od Nr 1/2009 do Nr 10/2009

Nr 10/2009 20.05.2009 r. Uchwała Rady Nadzorczej w sprawie oceny sytuacji Spółki w 2008 roku.

Zarząd Lena Lighting S.A. stosownie do zasady 1.1. z działu III "Dobrych praktyk spółek notowanych na GPW" przekazuje do publicznej wiadomości treść uchwały Rady Nadzorczej w sprawie oceny sytuacji Spółki w 2008 roku.

Uchwała Rady Nadzorczej w sprawie oceny sytuacji w Spółce w 2008r.

1. Ocena sprawozdania (merytorycznego) Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2008, z zakresie jego zgodności z księgami i dokumentami, jak i ze stanem faktycznym.

Zarząd Lena Lighting S.A. w dniu 30 kwietnia 2009r. przesłał na ręce członków Rady Nadzorczej sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2008. Rada Nadzorcza, po zapoznaniu się z treścią sprawozdania postanowiła w całości przyjąć je. W opinii członków Rady Nadzorczej sprawozdanie to przedstawia faktyczną sytuację spółki.

2. Ocena sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy 2008 w zakresie jego zgodności z księgami i dokumentami, jak i ze stanem faktycznym.

Zarząd Lena Lighting S.A. w dniu 30 kwietnia 2009r. przesłał na ręce członków Rady Nadzorczej sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2008. Rada Nadzorcza, po zapoznaniu się z treścią sprawozdania postanowiła w całości przyjąć je. W opinii członków Rady Nadzorczej sprawozdanie to przedstawia faktyczną sytuację spółki.

3. Ocena wniosków Zarządu dotyczących podziału zysku i pokrycia straty (do Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia).

Zarząd Lena Lighting S.A. w dniu 11 maja 2009r. przesłał na ręce członków Rady Nadzorczej wniosek dotyczący podziału zysku wypracowanego przez spółkę w 2008. We wniosku tym Zarząd Lena Lighting S.A. proponuje przeznaczyć cały zysk za rok 2008 na kapitał zapasowy. Rada Nadzorcza, po zapoznaniu się z treścią sprawozdania postanowiła przychylić się do wniosku Zarządu. W opinii członków Rady Nadzorczej środki te pozwolą  sfinansować bieżącą działalność spółki.

4.  Sporządzenie corocznego pisemnego sprawozdania dla Walnego Zgromadzenia z wyników oceny sprawozdań i wniosków z pkt. 2-4.

W związku z przyjęciem przez Spółkę "Dobrych praktyk spółek notowanych na GPW" uchwalonych na podstawie § 29 ust.1 Regulaminu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A., Rada Nadzorcza uchwala co następuje:

1. Rada Nadzorcza Spółki oceniła sytuację Spółki w roku 2008.

Swoją ocenę Rada Nadzorcza formułuje na podstawie bieżącego nadzoru nad Spółką, przeglądu spraw Spółki i dyskusji z Zarządem. Rada wzięła także pod uwagę ocenę sprawozdań finansowych za rok obrotowy 2008 ,dokonaną przez samą Radę, jak i niezależnego biegłego rewidenta.

Rada Nadzorcza Spółki oceniła sytuację Spółki w roku 2008 jako zadowalającą

Rok 2008 Lena Lighting S.A. zamknęła przychodami na poziomie 108.839 tys. zł. Jest to wynik o 11,78% niższy niż w analogicznym okresie 2007 roku. Na rynku krajowym spadek wyniósł 7% (obliczenia wzrostu sprzedaży na rynku krajowym dotyczą sprzedaży realizowanej w Polsce, po wyłączeniu sprzedaży do podwykonawców Spółki i spółki córki Luxmat), natomiast na rynkach zagranicznych 14% licząc w PLN (w Euro spadek o 6%). Spadek sprzedaży w 2008r. był konsekwencją podjętej przez Zarząd decyzji w zakresie zmiany portfela oferowanych produktów i towarów handlowych, czyli koncentracji na sprzedaży produktów charakteryzujących się wysoką rentownością. Efekt tych działań można zauważyć na rentowności brutto ze sprzedaży, która wzrosła w stosunku do roku ubiegłego prawie o 4pp

RN pozytywnie oceniła decyzje Zarządu  dotyczące  obniżenia kosztów funkcjonowania Spółki, szczególnie w zakresie działań logistycznych i politykę kadrową. Pozwoliło to osiągnąć podstawowe cele, którymi były i są nadal: poprawa rentowności operacyjnej i koncentracja na dochodowych produktach oraz obsłudze klienta.

Rentowność netto w 2008r. wyniosła 1,55%, w porównaniu do rentowności 2007r. w wysokości 5,91%, spadek zysku netto w 2008r. w porównaniu do 2007r. wyniósł 76,85% przy spadku sprzedaży o 11,78%.

Rada ustosunkowała się również do dokonanych przez Zarząd transakcji zabezpieczających zmiany kursów walutowych. Spółka Lena Lighting S.A. 46% sprzedaży swoich wyrobów dokonuje na rynkach zagranicznych w walucie euro. Rada wykazała zrozumienie dla podjętych działań,które wynikały z silnego umocnienia się złotego na początku 2008 roku i były powodowane zamiarem uchronienia się od silnych wahań kursowych w przyszłości. Późniejsze nagłe silne osłabienie złotego naraziły Spółkę na straty. Wspomniane wcześniej działania oszczędnościowe pozwoliły w pewnym stopniu zniwelować straty,
Na podstawie przedstawionych wskaźników (płynności finansowej, rentowności, zadłużenia) można zauważyć, że sytuacja spółki w zakresie finansowania swoich zobowiązań, jak i ogólnej sytuacji finansowej jest. zadowalająca, a struktura finansowania bieżącej działalności w sposób bezpieczny zapewnia realizację zamierzeń Spółki w najbliższej przyszłości.

2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Nr 9/2009 12.05.2009 r. Projekty uchwał na ZWZA.

Zarząd Spółki Lena Lighting S.A. przekazuje do publicznej wiadomości projekty uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy zaplanowane na dzień 04 czerwca 2009 roku.

Nr 8/2009 27.04.2009r. Zwołanie Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Zarząd „Lena Lighting” Spółki Akcyjnej z siedzibą w Środzie Wielkopolskiej, wpisanej do rejestru przedsiębiorców KRS pod numerem 0000224210 w dniu 31.12.2004 r., działając na podstawie art. 395, art. 399 § 1 oraz art. 402 Kodeksu spółek handlowych oraz § 16 ust. 2 Statutu Spółki, zwołuje na dzień 04.06.2009r., na godz. 15:00 Zwyczajne Walne Zgromadzenie. Zgromadzenie odbędzie się w siedzibie Spółki, w Środzie Wlkp., przy ul. Kórnickiej 52.

 

Porządek obrad:

1. Otwarcie Zgromadzenia i wybór Przewodniczącego.

2. Stwierdzenie ważności zwołania Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.

3. Przyjęcie porządku obrad.

4. Przedstawienie sprawozdania finansowego Spółki, sprawozdania Zarządu z działalności Spółki, wniosku Zarządu co do przeznaczenia zysku, skonsolidowanego sprawozdania finansowego oraz sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej – za rok 2008, oraz sprawozdania Rady Nadzorczej z badania w/w dokumentów i z oceny sytuacji Spółki.

5. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok 2008.

6. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku 2008.

7. Rozpatrzenie i zatwierdzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok 2008.

8. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej w roku 2008.

9. Podjęcie uchwały w zakresie przeznaczenia zysku Spółki za rok 2008.

10. Udzielenie członkom Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2008.

11. Udzielenie członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2008.

12. Podjęcie uchwał w sprawie zmian w statucie Spółki.

13. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki.

14. Uchwalenie tekstu jednolitego statutu Spółki.

15. Zamknięcie zgromadzenia.

 

Warunkiem uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu Spółki jest złożenie w jej siedzibie, najpóźniej na tydzień przed terminem Walnego Zgromadzenia, świadectwa potwierdzającego uprawnienia posiadacza akcji zdematerializowanych do uczestnictwa w tym zgromadzeniu ze wskazaniem, że akcje te zostaną zablokowane do czasu zakończenia Walnego Zgromadzenia.

 

Świadectwa depozytowe należy składać w godz. 8:00-16:00 w siedzibie Spółki w Środzie Wielkopolskiej przy ul. Kórnickiej 52, w terminie do dnia 27.05.2009 roku do godz. 16:00

Nr 7/2009 25.03.2009 r. Zmiana terminów publikacji raportów okresowych w 2009 r.

W związku z wejściem w życie przepisów Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. Nr 33, poz. 259), Zarząd Lena Lighting S.A. niniejszym informuje, iż zmianie ulegają terminy przekazywania raportów okresowych w 2009 roku (określone w raporcie bieżącym nr 3/2009 z dnia 19.01.2009 r.) w ten sposób, że:

I. SKONSOLIDOWANE RAPORTY KWARTALNE zostaną opublikowane:

- za I kwartał 2009 roku - 15 maja 2009 r.

- za III kwartał 2009 roku – 13 listopada 2009 r.

II. SKONSOLIDOWANY RAPORT PÓŁROCZNY za I półrocze 2009 roku zostanie opublikowany 31 sierpnia 2009 r.

III. RAPORT ROCZNY za rok 2008 zostanie opublikowany 30 kwietnia 2009 r.

IV. SKONSOLIDOWANY RAPORT ROCZNY za rok 2008 zostanie opublikowany 30 kwietnia 2009 r.

Nadto Zarząd Lena Lighting S.A. informuje, iż zgodnie z § 101 ust. 2 ww. Rozporządzenia rezygnuje z publikacji raportu kwartalnego za II kwartał 2009 roku.

Jednocześnie, zgodnie z § 83 ust. 1 ww. Rozporządzenia, Zarząd Lena Lighting S.A. oświadcza, że w ww. raportach skonsolidowanych kwartalnych i skonsolidowanym półrocznym zawarte będą odpowiednio kwartalne i półroczne skrócone jednostkowe sprawozdania finansowe

Nr 6/2009 30.01.2009 r. Informacja na temat wyceny opcji walutowych.

W nawiązaniu do raportu bieżącego numer 36/2008 z dnia 28 sierpnia 2008 roku dotyczącego między innymi zawarcia transakcji opcji walutowych na łączną kwotę 3.000.000 EUR, Zarząd Lena Lighting S.A. informuje, że łączna wycena opcji na dzień 31 grudnia 2008 roku wynosiła minus 3.098.501,16 PLN. Powyższe transakcje rozliczane w kwotach po 250.000 EUR miesięcznie przez cały 2009 rok, stanowią zabezpieczenie rzeczywistej wartości sprzedaży i przepływów pieniężnych wyrażonych w EURO.
Wszystkie kontrakty walutowe typu forward i opcje walutowe ujęte są w sprawozdaniu finansowym znajdującym się w raporcie okresowym za III kwartał 2008 roku (transakcje wykazane w pozycji kapitałów – kapitał z aktualizacji wyceny).

Nr 5/2009 30.01.2009 r. Informacja o niestosowaniu niektórych zasad Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW.

Zarząd Spółki Lena Lighting S.A. przekazuje do publicznej wiadomości informację o niestosowaniu niektórych zasad Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW.


Nr 4/2009 30.01.2009 r. Informacja o transakcjach osób mających dostęp do informacji poufnych.

Zarząd Lena Lighting S.A. informuje o otrzymaniu w dniu 30 stycznia 2009 roku, od 27 osób zobowiązanych, zgodnie z art. 160 ust. 1 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi, zawiadomień o objęciu 139.775 akcji serii B Spółki Lena Lighting S.A. wyemitowanych na podstawie programu motywacyjnego.

 

Liczba akcji objętych przez poszczególne osoby:
1) Maciej Rychlewski – były Prezes Zarządu – 37.167 szt.,
2) Cezary Tomasz Filipiński - Członek Zarządu – 32.215 szt.,
3) Katarzyna Moraczewska – były pracownik Spółki – 1.239 szt.
4) Sławomir Zjawin – pracownik Spółki – 1.239 szt.,
5) zleceniobiorcy Spółki (10 osób) - obecni i byli - łącznie 38.176 szt.,
6) pracownicy Spółki (13 osób) - obecni i byli - łącznie 29.739 szt.

 

Osoby wskazane w pkt 5 i 6 nie wyraziły zgody na publikację danych osobowych.

 

Akcje objęto w dniach od 31 stycznia 2008 r. do 10 marca 2008 r. po cenie emisyjnej 0,05 zł za sztukę

Nr 3/2009 19.01.2009 r. Terminy przekazywania raportów okresowych w roku 2009.

Wykonując dyspozycję  § 100 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych, Zarząd Lena Lighting S.A. podaje do publicznej wiadomości terminy przekazywania raportów okresowych w 2009 roku:

1) - skonsolidowane rozszerzone raporty kwartalne:
- za IV kwartał 2008 r. – 02 marca 2009 r.
- za I kwartał 2009 r. – 15 maja 2009 r.
- za II kwartał 2009 r. – 14 sierpnia 2009 r.
- za III kwartał 2009 r. – 13 listopada 2009 r.

2) - skonsolidowany rozszerzony raport półroczny za I półrocze 2009 r. – 30 października 2009 r.

3) - raport roczny jednostkowy za 2008 r. – 29 maja 2009 r.

4) - skonsolidowany raport roczny za 2008 r. – 29 maja 2009 r.

Zarząd Lena Lighting S.A. oświadcza, iż w skonsolidowanych raportach kwartalnych i skonsolidowanym półrocznym zawarte będą odpowiednio kwartalne informacje finansowe i półroczne skrócone jednostkowe sprawozdanie finansowe, zgodnie z § 87 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych

Nr 2/2009 07.01.2009 r. Wykaz informacji przekazanych do publicznej wiadomości w 2008 roku.

Zarząd Spółki Lena Lighting S.A. podaje w załączeniu wykaz wszystkich informacji, określonych w art. 56 ust. 1 ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych z dnia 29 lipca 2005 r., przekazanych do publicznej wiadomości w 2008 roku. Treść wszystkich raportów dostępna jest na stronie internetowej Spółki - www.lenalighting.pl

Nr 1/2009 01.01.2009 r. Zawiadomienie o nabyciu akcji

Lena Lighting S.A. informuje, iż w dniu 30.12.2008r otrzymała zawiadomienie o nabyciu akcji, w wyniku którego PKO TFI S.A. stał się posiadaczem akcji dających więcej niż 5 % ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu spółki.Spółka otrzymała informację następującej treści:
Działając na podstawie art. 69 ust. 1 i art. 87 ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz.U. nr 184 poz. 1539 z pozn., zm.) fundusze inwestycyjne zarządzane przez PKO Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. informują o przekroczeniu 5% ogólnej liczby głosów w spółce Lena Lighting S.A. Data i rodzaj zdarzenia powodującego zmianę udziału, którego dotyczy zawiadomienie: 29.12.2008 – zakup akcji spółki.


Liczba akcji posiadanych przed zmianą udziału 1 140 195
Procentowy udział w kapitale zakładowym spółki 4,58%
Liczba głosów z tych akcji 1 140 195
Procentowy udział w ogólnej liczbie głosów 4,58%
Liczba akcji posiadanych po zmianie udziału 1 311 220
Procentowy udział w kapitale zakładowym spółki 5,27%
Liczba głosów z tych akcji 1 311 220
Procentowy udział w ogólnej liczbie głosów 5,27%

Wszystkie prawa zastrzeżone © 2023 Lena Lighting S.A.