidowane sprawozdania finansowe (bilans, rachunek zysków i strat, przepływy pieniężne oraz zmiany na kapitałach).

Nr 19/2007 10.05.2007 r. Przychody ze sprzedaży w miesiącu kwietniu 2007 r.

Zarząd Spólki Lena Lighting S.A. informuje że : sprzedaż w miesiącu kwietniu 2007r.wyniosła:
- jednostkowa Leny Lighting SA. 9.425 tys zł i była wyższa w stosunku do sprzedaży z roku u biegłego o 45,52% (w 2006r. w kwietniu wynosiła: 6.477 tys. zł),
- skonsolidowana sprzedaż Lena Lighting SA i spółki zaleznej Luxmat: 10.389 tys złotych i była wyższa od sprzedaży z roku ubiegłego o 60,40% (w 2006r. wynosiła 6,477 tys. zł -sprzedaż jednostkowa).

Nr 18/2007 08.05.2007 r. Zmiana terminu przekazania raportu kwartalnego.

Zarząd Lena Lighting S.A. informuje o zmianie terminu przekazania do publicznej wiadomości skonsolidowanego rozszerzonego raportu kwartalnego za I kwartał 2007 r. podanego w raporcie bieżącym nr 6/2007 w dniu 31 stycznia 2007 r.

Raport przekazany zostanie w dniu 14 maja 2007 r., a nie jak pierwotnie podano w dniu 15 maja 2007 r.

Nr 17/2007 12.04.2007 r. Prognoza wyników finansowych na 2007 r.

Zarząd Lena Lighting S.A. podaje do publicznej wiadomości prognozę wyników finansowych na 2007 rok:
- jednostkowe przychody ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów - 126 mln PLN, co stanowić będzie wzrost o 26% w stosunku do roku ubiegłego,
- zysk netto - 12,15 mln PLN, co stanowić będzie wzrost o 44 % w stosunku do roku ubiegłego,
- zysk brutto - 15 mln PLN, co stanowić będzie wzrost o 42  % w stosunku do roku ubiegłego, a nie jak omyłkowo podano w raporcie bieżącym nr 15 z 10 kwietnia 2007 r. - 38 %.

Do powyższej prognozy Zarząd przyjął następujące założenia:
 
- sytuacja gospodarcza w kraju i na świecie nie ulegnie znaczącym zmianom,
- koniunktura w budownictwie nie ulegnie zmianie,
- rotacja zapasów towarów, należności i zobowiązań z tytułu dostaw nie ulegną istotnej zmianie,
- średni roczny kurs euro wyniesie 3,85 PLN.

Nr 16/2007 12.04.2007 r. Przychody ze sprzedaży w miesiącu marcu 2007 r. i w pierwszym kwartale 2007 r.

Zarząd Lena Lighting S.A. informuje, że:
-przychody Spółki w marcu 2007 r. wzrosły w stosunku do marca 2006 r. o 35,03% i wyniosły 10.347 tys. zł (w marcu 2006 r. - 7.662 tys. zł),
-przychody skonsolidowane Spółki i podmiotu zależnego Luxmat sp. z  o.o. w marcu 2007 r. wyniosły 11.341 tys. zł, co stanowi wzrost w stosunku do marca 2006 r. o 48,01% (w marcu 2006 r. - 7.662 tys. zł - dot. tylko Lena Lighting S.A.).

Jednocześnie Zarząd podaje, że w pierwszym kwartale 2007 r.:
-przychody Spółki wzrosły w stosunku do pierwszego kwartału 2006 r. o 44,36% i wyniosły 31.113 tys. zł (w 1-szym kwartale 2006 r. - 21.552 tys. zł),
-przychody skonsolidowane Spółki i podmiotu zależnego Luxmat sp. z o.o. wyniosły 34.382 tys. zł, co stanowi wzrost w stosunku do pierwszego kwartału 2006 r. o 59,53% (pierwszy kwartał 2006 r. - 21.552 tys. zł - dot. tylko Lena Lighting S.A.).

Nr 15/2007 10.04.2007 r. Prognoza wyników finansowych na 2007 rok.

Zarząd Lena Lighting S.A. podaje do publicznej wiadomości prognozę wyników finansowych na 2007 rok.
Jednostkowe przychody ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów - 126 mln PLN, co stanowić będzie wzrost o 26% w stosunku do roku ubiegłego, zysk brutto - 15 mln PLN, co stanowić będzie wzrost o 38% w stosunku do roku ubiegłego.

Do powyższej prognozy Zarząd przyjął następujące założenia:
- sytuacja gospodarcza w kraju i na świecie nie ulegnie znaczącym zmianom,
- koniunktura w budownictwie nie ulegnie zmianie,
- rotacja zapasów towarów, należności i zobowiązań z tytułu dostaw nie ulegną istotnej zmianie,
- średni roczny kurs euro wyniesie 3,85 zł.

Nr 14/2007 05.04.2007 r. Zmiana znaczącej umowy.

Zarząd Lena Lighting S.A. informuje o podpisaniu w dniu 4 kwietnia 2007 r. aneksu do umowy z Raiffeisen Bank Polska S.A. z siedzibą w Warszawie. O zmienianej umowie informowano w raporcie nr 38/2006 w dniu 24 listopada 2006 r. oraz w raporcie nr 40/2006 w dniu 12 grudnia 2006 r.

Po zmianie łączna wartość umów Emitenta i spółki zależnej Luxmat sp. z o.o. z wymienionym powyżej bankiem wynosi: 17.000.000 zł.

Umową o największej wartości jest umowa zawarta w dniu 12 lipca 2006 r. pomiędzy Lena Lighting S.A., a Raiffeisen Bank Polska S.A., zmieniona aneksami w dniach: 11 grudnia 2006 r. i 4 kwietnia 2007 r.
Przedmiotem umowy jest udzielenie kredytu w rachunku bieżącym w PLN lub EUR do kwoty 15.000.000 zł (przed aneksem 7.500.000 zł)  przeznaczonego na finansowanie działalności bieżącej spółki.
Kredyt udzielony został do dnia 31 grudnia 2008 r.
Oprocentowanie kredytu jest zmienne, ustalane na bazie WIBOR dla jednotygodniowych depozytów złotowych lub w oparciu o EURIBOR dla jednomiesięcznych depozytów w EUR  powiększone o marżę banku.

Umowy Emitenta i podmiotu zależnego uznano za znaczące, ponieważ ich wartość przekracza 10% kapitałów własnych spółki.

Nr 13/2007 28.03.2007 r. Zmiana w stanie posiadania akcji Spółki.

Zarząd Lena Lighting S.A. informuje, iż w dniu 28 marca 2007 r. powziął następującą wiadomość wysłaną przez ING Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A.:

"Zawiadomienie o zmianie dotychczas posiadanego udziału ponad 10% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu spółki publicznej o co najmniej 2% ogólnej liczby głosów.

Zgodnie z art. 69 ust. 2 pkt 1 lit. a) w związku z art. 87 ust. 1 pkt 2 a) Ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych ING Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A., działając w imieniu ING Funduszu Inwestycyjnego Otwartego Średnich i Małych Spółek oraz ING Parasol Specjalistycznego Funduszu Inwestycyjnego Otwartego zawiadamia, że udział posiadanych łącznie przez fundusze inwestycyjne zarządzane przez INF Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. głosów na walnym zgromadzeniu Lena Lighting S.A. uległ zmianie o co najmniej 2%.

Przyczyną zmiany udziału w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu Lena Lighting S.A. było nabycie akcji tej spółki w dniu 26 marca 2007 r.

W dniu 21 grudnia 2006 r. INF Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. działając w imieniu w/w funduszy inwestycyjnych zawiadomiło o posiadaniu 2.462.890 szt. akcji Lena Lighting S.A., co stanowiło 10,02% kapitału zakładowego spółki.
Akcje będące w posiadaniu funduszy inwestycyjnych zarządzanych przez INF Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. dawały łącznie 2.462.890 głosów na walnym zgromadzeniu Lena Lighting, co stanowiło 10,02%  ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu tej spółki.

W dniu 23 marca 2007 r. fundusze inwestycyjne zarządzane przez INF Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. posiadały łącznie 2.944.778 szt. akcji Lena Ligting S.A., co stanowiło 11,92% kapitału zakładowego tej spółki.
Akcje będące w posiadaniu funduszy inwestycyjnych zarządzanych przez INF Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. dawały łącznie 2.944.778 głosów na walnym zgromadzeniu Lena Lighting S.A., co stanowiło 11,92% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu tej spółki.
Na dzień sporządzenia niniejszego zawiadomienia fundusze inwestycyjne zarządzane przez INF Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. posiadają łącznie 3.044.778 szt. akcji Lena Lighting S.A., co stanowi 12,33% kapitału zakładowego tej spółki.
Akcje będące w posiadaniu funduszy inwestycyjnych zarządzanych przez INF Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. dają łącznie 3.044.778 głosów na walnym zgromadzeniu Lena Lighting S.A., co stanowi 12,33% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu tej spółki."

Nr 12/2007 27.03.2007 r. Rejestracja podwyższenia kapitału zakładowego.

Zarząd Lena Lighting S.A. informuje, iż w dniu 26 marca 2007 r. otrzymał postanowienie Sądu Rejonowego w Poznaniu, XXI Wydział Gospodarczy KRS z dnia 15 marca 2007 r. w przedmiocie rejestracji podwyższenia kapitału zakładowego Spółki do kwoty 1.235.044,70 zł w wyniku emisji 127.694 akcji serii B.
Ogólna liczba głosów wynikająca ze wszystkich wyemitowanych akcji po zarejestrowaniu podwyższenia kapitału wynosi 24.700.894.
Jednocześnie Zarząd informuje, że akcje wyemitowano w związku z przyjętym w Spółce programem motywacyjnym.

Nr 11/2007 23.03.2007 r. Zmiana w stanie posiadania akcji Spółki.

Zarząd Spółki Zarząd Lena Lighting S.A. informuje, iż w dniu 23 marca 2007 r. otrzymał od ING Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych S.A. informację o następującej treści:

"Zawiadomienie o posiadaniu akcji dających ponad 10% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu spółki publicznej.

Zgodnie z art. 69 ust. 1 pkt 1 Ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych ING Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A., działając w imieniu ING Parasol Specjalistycznego Funduszu Inwestycyjnego Otwartego zawiadamia, że w wyniku nabycia akcji Lena Lighting S.A. liczba głosów na walnym zgromadzeniu akcjonariuszy tej Spółki posiadanych przez fundusz przekroczyła próg 10% ogólnej liczby głosów.

Przyczyną zmiany udziału w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu Lena Lighting S.A. było nabycie akcji tej spółki w dniu 23 marca 2007r.

Przed zmianą udziału ING Parasol Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty posiadał 2.445.708 szt. akcji Lena Lighting S.A., co stanowiło 9,90% kapitału zakładowego tej spółki.
Przed zmianą udziału akcje będące w posiadaniu ING Parasol Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty dawały łącznie 2.445.708 głosów na walnym zgromadzeniu Lena Lighting S.A., co stanowiło 9,90% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu tej spółki.
Na dzień sporządzenia niniejszego zawiadomienia ING Parasol Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty posiada łącznie 2.495.708 szt. akcji Lena Lighting S.A., co stanowi 10,10% kapitału zakładowego tej spółki.
Akcje będące w posiadaniu ING Parasol Specjalistycznego Funduszu Inwestycyjnego Otwartego dają łącznie 2.495.708 głosów na walnym zgromadzeniu Lena Lighting S.A., co stanowi 10,10% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu tej spółki.

W okresie 12 miesięcy od dnia niniejszego zawiadomienia ING Parasol Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty może zmienić liczbę posiadanych akcji Lena Lighting S.A.

Inwestycje w akcje tej spółki służą realizacji celów inwestycyjnych funduszy inwestycyjnych zarządzanych przez ING Parasol Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty, tj. wzrostu wartości aktywów funduszy w wyniku wzrostu wartości lokat. Dlatego też podjęcie decyzji o nabyciu lub zbyciu akcji jest zależne od sytuacji spółki i oceny tej sytuacji oraz bieżącego poziomu wyceny spółki. Na decyzje o nabyciu lub zbyciu akcji moga mieć też wpływ zmiany wielkości aktywów funduszy inwestycyjnych otwartych związane z nabywaniem i zbywaniem jednostek uczestnictwa przez uczestników tych funduszy."

Wszystkie prawa zastrzeżone © 2023 Lena Lighting S.A.