od Nr 1/2014 do Nr 10/2014

Nr 10/2014 24.04.2014 r. Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5 % liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy LENA LIGHTING S.A. w dniu 24 kwietnia 2014 r.

Zarząd LENA LIGHTING SA  z siedzibą w Środzie Wielkopolskiej na podstawie art. 70 ust. 3 ustawy z dnia 25 lipca 2005 o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych podaje do wiadomości wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, które odbyło się dnia 24 kwietnia 2014r.

 

Włodzimierz Lesiński :

- liczba akcji: 14.724.994

- liczba głosów: 14.724.994

- % głosów na ZWZA: 99,26

- % ogólnej liczby głosów: 59,22%

Nr 9/2014 24.04.2014 r. Zestawienie dokonanych zmian w Statucie Spółki LENA LIGHTING S.A. będących przedmiotem uchwał ZWZA Spółki w dniu 24 kwietnia 2014 r.

Zarząd LENA LIGHTING SA  z siedzibą w Środzie Wielkopolskiej, na podstawie §38 ust. 1 pkt 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim, niniejszym informuje, że Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki LENA LIGHTING S.A. uchwałą nr 13 z dnia 24 kwietnia 2014 r. dokonało zmian Statutu Spółki. Treść dotychczas obowiązujących postanowień Statutu oraz treść dokonanych zmian, zawarto w załączniku do niniejszego raportu.

Jednocześnie Zarząd informuje, że Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki LENA LIGHTING S.A. uchwałą nr 14 z dnia 24 kwietnia 2014 r. przyjęło nowy tekst jednolity Statutu uwzględniający zmiany Statutu przyjęte uchwałą Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia nr 13 z dnia 24 kwietnia 2014 r. Treść nowego tekstu jednolitego Statutu zawarto w załączniku do niniejszego raportu.

Nr 8/2014 24.04.2014 r. Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy w dniu 24 kwietnia 2014 r.

Zarząd LENA LIGHTING S.A. na podstawie §38 ust. 1 pkt 7 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim, w załączeniu do niniejszego raportu podaje do wiadomości treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki LENA LIGHTING S.A. w dniu 24 kwietnia 2014 r.

Nr 7/2014 24.04.2014 r. Powołanie Zarządu Spółki na kolejną kadencję oraz informacja na temat Zarządu powołanego na kolejną kadencję.

Zarząd Spółki Lena Lighting S.A.  informuje, że w dniu 24 kwietnia 2014 roku  Rada Nadzorcza  podjęła uchwałę o numerze 1/7/4/2014 o następującej treści:

"Rada Nadzorcza spółki „Lena Lighting” S.A. z siedzibą w Środzie Wlkp. (zwanej dalej „Spółką”) wobec wygaśnięcia z dniem dzisiejszym mandatu dotychczasowego Zarządu Spółki, niniejszym na podstawie § 21 ust. 1 pkt. 1 Statutu Spółki, niniejszym powołuje Zarząd Spółki w składzie: - Włodzimierz Lesiński – Prezes Zarządu, - Cezary Tomasz Filipiński – Członek Zarządu, na wspólną 3-letnią kadencję."

 

Informacje na temat powołanego Zarządu znajdują się w załączniku:

Nr 6/2014 26.03.2014 r. Uchwała Rady Nadzorczej w zakresie oceny działalności Spółki w 2013r.

Uchwała Rady Nadzorczej w sprawie oceny sytuacji w Spółce w 2013r.

 1. Ocena sprawozdania (merytorycznego) Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2013, z zakresie jego zgodności z księgami i dokumentami, jak i ze stanem faktycznym.

 Zarząd Lena Lighting S.A. w dniu 21 marca 2014r. opublikował sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2013. Rada Nadzorcza, po zapoznaniu się z treścią sprawozdań postanowiła w całości je przyjąć. W opinii członków Rady Nadzorczej sprawozdanie to przedstawia faktyczną sytuację spółki.

 2. Ocena sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy 2013 w zakresie jego zgodności z księgami i dokumentami, jak i ze stanem faktycznym.

 Zarząd Lena Lighting S.A. w dniu 21 marca 2014r. opublikował sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2013. Rada Nadzorcza, po zapoznaniu się z treścią sprawozdań postanowiła w całości je przyjąć. W opinii członków Rady Nadzorczej sprawozdanie to przedstawia faktyczną sytuację spółki.

 3. Ocena wniosków Zarządu dotyczących podziału zysku i pokrycia straty (do Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia).

 Zarząd Lena Lighting S.A. w dniu 25 marca 2014r. przesłał na ręce Przewodniczącego Rady Nadzorczej wniosek dotyczący podziału zysku wypracowanego przez spółkę w 2013r. We wniosku tym Zarząd Lena Lighting S.A. proponuje przeznaczyć część zysku na dywidendę w wysokości 0,30zł na 1 akcję w sumie: 7.462.515,00 zł (siedem milionów czterysta sześćdziesiąt dwa tysięcy pięćset piętnaście złotych 0,00 groszy), a pozostałą część za rok 2013 na kapitał zapasowy. Rada Nadzorcza, po zapoznaniu się z treścią sprawozdań, postanowiła przychylić się do wniosku Zarządu.

 

4. Sporządzenie corocznego pisemnego sprawozdania dla Walnego Zgromadzenia z wyników oceny sprawozdań i wniosków z pkt. 2-4.

 W związku z przyjęciem przez Spółkę "Dobrych praktyk w spółkach publicznych" uchwalonych na podstawie § 27 Regulaminu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A., Rada Nadzorcza uchwala co następuje:

1. Rada Nadzorcza Lena Lighting SA oceniła sytuację Spółki  roku 2013.

Rada Nadzorcza w 2013r. wykonywała swoja pracę poprzez bezpośrednie spotkania Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki z Zarządem Spółki, w celu omówienia bieżącej działalności i podjęcia stosownych uchwał. Rada Nadzorcza podjęła w 2013r sześć uchwał, w  trybie obiegowym rozsyłanych przez Przewodniczącego Rady Nadzorczej.

Swoją ocenę Rada Nadzorcza formułuje na podstawie bieżącego nadzoru nad Spółką, polegającego na audycie wewnętrznym dokumentów finansowych, procesów zachodzących w Spółce oraz rozmów z kluczowymi pracownikami Spółki,  przeglądu spraw Spółki i dyskusji z Zarządem.

Rada wzięła także pod uwagę ocenę sprawozdań finansowych za rok obrotowy 2013, dokonaną przez samą Radę, jak i niezależnego biegłego rewidenta.

Rada Nadzorcza Spółki oceniła sytuację Spółki w roku 2013 jako bardzo dobrą.

Rada Nadzorcza Spółki oceniła pozytywnie działalność Zarządu, w zakresie osiągniętych wyników finansowych i zrealizowanych zadań gospodarczych, w obecnych warunkach rynkowych.

Sytuacja finansowaspółki przedstawiona w sprawozdaniach finansowych przedstawia się następująco:rentowność netto w 2013r. wyniosła 9,11% (rentowność netto w 2012r. wyniosła 8,59%).Spółka zanotowała zysk netto w wysokości 9.172 tys. złotych, w stosunku do roku 2012 jest to wzrost o 338 tys. zł., a poprawa rentowności o 0,52%.

Rada Nadzorcza pozytywnie ocenia fakt, że w roku 2013 Zarząd  koncentrował się na rozwoju produktów Spółki w oparciu o nowe technologie. Natomiast osiągnięty wynik był możliwy dzięki dywersyfikacji rynków i koncentracji na sprzedaży produkcji własnej Spółki. W 2013 roku udział sprzedaży zewnętrznej w przychodach wyniósł 54,71%.

 Rada Nadzorcza pozytywnie również ocenia fakt zwrócenia się spółki w kierunku zwiększenia dynamiki przychodów w nadchodzącym roku. Zarząd Spółki stawia sobie za cel na 2014r. zwiększenie działań marketingowych na rzecz uwypuklenia asortymentu Spółki i wzrostu jej przychodów.

Rada Nadzorcza  akceptuje przyjęte cele i ustalone priorytety rozwoju na przyszłe lata.

Biorąc powyższe pod uwagę Rada Nadzorcza stwierdza, że sytuacja finansowa Spółki jest w dalszym ciągu bezpieczna. Dzięki podejmowanym działaniom zmierzającym do zwiększania przychodów i dywersyfikacji rynków sprzedaży -bieżąca i przyszła działalność pozwala zrealizować długoterminowe cele Spółki.

2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Przewodniczący Rady Nadzorczej

Andrzej Tomaszewski

Nr 5/2014 25.03.2014 r. Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki w dniu 24 kwietnia 2014 r.

Zarząd Lena Lighting S.A. Spółka Akcyjna (dalej zwanej „Spółką”) na podstawie art. 399 § 1 i art. 4021 Kodeksu spółek handlowych oraz na podstawie § 38 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem  członkowskim z dnia 19 lutego 2009 r. zwołuje na dzień 24 kwietnia 2014 r. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki (dalej „Zgromadzenie”), które odbędzie się o godzinie 15:00 w Środzie Wlkp., przy ul. Kórnickiej 52, 63-000 Środa Wlkp.

 

Treść ogłoszenia wraz z projektami uchwał prezentujemy w załącznikach:

Nr 4/2014 17.03.2014 r. Raport o trwałym niestosowaniu niektórych zasad ładu korporacyjnego.

Zarząd Spółki Lena Lighting S.A. informuje, że spółka będzie przestrzegała zasad ładu korporacyjnego zapisanych w dokumencie "Dobre Praktyki Spółek Notowanych na GPW" za wyjątkiem zasad opisanych w załączniku.

Nr 3/2014 17.03.2014 r. Rekomendacja Zarządu Spółki w zakresie wypłaty dywidendy za rok 2013.

Zarząd Lena Lighting S.A. informuje, że po uzyskaniu pozytywnej opinii Rady Nadzorczej, zarekomenduje Walnemu Zgromadzeniu Akcjonariuszy wypłatę dywidendy z zysku za rok obrotowy 2013 w wysokości 0,30 zł na jedną akcję (słownie: trzydzieści groszy).

Nr 2/2014 20.01.2014 r. Terminy przekazywania raportów okresowych w 2014 roku.

Na podstawie §103 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. Nr 33, poz. 259), Zarząd Lena Lighting S.A. niniejszym informuje, o terminach przekazywania raportów okresowych w 2014 roku w ten sposób, że:

I. RAPORTY KWARTALNE zostaną opublikowane:

za I kwartał 2014 roku – 15 maja 2014 r.
za III kwartał 2014 roku – 14 listopada 2014 r.
II. RAPORT PÓŁROCZNY za I półrocze 2014 roku zostanie opublikowany 29 sierpnia 2014 r.

III. RAPORT ROCZNY za rok 2013 zostanie opublikowany 21 marca 2014 r.

Nadto Zarząd Lena Lighting S.A. informuje, iż zgodnie z § 101 ust. 2 i § 102 ust. 1 ww. Rozporządzenia Spółka nie będzie publikowała raportów kwartalnych odpowiednio: za II kwartał 2014 r. oraz za IV kwartał 2014 r.

Nr 1/2014 07.01.2014 r. Wykaz informacji przekazanych do publicznej wiadomości w 2013 roku.

Zarząd Spółki Lena Lighting S.A. podaje poniżej wykaz wszystkich informacji, określonych w art. 65 ust. 1 ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych z dnia 29 lipca 2005 r., przekazanych do publicznej wiadomości w 2013 roku. Treść wszystkich raportów dostępna jest na stronie internetowej Spółki

http://www.lenalighting.pl/htm/712.php?parent=64

Nr 1/2013 16.01.2013 r. Wykaz informacji przekazanych do publicznej wiadomości w 2012 roku.
Nr 2/2013 16.01.2013 r. Termin przekazywania raportów okresowych w 2013 roku.
Nr 3/2013 22.01.2013 r. Informacja o zbyciu akcji Emitenta przez osobę powiązaną.
Nr 4/2013 11.03.2013 r. Rekomendacja Zarządu w zakresie wypłaty dywidendy za 2012 rok.
Nr 5/2013 10.04.2013 r. Zwołanie Zwyczajnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Lena Lighting S.A.
Nr 6/2013 09.05.2013 r. Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy w dniu 8 maja 2013 r.
Nr 7/2013 09.05.2013 r. Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5 % liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy LENA LIGHTING S.A. w dniu 8 maja 2013r.
Nr 8/2013 09.05.2013 r. Informacja o podjęciu przez ZWZA Spółki LENA LIGHTING S.A w dniu 8 maja 2013 r. uchwały o wypłacie dywidendy.
Nr 9/2013 09.05.2013 r. Zestawienie dokonanych zmian w Statucie Spółki LENA LIGHTING S.A. będących przedmiotem uchwał ZWZA Spółki w dniu 8 maja 2013r.
Nr 10/2013 04.06.2013 r. Wybór Biegłego Rewidenta.
Nr 11/2013 13.12.2013 Nabycie akcji Lena Lighting SA przez Członka Rady Nadzorczej Emitenta

Wszystkie prawa zastrzeżone © 2023 Lena Lighting S.A.