od Nr 11/2011 do Nr 20/2011

Nr 20/2011 30.09.2011 r. Nabycie akcji Emitenta przez Członka Zarządu Lena Lighting S.A.

Zarząd Spółki Lena Lighting SA z siedzibą w Środzie Wielkopolskiej informuje, iż na podstawie zawiadomienia otrzymanego w dniu 30 września 2011r. sporządzonego w dniu 30 września 2011r., zgodnie z art. 160 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi, powziął informację o nabyciu akcji Spółki Lena Lighting SA przez członka Zarządu emitenta. Z przekazanej informacji wynika, iż w/w osoba w dniach 27, 28 i 29 września 2011r. dokonała zakupu łącznie 25.278 sztuk akcji zwykłych na okaziciela Spółki Lena Lighting SA z siedzibą w Środzie Wielkopolskiej, w następujących wolumenach i cenach:

  • 27 września 2011r. zakup 15.274 (piętnaście tysięcy dwieście siedemdziesiąt cztery) akcji zwykłych na okaziciela w cenie: 1,70 zł za 1 akcję;
  • 28 września 2011r. zakup 8.004 (osiem tysięcy cztery) akcji zwykłych na okaziciela w przedziale cenowym: 1,65-1,69 zł za 1 akcję.
  • 29 września 2011r. zakup 2.000 (dwóch tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela w cenie: 1,64 zł za 1 akcję.

Transakcje zostały dokonane w trybie sesyjnym na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. Członek Zarządu zobowiązany do przekazania informacji nie wyraził zgody na publikowanie swoich danych osobowych.

Nr 19/2011 28.09.2011 r. Nabycie akcji Emitenta przez Członka Zarządu Lena Lighting S.A.

Zarząd Spółki Lena Lighting SA z siedzibą w Środzie Wielkopolskiej informuje, iż na podstawie zawiadomienia otrzymanego w dniu 27 września 2011r. sporządzonego w dniu 27 września 2011r., zgodnie z art. 160 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi, powziął informację o nabyciu akcji Spółki Lena Lighting SA przez członka Zarządu emitenta. Z przekazanej informacji wynika, iż w/w osoba w dniach 23 i 26 września 2011r. dokonała zakupu łącznie 16.097 sztuk akcji zwykłych na okaziciela Spółki Lena Lighting SA z siedzibą w Środzie Wielkopolskiej, w następujących wolumenach i cenach:

  • 23 września 2011r. zakup 15.375 (piętnaście tysięcy trzysta siedemdziesiąt pięć) akcji zwykłych na okaziciela w przedziale cenowym: 1,69-1,75 zł za 1 akcję;
  • 26 września 2011r. zakup 722 (siedemset dwadzieścia dwie) akcje zwykłe na okaziciela w cenie 1,70 zł za 1 akcję.

Transakcje zostały dokonane w trybie sesyjnym na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. Członek Zarządu zobowiązany do przekazania informacji nie wyraził zgody na publikowanie swoich danych osobowych.

Nr 18/2011 23.09.2011 r. Nabycie akcji Emitenta przez Członka Zarządu Lena Lighting S.A.

Zarząd Spółki Lena Lighting SA z siedzibą w Środzie Wielkopolskiej informuje, iż na podstawie zawiadomienia otrzymanego w dniu 23 września 2011r. sporządzonego w dniu 23 września 2011r., zgodnie z art. 160 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi, powziął informację o nabyciu akcji Spółki Lena Lighting SA przez członka Zarządu emitenta. Z przekazanej informacji wynika, iż w/w osoba w dniach 19, 20, 21 i 22 września 2011r. dokonała zakupu łącznie 25.930 sztuk akcji zwykłych na okaziciela Spółki Lena Lighting SA z siedzibą w Środzie Wielkopolskiej, w następujących wolumenach i cenach:  

  • 19 września 2011r. zakup 10.061 (dziesięć tysięcy sześćdziesiąt jeden) akcji zwykłych na okaziciela w przedziale cenowym: 1,69-1,70 zł za 1 akcję;
  • 20 września 2011r. zakup 5.545 (pięć tysięcy pięćset czterdzieści pięć) akcji zwykłych na okaziciela w przedziale cenowym: 1,69-1,75 zł za 1 akcję;
  • 21 września 2011r. zakup 6.824 (sześć tysięcy osiemset dwadzieścia cztery) akcje zwykłe na okaziciela w cenie 1,75 zł za 1 akcję;
  • 22 września 2011r. zakup 3.500 (trzy tysiące pięćset) akcji zwykłych na okaziciela w cenie: 1,72 zł za 1 akcję.  

Transakcje zostały dokonane w trybie sesyjnym na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. Członek Zarządu zobowiązany do przekazania informacji nie wyraził zgody na publikowanie swoich danych osobowych.

Nr 17/2011 19.09.2011 r. Nabycie akcji Emitenta przez Członka Zarządu Lena Lighting S.A.

Zarząd Spółki Lena Lighting SA z siedzibą w Środzie Wielkopolskiej informuje, iż na podstawie zawiadomienia otrzymanego w dniu 19 września 2011r. sporządzonego w dniu 16 września 2011r., zgodnie z art. 160 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi, powziął informację o nabyciu akcji Spółki Lena Lighting SA przez członka Zarządu emitenta.

Z przekazanej informacji wynika, iż w/w osoba w dniach 14, 15 i 16 września 2011r. dokonała zakupu łącznie 70.263 sztuk akcji zwykłych na okaziciela Spółki Lena Lighting SA z siedzibą w Środzie Wielkopolskiej, w następujących wolumenach i cenach:

· 14 września 2011r. - 52.361 akcji (pięćdziesiąt dwa tysiące trzysta sześćdziesiąt jeden) w cenie w przedziale 1,59-1,70 zł za 1 akcję,
· 15 września 2011r. – 7.501 akcji (siedem tysięcy pięćset jeden szt.) w cenie 1,66 zł. za 1 akcję,
· 16 września 2011r. – 10.401 akcji (dziesięć tysięcy czterysta jeden) w cenie w przedziale 1,65-1,70 zł za 1 akcję.

Transakcje zostały dokonane w trybie sesyjnym na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.

Członek Zarządu  zobowiązany do przekazania informacji nie wyraził zgody na publikowanie swoich danych osobowych.

Nr 16/2011 01.08.2011 r. Informacja o nabyciu akcji Emitenta przez osobę powiązaną.

Zarząd Lena Lighting S.A. informuje, że w dniu 01 sierpnia 2011 r. otrzymał informację od Prezesa Zarządu Spółki Włodzimierza Lesińskiego o nabyciu akcji Spółki Lena Lighting SA  przez osobę z nim powiązaną. Zawiadomienie zostało dokonane w trybie art. 160 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi. Zawiadomienie dotyczy transakcji nabycia 20.100 (dwadzieścia tysięcy sto) sztuk akcji po kursie 1,97zł - 2,02zł średni kurs akcji wyniósł 1,99zł za 1 akcję. W sumie za wartość 39.999 złotych. Transakcje zostały dokonane w czasie sesji na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. w dniach 27 i 28 lipca 2011 r. Równocześnie osoba powiązana nie wyraziła zgody na przekazywanie do publicznej wiadomości swoich danych osobowych.

Nr 15/2011 15.07.2011 r. Wybór Biegłego Rewidenta.

Zarząd Lena Lighting S.A. informuje, że dnia 14 lipca 2011 roku Rada Nadzorcza podjęła uchwałę w sprawie wyboru audytora do badania jednostkowych i skonsolidowanych sprawozdań finansowych Spółki za rok 2011. Wybranym podmiotem jest spółka 4Audyt Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu przy ul. Kościelnej 18/4, wpisana na listę podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych nr 3363. Wybór został dokonany zgodnie z obowiązującymi przepisami i normami zawodowymi. Umowa zawarta została na badanie i przegląd sprawozdań finansowych jednostkowych i skonsolidowanych Spółki za rok 2011. Emitent korzystał w latach ubiegłych z usług podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych  Spółki 4Audyt Sp z o.o. w zakresie badania i przeglądu sprawozdań finansowych za lata 2008, 2009 i 2010.

Nr 13/2011 16.05.2011 r. Informacja o podjęciu uchwały w zakresie wypłaty dywidendy.

Informacja o podjęciu przez ZWZA Spółki LENA LIGHTING S.A w dniu 12 maja 2011 r. uchwały o wypłacie dywidendy. Zarząd LENA LIGHTING SA na podstawie §38 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim, niniejszym informuje, że Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki LENA LIGHTING S.A. zgodnie z art. 395 §2 pkt. 2 Kodeksu spółek handlowych w dniu 12 maja 2011 roku podjęło uchwałę w przedmiocie przeznaczenia kwoty 2.487.505,00 zł (dwa miliony czterysta osiemdziesiąt siedem  tysięcy pięćset pięć złotych 00/100) stanowiącej część zysku wypracowanego przez Spółkę w roku obrotowym 2010, do podziału pomiędzy akcjonariuszy w drodze wypłacenia im dywidendy proporcjonalnie do posiadanych akcji, tj. w wysokości 0,10 zł (10/100 złotych) na jedną akcję. Zarząd podaje, iż dywidendą objętych jest 24.875.050 akcji.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki LENA LIGHTING S.A. uchwaliło, iż datą ustalenia listy akcjonariuszy uprawnionych do dywidendy (tzw. dzień dywidendy) jest dzień 23 maja 2011 roku, natomiast termin wypłaty ustalonej dywidendy określono na dzień na dzień 1 lipiec 2011 roku.

Nr 12/2011 16.05.2011 r. Treść uchwał podjętych przez ZWZA w dniu 12 maja 2011r.

Zarząd Lena Lighting S.A. przekazuje informację o treści uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy w dniu 12 maja 2011 roku.

Nr 11/2011 12.05.2011 r. Lista Akcjonariuszy posiadających powyżej 5% głosów na WZA w dniu 12.05.2011r.

Zarząd spółki Lena Lighting S.A. przekazuje do wiadomości listę osób posiadających powyżej 5 % głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy w dniu 12 maja 2011 roku:
Włodzimierz Lesiński
- liczba głosów 14.551.980
- liczba akcji 14.551.980
- procent głosów na WZA  87,92%
- procent ogólnej liczby głosów 58,50 %

ING Otwarty Fundusz Emerytalny
- liczba głosów 2.000.000
- liczba akcji 2.000.000
- procent głosów na WZA  12,08%
- procent ogólnej liczby głosów 8,04 %

Wszystkie prawa zastrzeżone © 2023 Lena Lighting S.A.