od Nr 1/2013 do Nr 10/2013

Nr 10/2013 04.06.2013 r. Wybór Biegłego Rewidenta.

Zarząd Lena Lighting SA informuje, że dnia 04 czerwca 2013 roku Rada Nadzorcza podjęła uchwałę w sprawie wyboru audytora do badania jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok 2013.  Wybranym podmiotem jest spółka Deloitte Polska Spółka z ograniczona odpowiedzialnością Sp.k. z siedzibą w Warszawie przy Al. Jana Pawła II 19, wpisana na listę podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych (prowadzoną przez Krajową Radę Biegłych Rewidentów) pod numerem ewidencyjnym 73.

Nr 9/2013 09.05.2013 r. Zestawienie dokonanych zmian w Statucie Spółki LENA LIGHTING S.A. będących przedmiotem uchwał ZWZA Spółki w dniu 8 maja 2013r.

Zarząd LENA LIGHTING SA  z siedzibą w Środzie Wielkopolskiej, na podstawie §38 ust. 1 pkt 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim, niniejszym informuje, że Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki LENA LIGHTING S.A. uchwałą nr 15 z dnia 8 maja 2013 r. dokonało zmian Statutu Spółki. Treść dotychczas obowiązujących postanowień Statutu oraz treść dokonanych zmian, zawarto w załączniku do niniejszego raportu.

Jednocześnie Zarząd informuje, że Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki LENA LIGHTING S.A. uchwałą nr 16 z dnia 8 maja 2013 r. przyjęło nowy tekst jednolity Statutu uwzględniający zmiany Statutu przyjęte uchwałą Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia nr 15 z dnia 8 maja 2013 r. Treść nowego tekstu jednolitego Statutu zawarto w załączniku do niniejszego raportu.

Nr 8/2013 09.05.2013 r. Informacja o podjęciu przez ZWZA Spółki LENA LIGHTING S.A w dniu 8 maja 2013 r. uchwały o wypłacie dywidendy.

Zarząd LENA LIGHTING S.A. na podstawie §38 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim, niniejszym informuje, że Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki LENA LIGHTING S.A.  zgodnie z art. 395 §2 pkt. 2 Kodeksu spółek handlowych  w dniu 8 maja 2013 roku podjęło uchwałę w przedmiocie przeznaczenia kwoty 7.462.515,00 zł (siedem milionów czterysta sześćdziesiąt dwa tysiące pięćset piętnaście złotych 00/100) stanowiącej część zysku wypracowanego przez Spółkę w roku obrotowym 2012, do podziału pomiędzy akcjonariuszy w drodze wypłacenia im dywidendy proporcjonalnie do posiadanych akcji, tj. w wysokości 0,30 zł (30/100 złotych) na jedną akcję.

Zarząd podaje, iż dywidendą objętych jest 24.875.050 akcji.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki LENA LIGHTING S.A. uchwaliło, iż datą ustalenia listy akcjonariuszy uprawnionych do dywidendy (tzw. dzień dywidendy) jest dzień 21 maja 2013 roku, natomiast termin wypłaty ustalonej dywidendy określono na dzień na dzień 5 czerwca 2013 roku.

Nr 7/2013 09.05.2013 r. Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5 % liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy LENA LIGHTING S.A. w dniu 8 maja 2013r.

Zarząd LENA LIGHTING SA  z siedzibą w Środzie Wielkopolskiej na podstawie art. 70 ust. 3 ustawy z dnia 25 lipca 2005 o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych podaje do wiadomości wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, które odbyło się dnia 8 maja 2013r.

 

Włodzimierz Lesiński :

- liczba akcji: 14.724.994

- liczba głosów: 14.724.994

- % głosów na ZWZA: 99,99

- % ogólnej liczby głosów: 59,20%

Nr 6/2013 09.05.2013 r. Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy w dniu 8 maja 2013 r.

Zarząd LENA LIGHTING S.A. na podstawie §38 ust. 1 pkt 7 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim, w załączeniu do niniejszego raportu podaje do wiadomości treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki LENA LIGHTING S.A. w dniu 8 maja 2013 r.

Nr 5/2013 10.04.2013 r. Zwołanie Zwyczajnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Lena Lighting S.A.

Zarząd Lena Lighting Spółka Akcyjna (dalej zwanej „Spółką”) na podstawie art. 399 § 1 i art. 4021 Kodeksu spółek handlowych oraz na podstawie §38 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim z dnia 19 lutego 2009 r. zwołuje na dzień 8 maja 2013 r. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki (dalej „Zgromadzenie”), które odbędzie się o godzinie 14:00 w Środzie Wlkp., przy ul. Kórnickiej 52, 63-000 Środa Wlkp.

 

Pełną treść ogłoszenia wraz z projektami uchwał prezentujemy w załącznikach:

Nr 4/2013 11.03.2013 r. Rekomendacja Zarządu w zakresie wypłaty dywidendy za 2012 rok.

Zarząd Lena Lighting S.A. informuje, że po uzyskaniu pozytywnej opinii Rady Nadzorczej, zarekomenduje Walnemu Zgromadzeniu Akcjonariuszy wypłatę dywidendy z zysku za rok obrotowy 2012 w wysokości 0,20 zł na jedną akcję (słownie: dwadzieścia groszy).

Nr 3/2013 22.01.2013 r. Informacja o zbyciu akcji Emitenta przez osobę powiązaną.

Zarząd Lena Lighting S.A. informuje, że w dniu 21 stycznia 2013 r. otrzymał informację od Prezesa Zarządu Spółki Włodzimierza Lesińskiego o zbyciu akcji Spółki Lena Lighting SA  przez osobę z nim powiązaną. Zawiadomienie zostało dokonane w trybie art. 160 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi.

Zawiadomienie dotyczy transakcji zbycia 23.486 (dwudziestu trzech tysięcy czterysta osiemdziesiąt sześć) sztuk akcji po kursie 3,35zł - 3,43zł średni kurs akcji wyniósł 3,38zł za 1 akcję. W sumie za wartość: 79.428,81 złotych.

Nr 2/2013 16.01.2013 r. Termin przekazywania raportów okresowych w 2013 roku.

Na podstawie §103 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. Nr 33, poz. 259), Zarząd Lena Lighting S.A. niniejszym informuje, o terminach przekazywania raportów okresowych w 2013 roku w ten sposób, że:

I. RAPORTY KWARTALNE zostaną opublikowane:

za I kwartał 2013 roku – 15 maja 2013 r.
za III kwartał 2013 roku – 14 listopada 2013 r.

II. RAPORT PÓŁROCZNY za I półrocze 2013 roku zostanie opublikowany 30 sierpnia 2013 r.

III. RAPORT ROCZNY za rok 2012 zostanie opublikowany 21 marca 2013 r.

Nadto Zarząd Lena Lighting S.A. informuje, iż zgodnie z § 101 ust. 2 i § 102 ust. 1 ww. Rozporządzenia Spółka nie będzie publikowała raportów kwartalnych odpowiednio: za II kwartał 2013 r. oraz za IV kwartał 2013 r.

Nr 1/2013 16.01.2013 r. Wykaz informacji przekazanych do publicznej wiadomości w 2012 roku.

Zarząd Spółki Lena Lighting S.A. podaje poniżej wykaz wszystkich informacji, określonych w art. 65 ust. 1 ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych z dnia 29 lipca 2005 r., przekazanych do publicznej wiadomości w 2012 roku. Treść wszystkich raportów dostępna jest na stronie internetowej Spółki

http://www.lenalighting.pl/relacje-inwestorskie/raporty-biezace/raport-2012/

Wykaz raportów okresowych przekazanych do publicznej wiadomości znajduje się na stronie internetowej spółki http://www.lenalighting.pl/relacje-inwestorskie/raporty-okresowe/

 

Kwartalne:

  • Raport za I kwartał 2012 r. jednostkowy – 15.05.2012
  • Raport za III kwartał 2012 r. jednostkowy - 14.11.2012

 

Półroczne:

  • Raport za I półrocze 2012 r. jednostkowy - 31.08.2012

 

Roczne:

  • Raporty za 2011 rok jednostkowe i skonsolidowane - 20.03.2012

Wszystkie prawa zastrzeżone © 2023 Lena Lighting S.A.