od Nr 1/2012 do Nr 10/2012

Nr 10/2012 11.06.2012 r. Nabycie akcji Emitenta przez Członka Zarządu Lena Lighting S.A.

Zarząd Spółki Lena Lighting SA z siedzibą w Środzie Wielkopolskiej informuje, iż na podstawie zawiadomienia otrzymanego w dniu 11 czerwca 2012r. sporządzonego w dniu 11 czerwca 2012r., zgodnie z art. 160 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi, powziął informację o nabyciu akcji Spółki Lena Lighting SA przez członka Zarządu emitenta. Z przekazanej informacji wynika, iż w/w osoba w dniach 5, 6 i 8 czerwca 2012r. dokonała zakupu łącznie 13.150 sztuk akcji zwykłych na okaziciela Spółki Lena Lighting SA z siedzibą w Środzie Wielkopolskiej, w następujących wolumenach i cenach:

 

•05 czerwca 2012r. zakup 6.100 (sześć tysięcy sto) akcji zwykłych na okaziciela w przedziale cenowym: 2,05-2,06 zł za 1 akcję;

•06 czerwca 2012r. zakup 4.550 (cztery tysiące pięćset pięćdziesiąt) akcji zwykłych na okaziciela w cenie: 2,05 zł za 1 akcję.

•08 czerwca 2012r. zakup 2.500 (dwa tysiące pięćset ) akcji zwykłych na okaziciela w cenie: 2,05 zł za 1 akcję.

 

Transakcje zostały dokonane w trybie sesyjnym na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. Członek Zarządu zobowiązany do przekazania informacji nie wyraził zgody na publikowanie swoich danych osobowych.

Nr 9/2012 09.05.2012 r. Informacja o podjęciu uchwały w zakresie wypłaty dywidendy

Informacja o podjęciu przez ZWZA Spółki LENA LIGHTING S.A w dniu 8 maja 2012 r. uchwały o wypłacie dywidendy.

Zarząd LENA LIGHTING SA na podstawie §38 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim, niniejszym informuje, że Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki LENA LIGHTING S.A. zgodnie z art. 395 §2 pkt. 2 Kodeksu spółek handlowych w dniu 8 maja 2012 roku podjęło uchwałę w przedmiocie przeznaczenia kwoty 3.731.257,50 zł (trzy miliony siedemset trzydzieści jeden tysięcy dwieście pięćdziesiąt siedem złotych i pięćdziesiąt groszy) stanowiącej część zysku wypracowanego przez Spółkę w roku obrotowym 2011, do podziału pomiędzy akcjonariuszy w drodze wypłacenia im dywidendy proporcjonalnie do posiadanych akcji, tj. w wysokości 0,15 zł (15/100 złotych) na jedną akcję.

 

Zarząd podaje, iż dywidendą objętych jest 24.875.050 akcji.

 

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki LENA LIGHTING S.A. uchwaliło, iż datą ustalenia listy akcjonariuszy uprawnionych do dywidendy (tzw. dzień dywidendy) jest dzień 30 maja 2012 roku, natomiast termin wypłaty ustalonej dywidendy określono na dzień 3 lipiec 2012 roku.

Nr 8/2012 09.05.2012 r. Treść uchwał podjętych przez ZWZA w dniu 8 maja 2012 roku

Zarząd Lena Lighting S.A. przekazuje informację o treści uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy w dniu 8 maja 2012 roku.

Nr 7/2012 09.05.2012 r. Lista Akcjonariuszy posiadających powyżej 5% głosów na ZWZA w dniu 8 maja 2012 roku

Zarząd spółki Lena Lighting S.A. przekazuje do wiadomości listę osób posiadających powyżej 5% głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy w dniu 8 maja 2012 roku:

 

Włodzimierz Lesiński

- liczba głosów 14.711.844

- liczba akcji 14.711.844

- procent głosów na ZWZA  99,9992%

- procent ogólnej liczby głosów 59,14 %

Nr 6/2012 04.05.2012 r. Rezygnacja Członka Rady Nadzorczej

Zarząd Spółki Lena Lighting S.A. informuje, że w dniu 4 maja 2012 roku otrzymał informację o złożeniu przez Pana Michała Hamryszaka rezygnacji z funkcji Członka Rady Nadzorczej Lena Lighting S.A.

Pan Michał Hamryszak nie podał powodów swojej rezygnacji.

Nr 5/2012 06.04.2012 r. Zwołanie Zwyczajnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Lena Lighting S.A. wraz z projektami uchwał

Zarząd Lena Lighting Spółka Akcyjna (dalej zwanej „Spółką”) na podstawie art. 399 § 1 i art. 4021 Kodeksu spółek handlowych oraz na podstawie § 38 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem  członkowskim z dnia 19 lutego 2009 r. zwołuje na dzień 8 maja 2012 r. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki (dalej „Zgromadzenie”), które odbędzie się o godzinie 15:00 w Środzie Wlkp., przy ul. Kórnickiej 52, 63-000 Środa Wlkp. Pełną treść ogłoszenia wraz z projektami uchwał prezentujemy w załącznikach:

Nr 4/2012 22.03.2012 r. Rekomendacja Zarządu w sprawie wypłaty dywidendy za rok 2011

Zarząd Lena Lighting S.A. informuje, że po uzyskaniu pozytywnej opinii Rady Nadzorczej, zarekomenduje Walnemu Zgromadzeniu Akcjonariuszy wypłatę dywidendy z zysku za rok obrotowy 2011 w wysokości 0,15 zł na jedną akcję (słownie: piętnaście groszy).

Nr 3/2012 20.01.2012 r. Oświadczenie w zakresie przestrzegania zasad ładu korporacyjnego w 2011 roku

Nr 3/2011 21.03.2011 r. Oświadczenie o stosowaniu zasad ładu korporacyjnego.


Nr 2/2012 12.01.2012 r. Terminy przekazywania raportów okresowych w 2012 roku.

Na podstawie §103 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. Nr 33, poz. 259), Zarząd Lena Lighting S.A. niniejszym informuje, o terminach przekazywania raportów okresowych w 2012 roku w ten sposób, że:

I. RAPORTY KWARTALNE zostaną opublikowane:

za I kwartał 2012 roku – 15 maja 2012 r.
za III kwartał 2012 roku – 14 listopada 2012 r.
II. RAPORT PÓŁROCZNY za I półrocze 2012 roku zostanie opublikowany 31 sierpnia 2012 r.

III. RAPORT ROCZNY za rok 2011 zostanie opublikowany 20 marca 2012 r.

IV. SKONSOLIDOWANY RAPORT ROCZNY za rok 2011 zostanie opublikowany 20 marca 2012 r.

Nadto Zarząd Lena Lighting S.A. informuje, iż zgodnie z § 101 ust. 2 ww. Rozporządzenia Spółka nie będzie publikowała raportów kwartalnych odpowiednio: za IV kwartał 2011 r. oraz za II kwartał 2012 r.

Nr 1/2012 12.01.2012 r. Wykaz informacji przekazanych do publicznej wiadomości w 2011 roku.

Zarząd Spółki Lena Lighting S.A. podaje poniżej wykaz wszystkich informacji, określonych w art. 65 ust. 1 ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych z dnia 29 lipca 2005 r., przekazanych do publicznej wiadomości w 2011 roku. Treść wszystkich raportów dostępna jest na stronie internetowej Spółki

http://www.lenalighting.pl/relacje-inwestorskie/raporty-biezace/2011-rok/

Wszystkie prawa zastrzeżone © 2023 Lena Lighting S.A.