od Nr 11/2012 do Nr 20/2012

Nr 15/2012 08.10.2012 r. Zawarcie aneksu do znaczącej umowy kredytowej

Zarząd Lena Lighting SA informuje o otrzymaniu w dniu 08 października 2012r.  podpisanego aneksu do umowy kredytowej  z Raiffeisen Bank Polska SA z siedzibą w Warszawie, która spełnia kryterium znaczącej umowy w związku z przekroczeniem 10% wartości kapitałów własnych Spółki.

Aneks do umowy z dnia 12 lipca 2006r. wraz z późniejszymi zmianami zawarty został w dniu 28 września 2012r. zmieniając wcześniej zawartą umowę w zakresie terminu jej obwiązywania oraz zabezpieczeń. Przedmiotem zmiany umowy jest udzielenie kredytu w rachunku bieżącym Spółki na finansowanie bieżącej działalności w PLN lub w EUR do kwoty: 10.000.000,00 zł. Kredyt udzielony został od dnia 04 października 2012r. do dnia 03 października 2013r. Oprocentowanie kredytu jest zmienne, ustalane na bazie WIBOR dla jednomiesięcznych depozytów międzybankowych w PLN lub w oparciu o EURIBOR dla jednomiesięcznych depozytów międzybankowych w EUR powiększone o marżę Banku w skali roku. Ponadto bankowi Raiffeisen Bank Polska SA nie przysługuje prowizja przygotowawcza.  Powyższa umowa zabezpieczona jest hipoteką kaucyjną umowną w wysokości 15.000.000,00 PLN na nieruchomości  zabudowanej halą produkcyjno – magazynową położonej w Środzie Wlkp., ul. Kórnicka 54-62 o powierzchni 5.52.82 ha wpisaną w księdze wieczystej KW nr PO1D/00006713/5 prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Środzie Wlkp. V Wydział Ksiąg Wieczystych. Nieruchomość ta jest własnością Spółki Lena Lighting SA. Wartość ewidencyjna nieruchomości (wartość początkowa)  w księgach rachunkowych Spółki wynosi: 16.890.277,49 PLN (wartość księgowa netto na dzień 30.09.2012 wynosi: 15.102.098,92 PLN) Umowa kredytowa zabezpieczona jest również cesją z umowy ubezpieczenia ww. nieruchomości oraz ustanowiona jest cesja cicha na należnościach Spółki w wysokości: 2.000.000,00 złotych.  W zakresie cesji cichej nastąpiło obniżenie wartości zabezpieczenia. Dotychczas cesja cicha ustanowiona była na kwotę 4.000.000,00 złotych.

Raiffeisen Bank Polska SA nie ma żadnych powiązań z Emitentem ani z osobami zarządzającymi lub nadzorującymi Emitenta.

Nr 14/2012 25.06.2012 r. Zawarcie aneksu do znaczącej umowy

Zarząd Lena Lighting SA informuje o podpisaniu w dniu 25 czerwca 2012r.  aneksu do umowy kredytowej  z Bankiem Zachodnim WBK SA z siedzibą we Wrocławiu, która spełnia kryterium znaczącej umowy w związku z przekroczeniem 10% wartości kapitałów własnych Spółki, które wynosiły na koniec poprzedniego kwartału: 84.286 tys. złotych.

Aneks do umowy z dnia 26 kwietnia 2010r. wraz z późniejszymi zmianami zawarty został w dniu 25 czerwca 2012r. zmieniając wcześniej zawartą umowę w zakresie terminu jej obwiązywania. Przedmiotem umowy jest udzielenie kredytu w rachunku bieżącym Spółki na finansowanie bieżącej działalności w PLN lub w EUR do kwoty: 10.000.000,00 zł. Kredyt udzielony został od dnia 01 lipca 2012r. do dnia 30 czerwca 2013r. Oprocentowanie kredytu jest zmienne, ustalane na bazie WIBOR dla jednomiesięcznych depozytów międzybankowych w PLN lub w oparciu o LIBOR dla jednomiesięcznych depozytów międzybankowych w EUR powiększone o marżę Banku w skali roku. Ponadto bankowi BZ WBK S.A. przysługuje prowizja przygotowawcza w wysokości 0,20% kwoty limitu.  Powyższa umowa zabezpieczona jest hipoteką kaucyjną umowną w wysokości 12.000.000,00 PLN na nieruchomości  zabudowanej biurowcem i halami magazynowymi Spółki położonej w Środzie Wlkp., ul. Kórnicka 52 o powierzchni 0.9600 ha wpisanej w księdze wieczystej KW nr PO1D/00021855/3 prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Środzie Wlkp. V Wydział Ksiąg Wieczystych. Nieruchomość ta jest własnością Spółki Lena Lighting SA. Wartość ewidencyjna nieruchomości (wartość początkowa)  w księgach rachunkowych Spółki wynosi: 7.792.621,61 PLN (wartość księgowa netto na dzień 31.03.2012 wynosi: 6.487.065,57 PLN) Umowa kredytowa zabezpieczona jest również cesją z umowy ubezpieczenia ww. nieruchomości oraz ustanowiona jest cesja cicha na należnościach Spółki w wysokości: 5.000.000,00 złotych. 

 

BZ WBK SA nie ma żadnych powiązań z Emitentem ani z osobami zarządzającymi lub nadzorującymi Emitenta.

Nr 13/2012 25.06.2012 r. Wybór Biegłego Rewidenta

Zarząd Lena Lighting S.A. informuje, że dnia 25 czerwca 2012 roku Rada Nadzorcza podjęła uchwałę w sprawie wyboru audytora do badania jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok 2012. Wybranym podmiotem jest spółka Deloitte Audyt Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy Al. Jana Pawła II 19, wpisana na listę podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych (prowadzoną przez Krajową Radę Biegłych Rewidentów) pod numerem ewidencyjnym 73.

Wybór został dokonany zgodnie z obowiązującymi przepisami i normami zawodowymi.

Umowa zostanie zawarta na badanie i przegląd jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok 2012.

Emitent nie korzystał dotychczas w usług wybranego podmiotu.

Nr 12/2012 21.06.2012 r. Mianowanie Członków Rady Nadzorczej

Zarząd LENA LIGHTING S.A. na podstawie §5 ust. 1 pkt 22 w zw. z § 28 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim, niniejszym informuje, że w dniu 21 czerwca 2012 roku spółka otrzymała informację, że korzystając z uprawnienia przyznanego paragrafem 17 ust. 6 i ust. 8 Statutu akcjonariusz posiadający powyżej 2/5 ogólnej liczby akcji wskazał (mianował) do Rady Nadzorczej spółki następujące dwie osoby:

- Angielo Lucjan Limański

- Waldemar Osuch.

Z dniem otrzymania ww. informacji osoby te stały się członkami Rady Nadzorczej spółki.

Pan Angielo Lucjan Limański, lat 45 posiada wykształcenie wyższe (magister), ukończył studia na Akademii Ekonomicznej (obecnie Uniwersytet Ekonomiczny) im. Oskara Langego we Wrocławiu, kierunek Ekonomia w zakresie Zarządzania przedsiębiorstwem.

Przebieg kariery zawodowej i zajmowane wcześniej stanowiska:

1990 - 2004 Thorn Lighting Group/ od 2002 Thorn Lighting Group - Zumtobel AG:

- 1990 - 2001 Thorn Licht GmbH Arnsberg Niemcy, Produktionsmanager, Operation Manager Polen.

- 2002 - 2004 Thorn Lighting Zpas Manufacturing Poland Sp. z o.o. w Przygórzu: General Manager/Prokurent, w 2004: Likwidator Spółki przeniesienie produkcji)

2005 - obecnie Aquaform Sp.z o.o./ Aquaform S.A.

- 2005 - 2009 Aquaform Sp.z o.o. w Środzie Wlkp. kolejno jako: dyrektor ds. produkcji, dyrektor ds. produkcji i logistyki, dyrektor zarządzający, od 2006 - Prezes Zarządu

- 2009 - obecnie Aquaform S.A. dyrektor zarządzający, Prezes Zarządu

Pan Waldemar Osuch, lat 42, posiada wykształcenie wyższe (Politechnika Poznańska – Wydział Budowy Maszyn w zakresie Technologii). Ukończył studia podyplomowe w zakresie Marketingu na Akademii Ekonomicznej w Poznaniu (2001). Uczestniczył w licznych szkoleniach, m.in. w zakresie technik negocjacji, zarządzania zasobami ludzkimi, zarządzania projektami.

Przebieg kariery zawodowej i zajmowane wcześniej stanowiska:

od 12.2004              Decora S.A. - Prezes Zarządu

11.1994 - 12.2004    Decora Sp. z o.o. z siedzibą w Środzie Wielkopolskiej  - Dyrektor (pełnił również funkcję Prokurenta Spółki)

08.1994 - 10.1994    Lena Metal Service w Środzie Wielkopolskiej - Szef Działu Sprzedaży

12.1993 - 07.1994    Z.P.M. H. Cegielskiego w Poznaniu – Kierownik Sekcji w Dziale Produkcji 

Zgodnie ze złożonymi oświadczeniami, wszelka inna działalność wykonywana przez ww. osoby poza przedsiębiorstwem Emitenta nie jest działalnością konkurencyjną w stosunku do działalności Emitenta. Ww. osoby nie uczestniczą w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członek organu spółki kapitałowej ani też innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organu.

Pan Angielo Lucjan Limański oraz Pan Waldemar Osuch nie zostali wpisani do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonego na podstawie ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym.

Nr 11/2012 21.06.2012 r. Rezygnacja Członka Rady Nadzorczej

Zarząd Spółki Lena Lighting S.A. informuje, że w dniu 20 czerwca 2012 roku otrzymał informację o złożeniu przez Pana Piotra Michalskiego rezygnacji z funkcji Członka Rady Nadzorczej Lena Lighting S.A.

 

Pan Piotr Michalski nie podał powodów swojej rezygnacji.

Wszystkie prawa zastrzeżone © 2023 Lena Lighting S.A.