od Nr 11/2009 do Nr 20/2009

Nr 20/2009 14.09.2009 r. Zmiana terminu realizacji kontraktów typu forward oraz ustanowienie hipoteki.

Spółka Lena Lighting SA otrzymała podpisane umowy przez Raiffeisen Bank Polska SA w zakresie zawartej umowy na zmianę terminu realizacji transakcji typu forward na sprzedaż EUR na kwotę 3.000.000,00 EUR. Zmiana polega na wydłużeniu terminu realizacji ww. transakcji z dnia 31.12.2009 na siedem miesięcy 2010 roku realizowane miesięcznie w równych wysokościach w okresie od stycznia 2010 r. do lipca 2010 r. W związku z zawarciem ww. umowy Spółka na zabezpieczenie realizacji tychże transakcji ustanowiła hipotekę na nieruchomości dla której Sąd Rejonowy w Środzie Wlkp. prowadzi Księgę Wieczystą o nr KW 21855. Ustanowiono hipotekę kaucyjną do wysokości 11.074.000,00 złotych.

Nr 19/2009 02.09.2009 r. Struktura Akcjonariatu Spółki.

Zarząd Spółki Lena Lighting S.A. informuje, że w raporcie okresowym opublikowanym w dniu 31.08.2009 r. dotyczącym skonsolidowanych sprawozdań finansowych Spółki Lena Lighting, w punkcie mówiącym o strukturze akcjonariatu nie został wykazany akcjonariusz Pan Robert Gubała. Prawidłowa struktura Akcjonariatu Spółki na dzień przekazania raportu tj. 31.08.2009 r. przedstawiała się w następujący sposób:

 

Akcjonariusz : Włodzimierz Lesiński
Liczba akcji: 14 551 980
Wartość nominalna akcji : 727 599,00
Udział w kapitale zakładowym (%): 58,50%
Liczba głosów: 14 551 980
Udział w ogólnej liczbie głosów (%): 58,50%

Akcjonariusz : Robert Gubała
Liczba akcji: 1 242 750
Wartość nominalna akcji : 62 137,50
Udział w kapitale zakładowym (%): 5,00%
Liczba głosów: 1 242 750
Udział w ogólnej liczbie głosów (%): 5,00%

Akcjonariusz : ING Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych SA
Liczba akcji: 1 066 674
Wartość nominalna akcji : 53 333,70
Udział w kapitale zakładowym (%): 4,29%
Liczba głosów: 1 066 674
Udział w ogólnej liczbie głosów (%): 4,29%

Akcjonariusz : PKO Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych SA
Liczba akcji: 1 311 220
Wartość nominalna akcji : 65 561,00
Udział w kapitale zakładowym (%): 5,27%
Liczba głosów: 1 311 220
Udział w ogólnej liczbie głosów (%): 5,27%

Akcjonariusz : ING Nationale Nederlandem OFE Polska
Liczba akcji: 2 450 005
Wartość nominalna akcji : 122 500,25
Udział w kapitale zakładowym (%): 9,85%
Liczba głosów: 2 450 005
Udział w ogólnej liczbie głosów (%): 9,85%

Akcjonariusz : Pozostali Akcjonariusze
Liczba akcji: 4 252 421
Wartość nominalna akcji : 212 621,05
Udział w kapitale zakładowym (%): 17,09%
Liczba głosów: 4 252 421
Udział w ogólnej liczbie głosów (%): 17,09%

Nr 18/2009 31.07.2009 r. Oświadczenie o stosowaniu zasad ładu korporacyjnego.

W załączeniu oświadczenie o stosowaniu zasad ładu korporacyjnego w 2008 roku.

Nr 17/2009 26.06.2009 r. Wybór biegłego rewidenta.

Zarząd Lena Lighting S.A. informuje, że dnia 25 czerwca 2009 roku Rada Nadzorcza podjęła uchwałę w sprawie wyboru audytora do badania jednostkowych i skonsolidowanych sprawozdań finansowych Spółki za rok 2009. Wybranym podmiotem jest spółka 4Audyt Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu przy ul. Kościelnej 18/4, wpisana na listę podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych nr 3363. Wybór został dokonany zgodnie z obowiązującymi przepisami i normami zawodowymi.

Nr 16/2009 05.06.2009 r. Informacja na temat Członka Rady Nadzorczej powołanego przez ZWZA dnia 04 czerwca 2009 roku.

Na podstawie § 28 w zw. z §  5 ust. 1 pkt. 22) Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych, Zarząd Spółki Lena Lighting S.A. niniejszym przekazuje do publicznej wiadomości informację o nowym Członku Rady Nadzorczej powołanym przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy w dniu 4 czerwca 2009 r.

MICHAŁ HAMRYSZAK - CZŁONEK RADY NADZORCZEJ

Lat 36, wykształcenie wyższe – ukończył Szkołę Główną Handlową, MBA University of Minnesota/CSOM/SGH

Kariera zawodowa:
1995 - 1997 Accounting Software Consultants/Arnold Hill Sp. z o.o. w Warszawie 
1996 - 1998 Maxelle CV, NY, USA - konsultant
1998 - 1999 Główny Urząd Ceł - Doradca Prezesa
1999 - 2000 PART S.A. - Project Manager
2000 - 2001 Swiss Home Sp. z o.o. - Wiceprezes Zarządu,
2001 - 2002 TDA Capital Partners Inc., CT, USA - Konsultant, Synergia 97 Sp. z o.o. – członek Rady Nadzorczej,
2003 - 2007 Urząd i jednostki m.st. Warszawy (Zarząd Oczyszczania Miasta – Dyrektor, Łubna II Sp. z o.o – Wiceprezes, Szybka Kolej Miejska Sp. z o.o.– Prezes Zarządu)
2007 - 2008 Polmozbyt Szczecin Sp. z o.o. - Prezes Zarządu, Autogryf Sp. z o.o. - Wiceprezes Zarządu.

Według złożonego oświadczenia Pan Michał Hamryszak nie prowadzi działalności konkurencyjnej wobec Emitenta ani nie jest wspólnikiem w konkurencyjnej spółce cywilnej lub osobowej, ani nie jest członkiem organu konkurencyjnej spółki kapitałowej, ani jakiejkolwiek innej konkurencyjnej osoby prawnej. Pan Michał Hamryszak nie został wpisany do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonego na podstawie Ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym. Pan Michał Hamryszak nie pełnił funkcji osób nadzorujących lub zarządzających w podmiotach, które w okresie jego kadencji znalazły się w stanie likwidacji.
Pan Michał Hamryszak nie został pozbawiony przez sąd upadłościowy prawa prowadzenia działalności gospodarczej na własny rachunek oraz pełnienia funkcji członka rady nadzorczej, reprezentanta lub pełnomocnika w spółce handlowej, przedsiębiorstwie państwowym, spółdzielni, fundacji lub stowarzyszeniu oraz nie był skazany prawomocnym wyrokiem za przestępstwa określone w przepisach rozdziałów XXXIII-XXXVII Kodeksu Karnego oraz art. 585, art. 587 i art. 590-591 Kodeksu Spółek Handlowych

Nr 15/2009 05.06.2009 r. Uchwały podjęte przez ZWZA w dniu 04 czerwca 2009 roku.

Zarząd Lena Lighting S.A. przekazuje informację o treści uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy w dniu 04 czerwca 2009 roku.

Nr 14/2009 05.06.2009 r. Lista akcjonariuszy posiadających powyżej 5 % głosów na ZWZA w dniu 4 czerwca 2009 roku.

Zarząd Spółki Lena Lighting S.A. przekazuje do publicznej wiadomości listę osób posiadających powyżej 5 % głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy w dniu 4 czerwca 2009 roku:

 Włodzimierz Lesiński
- liczba głosów 14.551.980
- liczba akcji 14.551.980
- procent głosów na WZA 74,13 %
- procent ogólnej liczby głosów 58,50 %

 ING Otwarty Fundusz Emerytalny
- liczba głosów 2.450.005
- liczba akcji 2.450.005
- procent głosów na WZA 12,48 %
- procent ogólnej liczby głosów 9,85 %

 Robert Gubała
- liczba głosów 1.242.750
- liczba akcji 1.242.750
- procent głosów na WZA 6,33 %
- procent ogólnej liczby głosów 5,00 %

Nr 13/2009 03.06.2009 r. Rezygnacja Członka Rady Nadzorczej.

Zarząd Spółki Lena Lighting S.A. informuje, że w dniu 02 czerwca 2009r. otrzymał informację o złożeniu przez Pana Mikołaja Guranowskiego rezygnacji z funkcji Członka Rady Nadzorczej Lena Lighting S.A.

Powodem rezygnacji są inne obowiązki zawodowe, które uniemożliwiają dalsze łączenie ich ze sprawowaniem funkcji w Radzie Nadzorczej Lena Lighting S.A.

Nr 12/2009 21.05.2009 r. Korekta raportu bieżącego nr 11/2009 z dnia 21 maja 2009 roku.

Zarząd Lena Lighting S.A. przesyła korektę raportu bieżącego nr 11/2009 z dnia 21 maja 2009 roku, albowiem rezygnację Pana Wojciecha Bajdy z funkcji Członka Rady Nadzorczej Zarząd otrzymał w dniu 20 maja 2009 roku, a nie jak podano w raporcie "w dniu 20 kwietnia 2009 roku".

Poniżej poprawna treść komunikatu:
Zarząd Spółki Lena Lighting S.A. informuje, że w dniu 20 maja 2009 r. otrzymał informację o złożeniu przez Pana Wojciecha Bajdę rezygnacji z funkcji Członka Rady Nadzorczej Lena Lighting S.A.
Powodem decyzji o rezygnacji jest wyjazd na kilkuletni kontrakt do Republiki Południowej Afryki.

Nr 11/2009 21.05.2009 r. Rezygnacja Członka Rady Nadzorczej.

Zarząd Spółki Lena Lighting S.A. informuje, że w dniu 20 kwietnia 2009 r. otrzymał informację o złożeniu przez Pana Wojciecha Bajdę rezygnacji z funkcji Członka Rady Nadzorczej Lena Lighting S.A.

Powodem decyzji o rezygnacji jest wyjazd na kilkuletni kontrakt do Republiki Południowej Afryki

Wszystkie prawa zastrzeżone © 2023 Lena Lighting S.A.