od Nr 41/2007 do Nr 46/2007

Nr 46/2007 23.11.2007 r. Zawarcie znaczącej umowy

Zarząd Lena Lighting S.A. informuje o podpisaniu w dniu 22 listopada 2007 r.:
- umowy kredytowej o wartości 1.400.000 zł z Raiffeisen Bank Polska S.A. z siedzibą w Warszawie,
- aneksu do umowy kredytowej z dnia 23 maja 2007 r. z Raiffeisen Bank Polska S.A. z siedzibą w Warszawie, zwiększającym wartość kredytu do kwoty 13.300.000 zł. O zmienianej umowie informowano w raporcie nr 22/2007 w dniu 25 maja 2007 r.

Łączna wartość umów Emitenta i spółki zależnej Luxmat sp. z o.o. z Raiffeisen Bank Polska S.A. wynosi: 36.700.000 zł.

Umową o największej wartości (20.000.000 zł) jest umowa zawarta w dniu 12 lipca 2006 r. pomiędzy Lena Lighting S.A., a Raiffeisen Bank Polska S.A., zmieniona aneksami w dniach: 11 grudnia 2006 r., 4 kwietnia 2007 r., 9 sierpnia 2007 r.
Przedmiotem umowy jest udzielenie kredytu w rachunku bieżącym w PLN lub EUR do kwoty 10.000.000 zł oraz kredytu rewolwingowego w PLN lub EUR do kwoty 10.000.000 zł,  przeznaczonych na finansowanie działalności bieżącej spółki.
Kredyt udzielony został do dnia 31marca 2010 r.
Oprocentowanie kredytu jest zmienne, ustalane na bazie WIBOR dla jednotygodniowych depozytów złotowych lub w oparciu o EURIBOR dla jednomiesięcznych depozytów w EUR  powiększone o marżę banku.

Umowy Emitenta i podmiotu zależnego uznano za znaczące, ponieważ ich wartość przekracza 10% kapitałów własnych spółki.

Nr 45/2007 14.11.2007 r. Korekta QSr 3/2007

Na podstawie art. 56 ust. 1 pkt. 2 ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, Zarząd Spółki Lena Lighting S.A. złożył korektę okresowego rozszerzonego raportu kwartalnego za III kwartał 2007 r. (Raport kwartalny QSr 3/2007 korekta z dnia 14 listopada 2007 wysłany 14 listopada 2007r.).
Zmiany w raporcie dotyczyły następujących pozycji:

1) Na stronie 11 i 12 raportu w skonsolidowanym rachunku zysków i strat, zaprezentowane zostały w kolumnie dotyczącej danych za trzeci kwartał (01.07.2007-30.09.2007)  dane za trzy kwartały narastająco, a w kolumnie dotyczącej danych za trzy kwartały narastająco (01.01.-30.09.2007) zaprezentowano dane za sam trzeci kwartał.

Nr 44/2007 14.11.2007 r. Korekta prognozy wyników finansowych na rok 2007

Zarząd Lena Lighting S.A. podaje do publicznej wiadomości korektę jednostkowej prognozy wyników finansowych na 2007 rok:
- jednostkowe przychody ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów - 126 mln PLN, co stanowić będzie wzrost o 26 % w stosunku do roku ubiegłego,
- zysk netto - 9 mln PLN, co stanowić będzie wzrost o 6,5 % w stosunku do roku ubiegłego,
- zysk brutto - 11,2 mln PLN, co stanowić będzie wzrost o 6,1 % w stosunku do roku ubiegłego.

W raporcie bieżącym przekazanym nr 17 z dnia 12 kwietnia br. prognoza wyników na 2007 r. przedstawiała się następująco:
- jednostkowe przychody ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów - 126 mln PLN - wzrost o 26% w stosunku do roku ubiegłego,
- zysk netto - 12,15 mln PLN - wzrost o 44 % w stosunku do roku ubiegłego,
- zysk brutto - 15 mln PLN -  wzrost o 42  % w stosunku do roku ubiegłego.

Do przedstawionej 12 kwietnia prognozy Zarząd przyjął następujące założenia:
- sytuacja gospodarcza w kraju i na świecie nie ulegnie znaczącym zmianom,
- koniunktura w budownictwie nie ulegnie zmianie,
- rotacja zapasów towarów, należności i zobowiązań z tytułu dostaw nie ulegną istotnej zmianie,
- średni roczny kurs euro wyniesie 3,85 PLN.

Od dnia opublikowania pierwotnej prognozy wyników powyższe założenia zdezaktualizowały się. Korekta prognozy stała się konieczna w uwagi na:
- niższy niż zakładano kurs euro,
- słabszą w II półroczu bieżącego roku koniunkturę w budownictwie,
- zmienioną rotację zapasów towarów, należności i zobowiązań z tytułu dostaw.

Przedstawiając niniejszą prognozę, Zarząd zakłada, że:
- kurs euro nie ulegnie dalszym zmianom i wynosił będzie do końca roku średnio 3,63 PLN,
- pozostałe czynniki brane pod uwagę przy sporządzaniu prognozy nie ulegną dalszym zmianom.

Mając na uwadze powyższe, zdaniem Zarządu korekta  prognozy wyników finansowych spółki na rok 2007 była konieczna i zasadna.

Zarząd spółki na bieżąco będzie monitorował stopień wykonania ww. prognozy, przyrównując go do zakładanych przychodów i kosztów. Zarząd spółki co kwartał dokonywał będzie oceny możliwości realizacji prognozowanych wyników, również co kwartał dokonywana będzie ewentualna korekta powyżej prezentowanej prognozy.

Nr 43/2007 28.09.2007 Korekta raportu za 2 kwartał 2007

Na podstawie art. 56 ust. 1 pkt. 2 ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, Zarząd Spółki Lena Lighting S.A. złożył korektę okresowego rozszerzonego raportu kwartalnego za II kwartał 2007 r. (Raport kwartalny QSr 2/2007 korekta z dnia 28 września 2007 wysłany 28 września 2007r.).
Zmiany w raporcie dotyczyły następujących pozycji:
1) w zakresie zmian w sprawozdaniu jednostkowym jednostki dominującej Lena Lighting SA- zmianie uległa pozycja pozostałych kosztów operacyjnych wynikająca z zwiększenia odpisu z tytułu programu motywacyjnego przypadającego na I półrocze. W skali roku odpis programu nie zmienił się, zmieniło się jego rozłożenie w czasie. W związku z powyższym zmianie uległy pozostałe składniki rachunku zysków i strat, a co za tym idzie przepływy pieniężne, zestawienie zmian na kapitale oraz bilans. W zakresie korekt prezentacyjnych nastąpiła zmiana w bilansie pomiędzy pozycjami należności i zapasów oraz zobowiązań długo- i krótkoterminowych.
2) w zakresie sprawozdania skonsolidowanego nastąpiły korekty wynikające z korek wymienionych powyżej oraz nastąpiła zmiana wyceny gruntu wg wartości godziwej sprzedanego do podmiotu powiązanego co spowodowało zmianę w przychodach i kosztach operacyjnych. Korekcie uległa również amortyzacja środków trwałych w spółce zależnej co spowodowało zmianę w pozycji kosztu własnego sprzedaży, kosztów zarządu, a co za tym idzie pozostałych pozycji rachunku zysków i strat, bilansu, zestawienia zmian na kapitale i przepływów pieniężnych.

Nr 42/2007 11.09.2007 r. Przedstawienie Członka Zarządu powołanego w dniu 3 września 2007 r.

Zarząd Spółki Lena Lighting S.A., na podst. par.28 w zw. z par. 5 rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych, podaje informacje o członku Zarządu powołanym przez Radę Nadzorczą w dniu 3 września 2007 r.

BARTŁOMIEJ BUSZ - CZŁONEK ZARZĄDU
Pan Bartłomiej Busz, lat 33, zdobył następujące wykształcenie: mgr ekonomii - Akademia Ekonomiczna w Krakowie na kierunku Międzynarodowe Stosunki Gospodarcze i Polityczne o specjalności: Zarządzanie międzynarodowe, ukończył liczne kursy z zakresu technik sprzedaży, negocjacji, zarządzania zespołem i  umiejętności menedżerskich.
Pan Bartłomiej Busz kolejno pracował:
1) w latach 1998-2000 w Zakładach Lentex S.A. jako zastępca kierownika działu eksportu i importu,
2) w latach 2001-2003 w Cito S.A. jako dyrektor handlowy i członek zarządu,
3) w latach 2003-2007 w Decora S.A. jako szef sprzedaży na rynki wschodnie, dyrektor handlowy, członek zarządu spółki zależnej Decora Balt, członek rad nadzorczych spółek zależnych (Decora Nova, Decora Hungaria, Addo Trgovina).

Według złożonego oświadczenia Pan Bartłomiej Busz nie prowadzi działalności konkurencyjnej wobec Spółki ani nie jest wspólnikiem w konkurencyjnej spółce cywilnej lub osobowej, ani nie jest członkiem organu konkurencyjnej spółki kapitałowej, ani jakiejkolwiek innej konkurencyjnej osoby prawnej. Pan Bartłomiej Busz nie został wpisany do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonego na podstawie Ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym. Pan Bartłomiej Busz nie pełnił funkcji osób nadzorujących lub zarządzających w podmiotach, które w okresie jego kadencji znalazły się w stanie likwidacji.

Pan Bartłomiej Busz nie został pozbawiony przez sąd upadłościowy prawa prowadzenia działalności gospodarczej na własny rachunek oraz pełnienia funkcji członka rady nadzorczej, reprezentanta lub pełnomocnika w spółce handlowej, przedsiębiorstwie państwowym, spółdzielni, fundacji lub stowarzyszeniu oraz nie był skazany prawomocnym wyrokiem za przestępstwa określone w przepisach rozdziałów XXXIII-XXXVII Kodeksu Karnego oraz art. 585, art. 587 i art. 590-591 Kodeksu Spółek Handlowych.

Nr 41/2007 03.09.2007 r. Odwołanie i powołanie Zarządu Spółki Lena Lighting SA

Zarząd Spółki Lena Lighting SA podaje do publicznej wiadomości treść uchwał rady Nadzorczej z dnia 03 września 2007r. w zakresie odwołania i powołania Zarządu Spółki.
 
Uchwała nr 1/16/2007 Rady Nadzorczej
„Lena Lighting” S.A. z siedzibą w Środzie Wielkopolskiej
z dnia 03 września 2007 r.
 
§ 1
Rada Nadzorcza spółki „Lena Lighting” S.A. z siedzibą w Środzie Wlkp. (zwanej dalej „Spółką”), niniejszym odwołuje Zarząd Spółki w składzie:
-        Maciej Rychlewski – Prezes zarządu,
-        Piotr Gorgolewski – członek zarządu,
-        Cezary Tomasz Filipiński – członek zarządu,
 
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem 3 września 2007 r.
 
 
Uchwała nr 2/16/2007 Rady Nadzorczej
„Lena Lighting” S.A. z siedzibą w Środzie Wielkopolskiej
z dnia 03 września 2007 r.


§ 1
Rada Nadzorcza spółki „Lena Lighting” S.A. z siedzibą w Środzie Wlkp. (zwanej dalej „Spółką”), na podstawie § 21 ust. 1 pkt. 1 Statutu Spółki, niniejszym powołuje Zarząd Spółki w składzie:
-        Maciej Rychlewski – Prezes zarządu,
-        Bartłomiej Busz – Członek zarządu,
-        Cezary Tomasz Filipiński – Członek zarządu,
na wspólną, 3-letnią kadencję.
 
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem 3 września 2007 r.

Wszystkie prawa zastrzeżone © 2023 Lena Lighting S.A.