od Nr 21/2007 do Nr 30/2007

Nr 30/2007 15.06.2007 r. Uchwała Rady Nadzorczej w sprawie oceny sytuacji spółki w 2006 r.

Zarząd Lena Lighting S.A. stosownie do punktu 18 "Dobrych praktyk w spółkach publicznych" przekazuje do publicznej wiadomości treść uchwały Rady Nadzorczej w sprawie oceny sytuacji spółki w roku 2006:

Uchwała Rady Nadzorczej w sprawie oceny sytuacji w Spółce w 2006r. z dnia 15 czerwca 2007 r.

1. Ocena sprawozdania (merytorycznego) Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2006, z zakresie jego zgodności z księgami i dokumentami, jak i ze stanem faktycznym.

Zarząd Lena Lighting S.A. w dniu 31 maja 2006r. przesłał na ręce członków Rady Nadzorczej sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2006. Rada Nadzorcza, po zapoznaniu się z treścią sprawozdania postanowiła w całości przyjąć je. W opinii członków Rady Nadzorczej sprawozdanie to przedstawia faktyczną sytuację spółki.

2. Ocena sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy 2006 w zakresie jego zgodności z księgami i dokumentami, jak i ze stanem faktycznym.

Zarząd Lena Lighting S.A. w dniu 31 maja 2006r przesłał na ręce członków Rady Nadzorczej sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2006. Rada Nadzorcza, po zapoznaniu się z treścią sprawozdania postanowiła w całości przyjąć je. W opinii członków Rady Nadzorczej sprawozdanie to przedstawia faktyczną sytuację spółki.

3. Ocena wniosków Zarządu dotyczących podziału zysku i pokrycia straty (do Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia).

Zarząd Lena Lighting S.A. w dniu 05 czerwca 2007r. przesłał na ręce członków Rady Nadzorczej wniosek dotyczący podziału zysku wypracowanego przez spółkę w 2006. We wniosku tym Zarząd Lena Lighting S.A. proponuje przeznaczyć cały zysk za rok 2006 na kapitał zapasowy. Rada Nadzorcza, po zapoznaniu się z treścią sprawozdania postanowiła przychylić się do wniosku Zarządu. W opinii członków Rady Nadzorczej środki te pozwolą na przeprowadzenie przez Spółkę programu inwestycyjnego oraz sfinansowanie bieżącej działalności spółki.

4. Sporządzenie corocznego pisemnego sprawozdania dla Walnego Zgromadzenia z wyników oceny sprawozdań i wniosków z pkt. 2-4.

W związku z przyjęciem przez Spółkę "Dobrych praktyk w spółkach publicznych" uchwalonych na podstawie § 27 Regulaminu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A., Rada Nadzorcza uchwala co następuje:

1. Rada Nadzorcza Spółki oceniła sytuację Spółki w roku 2006. Swoją ocenę Rada Nadzorcza formułuje na podstawie bieżącego nadzoru nad Spółką, przeglądu spraw Spółki i dyskusji z Zarządem. Rada wzięła także pod uwagę ocenę sprawozdań finansowych za rok obrotowy 2006 dokonaną przez samą Radę jak i niezależnego biegłego rewidenta.
Rada Nadzorcza Spółki oceniła sytuację Spółki w roku 2006 jako dobrą.
Wyniki finansowe zaprezentowane za 2006r. wskazują na spadek zysku netto o  24,19% w stosunku do roku 2005r. Spółka zrealizowała przychody na poziomie 100,2 mln zł co stanowi wzrost o 12,47% w stosunku do przychodów w porównywalnym okresie. Przychody ze sprzedaży w Polsce w 2006r były o 19,85%% wyższe od osiągniętych przychodów w ubiegłym roku. Natomiast przychody realizowane w sprzedaży zagranicznej były wyższe o 4,59% niż w 2005r. (wyższe o 8,6% w przychodach wyrażonych w Euro). Natomiast przychody ze sprzedaży Grupy Kapitałowej Lena Lighting wyniosły (z spółką zależną Luxmat) 108,7 mln. i były wyższe w stosunku do przychodów z roku poprzedniego o 22,09%.
Rada Nadzorcza ocenia dobrze rentowność przychodów netto spółki, która w  2006r. kształtowała się na poziom 8,43% (zysk netto/przychody ze sprzedaży), natomiast rentowność netto przychodów w  roku 2005 wynosiła 12,51%. Biorąc pod uwagę średni kurs euro w porównywanych okresach można uznać, że spadek rentowności był spowodowany m.in. spadkiem kursu Euro o 3,08%. Dodatkowo na rentowność netto spółki w porównywalnych okresach wpływ miała wycena programu motywacyjnego, która w 2006 roku była wyższa o 539 tys. złotych oraz utworzone odpisy aktualizujące wartość należności i zapasów, które były wyższe o 913 tys. niż w roku ubiegłym. Natomiast rentowność netto przychodów ze sprzedaży grupy kapitałowej Lena Lighting kształtowała się na poziomie: 7,54%.

Rada Nadzorcza pozytywnie ocenia również rozwój Spółki w zakresie rozszerzenia przez Spółkę gamy oferowanych produktów w poszczególnych grupach asortymentowych. W 2006 roku wprowadzone do oferty zostało 11 nowych linii produktów, a oferta wzbogaciła się o 135 nowych produktów.

Rada Nadzorcza wyraża również przekonanie, iż podjęte w 2006 roku prace nad strategią spółki,  umożliwią wykorzystanie ich efektów w latach najbliższych, w których oczekuje się dobrej koniunktury  w sektorze budowlanym. Szczególnie istotna jest zmiana strategii w zakresie podejścia do rozwoju spółki w Polsce i na rynkach zewnętrznych poprzez otwieranie spółek zależnych, czego przejawem było zakupienie udziałów w spółce Luxmat Sp. zo.o. (w celu zajęcia znaczącej pozycji na rynku inwestycji budowlanych) oraz założenie w grudniu 2006r. spółki Lena Lighting Hungary Kft.. Plany na 2007 r. przewidują utworzenie spółek w Rumunii i Bułgarii. Otwarcia Spółek zależnych, których głównym zadaniem jest dystrybucja na poszczególnych krajach pozwolą na szybsze zaistnienie w sprzedaży zagranicznej nowości asortymentowych wprowadzanych przez Leną Lighting, oraz pozwolą na optymalne kształtowanie portfela produktowego na poszczególnych krajach. Zamiarem Leny Lighting jest zajęcie na wyżej wymienionych rynkach w okresie najbliższych 4 lat podobnej pozycji, jaką zajmuje na rynku krajowym Lena Lighting.

Nr 29/2007 11.06.2007 r. Przychody ze sprzedaży w miesiącu maju 2007 r.

Zarząd Spólki Lena Lighting S.A. informuje, że sprzedaż w miesiącu maju 2007r. wyniosła:
- jednostkowa Leny Lighting SA. - 8.956 tys. zł i była wyższa w stosunku do sprzedaży z roku u biegłego o 29,10% (w 2006r. w maju wynosiła: 6.937 tys. zł),
- skonsolidowana sprzedaż Lena Lighting SA i spółki zależnej Luxmat: 10.527 tys. złotych i była wyższa od sprzedaży z roku ubiegłego o 51,75% (w maju 2006r. wynosiła 6,937 tys. zł -sprzedaż jednostkowa).

Nr 28/2007 08.06.2007 r. Korekta raportu QSr 1/2007

Na podstawie art. 56 ust. 1 pkt. 2 ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, Zarząd Spółki Lena Lighting S.A. złożył korektę okresowego rozszerzonego raportu kwartalnego za I kwartał 2007 r. (Raport kwartalny QSr 1/2007 korekta  z dnia 08 czerwca 2007 wysłany 08 czerwca 2007r.).
Zmiany w raporcie dotyczyły następujących pozycji:
1) w zakresie zmian w przepływach pieniężnych spółki zależnej Luxmat Sp z. o.o. nastąpiła zmiana wszystkich pozycji dotyczących skonsolidowanych przepływów pieniężnych za rok 2006;
2) w zakresie zmian w wyłączeniach przychodów ze sprzedaży i kosztów sprzedaży między podmiotami w grupie,  zmianie uległy w skonsolidowanym rachunku zysków i strat pozycje dotyczące: przychodów ze sprzedaży oraz kosztów sprzedaży za 2006r.

Nr 27/2007 08.06.2007 r. Korekta raportu QSr 4/2006

Na podstawie art. 56 ust. 1 pkt. 2 ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, Zarząd Spółki Lena Lighting S.A. złożył korektę okresowego rozszerzonego raportu kwartalnego za IV kwartał 2006 r. (Raport kwartalny QSr 4/2006 korekta II z dnia 08 czerwca 2007 wysłany 08 czerwca 2007r.).
Zmiany w raporcie dotyczyły następujących pozycji:
1) w zakresie zmian w przepływach pieniężnych spółki zależnej Luxmat Sp z. o.o. nastąpiła zmiana wszystkich pozycji dotyczących skonsolidowanych przepływów pieniężnych za IV kwartał i narastająco za rok 2006;
2) w zakresie zmian w wyłączeniach przychodów ze sprzedaży i kosztów sprzedaży między podmiotami w grupie,  zmianie uległy w skonsolidowanym rachunku zysków i strat pozycje dotyczące: przychodów ze sprzedaży oraz kosztów sprzedaży za Iv kwartał i narastająco za 2006r.

Nr 26/2007 01.06.2007 r. Zawiadomienie o zbyciu akcji.

Zarząd Lena Lighting S.A. informuje, iż w dniu 31 maja 2007 r. otrzymał od ING Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych S.A. informację o następującej treści:

"Zawiadomienie o zmianie dotychczas posiadanego udziału ponad 10% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu spółki publicznej o co najmniej 2% ogólnej liczby głosów oraz o zbyciu akcji, w wyniku którego podmiot stał się posiadaczem akcji dających nie więcej niż 10% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu spółki publicznej.

Zgodnie z art. 69 ust. 2 pkt 1 lit. a) Ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganinzowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych ING Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. działając w imieniu ING Funduszu Inwestycyjnego Otwartego Akcji, ING Funduszu Inwestycyjnego Otwartego Średnich i Małych Spółek oraz ING Parasol Specjalistycznego Funduszu Inwestycyjnego Otwartego zawiadamia, że w wyniku zbycia akcji LENA LIGHTING S.A. udział posiadanych łącznie przez fundusze inwestycyjne zarządzane przez ING Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. głosów na walnym zgromadzeniu LENA LIGHTING S.A. uległ zmianie o co najmniej 2 % głosów na walnym zgromadzeniu tej spółki.

Zgodnie z art. 69 ust.1 pkt 2 w związku z art. 87 ust. 1 pkt 2 lit. a) Ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania intrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych ING Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A., działając w imieniu wyżej wymienionych funduszy inwestycyjnych zawiadamia również, że w wyniku zbycia akcji LENA LIGHTING S.A. łączna liczba głosów na walnym zgromadzeniu akcjonariuszy tej spółki posiadanych przez wyżej wymienione fundusze inwestycyjne spadła poniżej progu 10% ogólnej liczby głosów.

Przyczyną zmiany udziału w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu LENA LIGHTING S.A. było zbycie akcji tej spółki w dniu 31 maja 2007 r.

W dniu 26 marca 2007 r. ING Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. działając w imieniu wyżej wymienionych funduszy inwestycyjnych zawiadomiło o posiadaniu 3.044.778 szt. akcji LENA LIGHTING S.A., co stanowiło 12,33% kapitału zakładowego tej spółki.

Akcje będące w posiadaniu funduszy inwestycyjnych zarządzanych przez ING Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. w dniu 26 marca 2007 r. dawały łącznie 3.044.778 głosów co stanowiło 12,33% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu tej spółki.

W dniu 30 maja 2007 r. fundusze inwestycyjne zarządzane przez ING Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. posiadały łącznie 2.914.261 szt. akcji LENA LIGHTING S.A. co stanowiło 11,80% kapitału zakładowego tej spółki.

Akcje będące w posiadaniu funduszy inwestycyjnych zarządzanych przez ING Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. w dniu 30 maja 2007 r. dawały łącznie 2.914.261 głosów co stanowiło 11,80% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu tej spóki.

Na dzień sporządzenia niniejszego zawiadomienia fundusze inwestycyjne zarządzane przez ING Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. posiadają łącznie 2.228.932 szt. akcji LENA LIGHTING S.A., co stanowi 9,02% kapitału zakładowego tej spółki.
Akcje będące w posiadaniu funduszy inwestycyjnych zarządzanych przez ING Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. dają łącznie 2.228.932 głosów na walnym zgromadzeniu LENA LIGHTING S.A., co stanowi 9,02% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu tej spółki.

Nr 25/2007 01.06.2007 r. Zawiadomienie o zbyciu akcji.

Zarząd Lena Lighting S.A. informuje, iż w dniu 31 maja 2007 r. otrzymał od ING Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych S.A. informację o następującej treści:
"Zawiadomienie o zbyciu akcji, w wyniku którego podmiot stał się posiadaczem akcji dających nie więcej niż 10% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu spółki publicznej.

Zgodnie z art. 69 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych ING Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A., działając w imieniu ING Parasol Specjalistycznego Funduszu Inwestycyjnego Otwartego ("Fundusz") zawiadamia, że w wyniku zbycia akcji LENA LIGHTING S.A. liczba głosów na walnym zgromadzeniu akcjonariuszy tej spółki posiadanych przez Fundusz spadła poniżej progu 10% ogólnej liczby głosów.

Przyczyną zmiany udziału w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu LENA LIGHTING S.A. było zbycie akcji tej spółki w dniu 31 maja 2007 r.

W dniu 30 maja 2007 r. Fundusz posiadał 2.520.593 szt. akcji LENA LIGHTING S.A. co stanowiło 10,20% kapitału zakładowego tej spółki.

Akcje będące w posiadaniu Funduszu w dniu 30 maja 2007 r. dawały łącznie 2.520.593 głosów co stanowiło 10,20% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu tej spółki.

Na dzień sporządzenia niniejszego zawiadomienia Fundusz posiada 2.211.453 szt. akcji LENA LIGHTING S.A., co stanowi 8,95% kapitału zakładowego tej spółki.

Akcje będące w posiadaniu Funduszu dają 2.211.453 głosów na walnym zgromadzeniu LENA LIGHTING S.A., co stanowi 8,95% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu tej spółki.

Nr 24/2007 28.05.2007 r. Podpisanie aktu założycielskiego SC Lena Lighting Ro SRL

Zarząd Lena Lighting S.A. informuje, iż w dniu 25 maja 2007 r. podpisano akt założycielski podmiotu zależnego - SC Lena Lighting Ro SRL z siedzibą w Bukareszcie (Rumunia).
Założona spółka zajmować się będzie dystrybucją produktów Lena Lighting S.A. na rynku rumuńskim.

Nr 23/2007 25.05.2007 r. Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy - sprostowanie komunikatu nr 21/2007

Zarząd Lena Lighting S.A. prostuje komunikat nr 21/2007 opublikowany w dniu dzisiejszym. Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki zwołuje się na dzień 28 czerwca 2007 r., a nie jak omyłkowo podano 26 czerwca 2007 r.
Poniżej spółka podaje pełną treść komunikatu o zwołaniu Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy:

Zarząd „Lena Lighting” Spółki Akcyjnej z siedzibą w Środzie Wielkopolskiej, wpisanej do rejestru przedsiębiorców KRS pod numerem 0000224210 w dniu 31.12.2004 r., działając na podstawie art. 395 i art. 399 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 16 ust. 2 Statutu Spółki, zwołuje na dzień 28 czerwca 2007 r., na godz. 16:00 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy. Zgromadzenie odbędzie się w Poznaniu, w Hotelu „Mercure”, przy ul. Roosevelta 20.

Porządek obrad:
1. Otwarcie Zgromadzenia i wybór Przewodniczącego
2. Stwierdzenie ważności zwołania Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał
3. Przyjęcie porządku obrad
4. Przedstawienie przez Zarząd rocznego sprawozdania finansowego i sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2006
5. Przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników oceny sprawozdania finansowego i sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2006 oraz wniosku Zarządu co do przeznaczenia zysku za rok 2006, wraz ze  sprawozdaniem z oceny sytuacji Spółki
6. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok 2006
7. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2006
8. Podjęcie uchwały w sprawie przeznaczenia zysku
9. Udzielenie absolutorium członkom Zarządu Spółki z wykonania przez nich obowiązków w roku 2006
10. Udzielenie absolutorium członkom Rady Nadzorczej Spółki z wykonania przez nich obowiązków w roku 2006
11.Podjęcie uchwały w sprawie ustanowienia w Spółce Programu Motywacyjnego
12. Zamknięcie Zgromadzenia

Warunkiem uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu Spółki jest złożenie w jej siedzibie, najpóźniej na tydzień przed terminem Walnego Zgromadzenia, świadectwa potwierdzającego uprawnienia posiadacza akcji zdematerializowanych do uczestnictwa w tym zgromadzeniu.

Nr 22/2007 25.05.2007 r. Zawarcie znaczącej umowy

Zarząd Lena Lighting S.A. informuje o zawarciu przez Spółkę w dniu 24 maja 2007 r. umowy kredytowej z Raiffeisen Bank Polska S.A. z siedzibą w Warszawie.

Przedmiotem umowy jest udzielenie kredytu w jednej ze wskazanych walut (PLN, EUR, CHF, USD), do kwoty 11.000.000 zł, przeznaczonego na finansowanie części kosztów poniesionych na budowę hali magazynowo-produkcyjnej w Środzie Wlkp., przy ul. Kórnickiej.
Dzień ostatecznej spłaty kredytu ustalono na 31 grudnia 2012 r.

Oprocentowanie kredytu jest zmienne, ustalane na bazie WIBOR dla jednomiesięcznych depozytów złotowych lub w oparciu o EURIBOR dla jednomiesięcznych depozytów w EUR lub w oparciu o LIBOR dla jednomiesięcznych depozytów odpowiednio w USD i CHF powiększone o marżę banku.

Zabezpieczeniem spłaty kredytu są:
- hipoteka zwykła łączna w kwocie 11.000.000 zł ustanowiona na trzech nieruchomościach, których właścicielem jest emitent,
- hipoteka kaucyjna łączna do kwoty 5.500.000 zł ustanowiona na tych samych nieruchomościach,
- cesja praw z umowy ubezpieczenia wszystkich ryzyk budowy na nieruchomościach określonych powyżej, z zastrzeżeniem, że suma ubezpieczenia nie może być niższa niż kwota 11.000.000 zł,
- cesja praw z umowy ubezpieczenia nieruchomości określonych powyżej, w zakresie ubezpieczenia od ognia i innych zdarzeń losowych, z zastrzeżeniem, że suma ubezpieczenia nie może być niższa niż kwota 11.000.000 zł.

Wobec faktu, iż kapitał własny emitenta wynosi 67.452 tys. zł na koniec ostatniego kwartału zgodnie z jednostkowym raportem kwartalnym, opisana powyżej umowa spełnia kryterium uznania jej za znaczącą, ponieważ jej wartość przekracza 10% kapitałów własnych spółki.

Łączna wartość umów Emitenta i spółki zależnej Luxmat sp. z o.o. z Raiffeisen Bank Polska S.A. wynosi: 28.000.000 zł.
Umową o największej wartości jest umowa zawarta w dniu 12 lipca 2006 r. pomiędzy Lena Lighting S.A., a Raiffeisen Bank Polska S.A., zmieniona aneksami w dniach: 11 grudnia 2006 r. i 4 kwietnia 2007 r.
Przedmiotem umowy jest udzielenie kredytu w rachunku bieżącym w PLN lub EUR do kwoty 15.000.000 zł przeznaczonego na finansowanie działalności bieżącej spółki.
Kredyt udzielony został do dnia 31 grudnia 2008 r.
Oprocentowanie kredytu jest zmienne, ustalane na bazie WIBOR dla jednotygodniowych depozytów złotowych lub w oparciu o EURIBOR dla jednomiesięcznych depozytów w EUR  powiększone o marżę banku.

Nr 21/2007 25.05.2007 r. Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy

Zarząd „Lena Lighting” Spółki Akcyjnej z siedzibą w Środzie Wielkopolskiej, wpisanej do rejestru przedsiębiorców KRS pod numerem 0000224210 w dniu 31.12.2004 r., działając na podstawie art. 395 i art. 399 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 16 ust. 2 Statutu Spółki, zwołuje na dzień 26 czerwca 2007 r., na godz. 16:00 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy. Zgromadzenie odbędzie się w Poznaniu, w Hotelu „Mercure”, przy ul. Roosevelta 20.

Porządek obrad:
1. Otwarcie Zgromadzenia i wybór Przewodniczącego
2. Stwierdzenie ważności zwołania Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał
3. Przyjęcie porządku obrad
4. Przedstawienie przez Zarząd rocznego sprawozdania finansowego i sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2006
5. Przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników oceny sprawozdania finansowego i sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2006 oraz wniosku Zarządu co do przeznaczenia zysku za rok 2006, wraz ze  sprawozdaniem z oceny sytuacji Spółki
6. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok 2006
7. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2006
8. Podjęcie uchwały w sprawie przeznaczenia zysku
9. Udzielenie absolutorium członkom Zarządu Spółki z wykonania przez nich obowiązków w roku 2006
10. Udzielenie absolutorium członkom Rady Nadzorczej Spółki z wykonania przez nich obowiązków w roku 2006
11.Podjęcie uchwały w sprawie ustanowienia w Spółce Programu Motywacyjnego
12. Zamknięcie Zgromadzenia

Warunkiem uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu Spółki jest złożenie w jej siedzibie, najpóźniej na tydzień przed terminem Walnego Zgromadzenia, świadectwa potwierdzającego uprawnienia posiadacza akcji zdematerializowanych do uczestnictwa w tym zgromadzeniu.

Wszystkie prawa zastrzeżone © 2023 Lena Lighting S.A.