od Nr 21/2009 do Nr 30/2009

Nr 21/2009 18.09.2009 r. Zbycie akcji Emitenta.

Lena Lighting S.A. informuje, iż w dniu 18.09.2009r otrzymała zawiadomienie stanie posiadania przez PKO TFI S.A. akcji Spółki. Z zawiadomienia wynika, że PKO TFI SA stał się posiadaczem akcji dających mniej niż 5 % ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu spółki. Spółka otrzymała informację następującej treści:
Działając na podstawie art. 69 ust. 1 i art. 87 ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz.U. nr 184 poz. 1539 z pozn., zm.) fundusze inwestycyjne zarządzane przez PKO Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. informują o osiągnięciu 5% lub mniej ogólnej liczby głosów w spółce Lena Lighting S.A.

Data i rodzaj zdarzenia powodującego zmianę udziału, którego dotyczy zawiadomienie: 15.09.2009–sprzedaż papierów wartościowych Emitenta.

Liczba akcji posiadanych przed zmianą udziału

1 338 987

Procentowy udział w kapitale zakładowym spółki

5,38%

Liczba głosów z tych akcji

1 338 987

Procentowy udział w ogólnej liczbie głosów

5,38%

Liczba akcji posiadanych po zmianie udziału

1 217 222

Procentowy udział w kapitale zakładowym spółki

4,89%

Liczba głosów z tych akcji

1 217 222

Procentowy udział w ogólnej liczbie głosów

4,89%

Wszystkie prawa zastrzeżone © 2023 Lena Lighting S.A.