od Nr 31/2007 do Nr 40/2007

Nr 40/2007 03.09.2007 r. Rezygnacja z funkcji Członka Zarządu Spółki Lena Lighting SA

W dniu 3 września Przewodniczący rady Nadzorczej Spółki Lena Lighting SA otrzymał złożoną w dniu 31 sierpnia 2007r. przez Członka Zarządu Lena Lighting SA Pana Piotra Gorgolewskiego rezygnację z funkcji Członka Zarządu Spółki Lena Lighting SA z dniem 01 września 2007r.

Nr 39/2007 28.08.2007 r. Uzupełnienie Sprawozdania z działalności Zarządu za rok 2006

Nr 38/2007 22.08.2007 r. Zmiana znaczącej umowy.

Zarząd Lena Lighting S.A. informuje o otrzymaniu w dniu dzisiejszym podpisanego aneksu do umowy z Raiffeisen Bank Polska S.A. z siedzibą w Warszawie. O zmienianej umowie informowano w raporcie nr 38/2006 w dniu 24 listopada 2006 r., w raporcie nr 40/2006 w dniu 12 grudnia 2006 r. oraz w raporcie nr 14/2007 w dniu 5 kwietnia 2007 r.

Po zmianie łączna wartość umów Emitenta i spółki zależnej Luxmat sp. z o.o. z wymienionym powyżej bankiem wynosi: 33.000.000 zł.

Umową o największej wartości jest umowa zawarta w dniu 12 lipca 2006 r. pomiędzy Lena Lighting S.A., a Raiffeisen Bank Polska S.A., zmieniona aneksami w dniach: 11 grudnia 2006 r., 4 kwietnia 2007 r., 9 sierpnia 2007 r.
Przedmiotem umowy jest udzielenie kredytu w rachunku bieżącym w PLN lub EUR do kwoty 20.000.000 zł (przed aneksem 15.000.000 zł)  przeznaczonego na finansowanie działalności bieżącej spółki.
Kredyt udzielony został do dnia 31marca 2010 r.
Oprocentowanie kredytu jest zmienne, ustalane na bazie WIBOR dla jednotygodniowych depozytów złotowych lub w oparciu o EURIBOR dla jednomiesięcznych depozytów w EUR  powiększone o marżę banku.

Umowy Emitenta i podmiotu zależnego uznano za znaczące, ponieważ ich wartość przekracza 10% kapitałów własnych spółki.

Nr 37/3007 19.07.2007 r. Wybór biegłego rewidenta

Zarząd Lena Lighting S.A. informuje, iż na podstawie Uchwały Rady Nadzorczej z dnia 18 lipca 2007 roku, dokonano wyboru audytora do badania jednostkowych i skonsolidowanych sprawozdań finansowych Spółki za rok 2007. Wybranym podmiotem jest spółka HLB Frąckowiak i Wspólnicy Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu przy Pl. Wiosny Ludów 2, wpisana na listę podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych nr 238.
Spółka w przeszłości korzystała z usług wybranego podmiotu w zakresie badań sprawozdań finansowych za lata 2004,  2005 i 2006. Wybór został dokonany zgodnie z obowiązującymi przepisami i normami zawodowymi.

Nr 36/2007 05.07.2007 r. Przychody ze sprzedaży w miesiącu czerwcu 2007 r.

Zarząd Spólki Lena Lighting S.A. informuje, że sprzedaż w miesiącu czerwcu 2007r. wyniosła:
- jednostkowa Leny Lighting SA. - 10.121 tys. zł i była wyższa w stosunku do sprzedaży z roku u biegłego o 40,62% (w 2006r. w czerwcu wynosiła: 7.198 tys. zł),
- skonsolidowana sprzedaż Lena Lighting SA i spółki zależnej Luxmat: 12.944 tys. złotych i była wyższa od sprzedaży z roku ubiegłego o 79,84% (w czerwcu 2006r. wynosiła 7.198 tys. zł - sprzedaż jednostkowa).

Nr 35/2007 03.07.2007 r. Lista akcjonariuszy posiadających powyżej 5% głosów na WZA

Zarząd spółki Lena Lighting S.A. przekazuje do wiadomości listę osób posiadających powyżej 5 % głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy w dniu 28 czerwca 2007 roku:

Włodzimierz Lesiński
- liczba głosów 14.551.980
- liczba akcji 14.551.980
- procent głosów na WZA 85,23 %
- procent ogólnej liczby głosów 58,91 %

ING Nationale-Nederlanden Polska Otwarty Fundusz Emerytalny
- licza głosów 2.450.000
- liczba akcji 2.450.000
- procent głosów na WZA 14,35 %
- procent ogólnej liczby głosów 9,92 %

Nr 34/2007 29.06.2007 r. Oświadczenie w sprawie zasad ładu korporacyjnego

Zarząd Lena Lighting S.A.,  wykonując dyspozycję par. 29 ust. 3 Regulaminu Giełdy, przedstawia oświadczenie Zarządu w sprawie przestrzegania zasad ładu korporacyjnego.

Nr 33/2007 29.06.2007 r. Powołanie Zarządu Spółki na kolejną kadencję

Zarząd Lena Lighting S.A. podaje do publicznej wiadomości treść uchwały Rady Nadzorczej z dnia 28 czerwca 2007 r. powołującej Zarząd w składzie nie zmienionym na kolejną kadencję.

Uchwała nr 1/12/2007 Rady Nadzorczej
„Lena Lighting” S.A. z siedzibą w Środzie Wielkopolskiej
z dnia 28 czerwca 2007 r.

Rada Nadzorcza spółki „Lena Lighting” S.A. z siedzibą w Środzie Wlkp. (zwanej dalej „Spółką”), wobec wygaśnięcia z dniem dzisiejszym kadencji zarządu Spółki, na podstawie § 21 ust. 1 pkt. 1 Statutu Spółki, niniejszym powołuje Zarząd Spółki w dotychczasowym składzie:
- Maciej Rychlewski – Prezes Zarządu,
- Piotr Gorgolewski – Członek Zarządu,
- Cezary Tomasz Filipiński – Członek Zarządu,
na kolejną 3-letnią kadencję.

Nr 32/2007 29.06.2007 r. Uchwały podjęteprzez WZA w dniu 28 czerwca 2007 r.

Zarząd Lena Lighting S.A. przekazuje informację o treści uchwał podjętych przez Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy w dniu 28 czerwca 2007 r.


Uchwała nr 1
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
„Lena Lighting” Spółki Akcyjnej
z dnia 28 czerwca 2007 r.
w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania finansowego Spółki
za rok obrotowy 2006

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych oraz na podstawie § 16 ust. 9 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie, Lena Lighting S.A. z siedzibą w Środzie Wielkopolskiej, po zapoznaniu się z opinią i raportem biegłego rewidenta, niniejszym zatwierdza bez zastrzeżeń sprawozdanie finansowe Spółki za rok 2006, obejmujące:

a) jednostkowe sprawozdanie finansowe Spółki za rok 2006, na które składają się:
1. wprowadzenie do sprawozdania finansowego,
2. bilans, sporządzony na dzień 31 grudnia 2006 r., który po stronie aktywów i pasywów zamyka się kwotą 79.478.147,16 zł,
3. rachunek zysków i strat za okres od 1 stycznia 2006 r. do 31 grudnia 2006 r., wykazujący zysk netto w kwocie 8.446.028,74 zł,
4. zestawienie zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 1 stycznia 2006 r. do 31 grudnia 2006 r., wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 10.292.465,18 zł,
5. rachunek przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 1 stycznia 2006 r. do 31 grudnia 2006 r., wykazujący zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę 2.598.683,23 zł,
6. dodatkowe informacje i objaśnienia.

b) skonsolidowane sprawozdanie finansowe grupy kapitałowej Lena Lighting S.A. za rok 2006, na które składają się:
1. wprowadzenie do sprawozdania finansowego,
2. bilans, sporządzony na dzień 31 grudnia 2006 r., który po stronie aktywów i pasywów zamyka się kwotą 87.794.062,10 zł,
3. rachunek zysków i strat za okres od 1 stycznia 2006 r. do 31 grudnia 2006 r., wykazujący zysk netto w kwocie 8.104.187,88 zł,
4. zestawienie zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 1 stycznia 2006 r. do 31 grudnia 2006 r., wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 13.192.380,39 zł,
5. rachunek przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 1 stycznia 2006 r. do 31 grudnia 2006 r., wykazujący zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę 2.338.446,67 zł,
6. dodatkowe informacje i objaśnienia.


Uchwała nr 2
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
„Lena Lighting” Spółki Akcyjnej
z dnia 28 czerwca 2007 r.
w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania Zarządu
z działalności Spółki w 2006 r.

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 16 ust. 9 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki „Lena Lighting” Spółka Akcyjna zatwierdza Sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki w 2006 roku, wraz ze sprawozdaniem z działalności grupy kapitałowej Lena Lighting S.A.


Uchwała nr 3
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
„Lena Lighting” Spółki Akcyjnej
z dnia 28 czerwca 2007 r.

w sprawie przeznaczenia zysku Spółki za rok obrotowy 2006

Walne Zgromadzenie „Lena Lighting” S.A. z siedzibą w Środzie Wielkopolskiej, niniejszym postanawia przeznaczyć zysk netto Spółki osiągnięty w roku 2006, w kwocie 8.446.028,74 zł w następujący sposób:
a) kwotę 1.364.535,90 zł – na pokrycie straty z lat ubiegłych, wynikającej z przekształcenia sprawozdań na MSR,
b) kwotę 7.081.492,84 zł – na kapitał zapasowy.


Uchwała nr 4
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
„Lena Lighting” Spółki Akcyjnej
z dnia 28 czerwca 2007 r.

w sprawie udzielenia członkowi Zarządu absolutorium z wykonania przez Niego obowiązków w 2006 r.

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 16 ust.9 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium Panu Maciejowi Rychlewskiemu z wykonania obowiązków członka Zarządu w 2006 r.


Uchwała nr 5
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
„Lena Lighting” Spółki Akcyjnej
z dnia 28 czerwca 2007 r.

w sprawie udzielenia członkowi Zarządu absolutorium z wykonania przez Niego obowiązków w 2006 r.

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz §16 ust. 9 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium Panu Piotrowi Gorgolewskiemu z wykonania obowiązków członka Zarządu w 2006 r.


Uchwała nr 6
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
„Lena Lighting” Spółki Akcyjnej
z dnia 28 czerwca 2007 r.

w sprawie udzielenia członkowi Zarządu absolutorium z wykonania przez Niego obowiązków w 2006 r.

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz §16 ust. 9 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium Panu Cezaremu Tomaszowi Filipińskiemu z wykonania obowiązków członka Zarządu w 2006 r.


Uchwała nr 7
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
„Lena Lighting” Spółki Akcyjnej
z dnia 28 czerwca 2007 r.

w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez Niego obowiązków w 2006 r.

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 16 ust.9 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium Panu Włodzimierzowi Lesińskiemu z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej Spółki w 2006 r.


Uchwała nr 8
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
„Lena Lighting” Spółki Akcyjnej
z dnia 28 czerwca 2007 r.

w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez Niego obowiązków w 2006 r.

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 16 ust.9 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium Panu Jerzemu Nadwórnemu z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej Spółki w 2006 r.


Uchwała nr 9
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
„Lena Lighting” Spółki Akcyjnej
z dnia 28 czerwca 2007 r.

w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez Niego obowiązków w 2006 r.

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 16 ust.9 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium Panu Andrzejowi Tomaszewskiemu z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej Spółki w 2006 r.

Uchwała nr 10
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
„Lena Lighting” Spółki Akcyjnej
z dnia 28 czerwca 2007 r.

w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez Niego obowiązków w 2006 r.

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 16 ust. 9 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium Panu Arturowi Hibnerowi z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej Spółki w 2006 r.


Uchwała nr 11
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
„Lena Lighting” Spółki Akcyjnej
z dnia 28 czerwca 2007 r.

w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez Niego obowiązków w 2006 r.

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 16 ust.9 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium Panu Mikołajowi Guranowskiemu z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej Spółki w 2006 r.


Uchwała nr 12
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
„Lena Lighting” Spółki Akcyjnej
z dnia 28 czerwca 2007 r.

w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez Niego obowiązków w 2006 r.

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 16 ust.9 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium Pani Barbarze Wicher z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej Spółki w 2006 r.


Uchwała nr 13
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
„Lena Lighting” Spółki Akcyjnej
z dnia 28 czerwca 2007 r.

w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez Niego obowiązków w 2006 r.

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 16 ust.9 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium Panu Wojciechowi Bajda z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej Spółki w 2006 r.


Uchwała nr 14
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
„Lena Lighting” Spółki Akcyjnej
z dnia 28 czerwca 2007 r.
w sprawie: ustanowienia w Spółce Programu Motywacyjnego.

§ 1
Uchwała niniejsza zostaje podjęta w związku z zamiarem realizacji przez LENA LIGHTING S.A („Spółka”) programu motywacyjnego przeznaczonego dla Zarządu i kluczowych dla Spółki osób, zwanego dalej „Programem Motywacyjnym”, w celu zapewnienia warunków dla wzrostu wyników finansowych Spółki oraz Grupy kapitałowej Lena Lighting S.A., długoterminowego wzrostu jej wartości poprzez związanie osób uczestniczących w Programie Motywacyjnym ze Spółką.

§ 2
- Szczegółowe warunki realizacji Programu Motywacyjnego oraz krąg Osób Uczestniczących w Programie Motywacyjnym, a nie określone w dalszych postanowieniach niniejszej uchwały, zostaną ustalone odrębnie.
- Program Motywacyjny będzie realizowany poprzez umożliwienie osobom w nim uczestniczącym objęcia akcji Spółki,
- Realizacja Programu Motywacyjnego na rok 2008 nastąpi na podstawie wyników finansowych osiąganych przez Grupę Kapitałową Lena Lighting S.A. w roku obrotowym 2008,
- Osoby, które uzyskają prawo do objęcia akcji Spółki, będą mogły je realizować przez okres 1 roku, tj. począwszy od 31.10.2009 roku, jednak nie później niż do dnia 31 marca 2010 roku,
- Walne Zgromadzenie Spółki upoważnia Radę Nadzorczą Spółki do przyjęcia Regulaminu Programu Motywacyjnego obejmującego, w szczególności:
a) plan premiowania akcjami;
b) kryteria realizacji Programu Motywacyjnego lub sposób ich ustalenia;
c) określenie liczby akcji  możliwych do objęcia przez poszczególne Osoby Uprawnione (jednak nie więcej niż łącznie 123.504 akcji);
d) wzory umów o uczestniczenie w Programie Motywacyjnym.

§ 3
 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Nr 31/2007 20.06.2007 r. Projekty uchwał na WZA.

Zarząd Lena Lighting S.A. przekazuje do publicznej wiadomości projekty uchwał na WZA planowanym na 28 czerwca 2007 r.:

Uchwała nr 1
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
„Lena Lighting” Spółki Akcyjnej
z dnia 28 czerwca 2007 r.
w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania finansowego Spółki
za rok obrotowy 2006

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych oraz na podstawie § 16 ust. 9 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie, Lena Lighting S.A. z siedzibą w Środzie Wielkopolskiej, po zapoznaniu się z opinią i raportem biegłego rewidenta, niniejszym zatwierdza bez zastrzeżeń sprawozdanie finansowe Spółki za rok 2006, obejmujące:

a) jednostkowe sprawozdanie finansowe Spółki za rok 2006, na które składają się:

1. wprowadzenie do sprawozdania finansowego,
2.  bilans, sporządzony na dzień 31 grudnia 2006 r., który po stronie aktywów i pasywów zamyka się kwotą 79.478.147,16 zł,
3. rachunek zysków i strat za okres od 1 stycznia 2006 r. do 31 grudnia 2006 r., wykazujący zysk netto w kwocie 8.446.028,74 zł,
4. zestawienie zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 1 stycznia 2006 r. do 31 grudnia 2006 r., wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 10.292.465,18 zł,
5. rachunek przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 1 stycznia 2006 r. do 31 grudnia 2006 r., wykazujący zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę 2.598.683,23 zł,
6. dodatkowe informacje i objaśnienia.

b) skonsolidowane sprawozdanie finansowe grupy kapitałowej Lena Lighting S.A. za rok 2006, na które składają się:

1. wprowadzenie do sprawozdania finansowego,
2. bilans, sporządzony na dzień 31 grudnia 2006 r., który po stronie aktywów i pasywów zamyka się kwotą 87.794.062,10 zł,
3. rachunek zysków i strat za okres od 1 stycznia 2006 r. do 31 grudnia 2006 r., wykazujący zysk netto w kwocie 8.104.187,88 zł,
4. zestawienie zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 1 stycznia 2006 r. do 31 grudnia 2006 r., wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 13.192.380,39 zł,
5. rachunek przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 1 stycznia 2006 r. do 31 grudnia 2006 r., wykazujący zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę 2.338.446,67 zł,
6. dodatkowe informacje i objaśnienia.


Uchwała nr 2
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
„Lena Lighting” Spółki Akcyjnej
z dnia 28 czerwca 2007 r.
w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania Zarządu
z działalności Spółki w 2006 r.

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 16 ust. 9 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki „Lena Lighting” Spółka Akcyjna zatwierdza Sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki w 2006 roku, wraz ze sprawozdaniem z działalności grupy kapitałowej Lena Lighting S.A.


Uchwała nr 3
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
„Lena Lighting” Spółki Akcyjnej
z dnia 28 czerwca 2007 r.
w sprawie przeznaczenia zysku Spółki za rok obrotowy 2006
oraz przeznaczenia straty z lat ubiegłych

Walne Zgromadzenie „Lena Lighting” S.A. z siedzibą w Środzie Wielkopolskiej, niniejszym postanawia przeznaczyć cały zysk netto Spółki osiągnięty w roku 2006, w kwocie 8.446.028,74 zł na kapitał zapasowy.
Równocześnie Zgromadzenie postanawia kwotę straty z lat ubiegłych w kwocie 1.364.535,90 zł, wynikającą z przekształcenia sprawozdań na MSR, pokryć z kapitału zapasowego Spółki.


Uchwała nr 4
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
„Lena Lighting” Spółki Akcyjnej
z dnia 28 czerwca 2007 r.

w sprawie udzielenia członkowi Zarządu absolutorium z wykonania przez Niego obowiązków w 2006 r.

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 16 ust.9 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium Panu Maciejowi Rychlewskiemu z wykonania obowiązków członka Zarządu w 2006 r.


Uchwała nr 5
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
„Lena Lighting” Spółki Akcyjnej
z dnia 28 czerwca 2007 r.

w sprawie udzielenia członkowi Zarządu absolutorium z wykonania przez Niego obowiązków w 2006 r.

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz §16 ust. 9 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium Panu Piotrowi Gorgolewskiemu z wykonania obowiązków członka Zarządu w 2006 r.


Uchwała nr 6
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
„Lena Lighting” Spółki Akcyjnej
z dnia 28 czerwca 2007 r.

w sprawie udzielenia członkowi Zarządu absolutorium z wykonania przez Niego obowiązków w 2006 r.

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz §16 ust. 9 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium Panu Cezaremu Tomaszowi Filipińskiemu z wykonania obowiązków członka Zarządu w 2006 r.


Uchwała nr 7
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
„Lena Lighting” Spółki Akcyjnej
z dnia 28 czerwca 2007 r.

w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez Niego obowiązków w 2006 r.

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 16 ust.9 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium Panu Włodzimierzowi Lesińskiemu z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej Spółki w 2006 r. 


Uchwała nr 8
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
„Lena Lighting” Spółki Akcyjnej
z dnia 28 czerwca 2007 r.

w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez Niego obowiązków w 2006 r.

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 16 ust.9 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium Panu Jerzemu Nadwórnemu z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej Spółki w 2006 r.


Uchwała nr 9
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
„Lena Lighting” Spółki Akcyjnej
z dnia 28 czerwca 2007 r.

w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez Niego obowiązków w 2006 r.

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 16 ust.9 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium Panu Andrzejowi Tomaszewskiemu z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej Spółki w 2006 r.

Uchwała nr 10
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
„Lena Lighting” Spółki Akcyjnej
z dnia 28 czerwca 2007 r.

w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez Niego obowiązków w 2006 r.

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 16 ust. 9 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium Panu Arturowi Hibnerowi z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej Spółki w 2006 r.


Uchwała nr 11
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
„Lena Lighting” Spółki Akcyjnej
z dnia 28 czerwca 2007 r.

w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez Niego obowiązków w 2006 r.

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 16 ust.9 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium Panu Mikołajowi Guranowskiemu z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej Spółki w 2006 r.


Uchwała nr 12
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
„Lena Lighting” Spółki Akcyjnej
z dnia 28 czerwca 2007 r.

w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez Niego obowiązków w 2006 r.

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 16 ust.9 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium Pani Barbarze Wicher z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej Spółki w 2006 r.


Uchwała nr 13
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
„Lena Lighting” Spółki Akcyjnej
z dnia 28 czerwca 2007 r.

w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez Niego obowiązków w 2006 r.

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 16 ust.9 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium Panu Wojciechowi Bajda z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej Spółki w 2006 r.

Uchwała nr 14
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
„Lena Lighting” Spółki Akcyjnej
z dnia 28 czerwca 2007 r.
w sprawie: ustanowienia w Spółce Programu Motywacyjnego.

§ 1
Uchwała niniejsza zostaje podjęta w związku z zamiarem realizacji przez LENA LIGHTING S.A („Spółka”) programu motywacyjnego przeznaczonego dla Zarządu i kluczowych dla Spółki osób, zwanego dalej „Programem Motywacyjnym”, w celu zapewnienia warunków dla wzrostu wyników finansowych Spółki oraz Grupy kapitałowej Lena Lighting S.A., długoterminowego wzrostu jej wartości poprzez związanie osób uczestniczących w Programie Motywacyjnym ze Spółką.

§ 2
- Szczegółowe warunki realizacji Programu Motywacyjnego oraz krąg Osób Uczestniczących w Programie Motywacyjnym, a nie określone w dalszych postanowieniach niniejszej uchwały, zostaną ustalone odrębnie.

- Program Motywacyjny będzie realizowany poprzez umożliwienie osobom w nim uczestniczącym objęcia akcji Spółki.

- Realizacja Programu Motywacyjnego na rok 2008 nastąpi na podstawie wyników finansowych osiąganych przez Grupę Kapitałową Lena Lighting S.A. w roku obrotowym 2008.

- Osoby, które uzyskają prawo do objęcia akcji Spółki, będą mogły je realizować przez okres 1 roku, tj. począwszy od 31.10.2009 roku, jednak nie później niż do dnia 31 marca 2010 roku.

- Walne Zgromadzenie Spółki upoważnia Radę Nadzorczą Spółki do przyjęcia Regulaminu Programu Motywacyjnego obejmującego, w szczególności:
a) plan premiowania akcjami;
b) kryteria realizacji Programu Motywacyjnego lub sposób ich ustalenia;
c) określenie liczby akcji  możliwych do objęcia przez poszczególne Osoby Uprawnione (w granicach określonych odrębnymi uchwałami o emisji Warrantów subskrypcyjnych i warunkowym podwyższeniu kapitału zakładowego);
d) wzory umów o uczestniczenie w Programie Motywacyjnym.

§ 3
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wszystkie prawa zastrzeżone © 2023 Lena Lighting S.A.